Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế biến tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế biến tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế biến tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữviết tắt v
  Danh mục các bảng vi
  Danh mục các sơ ñồ, biểu ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.2.1 Mục tiêu chung 3
  1.2.2 Mục tiêu cụthể 3
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀPHÁT TRIỂN SẢN
  XUẤT RAU NGUYÊN LIỆU 5
  2.1 Cơsởlý luận vềphát triển sản xuất 5
  2.1.1 Một sốkhái niệm 5
  2.1.2 ðặc ñiểm của sản xuất rau nguyên liệu 8
  2.1.3 Sựcần thiết của phát triển sản xuất rau nguyên liệu theo vùng
  tập trung
  9
  2.1.4 Vai trò của phát triển sản xuất rau nguyên liệu theo vùng tập
  trung
  10
  2.1.5 Những yếu tốchủ y ếu ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất rau
  nguyên liệu 10
  2.2 Cơsởthực tiễn phát triển sản xuất xuất rau nguyên liệu 15
  2.2.1 Sản xuất rau nguyên liệu trên thếgiới- kinh nghiệm và bài học 15
  2.2.2 Sản xuất rau nguyên liệu ởViệt Nam- kinh nghiệm và bài học 20
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 33
  3.1.1 ðặc ñiểm tựnhiên 33
  3.1.2 ðặc ñiểm kinh tế- xã hội 37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 43
  3.2.1 Chọn ñiểm nghiên cứu 43
  3.2.2 Phương pháp thu thập thông tin 43
  3.2.3 Phương pháp xửlý thông tin 46
  3.2.4 Phương pháp phân tích thông tin 46
  3.2.5 Hệthống chỉtiêu nghiên cứu 46
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 48
  4.1 ðánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau nguyên liệu tại
  huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 48
  4.1.1 Thực trạng phát triển sản xuất rau nguyên liệu 48
  4.1.2 Những y ếu tố ảnh hưởng ñến phát triển sản xuất rau nguyên liệu 73
  4.2 ðịnh hướng và một s ốgiải pháp chủy ếu nhằm phát triển sản xuất
  rau nguyên liệu cho chếbiến tại huy ện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 96
  4.2.1 ðịnh hướng phát triển sản xuất rau nguyên liệu 96
  4.2.2 Một sốgiải pháp chủyếu nhằm phát triển sản xuất rau nguyên
  liệu cho chếbiến tại huy ện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang 96
  5 KẾT LUẬN 107
  5.1 Kết luận 107
  5.2 Kiến nghị 109
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 111
  PHỤLỤC 114


  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài
  Việt Nam là một nước có khí hậu nhiệt ñới với nguồn thực vật ña dạng
  và phong phú, ñặc biệt là các loài rau [17]. Trong sinh hoạt rau là nhu cầu
  không thểthiếu trong cơcấu bữa ăn hàng ngày của con người và khi mức
  sống của con người ngày càng ñược nâng cao thì nhu cầu vềrau cả ăn tươi lẫn
  chếbiến sẽtăng mạnh. Trong khi ñó nước ta vừa ra nhập tổchức thương mại
  thếgiới (WTO), ñây sẽlà ñiều kiện thuận lợi cho sản phẩm rau thâm nhập thị
  trường thếgiới. Trước bối cảnh nhưvậy, ngành sản xuất rau phục vụchếbiến
  ñang ñứng trước những cơhội và thách thức rất lớn trong việc ñáp ứng các
  ñiều kiện vềvệsinh an toàn thực phẩm trên thịtrường trong nước và thếgiới.
  Bắc Giang là tỉnh có ñiều kiện ñất ñai, khí hậu thuận lợi cho phát triển
  sản xuất rau và ñã hình thành nên một sốvùng rau truyền thống. Diện tích rau
  của tỉnh tương ñối lớn so với các tỉnh thuộc vùng trung do miền núi Bắc Bộ,
  hàng năm diện tích sản xuất rau ñạt khoảng 20.000- 21.000 ha và tiềm năng
  có thểmởrộng bằng việc phát triển vùng rau nguyên liệu phục vụchếbiến,
  vùng rau an toàn [19], [25], [26].
  Trong những năm qua thực hiện chương trình phát triển kinh tếnông
  nghiệp hàng hoá, cây rau rau nguyên liệu ñã ñược quan tâm bởi trồng rau
  nguyên liệu phục vụchếbiến có thu nhập cao hơn các cây trồng khác từ3- 5
  lần và ñang là lợi thếcủa của tỉnh trong ñịnh hướng chuyển ñổi cơcấu cây
  trồng. ðể thúc ñẩy sản xuất phát triển, nhiều ñịa phương trong tỉnh ñó có
  những chính sách khuyến khích và hỗtrợ phát triển vùng rau phục vụ chế
  biến và mang lại hiệu quảrõ rệt, giúp nông dân nâng cao thu nhập và ñang
  dần hình thành quan hệhợp ñồng giữa nông dân với các doanh nghiệp chế
  biến trong việc cung cấp và bao tiêu nông sản hàng hoá.
