Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại nha trang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại nha trang

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: CHUỖI GIÁ TRỊ SẢN PHẨM CÁ NGỪ SỌC DƯA TẠI NHA TRANG

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN iii
  LỜI CẢM ƠN . ix
  MỤC LỤC . v
  DANH MỤC CÁC BẢNG viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH ix
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . x
  PHẦN MỞ ĐẦU x
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 3
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Phương pháp nghiên cứu . 4
  5. Kết cấu đề tài . 4
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
  1.1. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh . 5
  1.1.1. Khái niệm lợi thế cạnh tranh . 5
  1.1.2. Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 6
  1.1.3. Mô hình lợi thế cạnh tranh quốc gia của Michael Porter 9
  1.2. Lý thuyết về chuỗi giá trị 12
  1.2.1. Khái niệm chuỗi giá trị 12
  1.2.2. Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng 14
  1.2.3. Tầm quan trọng của phân tích chuỗi giá trị . 14
  1.2.4. Chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản toàn cầu 16
  1.2.5. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản . 20
  1.2.6. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị dựa vào ứng dụng mô hình SCP . 22
  1.3. Tổng hợp các nghiên cứu liên quan đến đề tài . 25
  1.3.1. Nghiên cứu nước ngoài . 25
  1.3.2. Nghiên cứu trong nước 27
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU 32
  2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu . 32
  vi
  2.1.1. Quy trình thu thập dữ liệu sơ cấp 32
  2.1.2. Thông tin dữ liệu . 32
  2.2. Phương pháp tính toán và xử lý dữ liệu . 33
  Chương 3: TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THỦY
  SẢN VIỆT NAM VÀ KHÁNH HÒA . 35
  3.1. Tình hình cung và cầu thủy sản thế giới . 35
  3.1.1. Nguồn cung thủy sản thế giới 35
  3.1.2. Nhu cầu tiêu dùng thế giới 36
  3.2. Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Việt Nam 37
  3.2.1. Tình hình cung nguyên liệu . 37
  3.2.1.1. Hoạt động khai thác 37
  3.2.1.2. Nuôi trồng thủy sản 38
  3.2.2. Tình hình chế biến thủy sản . 39
  3.2.3 Tình hình tiêu thụ . 41
  3.3. Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Khánh Hòa 42
  3.3.1. Khai thác thủy sản . 42
  3.3.2. Nuôi trồng thủy sản . 44
  3.3.3. Tình hình chế biến thủy sản . 45
  3.3.4. Tình hình tiêu thụ 46
  3.4. Giới thiệu cá ngừ sọc dưa . 48
  3.4.1. Cá ngừ . 48
  3.4.2. Cá ngừ sọc dưa 48
  Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ CÁ NGỪ SỌC DƯA
  TẠI NHA TRANG . 51
  4.1. Phân tích cấu trúc thị trường 51
  4.1.1. Cấu trúc thị trường cá ngừ sọc dưa . 51
  4.1.2. Đặc điểm những tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang 52
  4.2. Tổ chức vận hành thị trường và tình hình cạnh tranh trong ngành 60
  4.2.1. Phương thức giao dịch mua bán và thanh toán trên thị trường 60
  4.2.2. Quy trình xác lập giá mua bán 61
  4.2.3. Tiếp cận thông tin thị trường 63
  vii
  4.2.4. Hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm và thực hiện truy xuất nguồn gốc 65
  4.2.5. Tình hình cạnh tranh trong ngành 67
  4.2.5.1. Rào cản ngành và mức độ cạnh tranh 67
  4.2.5.2. Mức độ khác biệt của sản phẩm . 70
  4.2.6. Tác động của các qui định và chính sách đến các tác nhân trong chuỗi . 70
  4.3. Kết quả thực hiện thị trường . 75
