Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường

  MỤC LỤC
  1. Mở đầu . i
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài .i
  1.2. Mục đích và yêu cầu . iii
  1.2.1. Mục đích iii
  1.2.2. Yêu cầu iii
  2. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 4
  2.1. Khái quát về công tác bồi thường, hỗ trợ và tđc iv
  2.1.1. Bồi thường, hỗ trợ [20] [32] iv
  2.1.2. Tái định cư [20] iv
  2.1.3. Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đấtđể sử dụng vào mục
  đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi íchcông cộng và phát
  triển kinh tế .iv
  2.2. Tầm quan trọng của công tác bồi thường, hỗ trợvà tái định cư .v
  2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  .v
  2.3.1. Việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật .v
  2.3.2. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đăng ký đất đai .vii
  2.3.3. Giá đất và định giá đất viii
  2.3.4. Thị trường bất động sản ix
  2.3.5. Giá cả thị trường hàng hóa x
  2.3.6. Một số nhân tố khác [1] xi
  2.4. Chính sách bồi thường thiệt hại ở một số nước,các tổ chức Quốc tế và
  ở Việt Nam xi
  2.4.1. Tại Trung Quốc [18] [26] .xi
  2.4.2. Tại Thái Lan [18] [26] .xii
  2.4.3. Tại Hàn Quốc [18] [26] . xiii
  2.4.4. Chính sách bồi thường thiệt hại của WB và ADB [2] [20] . xiii
  2.4.5. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cưở Việt Nam .xv
  2.5. Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở Việt Nam .xxi
  2.5.1. Về diện tích đất nông nghiệp, đất ở bị thu hồi để phát triển các khu
  công nghiệp, đô thị và các công trình công cộng .xxi
  2.5.2. Về đời sống, lao động và việc làm của các hộbị thu hồi đất . xxii
  2.6. Tình hình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở tỉnh Hà Tĩnh
  . xxiii
  2.6.1. Các văn bản pháp lý có liên quan làm căn cứ để thực hiện bồi
  thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án ởtỉnh Hà Tĩnh . xxiii
  2.6.2. Kết quả thực hiện trong thời gian qua [22] [23] [24] xxv
  2.6.3. Nhận xét về kết quả thực hiện trong thời gian qua [1] xxvii
  3. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu xxix
  3.1. Đối tượng nghiên cứu xxix
  3.2. phạm vi nghiên cứu xxix
  3.2.1. Dự án đường nối Quốc lộ IA đi mỏ sắt Thạch Khê - Hà Tĩnh. xxix
  3.2.2. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn
  Hưng Nghiệp Formosa - Đài Loan xxix
  3.2.3. Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung– Tiểu dự án thành
  phố Hà Tĩnh (Dự án sử dụng nguồn vốn ODA) xxix
  3.3. Nội dung nghiên cứu .xxix
  3.4. Phương pháp nghiên cứu .***
  3.4.1. Phương pháp kế thừa, tham khảo các tài liệu ***
  3.4.2. Phương pháp điều tra khảo sát .***
  3.4.3. Phương pháp thống kê ***i
  3.4.4. Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân
  ***i
  3.4.5. Phương pháp chuyên gia .***i
  3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm Excel ***i
  3.4.7. Phương pháp so sánh việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữa các dự án
  ***ii
  3.4.8. Phương pháp minh hoạ bằng bản đồ, biểu đồ . ***ii
  4.1.4. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xJ hội và tình hình
  quản lý sử dụng đất lii
  4.2. Khái quát chung về ba dự án nghiên cứu liii
  4.2.2. Dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn
  Hưng Nghiệp Formosa - Đài Loan lviii
  4.2.3. Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung– Tiểu dự án thành
  phố Hà Tĩnh (Dự án sử dụng nguồn vốn ODA) lx
  4.3. Đánh giá việc thực hiện thường giải phóng mặt bằng ở ba dự án nghiên
  cứu . lxii
  4.3.1. Việc xác định đối tượng và điều kiện được bồi thường . lxii
  4.3.2. Việc quy hoạch xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án .lxiv
  4.3.3. Việc tổ chức thực hiện bồi thường GPMB lxv
  4.3.4. Kết quả điều tra, đánh giá việc thực hiện bồi thường GPMB ba dự
  án nghiên cứu . lxvi
  4.3.5. Về áp dụng giá bồi thường đất đai và tài sảncủa 3 dự án lxxix
  4.4.3. Các giải pháp về tổ chức chỉ đạo thực hiện trong công tác bồi
  thường GPMB c
  5. Kết luận và kiến nghị ciii
  5.1. Kết luận ciii
  5.2. Kiến nghị . civ


  1. Mở đầu
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam đã thực hiện hơn
  hai thập kỷ qua, chúng ta đJ và đang triển khai nhiều dự án để phát triển kinh
  tế – xJ hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.
