Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận


  Mục lục
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng vi
  Danh mục hình viii
  Danh mục các từ viết tắt xi
  1. mở đầu 1
  1.1. Đặt vấn đề 1
  1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài2
  1.2.1. Mục đích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  2. TổNG QUAN TàI LIệU3
  2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước3
  2.1.1 Bệnh đốm vòng cải bắp (Alternaria brassicae và Alternaria
  brassicicola) 3
  2.1.2 Bệnh lở cổ rễ và thối nâu (Rhizoctonia solani)8
  2.1.3 Tình hình nghiên cứu bệnh thối hạch (do nấm Sclerotinia
  sclerotiorum) 9
  2.1.4 Bệnh sưng rễ cải bắp (Plasmodiophora brassicae)15
  2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước16
  2.2.1. Bệnh đốm vòng (Alternaria brassicae và Alternaria brassicicola)16
  2.2.2. Bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani)18
  2.2.3. Bệnh thối hạch (Sclerotinia sclerotiorum)20
  2.2.4. Bệnh sưng rễ cải bắp (Plasmodiophora brassicae)21
  3. vật liệu, NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP nghiên cứu22
  3.1 Địa điểm nghiên cứu 22
  3.2 Vật liệu nghiên cứu 22
  3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu22
  3.3.1 Điều tra thành phần bệnh hại rau họ hoa thậptự ngoài đồng ruộng22
  3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái kỹ thuật đến sự phát
  triển của một số bệnh nấm hại23
  3.3.3 Phương pháp nghiên cứu bệnh nấm hại rau trong phòng thí
  nghiệm 24
  3.4. Nghiên cứu, xác định các loài nấm gây bệnh26
  3.4.1 Khảo sát khả năng phòng trừ nấm Sclerotinia Sclerotiorum,
  Rhizoctonia solanibằng chế phẩm sinh học nấm đối kháng
  Trichoderma viride 27
  3.4.2 Khảo sát khả năng phòng trừ nấm Sclerotinia Sclerotiorum, Rhizoctonia solani
  bằng chế phẩm sinh học nấm đối kháng Trichoderma viride27
  3.5 Các chỉ tiêu theo dõi 28
  4. KếT QUả NGHIÊN CứU Và THảO LUậN30
  4.1. Thành phần bệnh nấm hại cây rau họ hoa thập tự thu đông năm
  2010 tại Gia Lâm và phụ cận30
  4.1.1. Thành phần bệnh nấm hại cây rau họ hoa thậptự thu đông năm
  2010 tại Gia Lâm và phụ cận.30
  4.1.2. Thành phần bệnh nấm hại cây rau cải bắp thu đông năm 2010
  tại Gia Lâm và phụ cận. 32
  4.2 Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái và đặc điểm sinh học của
  một số bệnh nấm phổ biến hại trên rau họ thập tự36
  4.2.1 Đặc điểm triệu chứng, hình thái của một số loài nấm gây hại trên
  rau họ thập tự 36
  4.2.2 Kết quả lây bệnh trong nhà lưới43
  4.2.3 ảnh hưởng của các môi trường nuôi cấy khác nhau đến sự phát
  triển của nấm Alternaria brassicae, Sclerotinia Sclerotiorum,
  Rhizoctonia solani. 48
  4.3. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ luân canh và thời vụ đến sự
  phát triển của bệnh lở cổ rễ, bệnh thối hạch và bệnh đốm vòng hại
  cải bắp 53
  4.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ luân canh đến sự phát triển của
  bệnh lở cổ rễ, bệnh thối hạch và bệnh đốm vòng53
  4.3.2. ảnh hưởng của thời vụ đến sự phát triển của nấm bệnhlở cổ rễ,
  thối hạch, đốm vòng hại cây cải bắp.59
  4.4 Kết quả phòng trừ sinh học bằng nấm T.virideđối với nấm R.
  solani, Sclerotinia sclerotiorum64
  4.4.1 Kết quả phòng trừ sinh học bằng nấm T.viride đối với nấm R.
  solani, Sclerotinia sclerotiorumtrên môi trường PGA64
  4.4.2 Kết quả phòng trừ sinh học bằng nấm T.virideđối với nấm R. solani,
  S.sclerotiorumtrong điều kiện chậu vại 70
  5. KếT LUậN Và Đề NGHị74
  5.1 Kết luận 74
  5.2 Đề nghị 75  1. mở đầu
  1.1. Đặt vấn đề
  Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh
  năm nên thuận lợi cho việc gieo trồng nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại
  cây trồng cạn, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của
  dịch hại, đặc biệt là bệnh hại. Bệnh hại đ8 xuất hiện và gây hại ở hầu hết các
  cây trồng ở nước ta từ cây lương thực thực phẩm, cây rau hoa quả, cây cảnh
  cho đến cây dược liệu, .
