Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe Hyundai 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe Hyundai 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe Hyundai 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng iv
  Danh mục hình v
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.3 Phạm vi nghiên cứu 3
  1.4 Nội dung nghiên cứu 3
  1.5 ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu 4
  2. TỔNG QUAN VỀ ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 5
  2.1 Sự phát triển của ngành vận tải ô tô 5
  2.2 Tính năng kỹ thuật xe Hyundai 1,25 tấn 7
  2.3 Kết cấu mặt ñường giao thông nông thôn (GTNT). 10
  2.4 Nghiên cứu dao ñộng ô tô 11
  2.5 Các chỉ tiêu ñánh giá ñộ dao ñộng 18
  2.6 Hàm kích ñộng [6, tr. 19-26] 25
  3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU DAO ðỘNG CỦA XE
  HYUNDAI 1,25 TẤN 32
  3.1 Sơ ñồ dao ñộng tương ñương của ô tô 32
  3.2 Thiết lập phương trình vi phân dao ñộng 35
  3.3 Xác ñịnh các tham số của mô hình lý thuyết 42
  3.2.1 Tính tọa ñộ trọng tâm và mô men quán tính củakhối hàng hóa 42
  3.2.2 Xác ñịnh trọng lượng và tọa ñộ trọng tâm của xe khi chở hàng 43
  3.2.3 Tính mô men quán tính của xe quanh trục y khichở tải 46
  3.3 Xây dựng thuật giải và chương trình khảo sát một số yếu tố ảnh
  hưởng ñến ñộ êm dịu của ô tô 46
  3.3.1 Lựa chọn các phương án khảo sát 46
  3.3.2 Xây dựng thuật giải và chương trình tính toán 47 3.4 Một số kết quả khảo sát 48
  3.4.1 Ảnh hưởng của biên dạng mặt ñường 48
  3.4.2 Ảnh hưởng của tải trọng chuyên chở 51
  3.4.3 Ảnh hưởng của vận tốc 53
  3.4.4 Ảnh hưởng ñộ cứng của lốp 55
  3.4.5 Ảnh hưởng tần số kích thích ñến biên ñộ dao ñộng 57
  3.4.6 Ảnh hưởng vận tốc ñến biên ñộ dao ñộng 58
  3.5 Kết luận phần 3 60
  4. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 61
  4.1 Mục ñích và ñối tượng nghiên cứu thực nghiệm 61
  4.2 Các thông số cần ño 61
  4.3 Thiết bị và sơ ñồ ño 61
  4.4 Thí nghiệm xác ñịnh các thông số 63
  4.4.1 Xác ñịnh tọa ñộ trọng tâm xe 63
  4.4.2 Xác ñịnh mô men quán tính quanh trục y của xe 64
  4.4.3 Xác ñịnh trọng lượng các cầu 67
  4.4.4 Xác ñịnh ñộ cứng của lò xo và nhíp 68
  4.4.5 Xác ñịnh ñộ cứng của lốp 70
  4.5 Kết luận 72
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73
  5.1 Kết luận 73
  5.2 Kiến nghị 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
  PHỤ LỤC 77
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài
  Ô tô là phương tiện vận tải có vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh
  tế quốc dân, vì nó có những ưu ñiểm ñặc biệt hơn hẳn các loại phương tiện
  vận tải khác: thông dụng, ñơn giản, dễ sử dụng và có tính cơ ñộng cao . ñược
  ứng dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực dân sự cũng như quốc phòng.
  Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nền công nghiệp ô
  tô trên thế giới phát triển ngày càng cao, ñã cho ra ñời nhiều loại xe ô tô hiện
  ñại phục vụ cho nhu cầu và mục ñích sử dụng của conngười. Việc thiết kế
  các hệ thống, các cụm chi tiết trên ô tô, cũng như ñánh giá chất lượng làm
  việc của chúng ngày càng ñược quan tâm nghiên cứu nhằm nâng cao chất
  lượng của ô tô.
  Với ñiều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, 70% dân số làm nghề
  nông Việt Nam có tiềm năng phát triển và ổn ñịnh lâu dài trong sản xuất các
  sản phẩm lương thực, thực phẩm. Hệ thống phân phối tuy cơ bản ñáp ứng
  ñược yêu cầu tiêu dùng và xuất khẩu nhưng cũng còn nhiều bất cập, ñó là tình
  trạng nhỏ lẻ và lạc hậu. Việc ñưa các sản phẩm từ người trồng trọt ñến tay
  người tiêu dùng là cả một quá trình nhiều công ñoạnkhác nhau trong ñó khâu
  vận chuyển là một khâu rất quan trọng. Lựa chọn phương tiện vận chuyển ñáp
