Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang phụ bìa.
  Lời cam đoan.
  Lời cám ơn.
  Mục lục.
  Danh mục các bảng.
  Danh mục các biểu đồ, sơ đồ.
  Danh mục những chữ viết tắt.

  MỞ ĐẦU. i
  1. Lý do chọn đề tài. i
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. ii
  3. Mục đích nghiên cứu. ii
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. iii
  5. Phương pháp nghiên cứu. iii
  6. Tính mới của đề tài. vi
  7. Bố cục của đề tài. v

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ. 1
  1.1 Khái niệm về thủ tục hải quan điện tử. 1
  1.2 Sự cần thiết của việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử. 2
  1.3 Kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan điện tử của một số nước trên thế
  giới. 5
  Kết luận cuối chương 1. 15

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 16
  2.1 Giới thiệu tổng quát về Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. 16
  2.1.1 Sơ lược về Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. 16
  2.1.2 Bộ máy tổ chức Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. 17
  2.2 Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan
  Thành phố Hồ Chí Minh. 18
  2.2.1 Sơ lược quá trình hình thành thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam. 18
  2.2.2 Cơ sở pháp lý cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Việt
  Nam. 20
  2.2.3 Quá trình chuẩn bị cho việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại
  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. 20
  2.2.4 Quy trình thủ tục hải quan điện tử áp dụng tại Cục Hải quan Thành
  phố Hồ Chí Minh. 24
  2.2.5 Kết quả thực hiện quy trình thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải
  quan Thành phố Hồ Chí Minh. 26
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng. 30
  2.3.1 Thuận lợi. 30
  2.3.2 Khó khăn. 32
  2.4 Đánh giá kết quả thực hiện. 33
  2.4.1 Những ưu điểm. 33
  2.4.2 Những nhược điểm. 37
  2.4.2.1 Về hệ thống quản lý (chương trình phần mềm). 37
  2.4.2.2 Về hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 39
  2.4.2.3 Về mô hình thủ tục HQĐT và mô hình bộ máy tổ chức. 40
  2.4.2.4 Về nguồn nhân lực. 41
  2.4.2.5 Về công tác thu thập, xử lý thông tin, QLRR và KTSTQ. 42
  2.4.2.6 Về chính sách, luật pháp. 43
  2.4.2.7 Một số hạn chế, tồn tại khác. 48
  Kết luận cuối chương 2. 50

  CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ TẠI CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ
  HỒ CHÍ MINH VÀ TẠI VIỆT NAM. 52
  3.1 Mục đích xây dựng giải pháp. 52
  3.2 Căn cứ của các giải pháp. 52
  3.3 Các giải pháp. 53
  3.3.1 Hoàn thiện các hệ thống quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng
  CNTT. 53
  3.3.1.1 Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống xử lý dữ liệu thông quan điện tử. 54
  3.3.1.2 Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống khai báo của doanh nghiệp. 54
  3.3.1.3 Hoàn thiện, tích hợp các hệ thống quản lý nghiệp vụ hải quan. 55
  3.3.1.4 Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. 56
  3.3.2 Xây dựng mô hình thủ tục hải quan điện tử và mô hình bộ máy tổ chức. 57
  3.3.2.1 Xây dựng mô hình thủ tục hải quan điện tử. 58
  3.3.2.2 Xây dựng mô hình bộ máy tổ chức. 59
  3.3.3 Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. 60
  3.3.3.1 Đào tạo cán bộ công chức. 60
  3.3.3.2 Sử dụng cán bộ công chức. 61
  3.3.3.3 Tiền lương và chính sách đãi ngộ cán bộ công chức. 62
  3.3.4 Áp dụng các công cụ quản lý hải quan hiệu quả. 64
  3.3.4.1 Quản lý rủi ro. 64
  3.3.4.2 Kiểm tra sau thông quan. 66
  3.3.4.3 Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan. 68
  3.3.4.4 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. 70
  3.3.5 Các giải pháp hỗ trợ khác. 72
  3.4 Kiến nghị. 74
  3.4.1 Đối với Nhà nước. 74
  3.4.2 Đối với các bộ ngành. 74
  Kết luận cuối chương 3. 77

  KẾT LUẬN. 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO. 80
  PHỤ LỤC. 88


