Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực tru

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực tru

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên


  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Danh mục các chữviết tắt iii
  Mục lục iv
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình, biểu đồ . I
  ĐẶT VẤN ĐỀ . 1
  Chương 1- TỔNG QUAN 3
  1.1. Thực trạng bệnh cận thịhọc đường hiện nay 3
  1.1.1. Khái niệm, nguyên nhân và cách đánh giá cận thịhọc đường. 3
  1.1.2. Thực trạng cận thịhọc đường hiện nay 6
  1.2. Các yếu tốnguy cơgây cận thịhọc đường . 11
  1.2.1. Các yếu tốnguy cơcó tính chất gia đình, bẩm sinh, di truyền 11
  1.2.2. Các yếu tốnguy cơdo điều kiện vệsinh trường học và thực
  hiện vệsinh trong học tập
  13
  1.2.3. Các yếu tốnguy cơdo mắt phải nhìn gần kéo dài . 15
  1.2.4. Do công tác phòng chống cận thịhọc đường chưa tốt . 18
  1.2.5. Một sốyếu tốnguy cơkhác . 20
  1.3. Một sốgiải pháp phòng chống cận thịhọc đường . 22
  1.3.1. Các giải pháp dựphòng cận thịhọc đường . 22
  1.3.2. Can thiệp điều trịbệnh cận thịhọc đường 27
  1.3.3. Một vài nét sơlược vềtình hình phòng chống cận thịhọc
  đường tại tỉnh Thái Nguyên
  32
  Chương 2- ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 34
  2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 34
  2.3. Phương pháp nghiên cứu 36
  2.3.1. Thiết kếnghiên cứu . 36
  2.3.2. Cỡmẫu và kỹthuật chọn mẫu 36
  2.3.3. Nội dung can thiệp . 41
  v
  2.3.4. Chỉsốnghiên cứu 43
  2.3.5. Tiêu chuẩn đánh giá . 44
  2.4. Phương pháp thu thập thông tin . 46
  2.5. Vật liệu nghiên cứu . 49
  2.6. Phương pháp xửlý sốliệu 49
  2.7. Phương pháp khống chếsai số 51
  2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 51
  Chương 3- KẾT QUẢNGHIÊN CỨU . 52
  3.1. Thực trạng và một sốyếu tốnguy cơcận thị ởhọc sinh THCS
  khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên .
  52
  3.1.1. Thực trạng cận thị ởhọc sinh THCS khu vực trung du
  tỉnh Thái Nguyên
  52
  3.1.2. Một sốyếu tốnguy cơcận thị ởhọc sinh THCS tại Thái
  Nguyên .
  56
  3.2. Hiệu quảmột sốbiện pháp can thiệp phòng chống cận thịhọc đường 69
  3.2.1. Kết quảcác hoạt động can thiệp phòng chống cận thịhọc
  đường
  72
  3.2.2. Hiệu quảcan thiệp phòng chống cận thịhọc đường 78
  Chương 4- BÀN LUẬN . 91
  4.1. Thực trạng và một sốyếu tốnguy cơcận thị ởhọc sinh THCS
  khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên .
  91
  4.1.1. Thực trạng cận thị ởhọc sinh THCS khu vực trung du
  tỉnh Thái Nguyên .
  91
  4.1.2. Một sốyếu tốnguy cơ đối với cận thịhọc đường 97
  4.2. Hiệu quảmột sốbiện pháp can thiệp phòng chống cận thịhọc đường 107
  4.2.1. Mô hình can thiệp 107
  4.3.2. Kết quảcan thiệp 113
  4.3.3. Hạn chếcủa đềtài luận án 117
  KẾT LUẬN . 119
  KHUYẾN NGHỊ . 121
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 122
  PHỤLỤC