  ứng ñược yêu cầu là vấn ñề cần thiết, nhằm giảm tổnthất và nâng cao chất
  lượng sản phẩm tới tay người tiêu dùng.
  Phương tiện vận chuyển phù hợp cũng là một vấn ñề quan trọng, cần
  ñược giải quyết trong bài toán phân phối hàng hóa ởnông thôn. Ở nông thôn,
  theo thống kê thì ô tô vẫn là phương tiện vận chuyển chính (vận chuyển trên
  90% hàng hóa). Với bán kính giao hàng trên 10 km, người ta sẽ nghĩ ñến việc
  dùng xe ô tô tải. Những phương tiện vận chuyển nhỏ hơn như xe máy, xe ba
  gác, xe xích lô là chọn lựa dành cho phạm vi 10 km.Tại những khu vực trung
  tâm (thị trấn, thị xã) xe thường ñược sử dụng là xetải nhỏ (dưới 1.5 tấn) – ñây
  là loại xe có khả năng ñi giao hàng ở các ñường nhỏ, ñông người.
  Các loại ñường vận chuyển ở nông thôn thường có chất lượng thấp
  ñường hẹp khi chạy trên những ñoạn ñường này ñộ êm dịu của xe sẽ không
  cao ảnh hưởng tới hàng hóa và con người. Việc sử dụng các xe tải nhỏ ñể vận
  chuyển ở nông thôn còn do nhu cầu vận chuyển rất nhỏ lẻ, các ñiểm giao nhận
  hàng rải rác ở nhiều nơi.
  Mặt khác, hàng năm có hàng nghìn xe hết niên hạn sửdụng theo nghị
  ñịnh 23/2004/Qð-TTg của Thủ tướng chính phủ và lộ trình xe quá ñát. ðặc
  biệt là chủ trương loại bỏ hoàn toàn xe công nông, bông sen trên toàn quốc
  của Chính phủ ñòi hỏi một lượng không nhỏ xe tải nhỏ ñể thay thế.
  Xe ô tô Hyundai 1,25 tấn do Hàn Quốc sản xuất ñã ñược nhập khẩu vào
  Việt Nam với số lượng lớn, loại xe này thường ñược sử dụng ñể vận chuyển
  trên các loại ñường nhỏ, cung ñường vận chuyển tương ñối ngắn. Trong ñó,
  một số lượng lớn ñược sử dụng ñể vận chuyển hàng hoá cho vùng nông thôn.
  Về mặt kỹ thuật và trình ñộ chế tạo, hãng xe Hyundai ñã có uy tín cao trên
  phạm vi quốc tế. Tuy nhiên, ñể khai thác có hiệu quả một số loại xe cụ thể
  trong những ñiều kiện sử dụng nhất ñịnh thì ñòi hỏingười sử dụng (người lái
  xe) phải có kinh nghiệm.
  Hệ thống treo trên ô tô có vai trò hết sức quan trọng, nó góp phần nâng
  cao ñộ êm dịu và an toàn chuyển ñộng của ô tô. Có rất nhiều hệ thống treo với
  cấu tạo, chức năng và công dụng khác nhau, mỗi loạilại có các ưu, nhược
  ñiểm riêng. Vì vậy việc thiết kế một hệ thống treo phù hợp với các thông số
  kết cấu của xe sẽ nâng cao tính tiện nghi và ñộ êm dịu cho xe. Bên cạnh quá
  trình thiết kế, ñể ñánh giá hệ thống treo thì việc ñánh giá chất lượng dao ñộng
  của hệ thống treo cũng góp phần không nhỏ trong quátrình kiểm ñịnh thiết kế
  cũng như ñánh giá sự phù hợp giữa thông số cơ bản, thông số kết cấu và ñiều
  kiện chuyển ñộng thực tế của ô tô trên ñường.
  Với những lý do trên, tôi lựa chọn ñề tài luận văn Thạc sỹ:
  “Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng ñến tính êm dịu của xe Hyundai
  1,25 tấn khi vận chuyển trên ñường nông thôn”
  Luận văn ñược thực hiện dưới sự hướng dẫn trực tiếpcủa PGS. TS Nông
  Văn Vìn, bên cạnh ñó tôi còn nhận ñược sự giúp ñỡ nhiệt tình của các thầy
  trong Bộ môn ñộng lực trường ðại học nông nghiệp HàNội, của bạn bè ñồng
  nghiệp. Tôi xin cảm ơn thầy giáo hướng dẫn. Xin cảmơn sự giúp ñỡ của các
  thầy trong bộ môn và bạn bè ñồng nghiệp.
  Mặc dù ñã nỗ lực, nhưng do thời gian có hạn nên các vấn ñề nêu ra trong
  luận văn không tránh khỏi thiếu xót, tôi mong nhận ñược ý kiến ñóng góp quý
  báu của các thầy, các ñộc giả quan tâm ñể luận văn ñược hoàn chỉnh hơn.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  Bằng lý thuyết và thực nghiệm xác ñịnh các quy luậtảnh hưởng của một
  số yếu tố kết cấu và sử dụng ñến ñộ êm dịu của xe tải Hyundai 1,25 tấn, nhằm
  góp phần nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng loại xe này phù hợp với ñường
  ở nông thôn Việt Nam.
  1.3 Phạm vi nghiên cứu
