Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN CÁc giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bão dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. CÁc giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bão dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí

  MụC LụC


  0 CHƯƠNG Mở ĐầU . 1


  0.1 ĐặT VấN Đề . 1


  0.2 MụC TIÊU Đề TÀI VÀ NộI DUNG NGHIÊN CứU 3


  0.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU . 4


  0.4 PHạM VI NGHIÊN CứU . 6


  0.5 NộI DUNG TÓM TắT 7


  1 CHƯƠNG I: CƠ Sở LÝ LUậN . 8


  1.1 QUảN TRị NGUồN NHÂN LựC VÀ BIệN PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG NHÂN VIÊN . 8


  1.1.1 Quản trị nguồn nhân lực: . 8


  1.1.2 Nâng cao chất lượng nhân viên: . 9


  1.2 QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN: 10


  1.2.1 Mục đích: . 10


  1.2.2 Nội dung, trình tự thực hiện: 11


  1.3 CÁC TIÊU CHUẩN ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN: 15


  2 CHƯƠNG II: GIớI THIệU Bộ PHậN VậN HÀNH BảO DƯỡNG . 18


  2.1 CƠ CấU Tổ CHứC: 18


  2.1.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức: 18


  2.1.2 Bộ phận vận hành và bảo dưỡng: . 19


  2.1.2.1 Cơ cấu 19


  2.1.2.2 Chức năng các bộ phận: 20


  2.2 GIớI THIệU Hệ THốNG CÔNG NGHệ VÀ THIếT Bị CHủ YếU: 21


  2.2.1 Các hệ thống công nghệ chủ yếu: . 21


  2.2.2 Các máy móc, thiết bị chủ yếu: . 23


  2.3 NHIệM Vụ VÀ QUAN Hệ CÔNG VIệC THƯờNG NGÀY: . 24


  2.4 YÊU CầU CÔNG VIệC . 27


  3 CHƯƠNG III: LựA CHọN XÂY DựNG TIÊU CHUẩN ĐÁNH GIÁ . 29


  3.1 YÊU CầU CủA Bộ TIÊU CHUẩN . 29


  3.2 GIớI THIệU MÔT Số MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ 29


  3.2.1 Mô hình 1 . 29


  3.2.2 Mô hình 2 . 30


  3.2.3 Các mô hình khác: . 30


  3.2.4 Mô hình đang sử dụng của công ty . 32


  3.3 TRÌNH Tự XÂY DựNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY 34


  3.3.1 Xây dựng cấu trúc: . 34


  3.3.2 Lựa chọn thang đo: 37


  3.3.3 Thiết lập trọng số: 37


  3.3.3.1 Giới thiệu phương pháp 37


  3.3.3.2 Bảng câu hỏi 39


  3.3.3.3 Lựa chọn chuyên gia 39


  3.3.3.4 Tổng hợp ý kiến đánh giá trọng số 40


  3.3.3.5 Kết quả tính toán: . 41


  3.4 KếT QUả XÂY DựNG MÔ HÌNH 44


  http://nghoangvan137.blogspot.com htht http://nghoangvan137.blogspot.com


  4 CHƯƠNG IV: ĐÁNH GIÁ CHấT LƯợNG, NĂNG LựC NHÂN VIÊN . 47


  4.1 QUY TRÌNH THựC HIệN 47


  4.2 ĐIểM ĐÁNH GIÁ: . 48


  4.2.1 Thang điểm: . 48


  4.2.2 Hướng dẫn tính điểm: 49


  4.2.3 Điểm chuẩn so sánh: 50


  4.3 KếT QUả KHảO SÁT ĐÁNH GIÁ 50


  4.3.1 Tổng hợp số lượng nhân viên: 50


  4.3.2 Tổng hợp kết quả đánh giá: 51


  4.4 ĐÁNH GIÁ THựC TRạNG CHấT LƯợNG NHÂN VIÊN 53


  4.4.1 Nhận xét chung 53


  4.4.2 Đánh giá điểm yếu . 54


  4.5 XÁC ĐịNH THứ Tự CÁC ĐIểM CầN CảI TIếN . 57


  5 CHƯƠNG V: CÁC BIệN PHÁP NÂNG CAO CHấT LƯợNG ĐộI NGŨ NHÂN


  VIÊN 60


  5.1 QUY TRÌNH XÂY DựNG CÁC BIệN PHÁP . 60


  5.2 XÁC ĐịNH NHU CầU: . 61


  5.3 THIếT LậP CÁC MụC TIÊU CảI TIếN . 62


  5.4 LựA CHọN CÁC BIệN PHÁP . 63


  5.5 XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐộNG . 66


  6 CHƯƠNG VI: KếT LUậN, KIếN NGHị . 76


  6.1 KếT LUậN . 76


  6.1.1 Tóm lược 76


  6.1.2 Nhận xét . 77


  6.1.3 Giới hạn áp dụng và hướng mở rộng đề tài 77


  6.2 KIếN NGHị 77


  6.2.1 Đối với công ty . 77


  6.2.2 Đối với đề tài . 79


  PHầN PHụ LụC


  PHụ LụC 1 . A1


  PHụ LụC 2 . B1


  PHụ LụC 3 . C3


  PHụ LụC 4 . D1


  PHụ LụC 5 E 1


  PHụ LụC 6 . F1


  PHụ LụC 7 . G1


  PHụ LụC 8 . H1


  http://nghoangvan137.blogspot.com htht http://nghoangvan137.blogspot.com


  DANH MụC HÌNH Vẽ


  Hình 0-1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên . 5


  Hình 1-1: Năng lực nhân viên xét theo yếu tố cấu thành 16


  Hình 1-2: Năng lực xét theo lĩnh vực . 17


  Hình 2-1: Sơ đồ tổ chức công ty 18


  Hình 2-2: Sơ đồ tổ chức đội vận hành bảo dưỡng 19


  Hình 3-1: Cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên 35


  Hình 3-2: Kết quả mô hình cấu trúc các tiêu chuẩn đánh giá nhân viên 44


  Hình 3-3: Tổng hợp trọng số tuyệt đối các tiêu chuẩn phụ i


  Hình 4-1: Quy trình đánh giá nhân viên . 48


  Hình 4-2: Ma trận xác định nhu cầu cải tiến . 58


  Hình 5-1: Quy trình xây dựng các biện pháp nâng cao chất lượng nhân viên . 60

  Xem Thêm: CÁc giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bão dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu CÁc giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vận hành bão dưỡng công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status