  4.3.1. Phân tích chi phí và lợi nhuận biên cho mỗi tác nhân . 75
  4.3.2. Phân tích cơ cấu giá trị tăng thêm và tỷ suất lợi nhuận biên trong chuỗi giá trị cá
  ngừ sọc dưa tại Nha Trang 79
  4.3.2.1. Chuỗi cung ứng cho thị trường xuất khẩu 79
  4.3.2.2. Chuỗi cung ứng cho thị trường nội địa . 82
  Chương 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ VÀ KHUYẾN NGHỊ . 87
  5.1. Thảo luận kết quả 87
  5.2. Khuyến nghị . 89
  5.3. Kết luận . 94
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 95
  PHỤ LỤC . 100
  Phụ lục A: Bảng câu hỏi phỏng vấn công ty chế biến cá ngừ sọc dưa 100
  Phụ lục B: Bảng câu hỏi phỏng vấn nậu vựa thu mua cá ngừ sọc dưa . 101
  Phụ lục C: Bảng câu hỏi phỏng vấn ngư dân khai thác nghề lưới rê (lưới cản) 103
  Phụ lục D: Bảng câu hỏi phỏng vấn người bán sỉ cá ngừ sọc dưa 106
  Phụ lục E: Bảng câu hỏi phỏng vấn người bán lẻ cá ngừ sọc dưa 107
  Phụ lục F: Tính toán khác về lợi ích và chi phí của các tác nhân . 108

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Ngành thủy sản Việt Nam phát triển nhờ vào lợi thế có bờ biển dài khoảng 3.260 km
  và vùng biển rộng hơn 1 triệu km
  2
  chứa nhiều nguồn lợi thủy sản phong phú đa dạng
  (FAO, 2005). Nguồn lợi chính là cá biển đã phát hiện hơn 2.000 loài khác nhau, trong
  đó trên 100 loài có giá trị kinh tế cao với tổng trữ lượng hải sản khoảng 3,1 triệu tấn,
  khả năng cho phép khai thác 1,4 triệu tấn/năm (FAO, 2004). Đánh bắt thủy sản được
  xem là chỗ dựa sinh kế cho hàng chục triệu người dân, đặc biệt là đối với cộng đồng
  cư dân ven biển Việt Nam. Từ năm 1993, sau khi thuỷ sản được coi là ngành kinh tế
  mũi nhọn (NQ05-NQ/HNTW), nghề đánh bắt thuỷ sản đã có những bước phát triển
  đáng kể. Trong giai đoạn 1995-2010, sản lượng thuỷ sản tăng bình quân khoảng
  8%/năm, sản lượng khai thác tăng bình quân khoảng 5%/năm (GSO, 2005 và 2010).
  Đánh bắt hải sản đã tạo việc làm cho hơn 5 vạn lao động đánh cá trực tiếp và hơn 10
  vạn lao động dịch vụ nghề cá. Số lượng tàu thuyền cũng tăng đều đặn qua các năm,
  theo thống kê trong khoảng 15 năm (1995 – 2010), tàu cá Việt Nam tăng khoảng 4,7 lần
  về số lượng và 5,7 lần về công suất.
  Từ khi định hướng ngành thủy sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành chế
  biến thủy sản đã nhận được sự chú trọng đặc biệt của các cấp, các ngành và các địa
  phương. Chương trình chế biến và xuất khẩu thủy sản đến năm 2005 đã được Thủ
  tướng Chính phủ phê duyệt và bắt đầu thực hiện từ năm 1998 là một chương trình tạo
  bước ngoặt trong thế kỷ 21 cho ngành chế biến thủy sản nước ta. Có thể nói, chế biến
  xuất khẩu thủy sản là động lực cho tăng trưởng và chuyển đổi cơ cấu trong khai thác
  và nuôi trồng thủy sản. Đến nay, cả nước đã có tổng số hơn 470 cơ sở - doanh nghiệp
  chế biến thủy sản, trong đó có 248 cơ sở - doanh nghiệp (chiếm gần 53%) đã đạt tiêu
  chuẩn của thị trường EU - một thị trường khó tính vào bậc nhất thế giới (NQ09-NQ/TW). Hàng thủy sản Việt Nam đã có mặt trên 140 nước và vùng lãnh thổ trên thế
  giới, có chỗ đứng vững chắc ở các thị trường lớn như Nhật Bản, EU và Bắc Mỹ. Năm
  2009, thủy sản Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về giá trị kim ngạch xuất khẩu với
  4,3 tỉ USD (FAO, 2011a) và đóng góp 4% GDP của cả nước - chiếm 19,8% trong cơ
  cấu GDP nông nghiệp và giải quyết việc làm cho trên 1 triệu lao động - chiếm 4% lực
  lượng lao động của cả nước (Nguyên Khải, 2011).
