Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Khảo sát tập đoàn dòng ngô nếp và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Khảo sát tập đoàn dòng ngô nếp và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Khảo sát tập đoàn dòng ngô nếp và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp lai đỉnh năm 2009 - 2010 tại vùng Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan .
  Lời cảm ơn .
  Mục lục .
  Danh mục các chữviết tắt .
  Danh mục bảng .
  Danh mục hình .
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1 Vai trò của cây ngô trong nền kinh tế 3
  2.2 Tình hình nghiên cứu và sản xuất ngô trên th ếgiới và ởViệt Nam 7
  2.3 Cơsởkhoa học của ñềtài 20
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1 Vật liệu nghiên cứu 28
  3.2 Nội dung nghiên cứu 28
  3.3 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 28
  3.4 Phương pháp bốtrí thí nghiệm 30
  3.5 Quy trình thí nghiệm 31
  3.6 Các chỉtiêu theo dõi 32
  3.7 Phương pháp xửlý sốliệu 36
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37
  4.1 Kết quảkhảo sát các dòng ngô thí nghiệm (vụThu ðông năm 2009) 37
  4.1.1 Thời gian qua các giai ñoạn sinh trưởng của các dòng ngô 37
  4.1.2 Một số ñặc trưng vềhình thái cây và bắp của các dòng ngô 41
  4.1.3 Các ñặc trưng hình thái bắp 44
  4.1.4 Các ñặc trưng hình thái của cây ngô 46
  4.1.5 ðặc tính chống chịu của các dòng ngô thí nghiệm 53
  4.1.6 Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất lý thuy ết của các
  dòng ngô thí nghiệm 58
  4.1.7 Chỉsốchọn lọc và các ñặc trưng chính của một sốdòng ngô 63
  4.2 Kết quảkhảo sát các tổhợp lai và xác ñịnh khảnăng kết hợp của
  các dòng ngô bằng phương pháp lai ñỉnh (vụXuân năm 2010) 65
  4.2.1 Các giai ñoạn sinh trưởng và phát triển của các tổhợp ngô nếp lai 66
  4.2.2 ðộng thái tăng trưởng của các tổ hợp ngô nếp lai vụ Xuân
  năm 2009 68
  4.2.3 Diện tích lá và chỉsốdiện tích lá qua các thời kỳ của các tổhợp lai 73
  4.2.4 Các ñặc trưng hình thái cây và bắp của các tổhợp lai 75
  4.2.5 Khảnăng chống chịu của các tổhợp ngô nếp lai trên ñồng ruộng 79
  4.2.6 Các yếu tốcấu thành năng suất và năng suất của các tổhợp lai 81
  4.2.6 Một sốchỉtiêu chất lượng của các tổhợp ngô nếp lai 83
  4.2.7 Kết quảxác ñịnh vềkhảnăng kết hợp trên một sốtính trạng năng
  suất của các tổhợp lai 85
  5 KÊT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 89
  5.1 Kết luận 89
  5.2 ðềnghị 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  PHỤLỤC 96


  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Dân sốthếgiới ngày càng tăng, vấn ñềcung cấp ñủlương thực phẩm
  cho nhân loại là vấn ñềrất lớn. Ởtrung tâm và Nam Mỹ, châu Phi và châu Á
  hàng trăm người phụthuộc vào ngô nhưlà loại thức ăn hàng ngày chủyếu
  của họ. Các phương pháp ñến nay ñược áp dụng chủyếu và có nhiều kết quả
  cao như: Sửdụng công nghệchuyển gen, sửdụng các gen ñột biến ñểlai và
  chọn tạo, nhân giống và lai tạo. Ngô lai ñã là một trong những hướng ñi chính
  ñể ñáp ứng nhu cầu lương thực ñang ngày một cần thiết trong ñiều kiện dân
  sốngày càng tăng trên thếgiới nói chung và ởViệt Nam nói riêng.
  Ngô lai thực phẩm là một hướng ñi mới và ñang rất ñược quan tâm. ðại
  diện của các giống ngô thực phẩm ñó là các giống ngô QPM, giống ngô
  ñường, ngô rau, ngô nếp. Với giá trịdinh dưỡng cao của các giống ngô thực
  phẩm, do ñó mà nó có giá trịhàng hoá rất cao, nó vừa có thểdùng trực tiếp
  hoặc sửdụng nhưmột loại nguyên liệu ñểchếbiến ra nhiều loại thực phẩm
  khác. Với những giá trị cao về dinh dưỡng cũng như hàng hoá ñó mà các
  dòng ngô thực phẩm nói chung dễ ñược người dân chấp nhận trong việc sử
  dụng cũng nhưviệc ñưa vào hệthống sản xuất.