  DANH MỤC NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT

  ASYCUDA : Hệ thống tự động hóa số liệu Hải quan (Automated Systems for
  Customs Data)
  BTC : Bộ Tài chính
  CBCC : Cán bộ công chức
  CBL : Chống buôn lậu
  CNTT : Công nghệ thông tin
  CO : Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin)
  CSG : Cảng Sài Gòn
  CSDL : Cơ sở dữ liệu
  DN : Doanh nghiệp
  EDI : Trao đổi dữ liệu điện tử (Electronic Data Interchange)
  GLTM : Gian lận thương mại
  GS : Giám sát
  GSQL : Giám sát quản lý
  HĐH : Hiện đại hóa
  HQ : Hải quan
  HQCK : Hải quan cửa khẩu
  HQĐT : Hải quan Điện tử
  HQQL : Hải quan Quản lý
  HTTT : Hệ thống thông tin
  HTKB : Hệ thống khai báo
  HTXLDL : Hệ thống xử lý dữ liệu
  KCN : Khu công nghiệp
  KCX : Khu chế xuất
  KTTT : Kiểm tra thu thuế
  KS : Kiểm soát
  KV : Khu vực
  LAN : Mạng cục bộ
  MAN : Mạng đô thị băng rộng (Metropolitan Area Network)
  NCKH : Nghiên cứu khoa học
  NK : Nhập khẩu
  NKD : Nhập kinh doanh
  QLRR : Quản lý rủi ro
  SXXK : Sản xuất xuất khẩu
  TCHQ : Tổng cục Hải quan
  TK : Tờ khai
  TM : Thương mại
  TMXL : Tham mưu xử lý
  TP : Thành phố
  TPHCM : Thành phố Hồ Chí Minh
  TQĐT : Thông quan điện tử
  TTDL : Trung tâm dữ liệu
  VAN : Cơ quan/ Tổ chức truyền nhận dữ liệu (Value Added Network)
  VPN : Mạng riêng ảo (Vitual Private Network)
  WAN : Mạng diện rộng (Wide Area networks)
  WB : Ngân hàng thế giới (World Bank)
  WCO : Tổ chức Hải quan thế giới (World Customs Organisize)
  WTO : Tổ chức Thương mại thế giới (World Trade Organisize)
  XKD : Xuất kinh doanh
  XK : Xuất khẩu
  XLDL TQĐT : Xử lý dữ liệu thông quan điện tử
  XNK : Xuất nhập khẩu
  XNC : Xuất nhập cảnh
  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1 : Số liệu hoạt động của Cục HQ TPHCM và TCHQ giai đoạn
  2001-2005. 17
  Bảng 2.2 : Các đơn vị thuộc Cục HQ TPHCM. 107
  Bảng 2.3 : Số lượng tờ khai hàng hóa XK, NK làm thủ tục tại Chi cục
  HQĐT. 107
  Bảng 2.4 : Danh sách 92 DN được cấp giấy công nhận tham gia thủ tục
  HQĐT tại Cục HQ TPHCM. 108
  Bảng 2.5 : So sánh số liệu thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQ TPHCM
  và Cục HQ TP Hải Phòng (tính đến 30/06/2006). 29
  Bảng 2.6 : Đánh giá của DN về thái độ phục vụ của cán bộ công chức Chi
  cục HQĐT - Cục HQ Thành phố Hồ Chí Minh. 110
  Bảng 2.7 : Ý kiến của DN về việc có thay đổi hay không thay đổi việc lựa
  chọn tham gia thủ tục HQĐT. 110
  Bảng 2.8 : Đánh giá của DN về thủ tục HQĐT so với thủ tục HQ truyền
  thống. 110
  Bảng 2.9 : Ý kiến đánh giá của DN về những lợi ích khi tham gia thủ tục
  HQĐT. 110
  Bảng 2.10 : Đánh giá của DN về thời gian để hoàn thành thủ tục HQ truyền
  thống cho một lô hàng hiện nay. 111
  Bảng 2.11 : Đánh giá của DN về việc thực hiện thủ tục HQĐT tại Cục HQ
  Thành phố Hồ Chí Minh. 111
  Bảng 2.12 : Ý kiến đánh giá của DN về hệ thống khai báo điện tử. 111
  Bảng 2.13 : Số lượng máy tính chủ tại Cục HQ TPHCM. 112
  Bảng 2.14 : Đánh giá của DN về những khó khăn khi tham gia thủ tục
  HQĐT. 112
  Bảng 2.15 : Đánh giá của DN về quá trình chuẩn bị thực hiện thủ tục
  HQĐT của Cục HQ TPHCM. 112