  2
  Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ có bờ biển dài hơn 200 km và
  gần 200 hòn đảo. Dự án đánh giá nguồn lợi sinh vật biển Việt Nam (ALMRV, 2005)
  đánh giá vùng biển Khánh Hòa có khoảng 600 loài cá, trong đó có khoảng 50 loài có
  giá trị kinh tế cao. Loài cá nổi chiếm một tỷ trọng cao với khoảng 115.800 tấn và mức
  sản lượng khai thác bền vững khoảng 38.000 tấn/năm (ALMRV, 2005). Đây là những
  điều kiện rất tốt cho ngành thủy sản Khánh Hòa phát triển. Sản lượng thủy sản khai
  thác biển tăng bình quân 1,3%/năm từ năm 2001 đến 2009 và chiếm khoảng 73% -88% tổng sản lượng thủy sản của cả tỉnh (Sở NN&PTNTKH, 2009a). Năm 2009, sản
  lượng khai thác của Khánh Hòa khoảng 72.301 tấn và tạo việc làm cho hơn 31.000 lao
  động (Sở NN&PTNTKH, 2009b). Số lượng tàu cá của toàn tỉnh tăng từ 4.812 chiếc
  lên 12.802 chiếc (15%/năm) trong giai đoạn 2001-2009 và công suất máy tăng khoảng
  18%/năm (Chi cục KT&BVNLKH, 2009). Hiện nay, Khánh Hòa có khoảng 44 doanh
  nghiệp xuất khẩu thủy sản và đứng thứ 4 cả nước với kim ngạch xuất khẩu hàng năm
  đạt hơn 300 triệu USD.
  Mặc dù có nhiều lợi thế và đạt được những thành quả to lớn, nhưng ngành thủy
  sản Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng đang phải đối mặt với nhiều thách
  thức. Sự phát triển thiếu tính bền vững là nguy cơ lớn nhất đối với hoạt động sản x uất
  và phân phối sản phẩm thủy sản khai thác ở nước ta trong thời gian qua. Nguyên nhân
  thứ nhất là những bất cập và khó khăn liên quan đến chính sách quản lý, qui hoạch và
  tổ chức thực hiện quản lý, kiểm soát nghề cá đã dẫn đến sự phát triển quá mức đội tàu
  đánh bắt với cường lực khai thác lớn làm cho nguồn lợi biển ngày càng cạn kiệt và sản
  lượng khai thác ngày càng giảm (Pomeroy, 2010). Thứ hai là các yêu cầu khắt khe từ
  các nước nhập khẩu về vệ sinh an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc xuất xứ
  (Duy và ctv, 2012a). Chính những đòi hỏi cao của người tiêu dùng nên nhiều rào cản
  phi thuế quan liên quan đến các tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định về chất lượng, nguồn
  gốc xuất xứ . đã được đặt ra đối với mặt hàng thủy sản xuất khẩu trên thế giới (Trâm
  Anh và Thúy Vy, 2010). Thứ ba là giá cả không ổn định và thường phụ thuộc vào
  những biến động trên thị trường thế giới. Cuối cùng là vấn đề bất cân bằng lợi ích giữa
  các tác nhân và thiếu sự hợp tác chặt chẽ trong toàn chuỗi sản xuất và phân phối sản
  phẩm thủy sản (Trâm Anh, 2009; Duy và ctv, 2012a).
  Xuất phát từ vấn đề đặt ra ở trên, phân tích chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản là vấn
  đề được lựa chọn nghiên cứu của đề tài này. Do sự hạn chế về thời gian và tài chính,
  3
  nghiên cứu chỉ tập trung cho trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa
  1
  ở Nha Trang, tỉnh
  Khánh Hòa khi phần lớn tàu đánh bắt xa bờ khai thác loài cá này chủ yếu tập trung ở
  thành phố Nha Trang (Chi cục KT&BVNLKH, 2009). Đây là mặt hàng thủy sản có
  giá trị kinh tế cao và có vị trí quan trọng trong cơ cấu sản xuất và tiêu dùng sản phẩm
  thủy sản đánh bắt của thế giới. Theo thống kê của FAO (2011a), sản lượng đánh bắt
  và tiêu dùng cá ngừ sọc dưa xếp ở vị trí thứ 2 trong danh mục sản lượng cá biển khai
  thác được của thế giới với 2,6 triệu tấn trong năm 2009. Với sản lượng khai thác được
  quanh năm phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, cá ngừ sọc dưa đem lại nguồn sinh kế chủ
  yếu cho cộng đồng ngư dân khai thác nguồn lợi biển ở Nha Trang, Khánh Hòa, cũng
  như nguồn thu nhập quan trọng cho những tác nhân khác tham gia vào quá trình sản
  xuất và phân phối sản phẩm này. Tuy nhiên, chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản ở các
  nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang tạo ra giá trị rất thấp và đang ở vị
  thế cạnh tranh yếu so với các nước phát triển (UNIDO, 2009). Nhận định này c ũng
  không phải là trường hợp ngoại lệ cho chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản mặt hàng cá
  ngừ sọc dưa ở Nha Trang (Duy và ctv, 2012a). Thêm vào đó, những thách thức hiện
  hữu đang làm suy yếu vị thế cạnh tranh chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản này trên toàn
  chuỗi giá trị sản phẩn toàn cầu. Vì vậy, làm thế nào để tạo lập và nâng cao vị thế cạnh
  tranh lâu dài, có tính bền vững, cho chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa ở Nha Trang
  cũng như để tối đa hóa giá trị và lợi ích cho các đối tượng liên quan là câu hỏi không
  những cho các tác nhân trong chuỗi mà còn cho cả những nhà nghiên cứu và hoạch
  định chính sách.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  - Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn nghiên cứu về chuỗi giá trị và đề xuất phương
  pháp nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản khai thác biển cho nghiên cứu này.