  Để triển khai thực hiện các dự án này chúng ta buộcphải sử dụng tới
  quỹ đất đang được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như đất sản xuất
  nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đất nhà ở của nhân dân, đất sử dụng
  vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, . Do vậy, việc thực hiện chuyển đổi
  mục đích sử dụng đất hiện nay để sử dụng vào mục đích khác đang diễn ra
  ngày một nhiều hơn theo yêu cầu phát triển kinh tế - xJ hội của đất nước [10].
  Việc chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệpsang đất phi nông nghiệp
  mà đặc biệt là đất chuyên dùng, làm mặt bằng sản xuất kinh doanh đang là
  vấn đề bức xúc được nhiều cơ quan Nhà nước và nhân dân quan tâm.
  Trên thực tế việc chuyển quỹ đất vào triển khai các dự án không đơn giản,
  vì nó tác động đến nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của người dân bị thu
  hồi đất. Có thể nói đây là một thách thức rất lớn đối với việc triển khai các dự
  án hiện nay, đòi hỏi chúng ta phải giải quyết hàng loạt các vấn đề liên quan
  đến người dân bị mất đất như: đời sống, việc làm của người dân sau khi bị lấy
  đất và phần giá trị đất đai, tài sản bị thiệt hại của người dân phải được xác
  định như thế nào để vừa đúng pháp luật nhưng vẫn phù hợp với giá trị thực tế
  thiệt hại, giải quyết ổn thỏa tâm trạng của người dân sau khi bị mất đất, .[10].
  Công cuộc CNH, HĐH, ĐTH cũng diễn ra mạnh mẽ ở địa phương Hà
  Tĩnh. Địa phương này là một trong những tỉnh có nhiều công trình, dự án
  trọng điểm Quốc gia - đJ, đang và sẽ triển khai thực hiện trên địa bàn như:
  Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương của Tập đoàn Hưng Nghiệp
  Formosa - Đài Loan; Nhà máy Nhiệt điện Vũng áng I, II, III và IV; Dự án
  khai thác mỏ sắt Thạch Khê; Nhà máy luyện thép của Tập đoàn Tata – ấn Độ;
  Công trình thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi – Cẩm Trang; Khu công nghiệp
  và đô thị của Công ty Jica-Paidners – Hàn Quốc; . Tổng diện tích đất cần thu
  hồi của các dự án này lên tới trên 12.000 ha và phải di dời, tái định cư hơn
  7.000 hộ dân [1].
  Để tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án trên triển khai thực hiện, Chính
  phủ cũng đJ chỉ đạo Hà Tĩnh phải tích cực đầu tư xây dựng các công trình hạ
  tầng ‘ngoài hàng rào’ như đường giao thông, cấp nước, điện, viễn thông,[22].
  Như vậy, trong thời gian tới nhu cầu sử dụng đất cho các dự án là rất
  lớn. Để có đất ”sạch” đáp ứng cho việc thực hiện các dự án thì vấn đề thu hồi
  đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người bịảnh hưởng là việc đi trước,
  buộc phải làm.
  Thời gian qua Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đJ thu hồi khá nhiều diện
  tích đất thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng giao đất cho các dự án.
  Mặc dù, các văn bản quy phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  của Nhà nước về cơ bản tương đối đầy đủ, được sửa đổi, bổ sung khá kịp thời,
  song trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư còn phát sinh
  nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp rất khó giải quyết (như việc các đối tượng bị
  ảnh hưởng không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; không chịu vào khu tái
  định cư; thắc mắc, khiếu kiện kéo dài, thậm chí chống đối; .), những sự việc
  đó ít nhiều làm ảnh hưởng đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự an
  toàn xJ hội trên địa bàn [1].
  Do đó, cần phải có sự đánh giá khách quan về công tác bồi thường, hỗ
  trợ và tái định cư để tìm ra các nguyên nhân, yếu tố tác động đến các đối
  tượng bị thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất, để từng bước tìm ra các giải pháp
  thích hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng,
  phục vụ các công trình, dự án.
  Từ thực tế đó, chúng tôi lựa chọn đề tài: “Đánh giá công tác bồi
  thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”.
  1.2. Mục đích và yêu cầu
  1.2.1. Mục đích
  ðánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án
  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và ủềxuất các giải pháp nhằm khắc phục những
  bất cập, khó khăn, tồn tại trong quá trình tổchức thực hiện bồi thường và tái
  ủịnh cư.