  Bảng 2.16 : Đánh giá của DN về các mặt cần rút kinh nghiệm trong việc tổ
  chức triển khai thực hiện. 113
  Bảng 2.17 : DN thường gặp khó khăn ở những bộ phận HQ sau đây khi
  tham gia thủ tục HQĐT. 113
  Bảng 2.18 : Trình độ học vấn của CBCC Cục HQTPHCM. 113
  Bảng 2.19 : Trình độ tin học, ngoại ngữ của CBCC Cục HQ TPHCM. 113
  Bảng 2.20 : Số lượng trang thiết bị kiểm tra của Cục HQTPHCM. 114
  Bảng 2.21 : Đánh giá của DN về những khó khăn thường gặp khi làm thủ
  tục HQ. 114
  Bảng 3.1 : Các hệ thống quản lý của TCHQ. 115
  Bảng 3.2 : So sánh các phương án mở rộng thủ tục HQĐT. 115
  Bảng 3.3 : Ý kiến của DN về mô hình thủ tục HQĐT. 116
  Bảng 3.4 : Mô hình thủ tục HQĐT đề xuất. 116
  Bảng 3.5 : Một số loại phụ cấp cán bộ công chức hải quan được hưởng. 127
  Bảng 3.6 : Sự hiểu biết của DN về thủ tục HQĐT. 117
  Bảng 3.7 : Nguồn thông tin DN thu thập được về thủ tục HQĐT. 118
  Bảng 3.8 : Ý kiến của DN về các giải pháp phát triển thủ tục HQĐT. 118

  DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  Biểu đồ 2.1: Số lượng tờ khai làm thủ tục tại Chi cục HQĐT TPHCM. 26
  Biểu đồ 2.2: Số lượng tờ khai làm thủ tục tại Chi cục HQĐT TPHCM (tính
  theo tháng và theo ngày). 26
  Biểu đồ 2.3: Số lượng DN tham gia thủ tục HQĐT tại Cục HQ TPHCM. 27
  Biểu đồ 2.4: Số lượng kim ngạch XNK của các DN làm thủ tục tại Chi cục
  HQĐT TPHCM. 27
  Biểu đồ 2.5: Số liệu thu thuế XNK của Chi cục HQĐT TPHCM. 28
  Biểu đồ 2.6: Số lượng tờ khai XNK của Chi cục HQĐT Hải Phòng và Chi
  cục HQĐT TPHCM. 29  DANH MỤC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ bộ máy tổ chức Cục HQ TPHCM. 17
  Sơ đồ 2.2 : Sơ đồ tổng quát mô hình thủ tục HQĐT tại Việt Nam. 20
  Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ quy trình thủ tục HQĐT tổng quát. 24
  Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ quy trình thủ tục HQĐT chi tiết. 25
  Sơ đồ 3.1 : Sơ đồ quy trình quản lý rủi ro áp dụng trong thông quan
  hàng hóa. 119
  Sơ đồ 3.2 : Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK
  thương mại (1951/QĐ-TCHQ). 120
  Sơ đồ 3.3 : Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK
  thương mại (874/QĐ-TCHQ). 121