  - Xác định cấu trúc chuỗi giá trị mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang
  - Đánh giá cách thức tổ chức, vận hành thị trường và tình hình cạnh tranh mặt
  hàng cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang.
  - Phân tích phân phối lợi ích giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị.
  - Đề xuất giải pháp nâng cao vị thế cạnh tranh cho toàn chuỗi giá trị mặt hàng cá
  ngừ sọc dưa tại Nha Trang.
  1
  Tên tiếng Anh là Skipjack tuna và tên khoa học là Katsuwonus pelamis
  4
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu: là các tác nhân trong chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa bao
  gồm: ngư dân, chủ nậu vựa, công ty chế biến, người bán sỉ và người bán lẻ.
  - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản mặt hàng cá
  ngừ sọc dưa được thực hiện trên địa bàn thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Các
  câu hỏi nghiên cứu của đề tài chỉ giới hạn tập trung vào trả lời các mục tiêu nghiên cứu
  trên.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp luận nghiên cứu:
  - Tiếp cận phân tích theo chuỗi giá trị trên cơ sở áp dụng mô hình SCP (Structure
  – Conduct – Performance) để nghiên cứu trường hợp chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại
  thị trường Nha Trang.
  - Ngoài ra, nghiên cứu vận dụng các mô hình cạnh tranh của Michael Porter để
  phân tích tình hình cạnh tranh trong ngành và đánh giá lợi thế cạnh tranh của ngành.
  Phương pháp thu thập số liệu:
  Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua việc phỏng vấn trực tiếp các tác nhân
  trong chuỗi gồm công ty chế biến, chủ nậu vựa, người bán sỉ, người bán lẻ và ngư dân
  bằng việc sử dụng bảng câu hỏi. Số liệu điều tra cho 3 năm: 2009, 2010 và 2011.
  5. Kết cấu đề tài
  Nội dung chính của đề tài nghiên cứu gồm 5 chương như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Chương 2: Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu
  Chương 3: Tổng quan về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thủy sản Việt Nam và
  Khánh Hòa
  Chương 4: Kết quả nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ sọc dưa tại Nha Trang
  Chương 5: Thảo luận kết quả và khuyến nghị.
  5
  Chương 1
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  1.1. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh
  1.1.1. Khái niệm lợi thế cạnh tranh
  Porter (1980) cho rằng cạnh tranh là giành lấy thị phần trên thị trường và bản chất
  của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận cao hơn mức trung bình mà doanh nghiệp đang
  có. Nhưng để giành thắng lợi trên thị trường các chủ thể kinh doanh cần có lợi thế
  cạnh tranh (Porter, 1985). Theo Porter (1985), lợi thế cạnh tranh là khả năng cung cấp
  giá trị cao hơn cho khách hàng so với đối thủ cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng cao cho
  doanh nghiệp. Vì vậy, lợi thế cạnh tranh giúp cho nhiều doanh nghiệp có được “quyền
  lực thị trường” để thành công trong kinh doanh và trong cạnh tranh.
