Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mật độ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) thương phẩm trong ao

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mật độ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) thương phẩm trong ao

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu mật độ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) thương phẩm trong ao
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .
  LỜI CẢM ƠN
  MỤC LỤC .
  DANH MỤC CÁC BẢNG .
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .
  PHẦN I. MỞ ðẦU .1
  1. Mục tiêu nghiên cứu 2
  2. Nội dung nghiên cứu 2
  PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  2.1. Một số ñặc ñiểm sinh học của ñối tượng nghiên cứu .3
  2.1.1. Vị trí phân loại 3
  2.1.2. Phân bố .3
  2.1.3. ðặc ñiểm hình thái và nhận dạng 4
  2.1.4. Tập tính sống 5
  2.1.5. ðặc ñiểm dinh dưỡng .5
  2.1.6. ðặc ñiểm sinh trưởng . 6
  2.1.7. ðặc ñiểm sinh sản .6
  2.2. Tình hình nghiên cứu cá chim vây vàng ở ngoài nước .6
  2.3. Tình hình nghiên cứu cá chim vây vàng ở trong nước .10
  2.4. Ảnh hưởng của mật ñộ nuôi ñến sinh trưởng, tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế
  của cá nuôi .12
  PHẦN III. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16
  3.1. ðịa ñiểm, thời gian, ñối tượng nghiên cứu .16
  3.1.1. ðịa ñiểm nghiên cứu .16
  3.1.2. Thời gian nghiên cứu 16
  3.1.3. ðối tượng nghiên cứu .16
  3.2. Thiết bị và vật liệu nghiên cứu 16
  3.3. Phương pháp nghiên cứu . 16
  3.3.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm 16
  3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu 18
  3.3.3. Theo dõi một số yếu tố môi trường nước trongao nuôi .18
  3.3.4. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu .19
  PHẦN IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .21
  4.1. Biến ñộng một số yếu tố môi trường nước trong ao nuôi thương phẩm cá
  chim vây vàng 21
  4.1.1. Biến ñộng nhiệt ñộ nước trong ao nuôi thươngphẩm cá chim vây vàng21
  4.1.2. Biến ñộng của pH trong ao nuôi thương phẩm cá chim vây vàng 22
  4.1.3. Biến ñộng ñộ mặn trong ao nuôi thương phẩm cá chim vây vàng .23
  4.1.4. Biến ñộng của hàm lượng ô xy hòa tan trong ao nuôi thương phẩm cá
  chim vây vàng 24
  4.1.5. Biến ñộng hàm lượng H2S trong ao nuôi thươngphẩm cá chim vây vàng 24
  4.1.6. Biến ñộng hàm lượng NH3 trong ao thí nghiệm 25
  4.1.7. Biến ñộng giá trị nhu cầu ô xy hóa học (COD) trong ao nuôi thương
  phẩm cá chim vây vàng 26
  4.1.8. Biến ñộng giá trị nhu cầu ô xy sinh hóa (BOD) trong ao nuôi thương
  phẩm cá chim vây vàng 27
  4.2. Tăng trưởng của cá chim vây vàng 28
  4.2.1. Tăng trưởng về chiều dài của cá chim vây vàng 28
  4.2.2. Tăng trưởng về khối của cá chim vây vàng .30
  4.3. Tỷ lệ sống của cá chim vây vàng .32
  4.4. Năng suất nuôi cá chim vây vàng 34
  4.5. Hệ số chuyển ñổi thức ăn 36
  4.6. Một số bệnh thường gặp ở cá chim vây vàng trong thời gian nuôi .37
  4.6.1. Bệnh hoại tử thần kinh (VNN) 37
  4.6.2. Bệnh do vi khuẩn 37
  4.6.3. Bệnh do ký sinh trùng .38
  4.7. Hạch toán kính tế 38
  PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ðỀ XUẤT 40
  5.1. Kết luận 40
  5.2. ðề xuất .40


  PHẦN I. MỞ ðẦU
  Trong hai thập kỷ trở lại ñây nghề nuôi cá biển phát triển mạnh mẽ. Sản
  phẩm là những mặt hàng có giá trị cao, phục vụ cho xuất khẩu và tiêu thụ trong
  nước. Cho ñến nay thế giới ñã ñưa vào nuôi trên 300loài cá biển, tôm, nhuyễn thể.
