Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu mức độ gây hại, biến động số lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spink

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu mức độ gây hại, biến động số lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spink

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu mức độ gây hại, biến động số lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley hại lúa vụ mùa 2009 và vụ xuân 2010 tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC .iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮCÁI VIẾT TẮT .vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG .vii
  DANH MỤC CÁC ẢNH .ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH .ix
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñềtài .2
  1.2.1 Mục ñích .2
  1.2.2 Yêu cầu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Tình hình nghiên cứu nhện gié Steneotarsonemus spinkiSmiley
  trên thếgiới 4
  2.1.1 Mức ñộgây hại .5
  2.1.2 ðặc ñiểm hình thái và sinh học của nhện gié 6
  2.1.3 Triệu chứng và ñặc ñiểm gây hại của nhện gié 8
  2.1.4 Khảnăng tăng quần thểcủa nhện gié 9
  2.1.5 Phạm vi ký chủ, khảnăng xâm nhập và truyền lan .10
  2.1.6 Biện pháp phòng trừnhện gié .11
  2.2. Tình hình nghiên cứu nhện gié SteneotarsonemusspinkiSmiley
  trong nước 15
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  3.1. ðối tượng, thời gian, ñịa ñiểm, vật liệu và dụng cụnghiên cứu 21
  3.2. Nội dung nghiên cứu 21
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 21
  3.3.1. Phương pháp nhân nuôi quần thểnhện gié 21
  3.3.2 Phương pháp xác ñịnh ngưỡng gây hại kinh tếcủa nhện gié .22
  3.3.3. Phương pháp ñiều tra diễn biến mật ñộnhện gié trên các giống 24
  3.3.4. Phương pháp xác ñịnh biến ñộng mật ñộnhện gié trên giống lúa
  KD18 ởcác chân ñất khác nhau 24
  3.3.6. Phương pháp khảo sát hiệu lực của một sốloại thuốc hóa học phòng
  trừnhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley. 25
  3.4 Chỉtiêu theo dõi và ñánh giá 27
  4. KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .28
  4.1 Tình hình sản xuất lúa của huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang .28
  4.1.1 Diện tích và cơcấu giống lúa trong một sốnăm qua .28
  4.1.2 Tình hình sản xuất vụmùa 2009 .28
  4.1.3 Tình hình sản xuất vụxuân 2010 29
  4.2 Mức ñộgây hại của nhện gié trên các giống lúa ñang trồng tại
  huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang mùa 2009 và vụxuân 2010 31
  4.2.1 Triệu chứng, vịtrí gây hại của nhện gié 31
  4.2.2 Chiều dài vết hại trên các giống lúa trồng phổbiến tại huy ện Hiệp
  Hòa – Bắc Giang vụmùa 2009 .34
  4.2.3 Chiều dài vết hại trên các giống lúa trồng phổbiến tại huy ện Hiệp
  Hòa – Bắc Giang vụxuân 2010 36
  4.2.4 Diễn biến mật ñộnhện gié trên các giống lúa trồng phổbiến tại
  huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang vụmùa 2009 .38
  4.2.5 Diễn biến mật ñộnhện gié trên các giống lúa trồng phổbiến tại
  huyện Hiệp Hòa - Bắc Giang vụxuân 2010 41
  4.2.6 Mối tương quan giữa sốlượng nhện gié và vịtrí gây hại giai ñoạn
  lúa sắp trỗtrên các giống lúa trồng phổbiến tại huy ện Hiệp Hòa –
  Bắc Giang vụmùa 2009 43
