Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số d

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số d

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn Thành phố Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữcái viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục biểu ñồvà hình ảnh viii
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ 1
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu Cầu 2
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU 3
  2.1. KHÁI NIỆM VỀBỒI THƯỜNG, HỖTRỢKHI NHÀ NƯỚC THU
  HỒI ðẤT 3
  2.1.1. Bồi thường thiệt hại và giải phóng m ặt bằng 3
  2.1.2. Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sửdụng vào
  mục ñích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
  và phát triển kinh tế[4] 3
  2.2. CƠSỞLÝ LUẬN VỀBỒI THƯỜNG, HỖTRỢTÁI ðỊNH CƯVÀ
  CHUYỂN ðỔI NGHỀNGHIỆP KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT 4
  2.2.1. Vềtái ñịnh cư 5
  2.2.2. Vấn ñề ổn ñịnh nơi ở 6
  2.2.3. Vấn ñềchuy ển ñổi nghềnghiệp 7
  2.3. CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ỞMỘT SỐNƯỚC VÀ
  CÁC TỔCHỨC TRÊN THẾGIỚI 8
  2.3.1. Tại Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc Và Inñônêsia 8
  2.3.3. Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) [25] 12
  2.4. CƠSỞPHÁP LÝ VỀCHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖTRỢVÀ
  TÁI ðỊNH CƯKHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT ỞVIỆT NAM 15
  2.4.1. Chính sách của Nhà nước vềbồi thường thiệt hại cho người bị
  thu hồi ñất khi Nhà nước thu hồi ñất ñểsửdụng vào mục ñích an
  ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển
  kinh tế 15
  2.4.2. Những vấn ñề tồn tại cần ñược nghiên cứu về bồi thường giải
  phóng mặt bằng 23
  2.5. TÌNH HÌNH BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ỞMỘT SỐ
  THÀNH PHỐTRONG CẢNƯỚC 32
  2.5.1. Thành phốHải Phòng 32
  2.5.2. Thành phố ðà Nẵng [32] 33
  2.5.3. Thành phốHồChí Minh [33] 34
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1. ðỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 36
  3.2.1. ðiều kiện và ñối tượng ñược bồi thường trong từng dựán: thực
  hiện theo Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP và Nghị ñịnh
  84/2007/Nð-CP của Chính Phủ 36
  3.2.2. Giá bồi thường: theo giá ñất Nông nghiệp và giá ñất ở 36
  3.2.3. Chính sách hỗtrợvà tái ñịnh cư: 36
  3.2.4. Trình tựthực hiện, trách nhiệm của Hội ñồng bồi thường, hỗtrợ
  và tái ñịnh cư: 36
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  3.3.1. Phương pháp ñiều tra khảo sát 37
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU 38
  4.1. ðIỂU KIỆN TỰNHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI [15] 38
  4.1.1. ðiều kiện tựnhiên 38
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế- xã hội 40
  4.2. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÁC DỰÁN NGHIÊN CỨU VÀ CÁC
  CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ðẾN BỒI THƯỜNG HỖTRỢVÀ TÁI
  ðỊNH CƯKHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT 43
  4.2.1. Giới thiệu về3 dựán nghiên cứu 48
  4.2.2. Các văn bản pháp lý có liên quan ñến các dựán 51
  4.3. ðÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
  HỖTRỢVÀ TÁI ðỊNH CƯKHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT Ở3
  DỰÁN TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐHÀ NỘI 54
  4.3.1. Xác ñịnh ñối tượng và ñiều kiện ñược bồi thường 54
  4.3.2. Kết quả ñiều tra, xác ñịnh các ñối tượng và ñiều kiện ñược bồi
  th ường ở3 dựán ñầu tưxây dựng trên ñịa bàn Thành phốHà Nội 59
  4.3.3. Việc xác ñịnh giá bồi thường về ñất và tài sản trên ñất theo Nghị
  ñịnh số197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 và Nghị ñịnh 84/NðCP ngày 15/7/2007 của Chính phủ 70
  4.3.4. Các chính sách hỗtrợvà tái ñịnh cư 78
  4.3.5. Trình tựthực hiện và trách nhiệm của các cấp các ngành trong
  công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 84
  4.3.6. ðánh giá chung việc thực hiện các chính sách bồi thường hỗtrợ
  và tái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất tại 3 dựán. 88
  4.4. ðỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN
  CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ðỊNH CƯ KHI
  NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT TẠI THÀNH PHỐHÀ NỘI 94
  4.4.1. Các giải pháp chung 94
  4.4.2. Các giải pháp cụthể 96
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 100
  5.1. KẾT LUẬN 100
  5.2. KIẾN NGHỊ 102
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 104