  Theo tính toán của FAO đến năm 1986 thì sự tăng năng suất cây trồng
  nông nghiệp trên toàn thế giới (theo các chỉ tiêu tương đối) chậm hơn sự tăng
  thiệt hại do dịch hại gây ra khoảng 1,5 lần. ởnhiều nước, thiệt hại do sâu,
  bệnh, cỏ dại trung bình là 20 - 30% tiềm năng năng suất cây trồng, điều này
  có nghĩa là cứ gieo trồng 5 ha thì có ít nhất 1 ha không cho thu hoạch. Thiệt
  hại do nấm, vi khuẩn, vius, mycoplasma gây ra là rất lớn trong đó thiệt hại lớn
  nhất do nấm, có đến 80% bệnh hại cây trồng là do nấm gây ra, 20% còn lại do
  vi sinh vật khác.
  Các loại cây rau họ hoa thập tự như: Bắp cải, rau cải, xu hào là một
  trong những cây trồng chính bên cạnh cây lúa, do vừa có hàm lượng dinh
  dưỡng cao lại vừa có giá trị kinh tế nên ngày càng được phát triển và mở rộng
  về cả qui mô lẫn diện tích. Chính sự gia tăng này đ8 tạo điều kiện cho nhiều
  loại dịch hại xuất hiện và gây hại, đặc biệt phải kể đến các bệnh do nấm có
  nguồn gốc trong đất như bệnh Bệnh đốm vòng (Alternaria brassicae), bệnh
  thối hạch cải bắp (Sclerotium rolfsii, S.sclerotiorum), bệnh lở cổ rễ
  (Rhizoctonia solani ), bệnh đốm lá (Cercospora brassicicola), bệnh thán thư
  (Colletotrichum higginanum), bệnh sương mai (Peronospora brassicae) .
  Cho đến nay việc phòng trừ bệnh gặp nhiều khó khăn,các biện pháp
  hoá học mặc dù có ưu điểm lớn là diệt trừ dịch hại nhanh chóng, triệt để và có
  khi còn là biện pháp mang lại hiệu kinh tế cao nhưng lại không thân thiện với
  môi trường. Mặc dù khoa học hiện nay chưa có biện pháp nào khác có thể
  thay thế hoàn toàn biện pháp hoá học nhưng việc khuyến khích những biện
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  2
  pháp khác nhằm hạn chế việc lạm dụng quá mức thuốc hoá học đang là xu
  hướng của bảo vệ thực vật hiện đại. Theo đó, biện pháp sinh học sử dụng các
  sinh vật khác để tiêu diệt sinh vật gây hại cây trồng một cách có chọn lọc đ8
  và đang được phát triển mạnh mẽ. Đối với nấm hại cây trồng thì biện pháp
  phổ biến là sử dụng vi sinh vật đối kháng, mà thường là nấm đối kháng. Một
  số chế phẩm đ8 được ứng dụng rộng r8i để trừ các bệnh nấm hại cây trồng là:
  Trichoderma viride, Trichoderma harzianum.
  Xuất phát từ những nhu cầu của thực tiễn sản xuất rau màu hiện nay,
  được sự phân công của Bộ môn Bệnh cây - Khoa Nông học - Trường Đại học
  Nông nghiệp Hà Nội, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Đỗ Tấn Dũng, chúng tôi
  tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau
  họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận”.
  1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài
  1.2.1. Mục đích
  Điều tra, xác định thành phần và diễn biến một số bệnh nấm hại phổ
  biến trên cây rau họ hoa thập tự đặc biệt là cảI bắp, xu hào vụ thu đông tại Gia
  Lâm và vùng phụ cận. Nghiên cứu đặc điểm triệu chứng, xác định nguyên
  nhân gây bệnh và một số đặc điểm về hình thái, đặc tính sinh học của một số
  loài nấm gây hại. Khảo sát biện pháp phòng trừ bằngchế phẩm sinh học nấm
  đối kháng T. viride trong phòng thí nghiệm và chậu vại
  1.2.2. Yêu cầu
  Điều tra xác định thành phần và mức độ phổ biến của một số bệnh nấm
  hại cây rau họ hoa thập tự đặc biệt là cải bắp, xuhào vụ thu đông tại huyện
  Gia Lâm.
  Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc tính sinh học của một số loài nấm hại
  Điều tra diễn biến một số bệnh nấm hại gây ra như bệnh đốm vòng, thối
  hạch, lở cổ rễ, đốm lá, sương mai, thán thư trên cây cải bắp
  Khảo sát khả năng phòng trừ một số bệnh nấm hại bằng chế phẩm sinh
  học T. viride trên môi trường và trong điều kiện chậu vại
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  3
  2. TổNG QUAN TàI LIệU
  2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước
  Dịch hại luôn là vấn đề nan giải và phức tạp đối với người trồng rau nói
  riêng và trong sản xuất nông nghiệp nói chung. Rau họ hoa thập tự dễ bị
  nhiễm bởi nhiều tác nhân gây bệnh, điều này phụ thuộc vào nguồn bệnh, tình
  trạng phát triển của cây và điều kiện môi trường. ởcùng thời điểm bệnh có
  thể xuất hiện gây hại ở vùng này mà không gây hại ởvùng khác phạm vi gây
  hại cũng như tính chất phức tạp của bệnh phụ thuộc vào bản chất của giống,
  độ nhiễm bệnh, mức độ và khả năng kết hợp giữa cây ký chủ với nguồn bệnh
  dưới tác động của yếu tố môi trường.
  Rau họ thập tự thường nhiễm một số bệnh hại chính như đốm vòng, lở
  cổ rễ, thối nâu, thối hạch, sưng rễ, héo vàng, đây là nguyên nhân chính làm
  giảm năng suất và chất lượng rau.
  2.1.1 Bệnh đốm vòng cải bắp (Alternaria brassicae và Alternaria brassicicola)
  Bệnh đốm vòng do hai loài nấm Alternaria brassicae và Alternaria
  brassicicola gây ra, nấm gây hại ở hầu hết các cây họ hoa thập tự như súp lơ,
  cải canh, cải tàu, cải bắp, cải dầu, cải củ,
  Đây là bệnh hại rất phổ biến trong các vùng trồng rau ở các nước trên
  thế giới. Bệnh có thể phá hại từ giai đoạn cây con,cây đ8 cuốn bắp. Trên cây
  con, vết bệnh thường xuất hiện trên lá sò và thân non, màu đen, hình tròn hoặc
  hình bất định, bệnh nặng làm cây chết. Trên cây đ8 lớn, vết bệnh hình thành
  trên lá hình tròn, có nhiều vòng đồng tâm màu nâu nhạt hoặc nâu sẫm, xung
  quanh có thể có quầng vàng. Vết bệnh lớn, đường kính có khi đến 1cm, nhiều
  vết bệnh có thể liên kết với nhau thành hình bất định.
  Nấm gây bệnh chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết, nấm gây hại nặng
  cho cây trồng khi gặp điều kiện thời tiết mát mẻ, mưa nhiều và ở những khu
  vực có lượng mưa tương đối cao (Humpherson - Jone và Phelps, 1989) [20].
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  4
  A.brassicae vàA.brassicicola phá hại cây ký chủ ở tất cả các giai đoạn
  sinh trưởng kể cả hạt. Trên cây con vết bệnh xuất hiện trên thân màu đen, làm
  cho cây còi cọc hoặc làm chết rạp cây con (Valkonenvà Koponen, 1990) [36]
  Trên cây trưởng thành, bệnh hại chủ yếu ở phần lá già do chúng thường
  xuyên tiếp xúc với đất và dễ bị xây xát khi có mưa,gió lớn. Khi bệnh xâm
  nhiễm vào lá già thường không gây thiệt hại lớn đếnnăng suất và bệnh có thể
  được kiểm soát bằng cách loại bỏ các lá bị bệnh (Chuup và Sherf, 1960) [16]
  Sự xâm nhiễm gây hại còn xảy ra trên các cây cải trước và sau thu
  hoạch, điển hình với triệu chứng đỉnh bông bị biến màu nâu ở súp lơ, bắp cải
  bị thối.
