Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí.

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí.

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do nghiên cứu, mục đích đề tài 1
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Bố cục luận án 3

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LỚP BIÊN - LỰC CẢN 5
  1.1 Nghiên cứu lớp biên 5
  1.1.1 Khái niệm lớp biên 5
  1.1.2 Cấu trúc lớp biên 5
  1.1.3 Hệ phương trình lớp biên 6
  1.1.3.1 Phương trình Navier – Stokes 6
  1.1.3.2 Phương trình Reynolds 7
  1.1.3.3 Hệ phương trình Prandtl 7
  1.1.4 Phương pháp giải hệ phương trình lớp biên 8
  1.1.4.1 Phương pháp giải tích 8
  1.1.4.2 Phương pháp tích phân 8
  1.1.4.3 Tính toán số 8
  1.2 Lực cản của vật chuyển động trong chất lỏng 9
  1.2.1 Khái niệm lực cản 9
  1.2.2 Thành phần lực cản của vật ngập chuyển động trong
  chất lỏng 10
  1.3 Lực cản tàu thủy 10
  1.3.1 Khái niệm lực cản tàu thủy 10
  1.3.2 Thành phần lực cản tàu và nguyên nhân xuất hiện 11
  1.4 Phương pháp giảm lực cản tàu và một số công trình
  đã nghiên cứu 13
  1.4.1 Giảm lực cản nhớt 13
  1.4.1.1 Tầng hóa lớp biên 13
  1.4.1.2 Tạo dao động bề mặt giảm ma sát rối 22
  Luận án Tiến sĩ Cơ học chất lỏng iv
  1.4.2 Giảm lực cản hình dáng 22
  1.4.3 Giảm lực cản sóng 22

  CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN LỰC CẢN TÀU – MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN GIẢM LỰC CẢN TÀU

  24
  2.1 Lực cản tàu thủy tính theo lý thuyết 24
  2.1.1 Lực cản tàu chuyển động trên nước tĩnh 24
  2.1.1.1 Lực cản toàn phần của tàu 24
  2.1.1.2 Lực cản nhớt của tàu 26
  2.1.1.3 Lực cản sóng của tàu 28
  2.1.1.4 Lực cản không khí của tàu 28
  2.1.2 Lực cản của tàu chuyển động trên sóng 31
  2.2 Lực cản tàu tính gần đúng theo thực nghiệm 32
  2.2.1 Phương pháp tính lực cản toàn phần theo công suất
  kéo tàu33
  2.2.2 Phương pháp tính lực cản dư hoặc lực cản sóng 33
  2.2.3 Phương pháp tính chuyển đồng dạng từ tàu mẫu 34
  2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giảm lực cản tàu 34
  2.3.1 Hình dáng thân tàu 34
  2.3.1.1 Hình dáng thân tàu biển 35
  2.3.1.2 Hình dạng thân tàu nội địa và tàu pha sông biển 35
  2.3.2 Hệ số béo tàu 36
  2.3.3 Độ nhám thân tàu 36
  2.3.3.1 Độ nhám chung 36
  2.3.3.2 Độ nhám cục bộ 37
  2.3.4 Ảnh hưởng của lớp rêu, hà bám vào vỏ thân tàu 38
  2.3.5 Ảnh hưởng của lớp biên bao quanh tàu 38
  2.3.6 Ảnh hưởng của lớp khí phun vào lớp biên đáy tàu 39

  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU LỰC CẢN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ 40
  3.1 Tổng quan phương pháp số 40
  3.1.1 Khái quát chung 40
  3.1.2 Hệ phương trình 41
  3.1.2.1 Phương trình liên tục 41
  3.1.2.2 Phương trình bảo toàn động lượng 41
  3.1.2.3 Phương trình bảo toàn năng lượng 42
  3.1.2.4 Dạng tổng quát của các phương trình bảo toàn 42
  3.1.3 Các phương pháp số 42
  3.1.3.1 Phương pháp điểm kỳ dị 42
  3.1.3.2 Phương pháp vi phân hữu hạn (FDM) 43
  3.1.3.3 Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) 45
  3.1.3.4 Phương pháp thể tích hữu hạn (FVM) 45
  3.1.3.5 Phương pháp phần tử biên (BEM) 49
  3.1.3.6 Phương pháp phổ (SEM) 49
  3.1.3.7 Mô phỏng số (CFD) 49
  3.2 Mô phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu và tính toán lực cản tàu bằng phương pháp CFD 54
  3.2.1 Cấu trúc phần mềm 54
  3.2.2 Các phương trình tổng quát 55
  3.2.3 Phương thức giải 56
  3.2.4 Các bước giải bài toán trên FLUENT 56
  3.2.5 Trình tự mô phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu và
  đo lực cản tàu 57
  3.2.5.1 Khởi động và xây dựng mô hình hình học của tàu 58
  3.2.5.2 Lựa chọn phương pháp – mẫu dòng rối 60
  3.2.5.3 Miền tính toán – Điều kiện biên 60
  3.2.5.4 Cấu trúc lưới 61
  3.2.5.5 Quy định về độ chính xác, vòng lặp 63
  3.2.5.6 Kết quả mô phỏng 63

  CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU LỰC CẢN TÀU BẰNG THỰC NGHIỆM
  PHUN KHÍ VÀO LỚP BIÊN ĐÁY TÀU


  4.1 Cơ sở thực nghiệm nghiên cứu lực cản tàu 72
  4.1.1 Hai nguyên tắc cơ bản lập mô hình 72
  4.1.2 Cách thức lập mô hình tàu 72
  4.1.2.1 Lập mô hình từng phần theo số Reynolds 73
  4.1.2.2 Lập mô hình từng phần theo số Froude 73
  4.1.3 Ảnh hưởng của mô hình đến kết quả thực nghiệm 74
  4.1.4 Tính chuyển lực cản từ mô hình sang tàu thực 74
  4.1.4.1 Phương pháp Froude 75
  4.1.4.2 Phương pháp Hughes 76
  4.1.4.3 Phương pháp Telfer 76
  4.2 Trang thiết bị thử mô hình tàu 77
  4.2.1 Bể thử mô hình tàu 77
  4.2.2 Xe kéo mô hình và các thiết bị gắn trên xe kéo 78
  4.2.3 Thiết bị tạo và khử sóng trong bể thử mô hình 80
  4.2.4 Thiết bị đo trong thử nghiệm 82
  4.2.5 Thiết bị kết nối máy tính 83
  4.2.6 Hệ thống điều khiển trung tâm 83
  4.2.7 Phần mềm đo CATMAN 84
  4.3 Trình tự thử nghiệm đo lực cản tàu 85
  4.4 Thực nghiệm phun khí vào lớp biên đáy tàu giảm lực
  cản tàu 85
  4.4.1 Mô hình và thiết bị thử nghiệm 85
  4.4.2 Kết nối thiết bị thử nghiệm 88
  4.4.3 Quá trình thử nghiệm đo lực cản tàu 89
  4.4.3.1 Thực nghiệm tính lực cản tàu chuyển động trên nước
  tĩnh89
  4.4.3.2 Thực nghiệm tính lực cản tàu chuyển động trên sóng 90
  4.4.4 So sánh kết quả lực cản tàu theo tính toán số và thực
  nghiệm92
  4.4.5 Đánh giá công suất kéo tàu trong thử nghiệm 93
  4.4.5.1 Công suất kéo của tàu tính theo lý thuyết 93
  4.4.5.2 Công suất kéo của tàu trong thử nghiệm 94
  4.4.5.3 Đánh giá hiệu quả áp dụng phun khí vào lớp biên đáy
  tàu trong thử nghiệm96
  4.4.6 Thảo luận kết quả thực nghiệm 97
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO xii
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN

  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO NGHIÊN CỨU, MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
  Từ ngàn năm nay, các nhà khoa học trên thế giới đã luôn tìm tòi, nghiên cứu về các
  hiện tượng rất thú vị trong tự nhiên. Sự chuyển động của một vật thể trong nước
  cũng là một trong những nghiên cứu miệt mài của các nhà khoa học để giải đáp cho
  các thắc mắc như: vật thể sẽ chịu những tác động gì khi di chuyển trong chất lỏng?
  tác động đó ảnh hưởng như thế nào đối với các vật thể khác nhau? sự tương tác giữa
  vật thể và chất lỏng bao quanh? làm thế nào để vật thể di chuyển trong chất lỏng
  được dễ dàng Sau quá trình nghiên cứu miệt mài, các nhà khoa học đã tìm ra
  những định luật, những phương trình cũng như những sản ph m nghiên cứu thực tế
  để chứng minh cho lí thuyết cơ bản. Với công nghệ hiện đại, máy tính và các phần
  mềm chuyên dụng đã giúp con người rất nhiều trong việc nghiên cứu ảnh hưởng
  của dòng chảy tới vật thể chuyển động trong chất lỏng và ngược lại sự thay đổi hình
  dạng, kết cấu vật thể tác động lên dòng chảy. Điều này cũng có ý nghĩa lớn trong
  việc nghiên cứu lực cản và giảm lực cản tàu thủy trong quá trình vận hành nhằm
  mục đích giảm chi phí khai thác tàu, góp phần tiết kiệm năng lượng nhiên liệu, giảm
  lượng khí thải.
  Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương nghiên cứu nhằm giảm lực cản tàu thủy.
  Trong đó, phương pháp tạo bọt khí là một trong những phương pháp có hiệu quả và
  tính khả thi cao. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được áp dụng nghiên cứu tại
  Việt Nam trong khi ngành đóng tàu nước ta đã có những bước phát triển đáng kể.
  Chính vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương
  pháp tạo bọt khí” với mục đích nghiên cứu, kiểm nghiệm phương pháp tạo bọt khí
  nhằm giảm lực cản tàu thủy và khả năng ứng dụng phương pháp đó trong thực tế
  khai thác tàu thủy.
  2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài đã giúp tác giả nâng cao kiến thức cũng như khả năng tự nghiên cứu, ứng
  dụng và phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực Cơ học chất lỏng và
  Đóng tàu. Những kết luận quan trọng của đề tài đã khẳng định vai trò giảm lực cản
  của phương pháp tạo bọt khí, đặc biệt áp dụng đối với tàu hàng vận tải.
  Đề tài đã có đóng góp mới trong việc xây dựng mô hình tính toán, mô phỏng thủy
  động lực học dòng chảy bằng phần mềm thương mại ANSYS FLUENT để khảo sát
  trực tiếp ảnh hưởng của bọt khí tới giảm lực cản tàu vận tải, mở ra khả năng ứng
  dụng nghiên cứu khả năng giảm lực cản nhớt khi thay đổi cấu trúc lớp biên.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí.
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí. sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status