  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Cận thị học đường đang gia tăng ở nhiều nước trên thế giới cũng như ở
  Việt Nam. Hiện nay, Châu Á đang là nơi có tỷ lệ mắc cận thị học đường cao
  nhất thế giới. Tại Trung Quốc (2006), có đến hơn 300 triệu người bị cận thị
  [50]. Theo ước tính của Kovin Naidoo ở tổ chức ICEE (International Center
  for Eye Care Education), đến năm 2020 tật khúc xạ và nhu cầu kính sẽ chiếm
  70% dân số toàn cầu (5,3 tỷ người) trong đó cận thị chiếm tỷ lệ 33% (3 tỷ
  người) [16].
  Tại Việt Nam, theo số liệu điều tra của nhiều nhà nghiên cứu, trong
  những năm gần đây tỷ lệ cận thị gia tăng rất nhanh và là nguyên nhân chính
  gây giảm thị lực học sinh Việt Nam [23]. Theo nghiên cứu của Viện Khoa
  học Giáo dục Việt Nam (2008), tỷ lệ mắc cận thị học đường trong các trường
  học rất cao với tỉ lệ trung bình là 26,14% trên tổng số học sinh [33]. Báo cáo
  của Bệnh viện Mắt Trung ương (2012) tại Hội nghị Nhãn khoa toàn quốc cho
  thấy, tỷ lệ mắc cận thị học đường chiếm khoảng 40 -50% ở học sinh thành
  phố và 10 -15% học sinh nông thôn [27].
  Tỷ lệ cận thị học đường cao cùng với các ảnh hưởng bệnh lý của mắt đã
  tạo ra mối quan tâm đặc biệt vì những tác động của nó tới sức khoẻ cộng đồng
  [15]. Cận thị không chỉ gây khó khăn cho việc học tập, làm việc mà khi bị cận
  thị nặng sẽ có nguy cơ mắc nhiều biến chứng như vẩn đục dịch kính, đục thủy
  tinh thể [102], glôcôm [143], thoái hóa hắc võng mạc [112], hoặc bong võng
  mạc [128]. Ngoài ra, chi phí liên quan đến điều trị cận thị cũng là một gánh
  nặng cho xã hội [2]. Do đó, trong chương trình “Thị giác năm 2020” Tổ chức
  Y tế thế giới đã xếp cận thị học đường là một trong năm nguyên nhân hàng
  đầu được ưu tiên trong chương trình phòng chống mù loà toàn cầu [16].
  2
  Để hạn chế sự gia tăng của cận thị, việc xác định các yếu tố nguy cơ
  gây bệnh là hết sức cần thiết. Trong nhiều nghiên cứu, các tác giả trong nước
  và nước ngoài đã đề cập và phân tích mối liên quan giữa một số yếu tố nguy
  cơ với cận thịhọc đường như cường độ học tập ngày càng lớn, việc thực hiện
  vệ sinh trong học tập chưa tốt . Các nhà nghiên cứu cũng chỉ rõ cần có sự
  can thiệp và phối hợp đồng bộ giữa các ngành Y tế -Giáo dục, các cấp các
  ngành khác có liên quan và gia đình để hạn chế các yếu tố nguy cơ gây tật
  khúc xạ học đường đặc biệt là cận thị trong học sinh phổ thông.
  Tỉnh Thái Nguyên là một trung tâm chính trị, kinh tế của vùng trung du
  miền núi đông bắc. Thái Nguyên được cả nước biết đến là một trung tâm đào
  tạo nguồn nhân lực lớn thứ ba sau Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả
  nghiên cứu của một số tác giả cho thấy, tỷ lệ mắc cận thị học đường tại Thái
  nguyên đang gia tăng nhanh trong những năm gần đây nhưng công tác phòng
  chống cận thị trong học sinh các cấp nói chung và họcsinh trung học cơ sở nói
  riêng chưa được quan tâm và thực hiện tốt [17], [18], [51], [52], [61].
  Câu hỏi đặt ra cho chúng tôi là thực trạng bệnhcận thị học đường ở học
  sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyênhiện nay ra sao? Yếu
  tố nào là nguy cơ đối với cận thị học đường ở học sinh trung học cơ sở khu
  vực trung du tỉnh Thái Nguyênvà giải pháp nào để phòng chống cận thị học
  đường có hi ệu quả? Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: “Nghiên cứu
  thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở
  khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên” với mục tiêu:
  1. Mô tả thực trạng và xác định một số yếu tố nguy cơ đối với cận thị
  học đường ở học sinh trung học cơ sở khu vực trung du tỉnh Thái Nguyên
  năm 2006.
  2. Đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp phòng chống cận thị
  học đường trong 2 năm (2006-2008).
  3
  Chương 1. TỔNG QUAN
  1.1. Thực trạng bệnh cận thị học đường hiện nay
  1.1.1. Khái niệm, nguyên nhân và cách đánh giá cận thị học đường
  1.1.1.1 Khái niệm:
  -Mắt chính thị:là mắt bình thường, khi mắt chính thị ở trạng thái không điều
  tiết thì các tia sáng phản chiếu từ các vật ở xa sẽ được hội tụ trên võng mạc
  [32], [48].


