Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  1. MỞ ðẦU .1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài .1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu .2
  1.3 Yêu cầu của ñềtài 2
  1.4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài: 3
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 4
  2.1 Khái quát vềbồi thường, hỗtrợvà tái ñịnh cư 4
  2.1.1 Bồi thường 4
  2.1.2 Hỗtrợ 4
  2.1.3 Tái ñịnh cư 5
  2.2. Một sốvấn ñề ảnh hưởng ñến công tác bồi thường, hỗtrợ, tái ñịnh cưkhi
  nhà nước thu hồi ñất 5
  2.2.1 Yếu tốcơbản trong quản lý nhà nước về ñất ñai .5
  2.2.3 Thịtrường bất ñộng sản 13
  2.3 Tác ñộng của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ñến phát triển cơ
  sởhạtầng và ñời sống xã hội 14
  2.3.1 Phát triển cơsởhạtầng 14
  2.3.2 ðời sống xã hội .14
  2.4 Cơsởthực tiễn vềChính sách bồi thường hỗtrợTái ñịnh cư 15
  2.4.1 Chính sách ñền bù tái ñịnh cưcủa một sốnước trong khu vực và một số
  tổchức ngân hàng quốc tế. 15
  2.4.2. Chính sách bồi thường và tái ñịnh cưcủa các tổchức ngân hàng quốc tế
  .19
  2.5. Chính sách bồi thường, hỗtrợ ởViệt Nam sau khi Nhà nước thu hồi ñất
  qua các thời kỳ 21
  2.5.1 Trước khi có Luật ñất ñai năm 1993 21
  2.5.2 Thời kỳ1993 ñến 2003 .24
  2.5.3 Từkhi có Luật ñất ñai năm 2003 ñến nay 25
  2.5.4 Nhận xét ñánh giá .29
  2.6 Thực trạng công tác bồi thường, GPMB tại tỉnh Hà Giang. 29
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33
  3.1 ðịa ñiểm nghiên cứu .33
  3.2 ðối tượng nghiên cứu 33
  3.3 Nội dung nghiên cứu .33
  3.4 Phương pháp nghiên cứu .33
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  4.1 ðiều kiện tựnhiên, kinh tế- xã hội của huyện VịXuyên, tỉnh Hà Giang 35
  4.1.1 ðiều kiện tựnhiên 35
  4.1.2. ðiều kiện kinh tếxã hội 38
  4.1.3. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai 42
  4.2. Công tác bồi thường, giải phóng mặt băng khi nhà nước thu hồi đất tại
  huyện Vị Xuyên 47
  4.3. Việc thực hiện chính sách bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi ñất
  của một sốdựán tại huy ện VịXuyên. 49
  4.3.1. Lựa chon dựán nghiên cứu. 49
  4.3.2. Một sốtiêu chí trong ñiều tra, phỏng vấn. 49
  4.3.3. Thực hiện chính sách bồi thường, hỗtrợkhi Nhà nước thu hồi ñất tại 3
  dựán nghiên cứu. 50
  4.3.4. Tác động của việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng
  đến đời sống, việc làm của người bị thu hồi đất 75

  4.4. ðềxuất một sốgiải pháp 92
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94
  5.1 Kết luận 94
  5.2 Kiến nghị .95
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Mọi qu ốc gia trên thếgiới, trong quá trình phát tri ển ñều cần m ặt b ằng ñất
  ñai ñểth ực hiện các dựán ñầu tưxây dựng cơsởvật ch ất, h ạtầng kỹ thu ật .ph ục
  vụcho m ục ñích phát triển kinh tế- xã hội ph ục vụ ñời s ống con người, ñảm bảo an
  ninh quốc gia và trật t ựxã hội.
  Nước ta ñang trong giai ñoạn tập trung các nguồn lực ñểphát triển kinh tế
  với m ục tiêu “ðẩy nhanh tốc ñột ăng trưởng kinh tế, ñẩy m ạnh phát triển công
  nghiệp hoá, hiện ñại hoá và kinh t ếtri th ức, tạo nền tảng ñể ñưa nước ta cơbản trở
  thành m ột n ước công nghiệp hiện ñại vào n ăm 2020” thì việc chuy ển m ục ñích sử
  dụng các loại ñất; nhất là t ừ ñất nông nghi ệp, lâm nghiệp sang ñất phi nông nghi ệp
  phục vụviệc xây dựng các khu công nghiệp, ñang ñược ðảng, Nhà nước, các cấp,
  các ngành ñặc biệt quan tâm và không ng ừng ñổi m ới khu ñô thịmới, phát triển cơ
  sởhạtầng (ñường giao thông, trường học, tram y tế, khu vui chơi, gi ải trí .) ñòi hỏi
  cần có m ột diện tích ñất khá l ớn phục vụviệc xây dựng. Vì vậy việc thu hồi ñất ,b ồi
  th ường, hỗtr ợ, tái ñịnh cưlà m ột t ất y ếu diễn ra ởkhắp m ọi n ơi trong c ảnước .
