Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may an giang

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may an giang

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài :
  Trongcông cuộc đổi mới hiện nay, đất nước ta đang diễn ra sôi động
  quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ
  chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ
  nghĩa. Trước vấn đề từ một nền kinh tế theo cơ chế bao cấp chuyển sang
  một nền kinh tế theo cơ chế thị trường, sự hoà nhập của các ngành kinh tế
  trong xã hội không những chỉ nằm riêng trong lĩnh vực quốc gia mà còn hòa
  nhập vào nền kinh tế thế giới. Vơí yêu cầu này, các hoạt động kinh doanh
  trên nhiều lĩnh vực phải có nhiều chuyển biến, nhiều thay đổi cho phù hợp
  với cơ chế mới. Trong nền kinh tế chung , hoạt động kinh doanh của các
  doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng, được xem là xương sống của nền
  kinh tế, đóng vai trò rất to lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền
  vững .
  Để tiến hành một quá trình sản xuất kinh doanh đòi hỏi các doanh
  nghiệp phải hội đủ 3 yếu tố: lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao
  động. Trong đó, lao động là một trong những nhân tố quyết định sự thành
  công của doanh nghiệp , chúng ta đã biết “ lao động là bỏ một phần sức lực (
  chân tay hay trí óc ) nên nó cần thiết phải được bù đắp để tái sản xuất sức lao
  động”. Và sự thật đó được thấy dễ dang trong thực tế : mọi người lao động
  làm việc trong môi trường bình thường hay khắc nghiệt đều mong muốn kiếm
  được nhiều tiền nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu cuộc sống của họ. Vì lẽ đó,
  tiền lương và các khoản thanh toán cho người lao động dưới hình thức này hay
  hình thức khác là một vấn đề quan trọng cần giải quyết và cần giải quyết nó
  một cách cân nhắc, cẩn thận, rõ ràng và thỏa đáng.
  Ngày nay, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, sự
  phát triển lớn mạnh của nền kinh tế thế giới, một quốc gia nói chung hay một
  doanh nghiệp nói riêng muốn hòa nhập được thì phải tạo động lực phát triển từ
  trong nội bộ của doanh nghiệp mà xuất phát điểm chính là việc giải quyết một
  cách hợp lí, công bằng, rõ ràng vấn đề tiền lương và các khoản trích theo
  lương cho người lao động. Dù dưới bất kì loại hình doanh nghiệp nào, thì sức
  lao động của con người đều tồn tại và đi liền với thành quả của doanh
  nghiệp.Vì thế tiền lương phải trả cho người lao động là vấn đề cần quan tâm
  của các doanh nghiệp hiện nay. Làm thế nào để có thể kích thích lao động
  hăng hái sản xuất, nâng cao hiệu quảø, chất lượng lao động, giảm chi phí
  Kế tốn tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động
  nhân công trong giá thành sản phẩm, tạo cho doanh nghiệp đứng vững trên
  môi trường cạnh tranh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh
  nghiệp đang là một yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp trong xu thế
  hiện nay. Xuất phát từ yêu cầu trên, em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN TIỀN
  LƯƠNG VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI
  LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH MAY AN GIANG” làm đề
  tài cho luận văn tốt nghiệp của mình .
  2. Mục tiêu nghiên cứu :
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh giá công tác kế toán tiền
  lương trong việc hạch toán, thanh toán lương cho người lao động, cũng như
  xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động. Từ đó đưa ra
  một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán tiền lương tại doanh
  nghiệp.
  3. Phương pháp nghiên cứu :
  Có thể thực hiện đề tài, các số liệu sẽ được thu thập như sau:
  - Số liệu sơ cấp: Các số liệu về kế toán tiền lương được thu thập ở
  doanh nghiệp.
  - Số liệu thứ cấp: tham khảo các sách báo, niên giám thống kê, các
  tài liệu nghiên cứu trước đây cùng các báo cáo, tài liệu của cơ quan thực tập và
  các doanh nghiệp khác.
  - Các số liệu thu thập sẽ được đưa vào phân tích dựa trên phương
  pháp diễn dịch để phát thảo những con số thành những nhận định, đánh giá và
  phân tích về kế toán tiền lương và xem xét sự ảnh hưởng của tiền lương đối
  với người lao động tại doanh nghiệp.