  Các giống ngô nếp thường ñược biết ñến với tính dẻo, giá trị dinh
  dưỡng cao, có mùi thơm ñặc trưng và ñặc biệt là rất ngon miệng. Hiện nay
  các giống ngô nếp thường ñược sửdụng trong trồng trọt chủyếu là các giống
  ngô nếp thuần mà các giống ngô nếp lai vẫn chưa ñược sửdụng nhiều. Ngô
  nếp lai ngoài các ñặc tính vốn có của ngô nếp còn có thểkết hợp ñược nhiều
  ñặc tính quý nữa nhưkhảnăng chống chịu với ñiều kiện ngoại cảnh, sâu bệnh
  mà năng suất cao hơn so với các giống ngô nếp thuần.Từthực tế ñó, trên thế
  giới và cả ở Việt Nam ñã có nhiều nghiên cứu cũng như ñạt ñược những
  thành tựu ñáng kểtừviệc nghiên cứu ngô lai, ñặc biệt là các giống ngô lai
  thực phẩm nhưngô nếp. Nhưng hiện nay các giống ngô nếp lai ñược trồng ở
  Việt Nam chủyếu ñược nhập nội với giá cao mà các giống ngô lai ñược trồng
  nhưng vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn trong vấn ñềcanh tác. Và ñó cũng là
  nguyên nhân khiến cho diện tích ngô lai ởnước ta vẫn chưa ñược ổn ñịnh.
  Chọn tạo giống và khảo sát các giống ngô lai là công việc ñầu tiên và
  cần thiết của các nhà chọn tạo giống. Trong ñó việc chọn ra các dòng thuần có
  những ñặc tính sinh học quý và khảo sát các dòng là bước ñầu tiên cần thiết
  nhằm ñánh giá và các dòng ñểtừ ñó chọn tạo và kết hợp các dòng với nhau
  trên cơsở ñó ñể ñánh giá khảnăng tạo ra các tổhợp lai cho ưu thếlai cao và
  mục ñích cuối cùng là sẽcó ñược một bộgiống ngô lai thích hợp nhất với
  ñiều kiện của Việt Nam hiện nay.
  Xuất phát từthực tế ñó chúng tôi thực hiện ñềtài: “Khảo sát tập ñoàn
  dòng ngô nếp và ñánh giá khảnăng kết hợp của một sốdòng ngô nếp bằng
  phương pháp lai ñỉnh năm 2009- 2010 tại vùng Gia Lâm – Hà Nội”
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơsởkhảo sát các dòng, tổhợp lai và xác ñịnh khảnăng kết hợp
  của các dòng, chọn lọc ra một sốdòng và tổhợp lai ưu tú phục vụcho công
  tác chọn tạo giống ngô nếp lai.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  ðềtài góp phần cung cấp các dẫn liệu về: ñặc ñiểm sinh trưởng, phát
  triển, khảnăng chống chịu và năng suất của các dòng, tổhợp ngô nếp lai cũng
  nhưviệc xác ñịnh khảnăng kết hợp của các dòng ngô nếp có triển vọng theo
  phương pháp lai ñỉnh tại Gia Lâm - Hà Nội.
  Kết quảthí nghiệm ñã xác ñịnh ñược khảnăng kết hợp của các dòng
  ngô thí nghiệm, chọn lọc ra các dòng và tổhợp lai ưu tú làm nguồn vật liệu
  phục vụcông tác chọn tạo giống ngô nếp lai.
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. Vai trò của cây ngô trong nền kinh tế
  2.1.1. Giá trịdinh dưỡng của hạt ngô
  Ngô có thành phần hóa học vềcơbản giống các hạt ngũcốc khác. Cụ
  thể là hạt ngô chứa nghiều tinh bột (trên 70%) và khoảng trên dưới 10%
  protein. Do vậy khi phân tích sẽthấy ngô có những ñặc tính riêng.
  2.1.1.1. Protein
  Hàm lượng protein trong ngô thay ñổi theo giống và ñiều kiện trồng
  trọt. Trong số4 loài phụcủa ngô, ngô răng ngựa, ngô ñá, ngô bột và ngô nổ
  thì ngô ñá và ngô nổthuộc loài giàu protein nhất. Nhiều kết quảnghiên cứu
  cho thấy nhiều biện pháp trồng trọt có thểlàm tăng hàm lượng protein trong
  hạt ngô, ñặc biệt là phun ñạm vào thời kỳ sau trỗ cờ, có mối tương quan
  nghịch giữa kích thước hạt ngô và hàm lượng protein trong hạt.
  Các nhóm protein khác nhau là vấn ñề ñược nhiều nhà canh tác, di
  truy ền, chọn giống quan tâm vì chất lượng protein dựtrữtrong hạt ngô ñược
  chia làm 3 nhóm theo tính tan. Protein tan trong nước gọi là Albumin, tan
  trong NaCl 10% gọi là Globulin, tan trong Ethanol 7% gọi là Prolamin (zein),
  tan trong kiềm 0,2% gọi là Glutein[31].
