Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá chất lượng đất vùng trồng chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá chất lượng đất vùng trồng chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá chất lượng đất vùng trồng chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình vii
  1 MỞ ðẦU i
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 3
  2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu vềchè ngoài nước 3
  2.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu chè ởViệt Nam 13
  2.3 Yêu cầu sinh thái cơbản của cây chè 25
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1 ðối tượng nghiên cứu 36
  3.2 Nội dung nghiên cứu 36
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 37
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39
  4.1 Khái quát vềvùng trồng chè Tân Cương 39
  4.1.1 Vịtrí ñịa lý 39
  4.1.2 Lịch sửvùng trồng chè 39
  4.1.3 ðịa hình, ñịa chất 40
  4.1.4 Thuỷvăn 40
  4.1.5 Khí hậu 41
  4.2 Tình hình sản xuất chè ởTân Cương 41
  4.2.1 ðặc ñiểm giống 41
  4.2.2 Tập quán canh tác, chăm sóc, thu hoạch và chếbiến 41
  4.3 ðặc ñiểm ñất trồng chè ởTân Cương 43
  4.3.1 ðất xám feralit trên ñá phiến sét (ACf) 43
  4.3.2 ðất xám Feralit trên phù sa cổ(ACf) 50
  4.3.3 ðất xám feralit trên sản phẩm dốc tụ(ACf) 53
  4.4 ðánh giá tính chất theo yêu cầu sinh thái cơbản của cây chè và tiêu
  chuẩn ñất trồng chè của VietGAP. 59
  4.4.1 ðánh giá tính chất ñất theo yêu cầu sinh thái của cây chè 59
  4.4.2 ðánh giá tính chất ñất theo thiêu chuẩn VietGAP. 61
  5 KẾT LUẬN 62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤLỤC


  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Chè là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủlực của nông sản Việt
  Nam. Hiện nay diện tích chè nước ta ñứng hàng thứ5, sản lượng ñứng hàng thứ
  7 trên thế giới, sản phẩm chè ñã có mặt trên 92 nước trên thế giới. Các thị
  trường chè chủyếu của Việt Nam là Trung ðông, Nam Á, ðông Âu, ðài Loan.
  Tuy nhiên, chè Việt Nam ñược ñánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng.
  Năng suất chè Việt nam thuộc nhóm thấp hơn năng suất chè thếgiới, ñặc biệt
  chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Việt nam thấp, thịtrường không
  ổn ñịnh. Chè Việt Nam ñang ñứng trước nhiều khó khăn vềtiêu chuẩn kỹthuật,
  chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và sựthuận tiện trong sửdụng. Tình
  hình này do nhiều nguyên nhân trong ñó có thểdo mức ñầu tưthâm canh thấp,
  các kĩthuật canh tác là những kết quả ñược nghiên cứu và kết luận từnhững
  năm 1970, trong khi ñiều kiện tựnhiên sinh thái vùng chè có nhiều thay ñổi, tình
  hình kinh tếvà thịtrường chè và yêu cầu chất lượng chè cũng biến ñổi nhiều.
  Tuy nhiên, trong bối cảnh chung hiện nay, các thị trường tiêu thụ chè
  ngày càng yêu cầu cao hơn vềchất lượng chè. ðểcó sản phẩm chè an toàn cần
  phải thực thực hiện quy trình “Thực hành nông nghiệp tốt” (Good Agricultural
  Practices - GAP). Năm 2008, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn ñã ban
  hành “Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quảvà chè búp tươi an toàn -
  VietGAP”.
  Một trong những yếu tốsinh thái quan trọng ảnh hưởng ñến năng suất và
  chất lượng chè là chất lượng ñất trồng chè. Phân tích ñánh giá chất lượng ñất trở
  thành vấn ñểcấp thiết trong sản xuất chè an .
  Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, với ñiều kiện thiên
  nhiên ưu ñãi vềkhí hậu, ñất ñai, có tiềm năng phát triển nông lâm nghiệp. Thái
  Nguyên có nghềchè truyền thống từlâu. ðặc biệt, chè Tân Cương là sản phẩm
  nổi tiếng trong cả nước và chè ở vùng Tân Cương ñược ñánh giá là có chất
  lượng cao và an toàn. Tuy nhiên, cho ñến nay cũng chưa có tài liệu nào công bố
  vềtiêu chuẩn ñất trồng chè an toàn, ngay cả ởnhững vùng ñất trồng chè ñược
  xếp là chè an toàn
  Do vậy, chúng tôi tiến hành ñềtài “ðánh giá chất lượng ñất vùng trồng
  chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên”.