  Alternaria brassicaevàA. brassicicolalà nguyên nhân gây ra nhiều vết
  đốm vòng trên lá cây họ hoa thập tự cả trên đồng ruộng và những cây hoang
  dại (Smith et al 1988). Hạt giống, cây con, lá vàvỏ quả là những bộ phận
  thường bị hư hại. Nấm có thể tìm thấy nhờ sự lớn lên của bề mặt hạt nhưng
  cũng có thể tìm thấy ở bên trong hạt. Nấm hoại sinhtồn tại trên tàn dư cây
  trồng là một nguồn bệnh lớn (Jargen Kohl và Jan vander Wolf , 2005) [21]
  Theo tác giả Chupp và Sherf, 1960 cho biết cả hai loài nấm này đều
  truyền qua hạt giống. Chúng làm nhăn hạt, héo cuốngquả trước khi hình
  thành hạt hoặc chúng tạo điều kiện cho vi khuẩn xâmnhiễm làm thối mềm
  than, cuống dẫn tới có thể làm chết cây. Ngoài việcgây hại hạt giống cây
  trồng, chúng còn có thể tồn tại trong hạt giống, truyền bệnh cho cây vụ sau
  dẫn đến làm chết cây con (Rangel, 1945) [27].
  ã Nghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm gây bệnh đốm vòng
  Các tác giả S. B. Mathur và Olaga Kóngdal (2000) [28] đ8 mô tả cành
  bào tử của nấm Al. brassicae có màu oliu sáng hoặc màu nâu tối, bào tử
  thường mọc riêng lẻ hoặc đôi khi mọc thành cụm. Thểsợi nấm có màu trắng,
  mượt với các bào tử bao phủ lên hạt giống. Bảo tử nấm thẳng, dạng chùy
  ngược, có vòi, bào tử có từ 6 - 19 vách ngăn ngang (thông thường có từ 11 -
  15), có từ 0 - 8 vách ngăn dọc theo chiều dọc khôngđối xứng. Bào tử nhẵn với
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  5
  kích thước 75 - 35 x 20 - 30 àm , vòi có chiều dài bằng 1/3 - 1/2 chiều dài của
  bào tử.
  Tản nấm A. brassicicola có màu đen sang bóng bao gồm bào tử dính
  trên các chuỗi đơn, hẹp dài. Hiếm khi sợi nấm phân nhánh và không thấy có
  thể sợi nấm trên hạt giống. Bào tử thẳng, hình trụ thường thon dần về phía
  đỉnh có từ 1 - 11 vách ngăn ngang, vách dọc hiếm thấy (S. B. Mathur và
  Olaga, 2000) [28].
  Nấm A. brassicicola hình thành bảo tử ở nhiệt độ 8
  0
  - 30
  0
  C, tại đó bào
  tử thành thục sau 13 - 14 giờ. Nhiệt độ tối ưu là 18
  0
  - 30
  0
  C ở đó bào tử được
  hình thành sau 13 giờ.
  Sự xâm nhiễm của nấm lên cây trồng chỉ xảy ra với điều kiện phải có
  giọt mưa, sương hoặc độ ẩm không khi cao. Quá trìnhxâm nhiễm sẽ xảy ra tối
  thiểu sau 9 - 18 giờ (Humpherson - Jone và Phelps, 1989) [21].
  Theo tác giả Chupp và Sherf (1960); Rangel (1945) cho rằng độ ẩm duy
  trì liên tục trong 24 giờ hoặc hơn sẽ đảm bảo cho sự xâm nhiễm thành công.
  Độ ẩm tương đối 91.5% hoặc cao hơn nấm sẽ hình thành được một lượng lớn
  bào tử thành thục sau 24 giờ.