  Các dựán ñã ñược thực hiện hàng ngày, hàng giờlàm thay ñổi diện m ạo cho m ột
  ñất n ước ñang trên ñà phát triển và ñem lại nh ững thành quảkinh tế, xã h ội l ớn lao
  cho ñất n ước Tuy nhiên, trong quá trình phát triển cũng tiềm ẩn nhiều thách thứa
  l ớn lao như: Việc thực hiện chính sách bồi th ường, hỗtrợ, tái ñịnh cư ởcác dựán,
  các ñịa phương không thống nhất, không ñồng bộ, không công bằng; vấn ñề ñời
  sống, lao ñộng và việc làm của người dân b ịthu h ồi ñất, v ấn ñềtái ñịnh cư . Có th ể
  sẽgây nhiều nguy cơmất ổn ñịnh an ninh, chính trị , tr ật t ựxã hội làm cho ñất n ước
  phát triển không ñảm bảo tính bền vững.
  Công tác bồi th ường, hỗtr ợ, tái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất là v ấn ñề
  hết s ức nhậy cảm và phức tạp, tác ñộng tới m ọi m ặt c ủa ñời s ống kinh tế, xã h ội.
  Giải quy ết không t ốt, không tho ả ñáng quy ền lợi c ủa người b ịthu h ồi ñất d ẫn ñến
  bùng phát khiếu kiện, ñặc biệt là khi ếu kiện tập thể, ñông người, v ượt c ấp gây m ất
  ổn ñịnh kinh tế, chính tr ị và xã hội.
  Chính sách pháp luật ñất ñai nói chung và chính sách bồi th ường, hỗtr ợ, tái ñịnh cư
  khi Nhà nước thu hồi ñất nói riêng ñã và, hoàn thiện nhằm khắc phục nhữnh bất
  cập, tháo gỡnhững vướng m ắc, cải thi ện môi trường ñầu tư, khai thác các ngu ồn
  l ực từ ñất ñai cho ñầu tưphát triển, ñáp ứng yêu cầu ñời s ống xã hội và nguy ện
  vọng của nhân dân. Tuy nhiên công tác bồi th ường giải phóng m ặt b ằng vẫn là vấn
  ñềnan giải và mang tính th ời s ự.Vi ệc thực hiện chính sách bồi th ường, hỗtrợ, tái
  ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất, v ấn ñề ñời s ống việc làm của người dân có ñất bị
  thu h ồi v ẫn ñang là những bức xúc trong xã hội. Nh ằm kị p thời có nh ững giải pháp
  tích c ực trong công tác bồi th ường, hỗtr ợ, tái ñịnh cưkhi Nhà nước thu hồi ñất góp
  phần giải quy ết nh ững vấn ñềxã hội b ức xúc hiện nay trong chính sách quản lý ñất
  ñai theo hướng ổn ñịnh và phát triển bền vững, chúng tôi thực hiện ñềtài:
  “ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi th ường giải phóng mặt b ằ ng của
  một s ốdựán trên ñịa bàn huyện V ịXuyên, tỉnh Hà Giang”
  1.2 Mục ñích nghiên cứu
  - Tìm hiểu, ñánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng
  mặt bằng, việc làm của người dân bịthu hồi ñất ởmột sốdựán trên ñịa bàn
  huện VịXuyên, tỉnh Hà Giang.
  - ðềxuất các giải pháp nhằm ổn ñịnh và nâng cao ñời sống của người
  dân bịthu hồi ñất trong các dựán tiếp theo
  1.3 Yêu cầu của ñềtài
  - Phải nắm vững chính sách, pháp luật ñất ñai, chính sách về bồi
  thường, hỗtrợ, tái ñịnh cưkhi Nhà nước thu hồi ñất
  - Các số liệu, tài liệu ñiều tra thu thập phải ñầy ñủ, chính xác, trung
  thực và khách quan, phản ánh ñúng quá trình thực hiện các chính sách bồi
  thường giải phóng mặt bằng của một sốdựán ñã ñược thực hiện trên ñịa bàn
  nghiên cứu.
  - ðưa ra ñược các giải pháp hợp lý, nhằm góp phần hoàn thiện việc
  thực hiện chính sách bồi thường GPMB, tái ñịnh cư, ổn ñịnh việc làm cho
  người dân có ñất bịthu hồi.