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài : . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu : . .2
  3. Phương pháp nghiên cứu : . 2
  4. Phạm vi nghiên cứu : . 2
  PHẦN NỘI DUNG 3
  CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG .3
  1.Khái niệm – ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương: .3
  1.1 Tiền lương: 3
  1.2 Các khoản trích theo lương: 3
  2.Các hình thức tiền lương: 4
  2.1 Trả lương theo thời gian: 4
  2.2 Trả lương theo sản phẩm: .6
  2.3 Trả lương khoán: . 9
  3. Tiền thưởng - phúc lợi – phụ cấp: 9
  3.1 Tiền thưởng : . 9
  3.2 Phúc lợi : .10
  3.3 Phụ cấp : . .11
  4.Kế toán các khoản phải trả công nhân viên : .12
  4.1 Chứng từ kế toán : . 12
  4.2 Tài khoản sử dụng : . 12
  4.3 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .12
  5. kế toán các khoản trích theo lương : . .13
  5.1 Tài khoản sử dụng : . 13
  5.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .14
  6. kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân sản xuất : .14
  6.1 Tài khoản sử dụng: . .14
  6.2 Sơ đồ kế toán tổng hợp : .15
  CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH MAY 17
  1. lịch sử Hình Thành Công Ty Liên Doanh May An Giang: 17
  2. Chức Năng - Mục Tiêu - Nhiệm Vụ Và quyền Hạn Của Công Ty : 18
  3. Nguồn Nhân Lực Và Cơ Cấu Tổ Chức Của Công ty: 19
  3.1 Nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo của công ty: .19
  3.2 Cơ cấu tổ chức : 19
  4. Tình Hình Hoạt Động Sản Xuất kinh doanh Của Công Ty Trong 2
  Năm Qua (2002 – 2003): 23
  5.Những Thuận Lơi Và Khó Khăn Trong Thời Gian Qua Của Công Ty:24
  5.1 Thuận lợi: 24
  5.2 Khó khăn: 24
  6. Phương Hướng Phát Triển: .25
  6.1 Tình hình trước mắt: .25
  6.2 Những chỉ tiêu chủ yếu năm 2004: . 25

  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VIỆC HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG 26
  I.Phân Tích Tình Hình Lao Động Tại Công ty: 26
  1. Phân loại lao động: 26
  2. Tổ chức hạch toán lao động tại công ty: .26
  2.1Hạch toán về số lượng lao động: 27
  2.2Hạch toán về thời gian lao động: 27
  2.3Hạch toán về kết quả lao động: 28
  II. Phân Tích Công Tác Hạch Toán Tiền Lương: .28
  1. Những vấn đề chung: 28
  2. Tổ chức tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công Ty Liên
  Doanh May An Giang: 29
  2.1 Các căn cứ chủ yếu trong quy trình kế toán tiền lương: .29
  2.2 Quy trình trả lương: .30
  2.3 Cách tính lương, thanh toán lương và các khoản trích theo lương
  tại công ty: . 31
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA TIỀN LƯƠNG 43
  ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG . 43
  1.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm 2001 và 2002: 43
  1.1Quỹ lương: .43
  1.2Tình Hình Doanh Thu Và Tiền Lương: .44
  1.3Tình Hình Doanh Thu Và Năng Suất Lao Động: 45
  2.Phân Tích Các Chỉ Tiêu Giữa 2 Năm: 2002 và 2003 47
  2.1Quỹ lương chi: .47
  2.2Tình Hình Về Doanh Thu Và Tiền Lương Bình Quân: .48
  2.3Tình hình về doanh thu và năng suất lao động: .49
  3.Tình hình thu nhập: . .51
  4.So sánh lương: .53
  4.Phân Tích Biến Động Lương Cá Nhân: .58
  PHẦN KẾT LUẬN - KẾT LUẬN .60
  I. NHẬN XÉT: . .60
  1.Về mặt tổ chức công tác Kế Toán: .60
  2.Về mặt chứng từ: . .60
  3.Về mặt hệ thống tài khoản: 61
  4.Về lực lượng lao động: .61
  5.Về hình thức trả lương và phương pháp tính lương: .61
  6.Về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương: .62
  II. KIẾN NGHỊ: . .62
  III. KẾT LUẬN: .65

  Xem Thêm: Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may an giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tiền lương và sự ảnh hưởng của tiền lương đối với người lao động tại công ty liên doanh may an giang sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status