  Ở phạm vi không gian rộng hơn, trong lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia của
  Porter (1990), lợi thế cạnh tranh được hiểu là những nguồn lực, là những lợi thế của
  ngành, của quốc gia mà nhờ có chúng các doanh nghiệp kinh doanh trên thương
  trường quốc tế tạo ra một số ưu thế vượt trội hơn, ưu việt hơn so với các đối thủ cạnh
  tranh trực tiếp. Nhưng ngược lại, sức cạnh tranh của một quốc gia phụ thuộc vào sức
  cạnh tranh của các ngành trong nền kinh tế và sức cạnh tranh của một ngành lại xuất
  phát từ năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành. Porter (1985) cũng cho
  rằng lợi thế cạnh tranh của ngành hay doanh nghiệp không chỉ nằm ở mỗi hoạt động,
  mà còn ở mối liên kết giữa các hoạt động với nhau. Vì vậy, xây dựng lợi thế cạnh
  tranh cần dựa trên sự liên kết hợp tác dọc giữa các tác nhân trong chuỗi tạo giá trị cho
  khách hàng.
  Porter (1990) khẳng định rằng sự thành công của các quốc gia ở ngành kinh
  doanh nào đó phụ thuộc vào 3 vấn đề cơ bản: lợi thế cạnh tranh quốc gia, năng suất lao
  động bền vững và sự liên kết hợp tác có hiệu quả trong cụm ngành. Lý luận của Porter
  (1990) về lợi thế cạnh tranh quốc gia giải thích các hiện tượng thương mại quốc tế trên
  góc độ các doanh nghiệp trong ngành tham gia kinh doanh quốc tế và vai trò của nhà
  nước trong việc hỗ trợ cho các ngành có điều kiện thuận lợi để giành lợi thế cạnh tranh
  quốc gia chứ không phải cho một vài doanh nghiệp cụ thể. Do đó, lợi thế cạnh tranh
  một ngành hàng trên thị trường quốc tế không chỉ cần có sự liên kết hợp tác giữa các

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Axis Research (2005), Phân tích chuỗi giá trị nho Ninh Thuận, Báo cáo của Công ty
  Nghiên cứu thị trường Axis Research, 2005.
  2. Axis Research (2006), Phân tích chuỗi giá trị bưởi Vĩnh Long, Báo cáo của Công ty
  Nghiên cứu thị trường Axis Research, 2006.
  3. Chi cục KT&BVNLKH (2009), Báo cáo thống kê tàu thuyền Khánh Hòa năm 2008 và
  2009, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa (KT&BVNLKH).
  4. Chi cục KT&BVNLKH (2011), Báo cáo thống kê tàu thuyền Khánh Hòa năm 2011, Chi
  cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa (KT&BVNLKH).
  5. EC (2008), Thiết lập một hệ thống trong Cộng đồng nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và xóa
  bỏ các hoạt động khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy
  định, Tạp chí chính thức của Liên minh châu Âu (EC).
  6. GSO (2005), Niên giám Thống kê 2005, Tổng Cục thống kê Việt Nam (General of
  Statistics Office - GSO), Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội
  7. GSO (2010), Niên giám Thống kê 2010, Tổng Cục thống kê Việt Nam (General of
  Statistics Office - GSO), Nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
  8. GSO (2011), Niên giám Thống kê tóm tắt 2011, Tổng Cục thống kê Việt Nam (General of
  Statistics Office - GSO), Hà Nội.
  9. GTZ (2006a), Phân tích chuỗi giá trị bơ Đắc Lắc. Chương trình Phát triển MPI-GTZ-SME (Chương trình hợp tác phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa Bộ Kế hoạch và
  Đầu tư và Tổ chức hỗ trợ phát triển kỹ thuật Đức).
  10. GTZ (2006b), Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt Hưng Yên, Chương trình Phát triển
  MPI-GTZ-SME (Chương trình hợp tác phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa giữa Bộ
  Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức hỗ trợ phát triển kỹ thuật Đức).
  11. GTZ (2009), Phát triển chuỗi giá trị - công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp,
  Biên tập: Doris Becker, Phạm Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú, Tháng 3/2009.
  12. Hội nghề cá Việt Nam (2007), Bách khoa thủy sản, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  13. Lê Vịnh (2000), “Nghiên cứu áp dụng công nghệ bảo quản cá ngừ trên tàu đánh cá xa bờ
  ở khu vực miền Trung”, Trung tâm nghiên cứu thủy sản III-Bộ Thủy sản.
