Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN .i
  LỜI CẢM ƠN .ii
  DANH MỤC CÁC CHỮVIẾT TẮT iii
  DANH MỤC BẢNG, BIỂU ðỒ iv
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI . 1
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU . 2
  1.2.1. Mục ñích nghiên cứu 2
  1.2.2. Yêu cầu . 3
  1.2.3 Ý nghĩa khoa học của ñềtài : . 3
  1.2.4. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài : 3
  2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1. BẢN CHẤT CỦA QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT 4
  2.2. ðẶC ðIỂM CỦA QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT ðAI 5
  2.3. CÁC LOẠI HÌNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT
  ðAI 8
  2.3.1. Các loại hình quy hoạch sửdụng ñất 8
  2.3.2. Các loại hình kếhoạch sửdụng ñất 10
  2.4. NHIỆM VỤVÀ NỘI DUNG QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT ðAI11
  2.5. QUY HOẠCH SỬ DỤNG ðẤT ðAI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN
  THẾGIỚI 13
  2.6. QUY HOẠCH ðẤT ðAI ỞVIỆT NAM . 18
  2.7. KHÁI QUÁT VỀQUY HOẠCH ðẤT ðAI ỞTỈNH THÁI BÌNH. 27
  2.7.1 Quy hoạch sửdụng ñất của tỉnh Thái Bình 27
  2.7.2 Quy hoạch sửdụng ñất cấp huyện . 28
  2.7.3 Quy hoạch sửdụng ñất cấp xã . 28
  2.8 ðÁNH GIÁ QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT 28
  3. ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  3.1. ðỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 31
  3.1.1. ðối tượng nghiên cứu: 31
  3.1.2. Phạm vi nghiên cứu: . 31
  3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 31
  3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  3.3.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập tài liệu, sốliệu: . 31
  3.3.2. Phương pháp thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp các sốliệu
  ñiều tra có xửdụng phần mềm Excell . 32
  3.3.3. Phương pháp minh họa bằng bản ñồ: . 32
  3.3.4. Phương pháp chuyên gia 32
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU . 33
  4.1. ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI HUYỆN ðÔNG
  HƯNG 33
  4.1.1. ðiều kiện tựnhiên . 33
  4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội . 38
  4.1.3 ðánh giá chung vềphát triển kinh tế- xã hội gây áp lực ñối với ñất
  ñai 44
  4.1.4 Nhận xét chung về ñiều kiện tựnhiên - kinh tế, xã hội . 44
  4.2 ðÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ KẾT QUẢTHỰC HIỆN PHƯƠNG
  ÁN QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT 47
  4.2.1 Hiện trạng sửdụng ñất 47
  4.2.2 Kết quảthực hiện phương án quy hoạch sửdụng ñất huyện ðông
  Hưng - tỉnh Thái Bình . 51
  4.2.3 Nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực hiện phương án quy
  hoạch sửdụng ñất 79
  4.3. MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢVÀ TÍNH
  KHẢTHI CỦA PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH SỬDỤNG ðẤT 84
  4.3.1 Các giải pháp trước mắt 84
  4.3.2 Các giải pháp lâu dài 85
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ . 88
  5.1. Kết luận: . 88
  5.2 ðềnghị: . 90
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 91
  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀTÀI
  ðất nước ta ñang trong thời kỳhội nhập và phát triển. Chúng ta phấn
  ñấu ñến năm 2020 trởthành nước có nền công nghiệp hiện ñại. Trong quá trình
  công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, cùng với nền kinh tếthịtrường, ñất ñai
  luôn là vấn ñềrất nóng bỏng, bức xúc, nhạy cảm, tác ñộng ñến nhiều mặt của
  ñời sống xã hội. Với nhận thức ñất ñai là tài sản ñặc biệt của Quốc gia, là
  nguồn nội lực quan trọng và nguồn vốn to lớn của ñất nước nên quan ñiểm chỉ
  ñạo của ðảng ta là: Khai thác, sửdụng ñất ñúng mục ñích, tiết kiệm và hiệu
  quả, phát huy tối ña tiềm năng, nguồn lực về ñất; ñầu tư mởrộng diện tích,
  nâng cao chất lượng và bảo vệ ñất canh tác nông nghiệp, bảo ñảm an ninh
  lương thực Quốc gia và môi trường sinh thái theo quy hoạch, kếhoạch của Nhà
  nước.