  1.2.2. Yêu cầu
  Để thực hiện các mục đích nghiên cứu trên, Đề tài luận văn xác định
  những yêu cầu nghiên cứu sau đây cần phải giải quyết trong quá trình nghiên
  cứu:
  - Xem xét các quy định về chế độ, chính sách và việc thực hiện các chế
  độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ đất đai, tài sản, vật kiến trúc, hoa màu, cây
  cối, . và TĐC đối với các hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất;
  - Thu thập và phân tích các tài liệu, số liệu điều tra nhằm xác định
  những nguyên nhân, yếu tố thúc đẩy (cản trở) đến công tác bồi thường GPMB;
  - Hướng tới việc hoàn thiện các giải pháp cần thiết nhằm đạt được các
  mục đích như đJ nêu trên.


  Tài liệu tham khảo
  Tiếng Việt
  1. Ban chỉ đạo sơ kết Nghị quyết 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Hà Tĩnh (2008),
  Báo cáo số 01/BC-BCĐ sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 01/NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh,ngày 05/11/2008.
  2. Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, Báo cáo về
  Khung chính sách bồi thường, tái định cư của Dự án cải thiện môi trường
  đô thị miền Trung, ngày 14/3/2007.
  3. Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung, Kế hoạch tái
  định cư cập nhật, tháng 4/2008 và tháng 5/2008.
  4. Ban vật giá Chính phủ(2000), Chương trình đào tạo thẩm định giá giai
  đoạn II giữa ban vật giá Chính phủ Việt Nam với vănphòng Thẩm định
  giá Ôx-trây-lia, từ 16-27/10/2000, Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội.
  5. Bộ kế hoạch và Đầu tư (1999), Dự thảo các chính sách quốc gia về tái
  định cư, Hà Nội.
  6. Bộ Luật dân sự 1995.
  7. BộTài nguyên và Môi trường (2003), Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành
  Luật ðất ủai (1993-2003),Hà Nội.
  8. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Báo cáo kiểm tra thi hành Luật ủất
  ủai, Hà Nội.
  9. BộTài nguyên và Môi trường (2007), Hội nghịkiểm ủiểm công tác quản
  lý nhà nước vềTài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
  10. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Hội nghịtổng kết công tác quản lý
  nhà nước vềTài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
  11. Care Quốc tếtại Việt Nam- Liên hiệp các Hội khoa học và kỹthuật Việt
  Nam (2005), Quản lý và sửdụng ủất ủai ởnông thôn Miền Bắc nước ta,
  NXB Lao ủộng - xJ hội.
  12. Cục Thống kê Hà Tĩnh (2009), Niên giám thống kế2008.
  13. Hiến pháp năm 1946.
  14. Hiến pháp năm 1959.
  15. Hiến pháp năm 1980.
  16. Hiến pháp năm 1992.
  17. Tôn Gia Huyên, Nguyễn ði' nh Bồng (2006), Qua n ly ủất ủai và thị
  trường bất động sản, NXB Bản đồ, Hà Nội.
  18. Mai Mộng Hùng (2003), Tìm hiểu pháp luật đất đai của một số nước
  trên thế giới, Tạp chí Địa chính số 1, tháng 1/2003.
  19. Ngân hàng phát triển Châu Á (2005), Văn kiện Dựán nâng cao hiệu quả
  thịtrường cho người nghèo.
  20. Ngân hàng phát triển Châu Á (2006), Cẩm nang vềTái ủịnh cư- Hướng
  dẫn thực hành.
  21. Những ủiều cần biết vềgiá ủất, bồi thường hỗtrợthu hồi ủất (2005),
  NXB TưPháp.
  22. Uỷban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2009), Báo cáo tình hình phát triển kinh
  tế- x> hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2009.
  23. Uỷban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2010), Báo cáo kết quảkiểm kê diện tích
  ủất ủai năm 2010.
  24. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2000), (2006), Báo cáo quy hoạch sử
  dụng ủất tỉnh Hà Tĩnh giai ủoạn 2000 – 2010; ðiều chỉnh quy hoạch sử
  dụng ủất ủến năm 2010 và kếhoạch sửdụng ủất kỳcuối 2006 - 2010 tỉnh
  Hà Tĩnh.
  25. Trương Phan (1996), Quan hệgiữa quy hoạch ủất ủai và phát triển kinh
  tế(nội dung thu hồi ủất, chế ủộbồi thường và tính công bằng),Cục Công
  nghiệp, BộKinh tế ðài Loan.
  26. ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm đền bù giải phóng mặt bằng ở một số


  Xem Thêm: Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status