  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ
  ðất ñai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tưliệu sản xuất ñặc
  biệt, là thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống, là ñịa bàn
  phân bốdân cư, xây dựng các thành phần kinh tế, văn hoá xã hội, an ninh và
  quốc phòng. Trong ñiều kiện quỹ ñất có hạn và nền kinh tếthịtrường ngày
  càng phát triển thì lợi ích kinh tếcủa các tổchức, cá nhân khi Nhà nước giao
  ñất và thu hồi ñược cơquan nhà nước quan tâm hơn.
  Quá trình thực hiện công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện ñại hoá ñất
  nước, nhiều dựán ñầu tưphát triển như: Khu di tích, khu thương mại, khu
  công nghiệp, các khu kinh tếmở, xây dựng ñô thị, các dựán ñầu tưxây
  dựng cơsởhạtầng như: Giao thông, thuỷlợi, văn hoá, thểthao ñã và ñang
  ñược triển khai ñưa vào hoạt ñộng trên hàng vạn héc ta ñất. Việc thu hồi
  ñất của ñối tượng ñang sửdụng là cần thiết ñểthực hiện các dựán ñầu tư
  này. Do có tầm quan trọng nhưvậy nên thời gian qua ðảng và Nhà nước ta
  luôn quan tâm ñến vấn ñề ñất ñai và ñềra nhiều chủtrương, chính sách
  bằng các văn bản pháp luật cụthểchỉ ñạo việc tổchức thực hiện.
  Sau khi có luật ñất ñai năm 1993, ngày 17/8/1994 Chính phủ ban
  hành Nghị ñịnh 90/Nð-CP quy ñịnh: “ðền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi
  ñất sửdụng vào mục ñích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công
  cộng”. Sau hơn 3 năm thực hiện có nhiều biến ñộng, ngày 24/4/1998 Chính
  phủban hành Nghị ñịnh số22/CP thay thế Nghị ñịnh số90/Nð-CP. Gần
  ñây nhất là ngày 29/10/1994 Chính phủban hành Nghị ñịnh 181/2004/NðCP vềhướng dẫn thi hành Luật ñất ñai 2003 và Nghị ñịnh số197/2004/NðCP: “Vềviệc bồi thường, hỗtrợvà tái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất”. Về
  cơbản các ñiều trong Nghị ñịnh ñã ñược áp dụng có hiệu quả, phù hợp với
  nguyện vọng của ña sốnhân dân, khắc phục ñược nhiều tồn tại, vướng mắc
  mà trước ñây các văn bản khác chưa ñược ñềcập.
  Tuy nhiên còn nhiều nội dung cần phân tích, ñánh giá có cơsởkhoa
  học thông qua việc khảo sát thực tế, ñiều tra xã hội học ñểbổsung, sửa ñổi
  hoàn thiện chính sách này ñảm bảo lợi ích hợp pháp của người sửdụng ñất,
  người bịthu hồi ñất, duy trì trật tựkỷcương pháp luật, hạn chếtối ña những
  tranh chấp, khiếu kiện về ñất ñai của nhân dân trong bồi thường, giải phóng
  mặt bằng khi Nhà nước thu hồi ñất. ðó cũng là lý do tôi chọn ñềtài: “ðánh
  giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗtrợtái ñịnh cưkhi nhà nước
  thu hồi ñất ởmột sốdựán trên ñịa bàn Thành phốHà Nội”.
  1.2. MỤC ðÍCH VÀ YÊU CẦU
  1.2.1. Mục ñích
  - Tìm hiểu việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng,
  hỗtrợtái ñịnh cư.
  - ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường tái ñịnh cư ởmột số
  dựán trên ñịa bàn thành phốHà Nội và ñề xuất các giải pháp nhằm góp
  phần ñẩy nhanh tiến ñộgiải phóng mặt bằng cho các dựán.
  1.2.2. Yêu Cầu
  - Vận dụng những quy ñịnh của Nhà nước ñể ñánh giá việc thực hiện
  chính sách bồi thường hỗtrợvà tái ñịnh cưkhi nhà nước thu hồi ñất.
  - Các tài liệu ñiều tra, thu thập phải phản ánh ñúng quá trình thực hiện
  chính sách bồi thường và có ñộchính xác qua một sốdựán ñược thực hiện
  trên ñịa bàn Thành phốHà Nội.
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀNGHIÊN CỨU
  2.1. KHÁI NIỆM VỀBỒI THƯỜNG, HỖTRỢKHI NHÀ NƯỚC THU
  HỒI ðẤT
  2.1.1. Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng
  - Bồi th ường là ñền bù những tổn hại ñã gây ra. ðền bù là trảlại tương
  xứng với giá trịhoặc công lao. Nhưvậy, bồi thường là trảlại tương xứng với
  giá trịhoặc công lao cho m ột chủthểnào ñó bịthiệt hại vì hành vi của chủthể
  khác [27]. Bồi thường khi Nhà nước thu hồi ñất là việc Nhà nước trảlại giá trị
  quy ền sửdụng ñất ñối với diện tích ñất bịthu hồi cho người b ịthu hồi ñất [20].
  - Việc bồi thường thiệt hại này có thể vô hình hoặc hữu hình (bồi
  thường bằng tiền, bằng vật chất khác .) có thểdo các quy ñịnh của pháp luật
  ñiều tiết, hoặc do thoảthuận giữa các chủthể.
  - Trên thực tế, ngoài các khoản bồi thường thiệt hại nói trên thì còn có
  một hình thức bồi thường khác gọi là hỗtrợ, việc hỗtrợtương xứng với giá
  trịhoặc công lao cho một chủthểnào ñó bịthiệt hại vì m ột hành vi của chủ
  thểkhác.
  - Hỗtrợkhi Nhà nước thu hồi ñất là việc Nhà nước giúp ñỡngười bị
  thu hồi ñất thông qua ñào tạo nghềmới, bốtrí việc làm mới, cấp kinh phí ñể
  di dời ñến ñịa ñiểm mới [24].
  2.1.2. Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào
  mục ñích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát
  triển kinh tế[4]
  Bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñểsửdụng vào mục
  ñích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng là hành vi
  ñược Hiến pháp năm 1992 quy ñịnh, ñồng thời tại ñiều 27 của Luật ðất ñai
  năm 1993, Luật ðất ñai 2003 và văn bản hướng dẫn như: Nghị ñịnh số