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài:
  Trong những năm gần đây, với đường lối đổi mới, chính sách mở cửa của
  Đảng và Nhà nước, nền kinh tế của đất nước ta đã không ngừng phát triển và đạt
  được những thành tựu to lớn. Cùng với sự phát triển đó, tất cả các cơ quan quản lý
  Nhà nước có liên quan đến các hoạt động kinh tế, nói chung và hoạt động xuất nhập
  khẩu, nói riêng, đã và đang từng bước đổi mới, cải tiến thủ tục hành chính nhằm
  theo kịp tốc độ phát triển và hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động nói trên có điều kiện
  phát triển.
  Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Hải quan đã
  có nhiều cố gắng và đạt được một số kết quả bước đầu trong tiến trình cải cách thủ
  tục hành chính và hiện đại hóa ngành Hải quan. Rất nhiều giải pháp đã được ngành
  Hải quan triển khai áp dụng trong quá trình quản lý, đặc biệt là triển khai ứng dụng
  công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước về hải quan. Các quy trình thủ
  tục hải quan luôn được cải tiến sao cho ngày càng đơn giản hơn, minh bạch hơn, tạo
  điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu phát
  triển.
  Theo kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn
  2004-2006 ban hành theo Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 16/03/2004 của Bộ
  trưởng Bộ Tài chính, mục tiêu của Hải quan Việt Nam đến năm 2010 là phấn đấu
  bắt kịp trình độ của Hải quan các nước trong khu vực ASEAN, thể hiện: lực lượng
  hải quan chuyên nghiệp, chuyên sâu; hệ thống thông quan phần lớn là tự động hóa;
  áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro; trang thiết bị kỹ thuật hiện đại. Để đạt được mục
  tiêu này, trong giai đoạn 2004-2006, ngành Hải quan đã đề ra kế hoạch cụ thể để
  thực hiện 5 chương trình lớn, đó là: chương trình cải cách thể chế; chương trình
  công nghệ thông tin và trang thiết bị nghiệp vụ; chương trình cải cách tổ chức bộ
  máy; chương trình chuẩn hóa cán bộ và đào tạo - bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan và
  chương trình xây dựng trụ sở làm việc. Trong đó, triển khai thí điểm thủ tục hải
  quan điện tử trong năm 2005 và 2006 là một trong những nội dung quan trọng của
  chương trình cải cách thể chế cần phải thực hiện.
  Thực hiện quyết định 149/2005/QĐ-TTg ngày 19/07/2005 của Thủ tướng
  Chính phủ, năm 2005 ngành Hải quan đã triển khai thực hiện thí điểm thủ tục hải
  quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Thành phố
  Hải Phòng. Đây là một bước đột phá quan trọng của ngành hải quan trong công
  cuộc cải cách thủ tục hành chính. Qua một thời gian thực hiện, thực tế cho thấy thủ
  tục hải quan điện tử là một hình thức thủ tục mới có nhiều ưu điểm so với thủ tục
  hải quan thủ công, như: tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân lực,
  thông quan hàng hóa nhanh chóng, giảm bớt thủ tục giấy tờ, tăng doanh thu, tăng
  lợi nhuận, tăng uy tín thương hiệu cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý.
  Việc làm này đã được cộng đồng doanh nghiệp, dư luận đánh giá cao và đây cũng là
  một đóng góp quan trọng, thúc đẩy nhanh quá trình hội nhập của Việt Nam với nền
  kinh tế thế giới.
  Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại
  Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Cục Hải quan Thành phố Hải
  Phòng cũng còn có những hạn chế cần phải khắc phục để hoàn thiện và phát triển
  thủ tục hải quan điện tử trong thời gian tới. Chính vì vậy, tôi đã chọn đề tài “Thực
  hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải
  quan Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và giải pháp” để làm luận văn cao học.