  1.4. Ý nghĩ a khoa học và thực tiễn của ñềtài:
  ðềtài thực hiện dựa trên cơsởluật ñất ñai năm 2003 của Nước Cộng
  hoà Xã hộChủnghĩa Việt Nam, nghị ñịnh 197/CP-2004 của Chính phủvà
  các văn bản có liên quan. Việc thực hiện ñề tài góp phần hoàn thiện chính
  sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái ñịnh cư và việc thực hiện chính
  sách ñó trên ñịa bàn một tỉnh phía Bắc của TổQuốc
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hoàng Thị Anh (2006), Nghiên cứu tác ñộng của việc thực hiện chính
  sách bồi thường, giải phóng m ặt bằng ñến ñời sống và việc làm của người
  dân khi bịNhà nước thu hồi ñất trong một sốdựán thuộc ñịa bàn huyện
  Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹnông nghiệp, ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2005), ðềán tìm hiểu thực trạng ñời sống
  và việc làm của người dân khi nhà nước thu hồi ñất ñểxây dựng các khu
  công nghiệp mới.
  3. Care Quốc tếtại Việt Nam- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹthuật Việt
  Nam (2005), Quản ý và sửdụng ñất ñai ởnông thôn Miền Bắc nước ta,
  NXB Lao ñộng- xã hội.
  4. Chính sách thu hút ñầu tưvào thịtrường Bất ñộng sản Việt Nam (2006),
  NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  5. Hiến pháp (1980), (1992).
  6. Nguyễn Xuân Hiếu (2002), ðền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất tại
  một sốdựán trên ñịa bàn quận Cầu Giấy- Thành phốHà Nội, tồn tại và
  giải pháp, Luận văn thạc sỹnông nghiệp, ðại học nông nghiệp I, Hà Nội.
  7. VũThịHương Lan (2003), Tìm hiểu việc thực hiện giá bồi thường về ñất
  và các tài sản trên ñất tại m ột sốdựán trên ñịa bàn thành phốHải Phòng,
  Luận văn thạc sỹ nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp - Hà Nội.
  8. Luật ñất ñai (1988), (1993), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội
  9. Luật ñất ñai (2003), NXB Bản ñồ, Hà Nội.
  10. Nguyễn ðức Minh (2001), " Quy hoạch ñất ñai và thị trường bất ñộng
  sản", Hội thảo một sốvấn ñềhình thành và phát triển thịtrường bất ñộng
  sản Việt Nam, ngày 15-16 tháng 11 năm 2001, Hà Nội.
  11. Ngân hàng phát triển Châu Á (2005), Dựán nâng cao hiệu quảthịtrường
  cho người nghèo.
  12. Ngân hàng phát triển Châu Á, Cẩm nang vềTái ñịnh cư(Hướng dẫn thực
  hành).
  13. Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ
  vềbồi thường, hỗtrợtái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất;
  14. Nghị ñịnh 84 (2007), Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP quy ñịnh bổ sung về
  việc cấp GCNQSDð, thu hồi ñất, thực hiện quyền sửdụng ñất, trình tự,
  thủtục bồi thường, hỗtrợ, tái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất và giải
  quyết khiếu nại về ñất ñai, Chính phủ, ngày 25-5-2007
  15. Tôn Gia Nguyên, Nguyễn ðình Bồng, Quản lý ñất ñai và Thịtrường ñất
  ñai (2006), NXB Bản ñồ, Trung tâm ñiều tra quy hoach- BộTài nguyên
  và Môi trường, Hà Nội.
  16. Những ñiều cần biết về giá ñất, bồi thường hỗ trợ thu hồi ñất (2005),
  NXB TưPháp.
  17. Trương Phan (1996), Quan hệgiữa quy hoạch ñất ñai và phát triển kinh tế
  (nội dung thu hồi ñất, chế ñộbồi thường và tính công bằng), Cục Công
  nghiệp, BộKinh tế ðài Loan.
  18. ðặng Thái Sơn (2002), ðềtài nghiên cứu xã hội học vềchính sách ñền
  bù giải phóng và tái ñịnh cư, Viện Nghiên cứu ðịa chính, Tổng cục ðịa
  chính.
  19. Hồ Thị Lam Trà, Nguy ễn Văn Quân (2006), Giáo trình ðịnh Giá ñất,
  Trường ðH nông nghiệp Hà Nội.
  20. Viện Nghiên cứu ðịa chính (2003), Báo cáo kết quảnghiên cứu ñềtài
  ðiều tra nghiên cứu xã hội học vềchính sách ñền bù giải phóng mặt bằng
  và tái ñịnh cư, Hà Nội.

  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 20:53.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status