  4.2.7 Diễn biến mật ñộnhện gié ởcác chân ñất khác nhau trên giống
  KD18 tại huy ện Hiệp Hòa - Bắc Giang vụmùa 2009 .45
  4.2.8 Diễn biến mật ñộnhện gié ởcác trà khác nhau trên giống KD18 tại
  huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang vụmùa 2009 47
  4.3 Xác ñịnh ngưỡng gây hại kinh tế 49
  4.3.1 Mức ñộgây hại của nhện gié ởcác công thức lây nhện khác nhau
  giai ñoạn lúa ñẻnhánh trên giống KD18 tại huy ện Hiệp Hòa - Bắc
  Giang vụmùa 2009 .49
  4.3.2 Mức ñộgây hại của nhện gié ởcác công thức lây nhện khác nhau
  giai ñoạn lúa làm ñòng trên giống KD18 tại huy ện Hiệp Hòa - Bắc
  Giang vụmùa 2009 .52
  4.3.3 Tương quan giữa chiều dài vết hại trên thân và khối lượng thóc/bông 55
  4.4 Khảo sát hiệu lực của một sốloại thuốc hóa học phòng trừnhện gié
  hại lúa tại huy ện Hiệp Hòa - Bắc Giang vụmùa 2009 57
  4.4.1 Hiệu lực phòng trừcủa một sốloại thuốc hóa học phòng trừnhện
  gié trên ñồng ruộng tại huy ện Hiệp Hòa - Bắc Giang vụmùa 2009 57
  4.4.2 Năng suất lúa khi x ửlý m ột s ốloại thuốc hóa học phòng trừnhện gié .59
  V. KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ .61
  5.1 Kết luận 61
  5.2 ðềnghị .62
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 63
  PHỤLỤC . 67


  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Cây lúa là một trong ba cây lương thực chủyếu của nhân loại (lúa mỳ,
  lúa, ngô). Cây lúa có nguồn gốc nhiệt ñới, dễ trồng và cho năng suất cao.
  Hiện nay trên thếgiới có khoảng hơn 100 nước trồng lúa (Nguyễn ðình Giao,
  2001). Với ñiều kiện khí hậu nhiệt ñới, Việt Nam cũng là một trong những cái
  nôi sản xuất lúa nước. ðã từlâu, cây lúa ñã trởthành cây lương thực chủyếu,
  có ý nghĩa quan trọng trong nền kinh tếxã hội của nước ta. Trong những năm
  qua, năng suất và sản lượng lúa tăng nhanh nhưng kéo theo ñó sựgây hại của
  các loại dịch hại ngày càng tăng cao. Có nhiều loại dịch hại trên cây lúa, ñó
  là: sâu hại, bệnh hại, cỏdại, chuột hại và nhện hại ñã và ñang là những ñối
  tượng hại nguy hiểm.
  Nhện gié là một trong nhiều loài dịch hại quan trọng ởcác vùng trồng
  lúa trên thếgiới. Chúng có thểlàm giảm năng suất trung bình từ5-20%, cao
  có thểlên tới 30-90% (Trung Quốc). Tại Brazin, thiệt hại do loài nhện này
  gây ra ñã làm giảm từ30% ñến 70% năng suất lúa (tương ñương 3,8 ñến 8,9
  triệu tấn/năm)[11].
  ỞViệt Nam, nhện gié Stenjeotarsonemus spinkiSmiley ñã ñược Ngô
  ðình Hòa (1992), Nguy ễn Văn ðĩnh (1994, 2000), Viện Bảo vệ thực vật
  (1999) ghi nhận gây hại trên lúa. Trong vài năm gần ñây, nhện gié là loài gây
  hại ñáng chú ý nhất trong 9 loài nhện hại trên lúa ởvùng Hà Nội (Nguy ễn
  Văn ðĩnh, 2006)[6]. Tại ñồng bằng Sông Cửu Long và một số tỉnh Miền
  Trung, chúng ñã gây hại ñáng kểvà thường ñược gọi là bệnh “cạo gió hay
  nám bẹ”. Trước ñây, loài nhện này chỉxuất hiện và gây hại ởcác tỉnh phía
  Nam nhưng hiện nay chúng bắt ñầu tấn công gây hại ởcảcác tỉnh phía Bắc,
  ñặc biệt là trên lúa vụ mùa. Năm 2007, lúa mùa của một số tỉnh như Hải
  Dương, Hà Nội, ðiện Biên, Thái Nguyên ñã bịnhện gié tấn công nhưng do
  chưa xác ñịnh ñược nguyên nhân nên nông dân phòng trừkhông có hiệu quả,
  dẫn ñến năng suất m ột sốnơi giảm 25-30%, cá biệt có nơi lên tới 60%.