  Nhiều nước ñã nhận thức ñược mức ñộ giới hạn và sự giảm sút nguồn lợi tự nhiên
  nên ñã ñẩy mạnh nghề nuôi cá biển. Sản lượng cá biển nuôi ngày càng tăng cao,
  90% sản lượng cá biển thế giới từ các nước ở châu Á. ði ñầu trong nhóm này là
  Trung Quốc, ðài loan, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc . ðối tượng nuôi chủ yếu
  là: cá song, cá măng biển, cá vược, cá giò, cá cam,cá tráp, cá hồng, cá chim vây
  vàng [20].
  Trong những năm gần ñây, nhiều khó khăn về kinh tế xã hội ñã xảy ra ñối
  với những nông hộ nuôi tôm qui mô nhỏ sinh sống ở nhiều tỉnh ven biển bởi vì nuôi
  tôm thất bại do dịch bệnh bùng phát và chất lượng nước kém. Hậu quả là nhiều diện
  tích ao nước lợ ñã bị bỏ hoang và nông dân không cóviệc làm, không có thu nhập
  và không có khả năng trả nợ ngân hàng do vay ñể xâydựng ñầm nuôi. Việc ñịnh ra
  một loài nuôi thay thế hay nuôi luân canh với tôm sẽ có ý nghĩa rất lớn ñể cải thiện
  ñời sống kinh tế của nhiều hộ nuôi tôm. Hơn nữa, Chính phủ cũng nhận thấy rằng
  nghề nuôi cá biển có tiềm năng mang lại thu nhập cao hơn và ổn ñịnh hơn cho cộng
  ñồng dân cư ñang sinh sống ở khắp các tỉnh ven biểnViệt Nam.
  Cá chim vây vàng là ñối tượng nuôi mới ñầy triển vọng vì có giá kinh tế cao
  (80.000-90.000ñồng/kg), nhu cầu thị trường trong vàngoài nước rất lớn. Chính vì
  vậy, trong thời gian gần ñây cá chim vây vàng ñã ñược nuôi ở nhiều ñịa phương.
  Tuy nhiên, hầu hết các hộ nông hộ nuôi cá chim trong lồng ở qui mô nhỏ và sử
  dụng cá tạp làm thức ăn cho cá. Dẫn ñến nghề nuôi cá chim vây vàng chưa ñạt hiệu
  quả cao và không bền vững. Cho ñến nay chưa có quy trình công nghệ nuôi cá
  chim vây vàng trong ao ñất ở Việt Nam.
  Từ năm 2006 - 2007, Trường Cao ñẳng Thủy sản ñã thực hiện dự án “Nhập
  công nghệ sản xuất giống cá chim vây vàng” và ñã ứng dụng thành công quy trình
  công nghệ trong ñiều kiện Việt nam và sản xuất ñược165.040 con cá giống cỡ 4-
  6cm. Năm 2009, công nghệ sinh sản nhân tạo và sản xuất giống cá chim vây vàng
  ñang ñược chuyển giao cho Trường ðại học Nha Trang và hai tỉnh Nam ðịnh và
  Ninh Bình.
