Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các chữ viết tắt . v
  Danh mục bảng vi
  Danh mục biểu đồ . vii
  1. mở đầu 8
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài .8
  1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 9
  2. tổng quan nghiên cứu .11
  2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng đất đai hợp lý .11
  2.2. Khái quát chung về quy hoạch sử dụng đất 22
  2.3. Một số vấn đề lý luận cơ bản về tính khả thi và hiệu quả của quy
  hoạch sử dụng đất .29
  2.4. Tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch sử dụng đất của một số
  nước trên thế giới .32
  2.5. Tình hình quy hoạch sử dụng đất ở Việt Nam 34
  2.6. Tình hình quy hoạch sử dụng đất thành phố Hải Phòng 38
  3. đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 40
  3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .40
  3.2. Nội dung nghiên cứu 40
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 41
  4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 43
  4.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế xN hộicủa huyện Vĩnh Bảo –
  thành phố Hải Phòng tác động đến việc sử dụng đất .43
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên 43
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế xN hội .48
  4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai 57
  4.2.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện .57
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất năm 2010 59
  4.2.3. Tình hình biến động đất đai giai đoạn 2000 –2010 63
  4.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai từ năm 2000
  đến năm 2010 .65
  4.3.1. Khái quát chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đếnnăm 2010 65
  4.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụngđất đai theo phương
  án quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2000 – 2010 .67
  4.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụngđất theo phương án
  điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2006 – 2010 71
  4.3.4. Tìm hiểu một số công trình theo phương án quy hoạch sử dụng đất.79
  4.4. Đánh giá chung về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất 80
  4.4.1. Những mặt được và tồn tại .80
  4.4.2. Nguyên nhân tồn tại .82
  4.5. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thực hiện quy hoạch sử
  dụng đất .83
  5. KếT LUậN Và kiến NGHị 86
  5.1. Kết luận .86
  5.2. Kiến nghị .87
  Tài liệu tham khảo 88
  PHụ LụC .90