  Hiện nay sản phẩm rau nguyên liệu của tỉnh cung cấp cho nhu cầu chế
  biến của các doanh nghiệp chếbiến cảtrong tỉnh và ngoài tỉnh. Trên ñịa bàn
  tỉnh hiện có 9 doanh nghiệp chếbiến nông sản phẩm, với nhu cầu nguyên liệu
  phục vụchếbiến mỗi năm từ20.000- 25.000 tấn, tương ñương với diện tích
  từ900- 1.000 ha nhưng sản lượng rau phục vụchếbiến hiện nay của tỉnh mới
  ñáp ứng ñược 50- 55% nhu cầu nguyên liệu, sốcòn lại các doanh nghiệp phải
  mua ngoài [24]. Theo mục tiêu phát triển, các doanh nghiệp này ñều có xu
  hướng mởrộng quy mô và nâng công suất chếbiến nông sản.
  ðiển hình trong việc phát triển vùng rau nguyên liệu phục vụchếbiến
  trên ñịa bàn tỉnh Bắc Giang là huy ện Lạng Giang, một huy ện với vịtrí ñịa lý,
  cơsởhạtầng, ñiều kiện tựnhiên thuận lợi và có 3 nhà máy chếbiến nông sản
  thực phẩm bao tiêu sản phẩm rau nguyên liệu cho các hộnông dân. Tuy nhiên
  quá trình phát triển sản xuất hiện ñang gặp nhiều bất cập, hạn chếcần khắc
  phục nhưsản xuất ña phần vẫn mang tính tựphát, manh mún, nhỏlẻ, chưa
  hình thành nhiều vùng sản xuất theo hướng chuyên canh dẫn ñến không cung
  cấp ñủnhu cầu thịtrường, chất lượng sản phẩm chưa thực sự ñảm bảo, việc
  lạm dụng thuốc BVTV và thuốc hóa học còn thường xuyên và phổbiến . khả
  năng mởrộng, phát triển sản xuất gặp nhiều khó khăn do chi phí ñầu vào cao
  cùng với hệthống cơsởhạtầng yếu kém, trình ñộvà thói quen của người dân
  trong việc phát triển sản xuất còn hạn chế . do vậy khảnăng phát triển sản
  xuất rau phục vụchếbiến chưa tương xứng với vai trò và tiềm năng phát triển
  [26]. ðểcó những ñánh giá vềtình hình sản xuất rau nguyên liệu trong thời
  gian qua nhằm xác ñịnh những thuận lợi, khó khăn và trên cơsở ñó ñưa ñịnh
  hướng, giải pháp nhằm ñẩy mạnh phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế
  biến tại huy ện Lạng Giang, các vấn ñề ñược ñặt ra là: Lạng Giang có thểsản
  xuất rau nguyên liệu cung cấp cho chếbiến? Tình hình sản xuất rau nguyên
  liệu của huyện những năm qua nhưthếnào? Những yếu tốnào tác ñộng ñến
  sản xuất rau nguyên liệu? ðểthúc ñẩy phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho
  chếbiến, những giải pháp nào cần ñược triển khai?
  Từ những vấn ñề nêu trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu nội dung:
  “Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chếbiến tại huyện Lạng Giang, tỉnh
  Bắc Giang” làm ñềtài nghiên cứu là việc làm cần thiết phù hợp với yêu cầu
  thực tếcủa sản xuất và thịtrường cũng nhưmong muốn của các hộtrồng rau.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1 Mục tiêu chung
  ðánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế bi ến tại
  huy ện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang từ ñó ñềxuất m ột s ốgiải pháp ch ủy ếu nhằm
  thúc ñẩy phát tri ển s ản xuấ t rau nguyên li ệ u trên ñịa bàn huy ện nh ững năm tiếp theo.
  1.2.2 Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hoá cơsởlý luận và thực tiễn vềphát triển sản xuất rau
  nguyên liệu.
  - ðánh giá thực trạng phát triển sản xuất rau nguyên liệu.
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển sản xuất rau nguyên
  liệu trên ñịa bàn huyện Lạng Giang.
  - ðềxuất ñịnh hướng và một sốgiải pháp chủyếu nhằm phát triển
  sản xuất rau nguyên li ệu trên ñịa bàn huyện Lạng Giang.
