Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam

  Chöông I: CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ KHÔÛI SÖÏ DOANH NGHIEÄP VÖØA VAØ NHOÛ 04


  1.1 Toång quan veà doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 04


  1.1.1 Khaùi nieäm veà doanh nghieäp vöøa vaø nhoû 04


  1.1.2 Tieâu chí phaân loaïi DNVVN 04


  1.2 Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà khôûi nghieäp 05


  1.2.1 Ngöôøi khôûi nghieäp 05


  1.2.2 Ñaëc tröng cuûa khôûi nghieäp 05


  1.3 Cô sôû lyù luaän cuûa khôûi nghieäp 06


  1.3.1 Laäp baûn keá hoaïch kinh doanh 06


  1.3.1.1 Keá hoaïch marketing 08


  1.3.1.2 Quaù trình phaùt trieån saûn phaåm 11


  1.3.1.3 Teân doanh nghieäp vaø thöông hieäu haøng hoaù, dòch vuï 11


  1.3.1.4 Keá hoaïch ñònh vò doanh nghieäp 12


  1.3.1.5 Keá hoaïch nhaân söï 13


  1.3.1.6 Choïn loaïi hình doanh nghieäp 15


  1.3.1.7 Cô caáu toå chöùc doanh nghieäp 16


  1.3.1.8 Keá hoaïch taøi chính vaø keá toaùn 17


  1.3.1.9 Keá hoaïch baùn haøng 18


  1.3.2 Ñaêng kyù kinh doanh 20


  1.3.2.1 Cô sôû phaùp lyù vaø thuû tuïc ÑKKD 20


  1.3.2.2 Trình töï thuû tuïc ÑKKD 20


  1.3.3 Kinh nghieäm veà khôûi nghieäp ôû moät soá nöôùc 21


  Chöông II: THÖÏC TRAÏNG VEÀ DOANH NGHIEÄP VAØ THAØNH LAÄP DOANH NGHIEÄP


  VÖØA VAØ NHOÛ ÔÛ VIEÄT NAM TRONG GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY 26


  2.1 Vai troø cuûa DNVVN trong neàn kinh teá quoác daân 26


  2.1.1 Vai troø kinh teá 26


  2.1.2 Vai troø xaõ hoäi 28


  2.2 Thöïc traïng veà caùc DNVVN vaø hoaït ñoäng khôûi nghieäp caùc DNVVN ôû Vieät


  Nam giai ñoaïn hieän nay 28


  2.2.1 Thoâng tin chung veà DNVVN 28


  2.2.1.1 Soá löôïng DNVVN ôû Vieät Nam 28


  2.2.1.2 Quy moâ cuûa caùc DNVVN ôû Vieät Nam hieän nay 28


  2.2.1.3 Söï phaân boá cuûa caùc DNVVN ôû Vieät Nam hieän nay 30


  2.2.1.4 Hieäu quaû kinh doanh cuûa caùc DNVVN 31


  2.2.1.5 Caùc DNVVN Vieät Nam chöa chuù troïng vaøo chaát löôïng 31


  2.2.2 Thöïc traïng khôûi nghieäp 32


  2.2.2.1 Thöïc traïng trong vieäc laäp keá hoaïch kinh doanh 32


  2.2.2.2 Thöïc traïng quaûn lyù, hoaït ñoäng cuûa DN sau khi hoaït ñoäng 34


  2.2.2.3 Ñaêng kyù kinh doanh, thuû tuïc vaø chính saùch hoã trôï 38


  Chöông III: ÑEÀ XUAÁT MOÂ HÌNH KHÔÛI NGHIEÄP VAØ CAÙC KIEÁN NGHÒ VEÀ THUÛ TUÏC


  ÑKKD VAØ CHÍNH SAÙCH HOÃ TRÔÏ DNVVN ÔÛ VIEÄT NAM TRONG THÔØI GIAN TÔÙI 43


  3.1 Moâ hình keá hoaïch kinh doanh ñeå khôûi nghieäp DNVVN ôû Vieät Nam trong giai


  ñoaïn hieän nay 43


  3.1.1 Quan ñieåm phaùt trieån DNVVN 43


  3.1.2 Laäp baûn keá hoaïch khôûi söï doanh nghieäp 44


  3.1.2.1 Phaân tích thò tröôøng 45


  3.1.2.2 Xaây döïng caùc saûn phaåm, dòch vuï 48


  3.1.2.3 Phaân tích taøi chính 50


  3.1.2.4 Keá hoaïch nhaân söï vaø toå chöùc doanh nghieäp 55


  3.1.2.5 Caùc chieán löôïc thöïc hieän 59


  3.1.2.6 Laäp baûng toùm taét khôûi söï doanh nghieäp 63


  3.2 Laøm thuû tuïc thaønh laäp doanh nghieäp 63


  3.3 Moät soá kieán nghò nhaèm taïo ñieàu kieän phaùt trieån caùc DNVVN 63


  3.3.1 Kieán nghò veà phaùp luaät 63


  3.3.2 Chính saùch veà taøi chính, tín duïng 64


  3.3.3 Chính saùch thò tröôøng 66


  Phaàn keát luaän 68

  Xem Thêm: Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch khởi sự cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status