  Từ chủ ñộng về con giống cũng như những ưu ñiểm củacá chim vây vàng về
  giá trị dinh dưỡng, thịt thơm ngon. Năm 2008, Trường Cao ñẳng Thủy sản tiếp tục
  thực hiện ñề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ nuôi thâm canh cá chim
  vây vàng (Trachinotus blochiiLacepède 1801) trong ao bằng thức ăn công nghiệp”
  nguồn kinh phí từ Dự án Hợp phần Hỗ trợ Phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững
  (SUDA). ðề tài ñã bố trí thí nghiệm ở hai mật ñộ nuôi 1,5 con/m
  2
  và 2,5 con/m
  2
  , kết
  quả nghiên cứu của ñề tài cho thấy không có sự khácbiệt về tốc ñộ tăng trưởng và
  tủ lệ sống giữa 2 mật ñộ nuôi (P> 0,05). ðể ñánh giá ñầy ñủ hơn về hiệu quả kinh tế
  giữa các mật ñộ nuôi cần tiếp tục nghiên cứu thêm với các mật ñộ nuôi khác.
  Cá chim vây vàng là loài có hoạt ñộng mạnh, bơi nhanh và sống thành bầy
  ñàn, cá phàm ăn. Mật ñộ nuôi là một chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng nhất ảnh hưởng ñến
  năng suất ao và hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản. Năng suất cá trong ao cao
  nhất sẽ có thể ñạt ñược khi mật ñộ nuôi thả thích hợp [2]. Một trong những vấn ñề kỹ
  thuật cần quan tâm ñến năng suất và hiệu quả kinh tế trên một ñơn vị diện tích nuôi
  một cách tối ña và hiệu quả nhất phù hợp với trình ñộ kỹ thuật. Mật ñộ nuôi không
  những ảnh hưởng lớn ñến năng xuất sản phẩm của côngnghệ mà còn liên quan ñến
  cỡ cá thương phẩm. Hiện nay, chưa có một công trìnhnghiên cứu khoa học nào công
  bố về mật ñộ nuôi thích hợp cho cá chim vây vàng nuôi thương phẩm trong ao ñất ở
  Việt Nam.
  Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của sản xuất chúng tôi ñã tiến hành thực hiện
  ñề tài: “Nghiên cứu mật ñộ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii
  Lacepède 1801) thương phẩm trong ao”.
  1. Mục tiêu nghiên cứu
  Xác ñịnh ñược mật ñộ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng phù hợp trong
  ao, góp phần xây dựng quy trình công nghệ nuôi thương phẩm cá chim vây vàng.
  2. Nội dung nghiên cứu
  - Nội dung 1: Xác ñịnh tốc ñộ tăng trưởng, tỷ lệ sống của cá chim vây vàng
  nuôi trong ao ñất.
  - Nội dung 2: ðánh giá hiệu quả kinh tế ở các mật ñộ nuôi.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng việt
  1. Thái Thanh Bình, 2008. Nghiên cứu kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii)
  bằng thức ăn công nghiệp trong ao ñất – ðề tài cấp Bộ ( Tài liệu chưa công bố).
  2. Gecking D., 1987. Sinh thái học nuôi cá (bản dịch của Hà Quang Hiếu) trang 26 – 59,
  Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.
  3. Lý Tổ Phúc và cộng sự, 2006. Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi một số loài cá biển có giá
  trị kinh tế ở biển miền nam Trung Quốc. Tài liệu dịch.
  4. Nguyễn Thanh Phương, Trần Thanh Hải, Dương Nhựt Long, 2009. Các ñịnh nghĩa và
  nguyên lý trong nuôi trồng thủy sản - Trường ðại học Cần Thơ.
  5. Nguyễn Thanh Phương, Trần Thanh Hải và Nguyễn Quang Trung, 2005. Ảnh hưởng
  của mật ñộ ñến năng suất và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm càng xanh
  (Macrobrachium rosenbergii) luân canh với lúa. Tạp chí Khoa học 2008 (2): 96-105
  Trường ðại học Cần Thơ.