  Bào tử nấm A. brassicaenảy mầm được trong khoảng nhiệt độ từ 8 -
  31
  0
  C, nhưng hầu hết bào tử nấm nảy mầm nhanh chóng trong vòng 3 giờ khi
  nhiệt độ khoảng 21 - 28
  0
  C (khoảng 98% bào tử nảy mầm). Khi nhiệt độ giảm
  khoảng thời gian cần thiết để 98% bào tử nảy mầm tăng (Degenhardt et al.,
  1982) [17]
  Nấm gây bệnh đốm vòng tồn tại dưới dạng bào tử trênvỏ hạt hoặc sợi
  nấm trong hạt cũng như tàn dư cây bệnh. Mẫu hạt cũ trên 20 tháng nhiễm nấm
  Alternaria brassicaeđược lưu trữ ở 0
  0
  C trong 14 tháng thấy sức nảy mầm của
  bào tử nấm vẫn cao. Nấm A. brassicae trong mẫu bảo quản 6 tháng ở nhiệt độ
  23
  0
  - 30
  0
  C thấy bào tử vẫn còn hữu hiệu và còn khả năng lây nhiễm. Đôi khi
  TàI LIệU THAM KHảO
  Tài liệu trong nước
  1. Đỗ Tấn Dũng, 2007, “Nghiên cứu bệnh lở cổ rễ (Rhizoctonia solani
  kuln) hại một số cây trồng vùng Hà Nội năm 2005- 2006”. Tạp chí
  BVTV số 5 năm 2007, tr. 20 - 25.
  2. Đường Hồng Dật , 1973. Hỏi đáp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng,
  NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội.
  3. Lê Lương Tề và ctv, 2001. “Hoạt tính đối kháng của nấm Trichodecma
  viride và hiệu lực phòng trừ bệnh cây của chế phẩm sinh học
  Trichodecma viride - 96”, tuyển tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông
  nghiệp Trường Đại học Nông Nghiệp I, Hà Nội.
  4. Lê Lương Tề, 2007. Giáo trình bệnh cây nông nghiệp, NXB Nông
  nghiệp, tr. 147 – 156.
  5. Nguyễn Công Thuật (1996). Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây
  trồng nghiên cứu và ứng dụng, NXB Nông nghiệp, tr. 183 – 203.
  6. Nguyễn Kim Vân và ctv, 2002. Bệnh thối hạch cải bắp ở miền Bắc Việt
  Nam, Hội thảo bệnh cây và sinh học phân tử, lần thứ 1 – Đại học Nông
  lâm TP. HCM, tr.90 – 91.
  7. Nguyễn Kim Vân và Ngô Vĩnh Viễn cùng cộng sự, Bệnh nấm đất hại
  cây trồng nguyên nhân và biện pháp phòng trừ, tr. 10-11.
  8. Nguyễn Thị Lý và ctv, 2002. “Một số kết quả nghiên cứu về bệnh thối
  hạch cải bắp ở miền Bắc Việt Nam”. Hội thảo bệnh cây và sinh học
  phân tử - lần thứ 1 – Trường Đại học Nông lâm TP. HCM, tr. 102 – 105.
  9. Phạm Chí Thành, 1998. Giáo trình phương pháp thí nghiệm ngoài đồng
  ruộng. NXB Nông Nghiệp.
  10. Phạm thị Dung và ctv, 2003. “Nấm Sclerotinia sclerotiorum gây thối
  hạch màu đen trên cải bắp ở các tỉnh phía Bắc”, Hội thảo quốc gia
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  77
  bệnh cây và sinh học phân tử, lần thứ 2 – Đại học Nông Nghiệp I Hà
  Nội, tr. 108 – 111.
  11. Tạ Thu Cúc. (2001). Giáo trình Cây Rau.Nhà xuất bản Nông Nghiệp,
  tr. 168-188.
  12. Trung tâm bệnh cây nhiệt đới - Trường Đại học Nôngnghiệp Hà Nội.
  Nghiên cứu các chủng nấm Rhizoctonia solani Kuln gây hại cải bắp và
  bước đầu khảo sát biện pháp phòng trừ.
  13. Viện bảo vệ thực vật, 1997. Phương pháp nghiên cứu bảo vệ thực vật.
  NXB Nông nghiệp.
  14. Vũ Triệu Mân, 2007. Giáo trình bệnh cây chuyên khoa, NXB Nông
  nghiệp, tr. 63 – 70.
  Tài liệu nước ngoài
  15. Baruch Sneh, Lee Burpee Akira Agoshi (1998), Identification of
  Rhizoctonia species, APS press, The American phytopathological
  society St, Paul, Minnesota, USA.
  16. Chuup, C., and A.F. Sherf. 1960. Vegetable diseases and their control.
  Pp. 267 – 269. The Ronald Press Company. New York. 693 pp.