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Ánh Tuyết (2002), Kinh nghiệm ñền bù giải phóng mặt bằng ởmột số
  nước, Thời báo Tài chính Việt Nam, số131(872), ngày 01/11/2002.
  2. Ban vật giá Chính phủ(2000), Chương trình ñào tạo thẩm ñịnh giá giai
  ñoạn II giữa ban vật giá Chính phủViệt Nam với Văn phòng thẩm ñịnh
  giá Ôxtraylia, từ16-17/10/2000, Thành phốHồChí Minh - Hà Nội.
  3. Bộkếhoạch và ðầu tư(1999), Dựthảo các chính sách quốc gia vềtái
  ñịnh cư, Hà Nội.
  4. BộTài chính (1998), Thông tưsố195/TT-BTC ngày 04/01/1998 của Bộ
  Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP
  ngày 24/4/1998 của Chính phủ: Vềviệc ñền bù thiệt hại khi Nhà nước
  thu hồi ñất ñểsửdụng vào mục ñích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc
  gia, lợi ích công cộng.
  5. BộTài chính (2004), Thông tưsố116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004
  của BộTài chínhvềhướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số197/2004/NðCP ngày 03/12/2004 của Chính phủvềbồi thường, hỗtrợvà tái ñịnh cư
  khi Nhà nước thu hồi ñất.
  6. BộTài chính (2004), Thông tưsố117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của
  BộTài chính vềhướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số198/2004/Nð-CP.
  7. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Thông tư 06/2007/TT-BTNMT
  ngày 15/6/2007 của BộTài nguyên và Môi trường vềhướng dẫn thực
  hiện Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.
  8. Ban quản lý Hạ tầng Tả Ngạn, Báo cáo số 189/BC-QLDA ngày
  14/10/2009vềcông tác bồi thường, hỗtrợ, TðC GPMB của các dựán
  do Ban quản lý dựán Hạtầng TảNgạn làm chủ ñầu tư.
  9. Chu Văn Cấp, Trần Bình Trọng (2002), Giáo trình Kinh tếChính trị
  Mác-Lenin,NXB Chính trịQuốc gia Hà Nội.
  10. Chính phủ (1998), Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP ngày 24/4/1998 của
  Chính phủ vềviệc ñền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñểsửdụng
  vào mục ñích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
  11. Chính phủ(2004), Nghị ñịnh số181/2004/Nð-CP ngày 29/10/2004 của
  Chính phủ vềthi hành Luật ðất ñai năm 2003.
  12. Chính phủ(2004), Nghị ñịnh số197/2004/Nð-CP ngày 03/12/2004 của
  Chính phủ vềbồi thường, hỗtrợvà tái ñịnh cưkhi Nhà nước thu hồi ñất.
  13. Chính phủ(2004), Nghị ñịnh số188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của
  Chính phủ vềphương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất.
  14. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 của
  Chính phủ vềquy ñịnh bổsung cấp giấy chứng nhận quy ền sửsụng ñất,
  thu hồi ñất, thực hiện quy ền sửdụng ñất, trình tự, thủtục bồi thường, hỗ
  trợ, tái ñịnh cưkhi Nhà nước thu hồi ñất và giải quy ết khiếu nại về ñất.
  15. Cục Thống kê Thành phốHà Nội (2009), Niên giám thống kê Thành
  phốHà Nội 2009.
  16. Hiến pháp (1992), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  17. Mai Mộng Hùng(2003), ''Tìm hiểu pháp luật ñất ñai của một sốnước
  trên thếgiới'', tạp chí ðịa chính số1, tháng 1/2003.
  18. Nguyễn ThịKhuy (2004), Tìm hiểu ñánh giá việc thực hiện chính sách
  ñền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ởmột sốdựán trên ñịa bàn
  quận Thanh Xuân - Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ nông nghiệp, ðại học
  Nông nghiệp I, Hà Nội.
  19. Luật ðất ñai (1987), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  20. Luật ðất ñai (1993), NXB Chính trịQuốc gia, Hà Nội.


  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số d
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ở một số d sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status