  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu:
  - Đề tài nghiên cứu đưa ra kết quả đánh giá, phân tích những bài học kinh
  nghiệm về những ưu điểm và những nhược điểm, hạn chế của việc triển khai thực
  hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải
  quan Thành phố Hải Phòng, các giải pháp đề xuất sẽ giúp ích cho việc triển khai mở
  rộng thủ tục hải quan điện tử cho các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố khác
  trong thời gian tới.
  - Đề tài nghiên cứu cũng là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho học viên,
  sinh viên khi nghiên cứu về thủ tục hải quan trong môn học nghiệp vụ ngoại
  thương. Thông qua đề tài này, các học viên, sinh viên và bạn đọc sẽ tìm thấy những
  thông tin cần thiết và những kiến thức cập nhật mới nhất về thủ tục hải quan điện tử.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  - Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về thủ tục hải quan điện tử, khẳng định
  sự cần thiết phải áp dụng thủ tục hải quan điện tử, nghiên cứu cơ sở pháp lý của thủ tục hải quan điện tử, kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan điện tử của một số
  nước.
  - Phân tích, đánh giá một cách khách quan tình hình thực hiện thủ tục hải
  quan điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ rõ những ưu điểm,
  nhược điểm của quy trình thủ tục và những nhân tố tác động.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan điện
  tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, nói riêng và phát triển mô hình thông
  quan điện tử tại Việt Nam, nói chung.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  4.1 Đối tượng nghiên cứu:
  - Các văn bản quy phạm pháp luật, các tài liệu có giá trị thu thập từ các
  nguồn mang tính chính xác cao.
  - Kinh nghiệm của một số nước đã áp dụng thủ tục hải quan điện tử.
  - Thực tế áp dụng thủ tục hải quan điện tử tại Việt Nam trong thời gian qua.
  - Kinh nghiệm thực hiện thủ tục hải quan của các doanh nghiệp đã tham gia
  và chưa tham gia thủ tục hải quan điện tử trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Đơn vị áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan Thành
  phố Hồ Chí Minh là Chi cục Hải quan Điện tử
  - Tham khảo kinh nghiệm áp dụng thí điểm thủ tục hải quan điện tử tại Cục
  Hải quan Thành phố Hải Phòng.
  4.2 Phạm vi nghiên cứu:
  4.2.1 Về mặt không gian:
  - Kinh nghiệm thực hiện thông quan điện tử của một số nước trên thế giới,
  đặc biệt là các quốc gia trong vùng Đông Nam Á (Asean) và Đông Bắc Á (Nhật
  Bản, Hàn Quốc) vì các quốc gia này có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam và có
  mô hình tương đối phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam.
  - Kinh nghiệm thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử của Cục Hải quan
  Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở của việc lựa chọn này là vì: đây là một Cục Hải
  quan lớn nhất nước, có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các mô hình thủ tục
  mới, có nhiều loại hình xuất nhập khẩu, số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn,
  lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn.
  4.2.2 Về mặt thời gian: Đề tài tập trung nghiên cứu khoảng thời gian từ 1993 trở lại đây, đặc biệt
  khoảng thời gian từ 2004 đến tháng 09 năm 2006. Đó là giai đoạn thực hiện Kế
  hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2004-2006 ban
  hành theo Quyết định số 810/QĐ-BTC ngày 16/03/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài
  chính.
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  - Đề tài được nghiên cứu dựa trên cơ sở các tài liệu, lý thuyết mô hình thông
  quan điện tử của một số nước, các số liệu thu thập được từ Văn phòng Hiện đại hóa
  Tổng cục Hải quan, các tạp chí nghiên cứu chuyên đề như Tin học Tài chính,
  Nghiên cứu Hải quan, báo Hải quan và các trang web.
  - Thông qua khảo sát thực tế mô hình thông quan điện tử của Hải quan
  Malaysia và Hải quan Hàn Quốc.
  - Thông qua hai đợt điều tra khảo sát 200 doanh nghiệp đã tham gia và chưa
  tham gia thủ tục hải quan điện tử bằng phiếu khảo sát (được gửi qua đường bưu
  điện, thư điện tử) và phỏng vấn trực tiếp (dưới hình thức show card).
  + Lần 1 (11/2005): khảo sát 70 doanh nghiệp. Có 30 doanh nghiệp cung cấp
  thông tin. Trong đó gồm 17 doanh nghiệp đã tham gia và 13 doanh nghiệp chưa
  tham gia.
  + Lần 2 (05/2006): khảo sát 130 doanh nghiệp. Có 79 doanh nghiệp cung cấp
  thông tin. Trong đó gồm 49 doanh nghiệp đã tham gia và 30 doanh nghiệp chưa
  tham gia.