  Trong những năm qua, sâu bệnh và chuột hại luôn ñược coi là những
  ñối tượng gây hại chủy ếu. Nhện hại lúa là ñối tượng ít ñược quan tâm, chú ý
  nhất, trong ñó nhện gié hại lúa là ñối tượng gây hại m ới ñược biết ñến. Chúng
  có kích thước cơthểnhỏbé, phương thức sống khác với nhóm côn trùng gây
  hại ñã biết.
  Bắc Giang là một tỉnh sản xuất nông nghiệp là chủyếu, có tổng diện
  tích tự nhiên là 382.200 ha trong ñó diện tích ñất nông nghiệp 123.733 ha
  chiếm 32,37%. Cây lúa là loại cây có diện tích cao nhất. Tổng diện tích lúa
  năm 2008 trên toàn tỉnh là 110.000 ha [11]. Trong một sốnăm gần ñây, nhện
  gié ñã phát sinh, gây hại trên lúa tại một sốhuy ện nhưng chưa có sự ñiều tra
  ñánh giá cụthểvềtình hình gây hại của cơquan chuyên môn.
  Trước tình hình gây hại của nhện gié trên lúa ởViệt Nam nói chung và
  tỉnh Bắc Giang nói riêng. Vấn ñề ñặt ra cho chúng tôi là làm thếnào ñểhạn
  chế ñến mức thấp nhất thiệt hại do nhện gié gây ra. Sựgây hại, biến ñộng số
  lượng và hiệu lực của một sốloại thuốc hóa học bảo vệthực vật ñặc trịnhện
  trong việc phòng chống chúng ra sao? ðểtìm hiểu những vấn ñềtrên chúng
  tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: “Nghiên cứu mức ñộgây hại, biến ñộng số
  lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley
  hại lúa vụmùa 2009 và vụxuân 2010 tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”
  1.2 Mục ñích và yêu cầu của ñềtài
  1.2.1 Mục ñích
  Nghiên cứu tác hại, biến ñộng sốlượng của nhện gié Steneotarsonemus
  spinkiSmiley và khảo sát hiệu lực của 05 loại thuốc hóa học bảo vệthực vật
  ñối với nhện gié từ ñó ñềxuất biện pháp phòng chống chúng hợp lý và thân
  thiện với môi trường.
  1.2.2 Yêu cầu
  - ðiều tra mức ñộgây hại của nhện gié Steneotarsonemus spinkiSmiley
  trên một sốgiống lúa vùng Hiệp Hòa – Bắc Giang.
  - Xác ñịnh ngưỡng gây hại kinh tếcủa nhện gié hại lúa.
  - Xác ñịnh diễn biến sốlượng của nhện gié hại lúa trên các giống, thời
  vụvà chân ñất khác nhau.
  - Xác ñịnh hiệu lực của một sốloại thuốc hóa học phòng trừnhện gié
  hại lúa S. spinki.
  1.2.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  - Ý nghĩa khoa học
  + Kết quảgóp phần tìm hiểu mức ñộgây hại của nhện gié trên ñồng
  ruộng.
  + Bước ñầu cung cấp những dẫn liệu vềxác ñịnh ngưỡng gây hại kinh
  tếcủa nhện gié.
  + Kết quảnghiên cứu cung cấp tài liệu cho nghiên cứu và giảng dạy.
  - Ý nghĩa thực tiễn
  + Các kết quảnghiên cứu dùng ñểphòng trừnhện gié có hiệu quảtrong
  ñiều kiện ngày nay khi nhện gié ñang ngày càng trởthành dịch hại nguy hiểm
  ởnước ta.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tiếng Việt
  1. Bộ NN & PTNT (2003), Tiêu chuẩn nghành 10TCN 224-2003 –
  Phương pháp ñiều tra, phát hiện sinh vật hại cây trồng.
  2. Bộ NN & PTNT, Danh mục thuốc BVTV ñược phép sử dụng ở Việt
  Nam năm 2008.