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Phạm Bình (2008), "Chăm sóc và quản lý tật khúc xạ trong học sinh phổ
  thông thành phố Đà Nẵng", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia Công tác chăm sóc
  mắt học sinh trong hệ thống trường học, Hà N ội, ngày 18 tháng 12 năm
  2008.
  2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Khuyến cáo của Hội thảo Quốc gia “Công
  tác Chăm sóc mắt trong hệ thống trường học”, ngày 18 tháng 12 năm
  2008, Hà nội.
  3. Bộ Khoa học và Công nghệ (2006), Quyết định số 150/2006/QĐ-BKHCN
  về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt nam do Bộ Khoa học và Công nghệ, ban
  hành ngày 07/02/2006, Hà Nội.
  4. Bộ Khoa học và Công nghệ (2008), Quyết định số: 2981/2008/QĐ-BKHCN
  về việc ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN 7114 : 2008 "Ecgônômi.
  Chiếu sáng nơi làm việc. Phần 1: Trong nhà”, ban hành ngày 30 tháng 12
  năm 2008, Hà Nội.
  5. Bộ môn Mắt Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên (2010), Giáo trình
  Chỉnh quang.
  6. Bộ Y tế (2002), Dược thư Quốc gia Việt Nam, Hà Nội.
  7. Bộ Y tế (2000), Quyết định số: 1221/2000/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế
  “Về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học”, ban hành ngày 18
  tháng 4 năm 2000, Hà Nội.
  8. Võ Thị Minh Chí (2008), "Một vài suy nghĩ về thị lực của học sinh và biện
  pháp phòng ngừa", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Công tác chăm sóc mắt
  học sinh trong hệ thống trường học”, Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2008.
  9. Hoàng Ngọc Chương (2008), "Nghiên cứu thực trạng môi trường học tập
  và tỷ lệ mắc cận thị và cong vẹo cột sống của học sinh phổ thông tỉnh
  123
  Thừa Thiên Huế",Báo cáo khoa học tóm tắt, Hội nghị khoa học quốc tế Y
  học lao động và Vệ sinh môi trường lần thứ III, Hà Nội ngày 21-23 tháng
  10 năm 2008, Nhà xuất bảnY học.
  10. Hoàng Ngọc Chương, Hoàng Hữu Khôi (2010), "Đánh giá tình hình tật
  khúc xạ và các yếu tố liên quan ở một số trường phổ thông cơ sở tại thành
  phố Huế",Tuyển tập nghiên cứu khoa học Giáo dục thể chất, Y tế trường
  học, Hội nghị khoa học Giáo dục thể chất, Y tế Ngành Giáo dục lần thứ V,
  Hà Nội, Nhà xuất bản Thể dục Thể thao, tr 435 -440.
  11. Ngô Thị Chút (2004), "Điềutra, khảo sát, đánh giá thực trạng tật khúc xạ
  ảnh hưởng đến thị lực của học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
  đề xuất một số giải pháp khắc phục", Hội nghị tổng kết công tác phòng
  chống mù lòa và Hội nghị khoa học kỹ thuật ngành Nhãn khoa toàn quốc
  2002-2004, Huế, tr. 65-71.
  12. Trần Văn Dần, Nguyễn Võ Kỳ Anh (1997), "Vệ sinh trường học",Vệ sinh
  môi trường dịch tễ, (I), Nxb Y học, Hà Nội.
  13. Nguyễn Bích Diệp (2007), "Đánh giá sự phù hợp của bàn ghế với kích
  thước cơ thể củacác em học sinh tại một số trường trung học cơ sở", Kỷ
  yếu công trình nghiên cứu khoa học 25 năm hoạt động của Viện Y học Lao
  động, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
  14. Phạm Thị Kim Đức, Nguyễn Thị Hiền, Hà Huy Tài (2012), "Đánh giá
  kiến thức-Thái độ-Hành vi chăm sóc mắt của học sinh mắc tật khúc xạ đến
  khám tại phòng khám Bệnh viện Mắt TW năm 2011", Kỷ yếu Hội nghị
  Nhãn khoa toàn quốc 2012, Hà Nội 12-13/10/2012, tr. 98-99.
  15. Nguyễn Chí Dũng (2008), "Hướng dẫn khám sàng lọc tật khúc xạ ở học
  sinh và theo dõi, đánh giá Chương trình khám sàng lọc tật khúc xạ ở
  nhà trường", Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Công tác chăm sóc mắt học
  sinh trong hệ thống trường học”, Hà Nội.
  16. Nguyễn Chí Dũng (2009), “Hướng dẫn quốc gia về khám sàng lọc tật
  khúc xạ ở học sinh”, Nhãn khoa (13), tr. 88-96.


  Xem Thêm: Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực tru
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phòng chống cận thị ở học sinh trung học cơ sở khu vực tru sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status