  17. Degenhardt, K.J., G.A. Petrie, and R.A.A. Morrall. 1982. Effects of
  temperature on spore germination and infection of rapeseed by
  Alternaria brassicae, A. brassicicola, and A. raphani. Can. J. Plant
  Pathol. 4:115-118.
  18. Erwin D.C. và Ribeiro O.K, 1996. Phytopthora disease wordwide.
  American Phytopathological Society Press: St. Paul,Minnesota.
  19. Helene R. Dillard, 1987. Department of Plant Pathology, New York
  State Agricultural Experiment Station, Geneva.
  20. Humpherson – Jone. F.M., and K. Phelps. 1989. Climatic factors
  influencing spore production in Alternaria brassicaeand Alternaria
  brassicola. Ann, appl. Biol.114: 449 – 458.
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  78
  21. Humpherson-Jones, F.M. 1989. Survival of Alternaria brassicae and
  Alternaria brassicicola on crop debris of oilseed rape and cabbage.
  Ann. appl. Biol. 115:45-50.
  22. Janice Y. Uchida (2008), Rhizoctonia solani: Collar rot of bea,
  Damping – off and root rot of bea, Pod rot of bea, wed – blight of
  plants, http://www.extent.hawaii.edu/kbase/C.../r-solani.html.
  23. Kokalis – Burelle, N., et al. (1997), Compendium of peanut diseases.
  Second Edition. APS Press, Armerican Phytopathological
  society.St.Paul, Minn. (USD).
  24. Maude, R.B., and F.M. Humpherson-Jones. 1980b. The effect of
  iprodione on the seed-borne phase of Alternaria brassicicola. Ann.
  appl. Biol. 95:321-327.
  25. Myers, D.F. and R.N. Campbell. 1985. Lime and the control of clubroot
  of crucifers: Effects of pH, calcium, magnesium, and their interactions.
  Phytopathology 75:670-673.
  26. Paulo Ceresini (1999), Rhizoctonia solani, http://
  www.cals.ncsu.edu/course/pp728/Rhizoctonia/Rhizoctonia.html.
  27. Rangel, L.H. 1945. Two Alternaria diseases of cruciferous plants.
  Phytopathology, 69: 875 – 880.
  28. S.B. Mathur and Olga Kongsdal, Conpenhagen “Common laboratory
  seed health testing methos for deteting fungi”, 2000. p. 112 – 114.
  29. Sherf, A.F. and A.A. MacNab. 1986. Vegetable diseases and their
  control, second edition. Pp. 256-260. John Wiley & Sons, Inc. New
  York. 728 pp.
  30. Steadman, J. R. 1979. Control of plant diseases caused by Sclerotinia
  species. Phytopathology 69:904_907.
  31. Stirling G.R. và Eden L.M, 2007. The impact of organic amendments
  and mulch on rot-knot nematode àn pythium rot of capsicum Tripathi,
  Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội - Luận văn thạc sĩ khoa học nụng nghiệp
  79
  N.N., and C.D. Kaushik. 1984. Studies on the survival ofAlternaria
  brassicae the causal organism of leaf spot of rapeseed and mustard.
  Madras Agric. J. 71:237-241.
  32. Tsuneda, A. and W.P. Skoropad. 1977. Formation of microsclerotia
  and chlamydospores from conidia of Alternaria brassicae. Can. J. Bot.
  55:1276-1281.
  33. Tu, J. C. 1986. Integrated disease control of white mold (Sclerotinia
  sclerotiorum) in navy bean (Phaseolus vulgaris). Int. Symp. Crop Prot.
  39:731_740.
  34. Tu, J. C. 1987. Epidemiology of white mold (Sclerotinia sclerotiorum )
  in navy bean (Phaseolus vulgaris) Med. Fac. Landbouww. Rijksuniv.
  Gent. 53:787_796.
  35. Tu, J. C. 1989a. Management of white mold of white beans in Ontario.
  Plant Dis. 73:281_285.
  36. Valkonen, J.P.T., H. Koponen. 1990. The seed – borne fungi of Chinese
  cabbage (Brassica pekinensis), their pathogenicity and control.Plant
  Pathology 39: 510 – 516.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số bệnh nấm hại trên cây rau họ hoa thập tự vụ thu đông năm 2010 vùng Gia Lâm và phụ cận sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 20:20.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status