  - Thông qua việc triển khai ứng dụng mô hình thông quan điện tử tại Cục Hải
  quan Thành phố Hồ Chí Minh, có tham khảo đơn vị cùng thực hiện thí điểm là Cục
  Hải quan Thành phố Hải Phòng.
  Từ mô hình lý thuyết và các số liệu thực tế thu thập được thông qua phương
  pháp điều tra xã hội học, người viết đã sử dụng các phương pháp thống kê, phương
  pháp phân tích, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp một cách hệ thống,
  khoa học, biện chứng để thực hiện đề tài.
  Các số liệu được xử lý bằng chương trình ứng dụng Microsoft Excel đảm bảo
  tính chính xác và khoa học.
  6. Tính mới của đề tài:
  Đối với nhiều nước trên thế giới, thương mại điện tử, thông quan điện tử là
  một lĩnh vực, một đề tài rất bình thường vì nó đã diễn ra từ lâu và diễn ra một cách
  thường xuyên. Tuy nhiên, đối với Việt Nam thương mại điện tử, thông quan điện tử
  chỉ mới bắt đầu ở giai đoạn hình thành trong những năm gần đây.
  Trước đây, cũng có một số đề tài nghiên cứu về thương mại điện tử và một số
  lĩnh vực hoạt động hải quan như:
  - Một số giải pháp ứng dụng thương mại điện tử vào các ngành doanh nghiệp
  Việt Nam- Lê Đình Tứ - Luận văn Thạc sỹ 2000.
  - Thực trạng và các giải pháp về thương mại điện tử cho các doanh nghiệp
  Việt Nam – Công trình nghiên cứu khoa học 2000.
  - Biện pháp quản lý thuế XNK tại Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu - Nguyễn
  Thị Thúy Nga – Luận văn 1998.
  - Tự động hóa khai báo hải quan - một biện pháp quan trọng để khắc phục
  những tiêu cực trong thủ tục hải quan – Công trình NCKH 2000.
  - Một số giải pháp đẩy mạnh quá trình hội nhập của Hải quan Việt Nam với
  Hải quan các nước – Đoàn Thị Hồng Vân – Công trình NCKH cấp Bộ 2001.
  - Những biện pháp cải cách và hiện đại hóa công tác quản lý hành chính Hải
  quan Việt Nam giai đoạn 2001 – 2006. Trần Đình Thọ - Luận văn Thạc sỹ 2001.
  - Hoàn thiện kiểm soát nội bộ ngành Hải quan. Lê Hương Thủy - Luận văn
  Thạc sỹ 2001.
  - Một số giải pháp ứng dụng tin học vào quản lý hành chính ngành Hải quan
  giai đoạn 2002-2005. Nguyễn Hồng Sơn - Luận văn Thạc sỹ 2002
  - Giải pháp hoàn thiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí
  Minh để góp phần thực hiện Hiệp định Thương mại Việt Mỹ. Bùi Lê Hùng - Luận
  văn Thạc sỹ 2001
  - Kiểm toán Hải quan – Công cụ chống gian lận thương mại. Mai Thị Hoàng
  Minh – Công trình NCKH 2005
  Tuy nhiên, những đề tài này chưa đề cập hoặc chỉ mới đề cập đến ý tưởng áp
  dụng thông quan điện tử, chưa nghiên cứu một cách tập trung, hệ thống, sâu rộng và
  toàn diện về thông quan điện tử. Chính vì vậy, có thể nói đây là một đề tài nghiên
  cứu hoàn toàn mới về thủ tục hải quan điện tử. Những thông tin về thủ tục hải quan
  điện tử đề cập trong đề tài này là những thông tin mới nhất được cập nhật. Nó là kết
  quả nghiên cứu, tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau, mang tính khoa học và chính xác cao. Kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tế từ kinh nghiệm thực hiện
  thực tế của một số nước, từ các doanh nghiệp đã và chưa tham gia thủ tục hải quan
  điện tử và từ đơn vị thực hiện thí điểm là một nét nổi bật của đề tài nghiên cứu này.
  Hy vọng rằng những giải pháp đề xuất mang tính khả thi sẽ được các cơ quan
  quản lý nhà nước, ngành Hải quan xem xét và áp dụng trong thực tiễn nhằm phát
  triển thông quan điện tử trong tương lai, góp phần đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa
  và hội nhập của Hải quan Việt Nam với hải quan các nước.
  7. Bố cục của đề tài:
  Đề tài gồm 79 trang, được chia thành 3 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về thủ tục hải quan điện tử.
  - Chương 2: Thực trạng thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại Cục Hải quan
  Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Chương 3: Những giải pháp để hoàn thiện và phát triển thủ tục hải quan
  điện tử tại Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.
  Ngoài ra, còn có phần mở đầu, kết luận và phần phụ lục với 5 phụ lục.
  Vì đây là một đề tài hoàn toàn mới mẻ, rộng và phức tạp, được thực hiện
  trong một thời gian ngắn với kinh phí hạn hẹp, cho nên dù người viết có nhiều cố
  gắng để hoàn thành nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Kính
  mong Hội đồng, các Phản biện, các cấp Lãnh đạo và đồng nghiệp đóng góp ý kiến
  để người viết tiếp tục hoàn thiện đề tài, phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng
  trong thực tiễn.

  Xem Thêm: Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục Hải quan Thành phố sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status