  1. mở đầu
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều hình thành, tồn tại và phát
  triển trên nền tảng quan trọng nhất đó là đất đai. Ngay từ khi mới xuất hiện,
  con người đN lấy đất đai làm nơi cư ngụ, sinh tồn, phát triển. Bất kỳ một quốc
  gia nào, nhà nước nào cũng có một quỹ đất đai nhất định được giới hạn bởi
  biên giới quốc gia mà thiên nhiên trao tặng cho loài người.
  Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc
  biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân
  bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xN hội, an ninh và
  quốc phòng. Đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, cố định về vị trí,
  do vậy việc sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch cụthể và có sự quản lý hợp
  lý.
  Quy hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng trong
  công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Hiến pháp nước Cộng hoà xN hội chủ
  nghĩa Việt Nam năm 1992, tại Chương II, Điều 18 quyđịnh: “Nhà nước thống
  nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật nhằm đảm bảo sử dụng đất
  đúng mục đích và có hiệu quả”. Luật Đất đai năm 2003 đN dành 10 điều, từ
  Điều 21 đến Điều 30 quy định về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thẩm quyền
  lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.
  Trong thời gian qua, công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các
  cấp luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, được triển khai
  rộng khắp trên phạm vi cả nước. Thành phố Hải Phòng đN xây dựng quy
  hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 608/TTg ngày 20/12/1993
  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án quyhoạch chung thành phố
  Hải Phòng đến năm 2010. Huyện Vĩnh Bảo đN xây dựng quy hoạch sử dụng
  đất đến năm 2010, được phê duyệt theo Quyết định số136/QĐ-UBND ngày
  17 tháng 01 năm 2003 của UBND thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, trong quá
  trình triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất bộc lộ nhiều hạn chế bất cập.
  Trên cơ sở phát triển đảm bảo thực hiện các mục tiêu kinh tế – xN hội và có ưu
  tiên tối đa đất đai cho phát triển nhanh công nghiệp, đô thị trên địa bàn huyện,
  huyện đN thực hiện phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn
  2006 – 2010 theo Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND ngày20 tháng 7 năm
  2007. Về mặt số lượng có thể thấy, việc lập quy hoạch sử dụng đất đN được
  triển khai trên diện rộng và khá đồng bộ. Tuy nhiên, quy hoạch sử dụng đất
  mới chủ yếu dừng lại ở việc giải quyết, sắp xếp quỹ đất theo mục đích sử
  dụng, chưa căn cứ vào tiềm năng đất, chưa thực sự tính toán đầy đủ tới mục
  tiêu đạt hiệu quả kinh tế, xN hội và môi trường. Vấn đề này dẫn đến thực trạng
  đất sản xuất nông nghiệp còn manh mún, đất sử dụng tại các khu công nghiệp,
  doanh nghiệp, công trình hạ tầng ở tình trạng vừa thừa, vừa thiếu quỹ đất,
  những nhà đầu tư được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng
  không hiệu quả gây lNng phí đất, .
  Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, nghiên cứu đề tài: “Đánh giá tình
  hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo– thành phố Hải
  Phòng” là một vấn đề quan trọng và cần thiết nhằm kiểm tra tình hình sử
  dụng đất thực tế trên địa bàn, kiến nghị điều chỉnhkịp thời những nội dung sử
  dụng đất bất hợp lý, không phù hợp với phương án quy hoạch sử dụng đất đN
  được phê duyệt.
  1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
  1.2.1. Mục đích
  - Nghiên cứu thực trạng, và đánh giá việc thực hiệnquy hoạch sử dụng
  đất của huyện Vĩnh Bảo.
  - Đề xuất các giải pháp để nâng cao khả năng thực hiện phương án quy
  hoạch sử dụng đất trong tương lai của huyện Vĩnh Bảo.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Nắm vững phương án quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh
  quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Vĩnh Bảo – thành phố Hải
  Phòng.
  - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình thực hiệnquy hoạch sử dụng
  đất theo các số liệu đN điều tra và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao
  khả năng thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Vĩnh Bảo – thành phố
  Hải Phòng.
  2. tổng quan nghiên cứu
  2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng đất đai hợp lý
  2.1.1. Đất đai và các chức năng chủ yếu của đất đai
  “Đất đai” về mặt thuật ngữ khoa học được hiểu theo nghĩa rộng như
  sau: “Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, bao gồm tất cả các
  cấu thành của môi trường sinh thái ngay trên và dưới bề mặt đó bao gồm: khí
  hậu bề mặt, thổ nhưỡng, dạng địa hình, mặt nước (hồ, sông, suối, đầm lầy, .),
  các lớp trầm tích sát bề mặt cùng với nước ngầm và khoáng sản trong lòng
  đất, tập đoàn thực vật và động vật, trạng thái địnhcư của con người, những kết
  quả của con người trong quá khứ và hiện tại để lại (san nền, hồ chứa nước hay
  hệ thống tiêu thoát nước, đường xá, nhà cửa, .)”.
  Như vậy, “Đất đai” là một khoảng không gian có giớihạn, theo chiều
  thẳng đứng (gồm khí hậu của bầu khí quyển, lớp đất phủ bề mặt, thảm thực
  vật, động vật, diện tích mặt nước, tài nguyên nước ngầm và khoáng sản trong
  lòng đất), theo chiều nằm ngang – trên mặt đất (là sự kết hợp giữa thổ nhưỡng,
  địa hình, thuỷ văn, thảm thực vật cùng với các thành phần khác) giữ vai trò
  quan trọng và có ý nghĩa to lớn đối với hoạt động sản xuất cũng như cuộc
  sống của xN hội loài người.
  Khái niệm về đất đai gắn liền với nhận thức của conngười về thế giới tự
  nhiên. Sự nhận thức này không ngừng thay đổi theo thời gian. Đối với con
  người, đất đai có những chức năng chủ yếu sau [12]:
  - Chức năng môi trường sống: Đất đai là cơ sở của mọi hình thái sinh
  vật sống trên lục địa thông qua việc cung cấp các môi trường sống cho sinh
  vật và gien di truyền để bảo tồn cho thực vật, độngvật và các cơ thể sống cả
  trên và dưới mặt đất.
  - Chức năng sản xuất: Đất đai là cơ sở cho rất nhiều hệ thống phục vụ
  cuộc sống con người qua quá trình sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm