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu những vấn ñềvềtổchức sản xuất rau nguyên liệu của các
  hộnông dân, các HTX nông nghiệp, các cơquan chuyên môn, cơquan quản
  lý nhà nước và tình hình tiêu thụrau nguyên liệu của các doanh nghiệp chế
  biến nông sản xuất khẩu.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  - Phạm vi vềnội dung: ðểgiải quy ết ñược các mục tiêu ñềra, ñềtài tập
  chung nghiên cứu nội dung vềtình hình tổchức sản xuất và giải pháp chủyếu
  ñểphát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chếbiến tại huy ện Lạng Giang.
  - Phạm vi vềkhông gian: ðềtài ñược thực hiện tại huy ện Lạng Giang
  tỉnh Bắc Giang.
  - Phạm vi vềthời gian: Phân tích ñánh giá tình hình sản xuất và tiêu thụ
  rau nguyên liệu trên ñịa bàn huyện giai ñoạn 2007- 2009 và ñềxuất các giải
  pháp phát triển sản xuất trong những năm tiếp theo.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Bộnông nghiêp và phát triển nông thôn (1999), ðềán phát triển rau,
  quảvà hoa cây cảnh thời kỳ1999- 2010, Hà Nội.
  2. Bộnông nghiêp và phát triển nông thôn (2006),Danh mục thuốc BVTV
  ñược phép, hạn chế và cấm sử dụng ở Việt Nam 2006, NXB nông
  nghiệp, Hà Nội.
  3. BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn (2007): Chương trình quốc gia về
  phát triển sản xuất và xuất khẩu rau, hoa quảtươi ñến năm 2015, Hà N ội.
  4. Trần Văn Chử(2000), Kinh tếhọc phát triển, NXB Chính trịquốc gia,
  Hà Nội.
  5. Phạm ThịMỹ Dung, Bùi Bằng ðoàn (1996), Phân tích kinh tếnông nghiệp,
  Giáo trình trường ñại học nông nghiệp I, NXB nông nghiệp, Hà Nội.
  6. David Colman & Tre Vor Young (1994), Nguyên lý kinh tếnông nghiệp
  (Lê Ngọc Dương, Trần Trung Tá dịch), NXB nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Phạm Vân ðình, ðỗ Kim Chung (1997), Kinh tế nông nghiệp, NXB
  nông nghiệp, Hà Nội.
  8. Giáo trình triết học Mác- Lênin (2005), NXB Chính trịQuốc gia, Hà
  Nội, tr349.
  9. Lưu ðức Hải, Nguy ễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường cho phát
  triển bền vững, NXB ðại học quốc gia, Hà Nội.
  10. Bùi ThịThu Hương (2004), Phát triển sản xuất và tiêu thụnấm ăn trên
  ñịa bàn huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sĩkinh tê, ðại
  học nông nghiệp I, Hà Nội.
  11. Phạm Văn Khôi (2007), Giáo trình phân tích chính sách Nông nghiệp,
  NXB ðH kinh tếQuốc dân, Hà Nội
  12 Nghịquyết trung ương IV.
  13. Nghịquyết trung ương V
  14. Vũ Ngọc Phùng và tập thể tác giả (1997), Kinh tế phát triển, NXB
  thống kê, Hà Nội.
  15. Vũ Ngọc Phùng (2006), Giáo trình kinh tế phát triển, NXB nông
  nghiệp, Hà Nội.
  16. Bùi Ngọc Quyết (2000), Giáo trình kinh tếmôi trường, NXB tài chính,
  Hà Nội.
  17. Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng (2006), Kỹthuật trồng rau sạch, NXB
  nông nghiệp, Hà Nội.
  18. Thủ tướng chính phủ: Quyết ñịnh số 107/2008/Qð- TTg về một số
  chính sách hỗtrợphát triển sản xuất, chếbiến, tiêu thụrau, quả, chè
  an toàn ñến năm 2015.
  19. Ngô Doãn Vịnh (2003), Nghiên cứu chiến lược và quy hoạch phát triển
  kinh tế– xã hội ởViệt Nam – học hỏi và sáng tạo, NXB Chính trịquốc
  gia, Hà Nội, tr 41-67.
  20. UBND huyện Lạng Giang (2007), Báo cáo kết quả sản xuất rau chế
  biến 2007.
  21. UBND huy ện Lạng Giang (2008), ðềán phát triển vùng nguyên liệu sản
  xuất rau chếbiến giai ñoạn 2009-2010.
  22. UBND huy ện Lạng Giang (2009), Báo cáo sơkết 1 năm thực hiện ñềán
  phát triển vùng nguyên liệu sản xuất rau chếbiến giai ñoạn 2009- 2010.


  Xem Thêm: Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế biến tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển sản xuất rau nguyên liệu cho chế biến tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status