  Trong khuôn khổ của luận văn cao học và thời gian có hạn ñề tài chỉ ñề
  cập ñến dao ñộng của xe mà chủ yếu là gia tốc theo phương thẳng ñứng của
  xe tải Hyundai 1,25 tấn.
  1.4 Nội dung nghiên cứu
  a) Nghiên cứu tổng quan
  - Tìm hiểu về tình hình sử dụng các loại xe tải ñể vận chuyển hàng hoá ở
  nông thôn Việt Nam hiện nay.
  - Sự phát triển của ngành vận tải ô tô
  - Tìm hiểu tính năng kỹ thuật của xe Hyundai 1,25 tấn.
  - Tìm hiểu về tính chất mặt ñường giao thông ở nôngthôn Việt Nam.
  - Tổng quan về tình hình nghiên cứu tính chuyển ñộng êm dịu của ô tô.
  - Những dạng tổn thất rau, quả, thực phẩm trong vậnchuyển.
  b) Nghiên cứu lý thuyết
  - Áp dụng các phương pháp lý thuyết về dao ñộng, toán học ñể xây dựng
  mô hình nghiên cứu dao ñộng của xe tải Hyundai 1,25tấn.
  - Xây dựng chương trình trên vi tính ñể giải các bài toán dao ñộng và
  khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng ñến tính chuyển ñộng êm dịu của xe
  Hyundai 1,25 tấn.
  c) Nghiên cứu thực nghiệm
  - Nghiên cứu thực nghiệm xác ñịnh các thông số ñầu vào của mô hình lý
  thuyết: mô men quán tính của xe; hệ số ñàn hồi và hệ số giảm chấn của hệ
  thống treo.
  1.5 ðối tượng và ñịa ñiểm nghiên cứu
  Thực trạng giao thông nông thôn phát triển mạnh, lượng xe tải nhỏ sử
  dụng tương ñối nhiều, ñặc biệt là xe Hyundai 1,25 tấn. ðối tượng nghiên cứu
  của ñề tài là ñộ êm dịu của xe tải Hyundai 1,25 tấn.
  ðịa ñiểm: Trường TCN Cơ ñiện và CBTP.
  Trường ñại học Nông Nghiệp Hà Nội
  Học viện kỹ thuật quân sự
  Phân hiệu 2 học viện kỹ thuật quân sự Vĩnh phúc
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Nguyễn Hữu Cẩn - Phan Ðình Kiên (1985), Thiết kế và tính toán ôtô
  máy kéo- NXB Ðại học và trung học chuyên nghiệp - Hà Nội.
  [2]. Nguyễn Hữu Cẩn - Trương Minh Chấp - Dương ðìnhKhuyến - Trần
  Khang (1978), Giáo trình thiết kế tính toán ôtô máy kéo, Trường ðHBK Hà
  Nội.
  [3]. Nguyễn Hữu Cẩn - Dư Quốc Thịnh - Phạm Minh Thái - Nguyễn
  Văn Tài - Lê Thị Vàng (1998), Lý thuyết ôtô máy kéo, Nhà xuất bản KHKT.
  [4]. Phan Nguyên Di - Nguyễn Văn Khang (1991),Tính toán dao ñộng
  máy, NXB Khoa học và kỹ thuật.
  [5]. Nguyễn Văn Khang (1988), Giáo trình ðộng lực học máy(Dịch từ
  tiếng ðức), Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
  [6]. Vũ ðức Lập (1994), Dao ñộng ô tô, Học viện kỹ thuật quân sự.
  [7]. Trần Văn Nghĩa (2004), Tin học ứng dụng trong thiết kế cơ khí, nhà
  xuất bản giáo dục.
  [8]. Nguyễn Hoài Sơn (2000), Ứng dụng Matlab trong tính toán kỹ
  thuật, Nhà xuất bản ðại học quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh.
  [9]. Trần Doãn Tiến (1981), Cơ sở dao ñộng trong kỹ thuật, NXB ðại
  học và trung học chuyên nghiệp.
  [10]. Nguyễn Khắc Trai (1997), Tính ổn ñịnh chuyển ñộng của ôtô, Nhà
  xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội.
  [11]. Võ Văn Hường (2004), Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hoàn thiện mô
  hình khảo sát dao ñộng ôtô tải nhiều cầu, ðại học BKHN.
  [12[. Trịnh Minh Hoàng (2002), Luận án thạc sĩ: Khảo sát dao ñộng xe
  tải 2 cầu dưới kích ñộng ngẫu nhiên của ñường, ðại học BKHN.
  [13]. Nguyễn Văn Lộc (2005), Luận án thạc sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng
  của các ñặc tính phi tuyến của hệ thống treo ñến dao ñộng ô tô, ðại học
  BKHN.
  [14]. Quách ðĩnh, Nguyễn văn Tiếp, Nguyễn Văn Thoa, (1996), Công
  nghệ sau thu hoạch rau quả nhiệt ñới, NXB KHKT
  [15]. Chính phủ, (2002), Quyết ñịnh 175/2002/Qð-TTg phê duyệt Chiến
  lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam ñến năm 2010, tầm nhìn tới
  năm 2020, Hà Nội
  [16]. Chính phủ, (2009), Nghị ñịnh 95/2009/Nð-CP quy ñịnh niên hạn
  sử dụng ñối với xe ô tô chở người và chở hàng, Hà Nội