  Tài liệu tham khảo
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Báo cáo về tình hình quy hoạch, kế
  hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 – 2010) và tình hình thực hiện quy hoạch,
  kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp của cả nước, Hà Nội.
  2. Chính phủ (2004), Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế
  hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước. Hà Nội.
  3. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (1983), Chỉ thị số 212-CT ngày 4/8/1983 về
  việc Lập Tổng sơ đồ phát triển và phân bố lực lượngsản xuất của Việt
  Nam thời kỳ 1986 – 2000, Hà Nội.
  4. Võ Tử Can (2001), Phương pháp lập quy hoạch sử dụng đất đai, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  5. Võ Tử Can (2006), Nghiên cứu phương pháp luận và chỉ tiêu đánh giá tính
  khả thi và hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụngđất cấp huyện, Hà
  Nội.
  6. Nguyễn Quang Học (2002), “Những vấn đề về phương pháp luận trong
  quản lý sử dụng đất bền vững theo quy hoạch sử dụngđất ở vùng núi phía
  Bắc”, Tạp chí địa chính, (số 9/2002).
  7. Hiến Pháp nước cộng hoà x1 hội chủ nghĩa Việt Nam (1992), NXB Chính
  trị Quốc gia, Hà Nội.
  8. Luật Đất đai năm 1993(1993), NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội.
  9. Luật Đất đai năm 2003 (2003), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
  10. Lý Nhạc, Nguyễn Hữu Tuyền, Phùng Đăng Chính (1987), Giáo trình canh
  tác học, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  11. Đoàn Công Quỳ (2001), Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng đất
  nông – lâm nghiệp huyện Đại Từ – tỉnh Thái Nguyên, Luận án tiến sỹ
  nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội.
  12. Đoàn Công Quỳ và những người khác (2006), Giáo trình quy hoạch sử
  dụng đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
  13. Đào Châu Thu, Nguyễn Khang (1998), Đánh giá đất, NXB Nông nghiệp,
  Hà Nội.
  14. Lê Đình Thắng, Trần Tú Cường (2007), “Quy hoạchsử dụng đất trong nền
  kinh tế thị trường”, Tài nguyên và Môi trường, số 10 (48), tháng 10.
  15. Nguyễn Dũng Tiến và các cộng sự (1998), Cơ sở lý luận và thực tiễn của
  quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh, tiếp cận mới về một phương pháp
  nghiên cứu, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng cục, số đăng ký 05-97,
  Viện Điều tra quy hoạch đất đai, Hà Nội.
  16. Phạm Ngọc Thuỵ (2008), Bài giảng Môi trường và phát triển, trường Đại
  học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội.
  17. Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo (2001), Báo cáo tổng hợp “Quy hoạch
  sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo đến năm 2010”.
  18. Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo (2007), Báo cáo tổng hợp “Rà soát, bổ
  sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sửdụng đất huyện Vĩnh
  Bảo – thành phố Hải Phòng đến năm 2010 và quy hoạchđến 2020”.
  19. Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo (2010), Niên giám thống kê các năm từ
  năm 2000 đến năm 2009, Phòng Thống kê huyện Vĩnh Bảo, Vĩnh Bảo.
  20. Viện điều tra quy hoạch đất đai, Tổng cục Địa chính (1998), Cơ sở lý luận
  khoa học của quy hoạch sử dụng đất đai, Hà nội.
  Tài liệu tiếng Anh
  21. FAO (1993), Guideline for use planning, Rome.
  22. Land use planning for Berlin. Keeping up with change, Summary 2001,
  http: //www. Stadtentwicklung.berlin.de/planen/fnp/index en.shtml


  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo thành phố Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

bài giảng bất cập trong quy quy hoạch sử dụng đất

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status