  Quy hoạch sử dụng ñất là quá trì nh hình thành các quyết ñịnh nhằm tạo
  ñiều kiện ñưa ñất ñai vào sử dụng bền vững ñể mang lại lợi ích cao nhất, thực hiện
  ñồng thời hai chức năng: ðiều chỉnh các mối quan h ệ ñất ñai và tổ chức sử dụng
  ñất nhưtưliệu sản xuất ñặc biệt với mục ñích nâng cao hiệu quả sản xuất của xã
  hội k ết h ợp với bảo vệ ñất và môi trường.
  Quy hoạch sử dụng ñất có ý nghĩa ñặc biệt quan trọng không chỉ cho
  trước mắt mà cho cảlâu dài. Việc thực hiện quy hoạch ñóng vai trò quyết ñịnh
  mang tính khả thi và hiệu quả trong quy hoạch sử dụng ñất. Thực hiện quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất phải phù hợp với yêu cầu thực tếphát triển kinh tế
  - xã hội của ñịa phương. Khảnăng thực tếcủa phát triển kinh tế, ñô thị ñến ñâu
  thì tiến hành việc giao ñất, sửdụng ñất ñai ñến ñó, ñặc biệt ưu tiên ñất ñai cho
  nhiệm vụphát triển sản xuất nông nghiệp, vừa ñảm bảo an ninh lương thực,
  vừa thoảmãn nhu cầu nông sản phẩm cho toàn xã hội và cung cấp nguyên liệu
  cho công nghiệp. Có nhưvậy thì việc sửdụng ñất mới khắc phục ñược tình
  trạng lãng phí ñất, ñồng thời hạn chế ñược tiêu cực trong quản lý, sửdụng ñất
  gây nhiều bức xúc trong xã hội làm ảnh hưởng ñến một bộphận nông dân hiện
  không còn ñất canh tác, ñời sống, việc làm của họgặp nhiều khó khăn .
  Những năm gần ñây, quy hoạch sửdụng ñất ñã góp phần không nhỏ
  tạo nên kết quả ñáng khích lệtrong triển khai thực hiện quy hoạch sửdụng
  ñất của cảnước. Sau khi có Luật ñất ñai năm 2003 chất lượng, tính khảthi và
  hiệu quảcủa quy hoạch sửdụng ñất các cấp ñã có nhiều tiến bộ, nhưng thực sự
  vẫn chưa ñáp ứng ñược yêu cầu của thực tiễn của sựphát triển xã hội .
  Trên ñịa bàn huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình quy hoạch sửdụng ñất
  giai ñoạn 2000 - 2010 ñã ñược triển khai và ñạt ñược những kết quả ñáng kể.
  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch tình trạng sử dụng ñất ñai chưa
  theo ñúng mục ñích, vẫn còn sự chồng chéo gây lãng phí ñất ñai. Tình trạng
  chuyển mục ñích sử dụng ñất còn tùy tiện, quỹ ñất nông nghiệp bị giảm sút
  ñang xảy ra. Việc ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tranh chấp, lấn chiếm,
  hủy hoại ñất và thực hiện sử dụng ñất có hiệu quả cao là việc hết sức cần thiết
  trong quá trình hội nhập và phát triển. Mặt khác, với thực trạng phát triển kinh
  tế- xã hội của huyện ðông Hưng trong những năm gần ñây tác ñộng của quá
  trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tếcủa ñất nước cùng với sựgia
  tăng dân sốthì nhu cầu vềsửdụng ñất của huyện sẽngày càng tăng, trong khi
  quỹ ñất lại có hạn. ðánh giá ñúng thực trạng kết quảthực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất của huyện ðông Hưng trong những năm qua nhằm nâng cao hiệu quả
  quy hoạch sửdụng ñất của huyện trong giai ñoạn tiếp theo là hết sức cần thiết.
  Xuất phát từyêu cầu ñó, chúng tôi thực hiện ñềtài: “ðánh giá việc thực hiện
  quy hoạch sử dụng ñất của huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình giai ñoạn
  2000-2010”.