  3. Phạm Tiến Dũng (2002), Xửlý kết quảthí nghiệm trên máy tính bằng
  IRRISTAT 4.0 trong Windows, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.
  4. Nguyễn Văn ðĩnh (1994), Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh học và khảnăng
  phòng chống một sốloài nhện hại cây trồng ởHà Nội và vùng phụcận,
  Luận án phó tiến sĩkhoa học Nông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I Hà
  Nội.
  5. Nguyễn Văn ðĩnh (2004), Giáo trình nhện nhỏ hại cây trồng, Nxb
  Nông nghiệp Hà Nội
  6. Nguyễn Văn ðĩnh, Trần ThịThu Phương (2006), “ Kết quảnghiên cứu
  bước ñầu vềnhện gié”, tạp chí BVTV số4.
  7. Nguyễn Văn ðĩnh, Vương Tiến Hùng (2007), “Thành phần nhện hại
  lúa ởvùng Hà Nội”, tạp chí BVTV số3,2007
  8. Ngô ðình Hòa (1992) , “ Nhện nhỏhại lúa ởThừa Thiện Huế”, tạp chí
  BVTV 6 (126), pp.31-32
  9. Nguyễn ThịNhâm (2009), Nghiên cứu một số ñặc ñiểm sinh vật học,
  sinh thái học của nhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley liên quan
  ñến sự tồn tại, phát tán va chu chuyển trên ruộng lúa trong vụ mùa
  2008 – vụxuân năm 2009 tại Hà Nội và một sốtỉnh phụcận, Luận văn
  thạch sĩNông nghiệp, ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  10. Trần ThịThu Phương (2006), Nghiên cứu ñặc ñiểm sin học, sựgây hại
  và khảnăng phòng trừnhện gié Steneotarsonemus spinki Smiley, 1967
  hại lúa vụxuân, hè thu năm 2006 tại Gia Lâm, Hà Nội, Luận văn thạc
  sỹNông nghiệp, ðại học Nông nghiệp I, Hà Nội.
  11. Tổng cục thống kê (2009), Niên giám thống kê 2008, NXB Nông
  nghiệp, Hà Nội.
  II. Tiếng Anh
  12. Castro, B.A., R.Ochoa, and F.e.Cuevas, 2006. The threat of the panicle
  rice mite Stenenotarsonemus spinki Smiley, to rice production in the
  United States. Rice technical working group meeting. The woodlands,
  Texas, Feb 26-March.2006
  13. Cho M.R (1999) “A new record of tarsonemid mite, Steneotarsonemus
  spinky( Acari: Tersonemidae) and its damage on rice in Korea “, Korea
  Journaj Appl. Entomology, Suwon, voi.38, n0.2, pp 157-164.
  14. Ho (1979) “ A survey of the host ranges of Steneotarsonemus spinky(
  Acari: Tersonemidae)” Resumo, Biological Abtracts, Philadelphia,
  vol.71, no.44, pp.2452.
  15. Ho (1999) “Agricultural mite problems in Taiwan requiring additional
  studies” Chinese Journal of Entomology, vol.12, pp.121-135.
  16. Lo K.C., C.C .Ho (1980), “ The rice tarsonemid mite,
  Steneotarsonemus spinky( Acari: Tersonemidae)” Resumo, Biological
  Abtracts: Economic Entomology, Philadelphia, vol.72, no.3, pp.1-10.
  17. Smiley R.L. (1967), “Further studies on the Tarsonemidae (Acarina) “
  Proceeding of the Entomological Society of Washington, Washington,
  vol.69, no.2, pp 127-14.
  18. Xu G.L(2001), “Study on reproductive characteristics of rice mite,
  Steneotarsonemus spinki (Acari: Tarsonemidae), Systematic and
  Applies Acarology”, vol.6, pp.45-49.


  Xem Thêm: Nghiên cứu mức độ gây hại, biến động số lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spink
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mức độ gây hại, biến động số lượng và biện pháp phòng trừ nhện gié Steneotarsonemus spink sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status