  [Xem thêm]
  Biểu tượng bài viết:

  Post

  Arrow

  Lightbulb

  Exclamation

  Question

  Cool

  Smile

  Angry

  Unhappy

  Talking

  Red face

  Wink

  Thumbs up


  Không dùng biểu tượng
  Bạn có thể chọn biểu tượng cho tin nhắn từ danh sách này


  Tùy chọn thêm
  Tùy chọn Mục khác:
  Tự động chèn liên kết trong bài
  Will turn www.example.com into http://www.example.com.
  Tắt mặt cười trong nội dung
  If selected, :) will not be replaced with smile
  Đính kèm
  Quản lý Tập tin đính kèm:

  Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đ&#787.pdf (2.36 MB)
  Định dạng file cho phép: 7z doc docx jpeg jpg js pdf php png ppt pptx psd rar rtf txt xls xlsx xml zip
  Các theo dõi
  Theo dõi Chủ đề này và thông báo cho tôi nếu có thay đổi:

  Nếu bạn muốn thêm Chủ đề này vào danh sách theo dõi, hãy chọn kiểu theo dõi trên đây.
  Sau khi bạn gửi bài .
  Công cụ quản lý:
  Đóng chủ đề này
  Dán Chủ đề lên cao
  Sử dụng những điều khiển này để ngay lập tức thực hiện hành động với những bài viết trong chủ đề này.


  Quyền viết bài
  Bạn Có thể Gửi Chủ đề mới
  Bạn Có thể Gửi trả lời
  Bạn Có thể Gửi file đính kèm
  Bạn Có thể Sửa bài viết của mình

  BB code đang Bật
  Smilies đang Bật
  [IMG] code đang Bật
  [VIDEO] code is Bật
  HTML code đang Tắt
  Nội quy - Quy định
  Giới thiệu Webtailieu là gì?Tài LiệuLuận Văn Tốt NghiệpTài Liệu Miễn Phí Giúp đỡ Câu hỏi thường gặpĐiều khoản sử dụngQuy định chính sách bán tài liệuHướng dẫn thanh toán Hỗ trợ khách hàng webtailieu.org@gmail.comLưu trữIp của bạn : 116.107.2.94
  DMCA.com
  Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 20:58.
  Powered by vBulletin® 2014 vBulletin Solutions, Inc.

  [17]. Tạp chí cầu ñường việt nam, 2001, Mặt ñường giao thông nông
  thôn,
  [18]. ðỗ Hưng, 2010, Phát triển ngành công nghiệp ôtô: Cần sự chuyển
  hướng chọn lọc, www.vovnews.vn/Home/
  [19]. Anh Quân, 2004 Công nghiệp ô tô – tiềm năng cho các nhà dầu tư,
  www.cpv.org.vn
  cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30247&cn_id=172452
  [20]. Hương Ly, 2010, Sản xuất ô tô: Vẫn chỉ là lắp ráp,
  www.vccinews.vn/?page=detail&folder=165&Id=1175
  [21]. Tạp chí ñăng kiểm, (2010), số lượng xe của 3 miền
  http://www.dangkiemoto.trust.vn/?vnT...d:faqs|fid:891

  Xem Thêm: Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe Hyundai 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến tính êm dịu của xe Hyundai 1,25 tấn khi vận chuyển trên đường nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 20:58.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

ảnh hưởng của khối lượng không được treo đến tính êm dịu của xe ô tô

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status