  14. Lưu Tiến Thuận và Lưu Thanh Đức Hải (2008), “Cấu trúc thị trường và phân tích kênh
  phân phối: Trường hợp sản phẩm heo tại Đồng bằng sông Cửu Long”, Trong: Cơ sở cho
  phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở Đồng bằng song Cửu Long, Mai Văn
  Nam (chủ biên), Chương trình NPT/VNM/013, Nhà Xuất bản Giáo dục, tr. 108-125.
  15. Nghị Quyết 05-NQ/HNTW, Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội nông thôn,
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII ngày
  10/6/1993.
  16. Nghị Quyết 09-NQ/TW, Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, Hội nghị lần thứ tư
  ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, ngày 9/2/2007.
  17. NGTKKH (2009), Niên giám Thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2009, Chi cục Thống kê
  Khánh Hòa.
  96
  18. NGTKKH (2010), Niên giám Thống kê tỉnh Khánh Hòa năm 2010, Chi cục Thống kê
  Khánh Hòa.
  19. Nguyên Khải (2011), “Quy hoạch chế biến thủy sản: khắc phục bất cập để phát triển”,
  Tạp chí Thương mại thủy sản, ISSN 1859-1175, Số 134, tháng 02/2011, tr. 23-25.
  20. Nguyễn Ngọc Duy, Nguyễn Thị Kim Anh và Nguyễn Thị Trâm Anh (2012a), “Hài hòa
  lợi ích giữa ngư dân và các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm thuỷ sản khai thác -trường hợp mặt hàng cá ngừ sọc dưa tại Khánh Hòa”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn, Số 6, Kỳ 2-Tháng 3/2012, tr. 11-19.
  21. Nguyễn Phạm Thanh Nam, Trương Chí Tiến và Lưu Thanh Đức Hải (2008), “Phân tích
  cấu trúc thị trường và kênh tiêu thụ sản phẩm cam ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long”,
  Trong: Cơ sở cho phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu
  Long, Mai Văn Nam (chủ biên), Chương trình NPT/VNM/013, Nhà Xuất bản Giáo dục,
  2008, tr. 80-107.
  22. Nguyễn Trí Thanh (2006a), Áp dụng phương pháp chuỗi giá trị để phát triển tiểu ngành
  dâu tằm tơ tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, Báo cáo của Dự án Quản lý bền vững
  nguồn tài nguyên thiên nhiên Miền Trung, Tháng 3/2006.
  23. Nguyễn Trí Thanh (2006b), Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cao su ở Quảng Bình, Báo
  cáo của Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên Miền Trung, Tháng
  12/2006.
  24. Nguyễn Thị Trâm Anh (2009), “Hợp tác trong chuỗi giá tr ị sản phẩm nuôi trồng - công cụ thúc
  đẩy ngành thủy sản Khánh Hòa phát triển bền vững”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy
  sản, Đại học Nha Trang, Số 4, tr. 84-89.
  25. Nguyễn Thị Trâm Anh và Huỳ nh Phan Thúy Vi (2010), “Tiếp cận chuỗi cung ứng nhằm nâng
  cao lợi thế cạnh tranh cho mặt hàng tôm thẻ chân trắng - Trường hợp công ty cố phần Nha
  Trang Seafood F17”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại h ọc Đà Nẵng, Số 40-Quyển 2, tr.
  286-295.
  26. Phạm Thị Thanh Thủy, Nguy ễn Thị Trâm Anh và Nguyễn Thi Kim Anh (2011), Liên kết và h ỗ
  trợ ngư dân để phát triển kinh doanh bền vững cho sản phẩm thủy sản trường hợp mặt hàng cá
  cơm Khánh Hòa, Kỷ yếu Hội thảo 2011 “Phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khhu
  vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Đà Nẵng, tháng 9/2011, tr. 62- 75.
  27. Pomeroy R. (2010), Hiện trạng quản lý năng lực khai thác thủy sản ở Đông Nam Á và
  Việt Nam, Hội nghị quốc gia về tăng cường quản lý năng lực khai thác thủy sản ở Việt
  Nam, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
  28. SBS (2010), Thủy sản Việt Nam: Tổng kết năm 2010 và những dự phóng, Báo cáo ngành,
  Khối phân tích và tư vấn đầu tư Sacombank (SBS),
  www.sbsc.com.vn/portal/ ./e4bb49bd-a8bd-4c48-809d-6b5b147341bf.pdf.