  1.2 Mục ñích, yêu cầu
  1.2.1 Mục ñích
  ðánh giá chất lượng ñất làm cơsởdữliệu xây dựng bộchỉtiêu ñất trồng
  chè an toàn.
  1.2.2 Yêu cầu
  Xác ñịnh ñược một sốtính chất cơbản của ñất có ảnh hưởng tới năng suất
  và chất lượng chè.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I Tài liệu trong nước
  1. Chu Xuân Ái, ðinh ThịNgọ, Lê Văn ðức. Kết quả10 năm nghiên cứu về
  phân bón ñối với cây chè. Tuy ển tập các công trình nghiên cứu về chè
  (1988-1997). Nxb Nông nghiệp. Hà Nội 1998, tr.208-221.
  2. BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuyển tập tiêu chuẩn nông nghiệp
  Việt Nam. Tập IV, tiêu chuẩn nông sản. Phần II, tiêu chuẩn chè.Trung tâm
  thông tin nông nghiệp, Hà Nội, 2001.
  3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Báo cáo ñịnh hướng phát triển
  ngành chè Việt Nam ñến năm 2010. Tháng 4 năm 2005.
  4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Cục trồng trọt – Ban chỉ ñạo
  chương trình rau hoa quả. VietGAP và các quy ñịnh sản xuất rau quảchè an
  toàn. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2008.
  5. Tôn Thất Chiểu, Lê Thái Bạt, Nguy ễn Khang. Sổtay ñiều tra phân loại, ñánh
  giá ñất.Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1999.
  6. Trần Văn Chính và cộng sự. Giáo trình thổnhưỡng học. Nxb Nông nghiệp,
  Hà Nội, 2006.
  7. Cục Khuyến nông và Khuyến lâm. Giới thiệu một sốgiống chè mới và kỹ
  thuật trồng chè. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1996.
  8. Ngô Xuân Cường, Nguyễn Văn Tạo. Một số yếu tố ảnh hưởng ñến chất
  lượng chè xanh ñặc sản. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
  10/2004, tr.1334 - 1336.
  9. ðường Hồng Dật, ðỗThịTrâm, Trần Văn Gia. Hướng dẫn tổng hợp bảo vệ
  chè tạo sản phẩm chè an toàn.Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2005.
  10. Lê Văn ðức và CTV. Ảnh hưởng của Mg ñến năng suất và chất lượng cây
  chè.Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 10/2004. tr.1386 - 1388.
  11. Hiệp hội chè Việt Nam (2003-2004). Tạp chí người làm chè.
  12. Hiệp hội chè Việt Nam, Viện quy hoạch và TKNN, Tổng công ty chè Việt
  Nam – ðiều chỉnh quy hoạch chè cảnước ñến năm 2005 và 2010
  13. Bùi ðình Hòa. Một sốgiải pháp kinh tếkỹthuật cơbản nhằm phát triển sản
  xuất chè của các hộnông dân tỉnh Thái Nguyên– ðềtài cấp bộ, 2004.
  14. Hội khoa học ñất Việt Nam. ðất Việt Nam. Nxb Nông nghiệp, Hà Nội,
  2000.
  15. Nguyễn Văn Hùng, ðoàn Hùng Tiến, Nguyễn Khắc Tiến. Sâu bệnh, cỏdại
  hại chè và biện pháp phòng trừ. Nxb Nông nghiệp. Hà Nội, 1998.
  16. Nguyễn Hữu Khải. Cây chè Việt Nam: Năng lực canh tranh xuất khẩu và
  phát triển. Nxb Lao ñộng Xã hội, Hà Nội, 2005.
  17. Nguyễn ðại Khánh. ðánh giá ñiều kiện khí hậu nông nghiệp ñối với cây
  chè. Luận án Tiến sĩnông nghiệp, 2003.
  18. ðặng Hanh Khôi. Chè và công dụng. Nxb KHKT, Hà Nội, 1983.
  19. Lê Tất Khương. Nghiên cứu ñặc ñiểm, sinh trưởng của một số giống chè
  mới và biện pháp kỹthuật nâng cao năng suất, chất lượng chè. Luận án Phó
  tiến sĩnông nghiệp, 1997.
  20. Lê Tất Khương, ðỗNgọc Quỹ. Giáo trình cây chè, sản xuất, chếbiến và
  tiêu thụ.Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 2000.
  21. Nguyễn Văn Minh. Xác ñịnh ngưỡng ñánh giá chất lượng ñất trong sản xuất
  chè bền vững.Tạp chí Khoa học ñất 20/2004. tr.120-123.
  22. Nguyễn ThịNgọ. Ảnh hưởng của việc sửdụng phân xanh, phân khoáng ñến


  Xem Thêm: Đánh giá chất lượng đất vùng trồng chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá chất lượng đất vùng trồng chè an toàn Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status