  2.1.1.2. Glucid
  Tinh bột chiếm 70 trong hạt ngô, thông thường thành phần chủyếu là
  amylose và amylopectin giống nhưcác loại tinh bột khác. So với các loại ngũ
  cốc khác thành phần glucid ngô có nhiều thay ñổi hơn. Glucid chủyếu trong
  hạt ngô là tinh bột. Trong tinh bột amylose chiếm 25 – 28%, có khi tới 50 –
  80% ởngô giàu amylose. Ngô nếp hầu nhưkhông có amylose. Ngô ñường
  chứa ít tinh bột nhưng nhiều saccarose và phytoglucogen [32].


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  A – VIỆT NAM
  1. Vũ Linh (2008). Nhiên liệu hay lương thực”. Tạp chí ðảng Cộng Sản
  ngày 23/4/2008.
  2. Viện Công nghệThực phẩm (2000). Kết quảnghiên cứu KH giai ñoạn
  1990 – 2000. Nghiên cứu chếbiến và sửdụng ngô trong sản xuất bia –
  RIB, NXBNN, Hà Nội.
  3. Phó ðức Thuần (2002). Các món ăn và bài thuốc từcây ngô. Tạp chí
  Sức khỏe và ðời sống ngày 7/9/2002.
  4. Bùi Mạnh Cường (2007), Công nghệsinh học trong chọn tạo giống ngô,
  Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  5. Nguyễn ThếHùng (1995). Nghiên cứu chọn tạo các dòng fullsib trong
  chương trình tạo giống ngô lai ởViệt Nam. Luận án Phó tiến sĩkhoa học
  nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp 1, Hà Nội , tr 8 - 9.
  6. Ngô Hữu Tình (2009). Chọn lọc và lai tạo giống ngô. NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội – 2009.
  7. Nguyễn ThịLâm, Trần Hồng Uy, (1997), “Loài phụngô nếp trong tập
  ñoàn ngô ñịa phương ởViệt Nam”, Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp
  thực phẩm, số12, 525- 527.
  8. Ngô Hữu Tình (1997), Cây ngô, Giáo trình cao học nông nghiệp, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Phạm ðồng Quảng, Lê Quí Tường, Nguyễn Quốc Lý (2005), “Kết quả
  ñiều tra giống cây trồng trên cảnước năm 2003 - 2004”, Khoa học công
  nghệnông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm ñổi mới,Nhà xuất bản
  Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  10. Lê Quý Kha (2009), Nghiên cứu chọn tạo các giống ngô thực phẩm (ngô
  thụphấn tựdo và ngô lai) phục vụsản xuất, Báo cáo tổng kết ñềtài giai
  ñoạn 2006-2008
  11. Nguyễn ThếHùng (2006), Báo cáo tổng kết ñềtài: “Chọn tạo các giống
  ngô ñường, ngô nếp phục vụsản xuất”, Hà Nội 2004 – 2005.
  12. Phan Xuân Hào (2006), Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học công
  nghệgiai ñoạn 2001-2005.
  13. Phan Xuân Hào và cs (1997), “Giống ngô nếp ngắn ngày VN2”, Tạp chí
  Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm, số12, 522 – 524.
  14. Phạm ðồng Quảng, Kết quả khảo nghiệm giống cây trồng các năm
  2000, 2001, 2002, 2003. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  15. Phạm ThịRịnh, Nguyễn Cảnh Vinh, ðặng ThịNgọc Hà (2004), Kết
  quảchọn tạo và phát triển giống ngô nếp dạng Nù N1.
  16. Phạm ðồng Quảng, Lê Quí Tường, Nguyễn Quốc Lý (2005), “Kết quả
  ñiều tra giống cây trồng trên cảnước năm 2003 - 2004”, Khoa học công
  nghệnông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm ñổi mới, Nhà xuất bản
  Chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  17. Nguyễn Văn Hiển (2000). Chọn giống cây trồng,NXB Giáo dục
  18. Hoàng Tuyết Minh (2002).Lúa lai hai dòng, NXB Nông nghiệp Hà Nội
  19. Ngô Hữu Tình, Nguyễn ðình Hiền (1996), Các phương pháp lai thửvà
  phân tích khảnăng kết hợp trong các thí nghiệm về ưu thếlai. NXB Nông
  nghiệp Hà Nội. 68tr
  20. Mai Xuân Triệu (1998). ðánh giá khảnăng kết hợp của một sốdòng
  thuần có nguồn gốc ñịa lý khác nhau phục vụchương trình tạo giống ngô
  lai. Luận án tiến sĩnông nghiệp tại Viện KHKT Nông nghiệp Việt Nam,
  1998.
  21. Phan Xuân Hào (1997). “Xác ñịnh khảnăng kết hợp của một sốdòng
  ngô thuần bằng phương pháp lai ñỉnh”. Tạp chí Nông nghiệp – Công
  nghiệp thực phẩm Tháng 12, trang 8 – 9.


  Xem Thêm: Khảo sát tập đoàn dòng ngô nếp và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát tập đoàn dòng ngô nếp và đánh giá khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp bằng phương pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status