  29. SEAT (2012), Phát triển bền vững chuỗi giá trị ngành hàng cá tra và tôm ở Việt Nam,
  Dự án nuôi trồng phát triển thủy sản theo chuẩn thương mại (Dự án SEAT-Sustaining
  Ethical Aquatic Trade), EU FP7 Funded Project No. 222889 (2009-2013).
  30. Sở NN&PTNTKH (2009a), Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Khánh Hòa
  giai đoạn 2015 có tính đến 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa,
  Thực hiện bởi Công ty Cổ phẩn Tư vấn Biển Việt (VIETSEA) năm 2009.
  31. Sở NN&PTNTKH (2009b), Báo cáo kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2009, Sở Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa.
  97
  32. Tạp chí Thương mại thủy sản (2011), Xuất khẩu thủy sản Việt Nam năm 2010. Số 134,
  tháng 2/2011.
  33. Thái Văn Đại, Lưu Tiến Thuận và Lưu Thanh Đức Hải (2008), “Phân tích cấu trúc thị
  trường và kênh marketing: Trường hợp cá tra, cá ba sa tại Đồng bằng sông Cửu Long”,
  Trong: Cơ sở cho phát triển doanh nghiệp vừa & nhỏ và nông hộ ở Đồng bằng song Cửu
  Long, Mai Văn Nam (chủ biên), Chương trình NPT/VNM/013, Nhà Xuất bản Giáo dục,
  2008, tr. 126-141.
  34. VASEP (2011), Báo cáo xuất khẩu thủy sản Việt Nam 2011, Hiệp hội Chế biến và Xuất
  khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP).
  Tiếng Anh
  35. ALMRV (2005), Fisheries profile: Khanh Hoa province, In: Assessment of Living
  Marine Resources in Vietnam. Institute of Fisheries Economics and Planning (IFEP) and
  Research Institute for Marine Fisheries (RIMF), Hanoi, Vietnam.
  36. Bain J.S. (1951), “Relation of Profit to Industry Concentration: American Manufacturing
  1936-1940”, Quarterly Journal of Economics, 65(August): 293-324.
  37. Bjorndal T. and Gordon D.V. (2010), A value-chain analysis of international fish trade
  and food security - Notes on Prices and Margins in Fish Marketing, FAO report, March
  2012.
  38. De Silva D.A.M. (2011), “Value chain of fish and fishery products: origin, functions and
  application in developed and developing country markets”, In FAO (2012) Value-chain
  in small scale fisheries, Value-chain bibliography, Food and Agriculture Organization.
  39. Dolan C. and Humphrey J. (2000), “Governance and Trade in Fresh Vegetables: The
  Impact of UK Supermarkets on the African Horticulture Industry”, Journal of
  Development Studies, 37(2): 147–76.
  40. Dolan C. and Humphrey J. (2004), “Changing Governance Patterns in the Trade in Fresh
  Vegetables between Africa and the United Kingdom”, Environment and Planning, 36(3):
  491-509.
  41. Dubay K., Tokuoka S. and Gereffi G. (2010), A Value Chain Analysis of the Sinaloa,
  Mexico Shrimp Fishery, Center on Globalization, Governance & Competitiveness, Duke
  University, March 15, 2010.
  42. Duy N.N., Ola F., Kim Anh N.T. and Khanh Ngọc Q.T. (2012b), “Open-access Fishing
  Rent and Efficiency - The Case of Gillnet Vessels in Nha Trang, Vietnam”, Fisheries
  Research, 127-128 (2012), pp. 98-108.
  43. FAO (2004), Report of the national conference on responsible fisheries in Vietnam,
  FAO/FishCode Review No.9, Food and Agricultural Organization of the United Nations,
  Rome, Italy.
  44. FAO (2005), Report of the conference on the national strategy for marine fisheries
  management and development in Vietnam, FAO/FishCode Review No. 16, Food and
  Agricultural Organization of the United Nations, Rome, Italy.
  45. FAO (2006), Revenue distribution through the seafood value chain, Gudmundsson E.,
  Asche F., and Nielsen M., (Eds.), FAO, Rome, Italy. Availble at
  http://www.fao.org/docrep/009/a0564e/a0564e00.HTM
  46. FAO (2010), The State of World Fisheries and Aquaculture 2010, Food and Agriculture
  Organization of the United Nations (FAO), Rome, Italy.

  Xem Thêm: Chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại nha trang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chuỗi giá trị sản phẩm cá ngừ sọc dưa tại nha trang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status