  6. Nguyễn Thị Xuân Thu và cộng sự, 2009. Nghiên cứu Ảnh hưởng của nhiệt ñộ và mật ñộ
  ương tới tốc ñộ tăng trưởng của cá hồi vân (Oncorhynchus mykis) trong hệ thống
  nuôi tuần hoàn. ðề tài KC.07.15 – Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III.
  7. Nguyễn ðình Trung, 2004. Quản lý chất lượng nướctrong nuôi trồng thủy sản. NXB
  nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
  8. Nguyễn ðức Tuân, 2007. Nghiên cứu mật ñộ nuôi thương phẩm cá lăng chấm ở một số
  kích cỡ khác nhau. Luận văn thạc sỹ nông nghiệp 2007.
  9. Lê Xân, 2004. Kết quả sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài cá biển và cá
  nước lợ ở Việt Nam trong thời gian qua, ñịnh hướng nghiên cứu và sản xuất trong
  thời gian tới. Tuyển tập hội thảo toàn quốc về nghiên cứu ứng dụng khoa học công
  nghệ trong nuôi trồng thủy sản, Vũng Tàu tháng 12 –2004, Trang 541 – 548.
  10. Lê Xân, 2005. Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm một số loài
  cá song phục vụ xuất khẩu. Bộ Khoa học và công nghệ- Chương trình KC – 06.
  Tài liệu nước ngoài
  11. Chang, S.L, 1993a. The breeding and culture of pompano (Trachinotus blochii). Fu-So
  Mag. Ser 7: 61-65.
  12. Cheng, S.C, 1990. Reports on the artificial propagation of pompano (Trachinotus
  blochii). Fish World 4: 140-146. (in Chinese).
  13. Chou. R, Lee. H. B, 1997. Commercial marine fish farming in Singapore. Aquaculture
  Research 28: 767–776.
  14. Groat. D, 2002. Effects of feeding strategies on growth of Florida pompano
  (Trachinotus carolinus) in closed recirculating systems. Master thesis 2002. Long
  Island University – Southampton College. 71p.
  15. Kevan. L. M., Rhody. N., Nystrom. M., Resley. M, 2007. Species profile Florida
  pompano. Southern Regional aquaculture center. Publication No 7206.
  16. Lazo. P. J., Davis. A. L., Arnodl. R. C, 1998. The effects of dieary protein level on
  growth, feed effeciece and survival rate of juvenline Florida pompano (Trachinotus
  carolinus) Aquaculture 169: 225-232.
  17. Munday. L. B., Kwang. J., Moody. N, 2002. Betanodavirus infections of teleost fish: a
  review. Journal of fish disease 25: 127-142.
  18. Master Mc, Kloth T.C, J.F. Coburn. POMPANO FARMS – 2004. Mariculture
  Technologies International, Inc. Oak Hill, FL.
  19. Pin Lan. H., Cremer. C. M., Chappell. J., Hawke. J., O’Keefe. T. Growth performance
  of Pompano (Tranchinotus blochii) fed fishmeal and soy based diets in offshore
  OCAT ocean cages. Result of the 2007 OCAT cage feefing trial in Hainam, China.
  U.S. Soybean Export Council, 12125 Woodcrest Executive Drive Suite 140, St.
  Louis, MO.
  20. Situ. Y. Y., Sadovy. J. Y. 2004. A preliminary study on local species diversity and seasonal
  composition in a Hong Kong Wet Market. Asian fisheries science 17: 235-248.
  21. Shinn-Pyng Yeh, Tny Yang, Tah-Wei Chu. Marine Fish Seed Industry In Taiwan,
  Aquaculture Volume 261, Issue1, 16 November 2006: 17 – 25.
  22. Thouard. E., Soletchnik. P., Marion. P. J, 1989. Selection of finfish species for
  aquaculture development in Martinnique (FWI). Advances in tropical aquaculture 20:


  Xem Thêm: Nghiên cứu mật độ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) thương phẩm trong ao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mật độ nuôi cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepède 1801) thương phẩm trong ao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status