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU NGHIÊN CỨU
  1.2.1. Mục ñích nghiên cứu
  Thông qua việc nghiên cứu nhằm ñánh giá việc thực hiện quy hoạch sửdụng
  ñất của huy ện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình giai ñoạn 2000-2010 và ñềxuất các giải
  pháp cụthểnâng cao hiệu quảsửdụng ñất theo hướng hiệu quảvà bền vững.
  1.2.2. Yêu cầu
  - Phải có ñầy ñủ, chính xác các sốliệu vềquy hoạch và thực hiện quy
  hoạch sửdụng ñất của huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình giai ñoạn 2000-2010.
  - Phải biết phân tích, ñánh giá việc thực hiện quy hoạch, ñiều chỉnh quy
  hoạch sửdụng ñất và ñưa ra các giải pháp cụthểviệc thực hiện quy hoạch sử
  dụng ñất của huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình trong thời gian tới theo hướng
  hiệu quảvà bền vững.
  1.2.3 Ý nghĩa khoa học của ñềtài :
  Kết quảnghiên cứu của ñềtài góp phần hoàn thiện cơsởlý luận công tác
  quy hoạch sửdụng ñất nói chung và quy hoạch sửdụng ñất cấp huyện nói riêng
  1.2.4. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài :
  ðềtài ñi sâu phân tích, ñánh giá việc thực hiện quy hoạch sửdụng ñất
  huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình trong 2 giai ñoạn: Giai ñoạn 2001-2005 và
  2006-2009. Trên cơsở ñó ñềxuất các giải pháp cụthểnhằm hoàn thành quy
  hoạch 2000-2010 của huyện ðông Hưng, tỉnh Thái Bình.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. BộGiáo dục và ðào tạo (2000), Khoa học Môi trường, NXB Giáo dục, Hà Nội.
  2. BộTài nguyên và Môi trường (2004), Thông tưsố30/2004/TT-BTNMT về
  việc hướng dẫn lập, ñiều chỉnh và thẩm ñịnh quy hoạch, kếhoạch sửdụng
  ñất, Hà Nội.
  3. Chính phủ (2000), Nghị ñịnh số 68/2000/Nð-CP vềquy hoạch, kếhoạch sử
  dụng ñất ñai, Hà Nội.
  4. Chính phủ (2000), Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP về hướng dẫn thi hành
  Luật ðất ñai, Hà Nội.
  5. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số69/2009/Nð-CP quy ñịnh bổsung vềquy
  hoạch, sửdung ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường và tái ñịnh cư.
  6. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam năm 1980, năm 1992,
  sửa ñổi, bổsung năm 2001.
  7. Luật ðất ñai năm 1998, năm 1993, Luật ñất ñai sửa ñổi bổsung một số ñiều
  năm 1998, năm 2000.
  8. Luật ðất ñai năm 2003 - Nhà xuất bản chính trịQuốc gia, Hà Nội.
  9. Phương pháp lập quy hoạch sửdụng ñất - Dựán 3, chương trình hợp tác Việt
  Nam - Thụy ðiển về ñổi m ới hệthống ñịa chính.
  10. Tổng cục ðịa chính (1996), Công văn số862/CV-TCðC vềviệc quy hoạch,
  kếhoạch sửdụng ñất ñai, Hà Nội.
  11. Tổng cục ðịa chính (1998), Công văn số1814/CV-TCðC hướng dẫn việc
  triển khai công tác quy hoạch, kếhoạch sửdụng ñất, Hà ][p8i][Nội.
  12. Tổng cục ðịa chính (2000), Thông tư1842/2000/TT-TCðC vềhướng dẫn
  chi tiết ñối với công tác quy hoạch sửdụng ñất các cấp và ñiều chỉnh bổ
  xung quy hoạch sửdụng ñất các cấp, Hà Nội.
  13. Viện ðiều tra quy hoạchðất ñai (1996), Hội nghịtập huấn công tác quy
  hoạch, kếhoạch sửdụng ñất ñai của Tổng cục ñịa chính tại ðà Nẵng, từ
  ngày 22 - 26/10/1996
  14. Viện ðiều tra Quy hoạch ðất ñai, Tổng cục ðịa chính (1998), Cơsởlý luận
  khoa học của quy hoạch sửdụng ñất ñai, Hà Nội, trang 4, 8, 9, 10, 15.

  Xem Thêm: Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình giai đoạn 2000 - 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 20:25.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status