Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội

  Luận văn tốt nghiệp quản trị kinh doanh của năm 2013

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu đề tài 2
  3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. 3
  4. Kết cấu của luận văn. 3
  CHƯƠNG 1. 4
  CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG 4
  1.1.ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 4
  1.1.1. Khái niệm 4
  1.1.2. Bản chất của động lực lao động. 4
  1.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực của người lao động. 5
  1.1.1.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động. 5
  1.1.3.2. Nhóm các nhân tố thuộc về công việc. 6
  1.1.3.3. Nhóm các nhân tố thuộc về tổ chức. 6
  1.1.4. Một số học thuyết tạo động lực. 7
  1.1.5. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp 11
  1.2. HỆ THỐNG CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 12
  1.2.3. Công cụ tạo động lực. 12
  1.2.3.2. Khái niệm 12
  1.2.3.3. Mục tiêu sử dụng các công cụ tạo động lực. 12
  1.2.4. Những căn cứ của chính sách đãi ngộ nhân sự. 13
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự. 14
  Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự. 14
  1.2.5.1. Môi trường của tổ chức. 15
  1.2.5.2. Môi trường bên ngoài tổ chức. 16
  1.2.5.3. Bản thân nhân viên. 17
  1.2.6. Nội dung các công cụ tạo động lực. 17
  1.2.6.1. Các công cụ tài chính. 18
  1.2.6.2. Các công cụ phi tài chính. 22
  CHƯƠNG 2. 26
  THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 26
  2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 26
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội 26
  2.1.1.1.Giới thiệu chung về Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội 26
  2.1.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. 26
  2.2.1.3. Đặc điểm và ngành nghề kinh doanh của Công ty. 28
  2.1.2.Cơ cấu tổ chức của VIBEX 28
  2.1.3.Tình hình hoạt động của VIBEX 33
  2.2.THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG NHÂN TẠI VIBEX 36
  2.2.1.Quy mô và cơ cấu lao động tại VIBEX 36
  2.2.2.Các công cụ tài chính. 39
  2.2.2.1.Tiền lương. 39
  2.2.2.2.Tiền thưởng. 53
  2.2.2.3.Phụ cấp và phúc lợi 58
  2.2.3. Các công cụ phi tài chính. 61
  2.2.3.1.Tuyển dụng. 61
  2.2.3.2. Bố trí, thuyên chuyển, đề bạt lao động. 62
  2.2.3.3. Chính sách đào tạo và phát triển. 63
  2.2.3.4.Bản thân công việc. 64
  2.2.3.5. Môi trường làm việc. 66
  2.2.4. Đánh giá chung về việc sử dụng các công cụ tạo động lực làm việc cho công nhân viên tại VIBEX 67
  2.2.4.1.Ưu điểm 67
  2.2.4.2. Những vấn đề còn tồn tại 68
  CHƯƠNG 3. 71
  GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÔNG NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG XÂY DỰNG HÀ NỘI 71
  3.1. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LAO ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ CỦA VIBEX 71
  3.1.1. Mục tiêu chính sách nhân sự của VIBEX 71
  3.1.2. Phương hướng hoàn thiện các công cụ đãi ngộ nhằm thực hiện mục tiêu 71
  3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ ĐÃI NGỘ NHẰM NÂNG CAO ĐỘNG LỰC CHO CÔNG NHÂN VIÊN TẠI VIBEX 72
  3.2.1. Đối với công cụ tiền lương. 72
  3.2.1.1.Cơ chế trả lương. 72
  3.2.1.2.Cải tiến công tác tiền lương của công ty. 74
  3.2.2. Hoàn thiện công tác tiền thưởng. 76
  3.2.3. Đa dạng hóa các loại phụ cấp, phúc lợi 79
  3.2.3.1.Đối với phụ cấp. 79
  3.2.3.2.Hoàn thiện chế độ phúc lợi 80
  3.2.4. Giải pháp hoàn thiện đối với bản thân công việc tại VIBEX 81
  3.2.4.1.Phân bổ và bố trí nhân lực cho phù hợp. 81
  3.2.4.2.Các chương trình đào tạo. 82
  3.2.4.3.Tạo nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. 82
  3.2.4.4.Làm tốt hơn nữa công tác đánh giá thực hiện công việc. 83
  3.2.5.Hoàn thiện môi trường làm việc. 84
  3.3.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC 85
  KẾT LUẬN 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88
  PHỤ LỤC 89  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  CV: Chức vụ
  KD: Kinh doanh
  HCNS: Hành chính nhân sự
  CN: Công nhân
  KT: Kỹ thuật
  QC: Quản lý chất lượng
  ML: Mức lương
  TB: Trung bình
  PC: Phụ cấp
  BQ: Bình quân
  BH: Bảo hiểm
  CĐ: Ca đêm
  PN: Phép năm
  NT: Ngày thường
  CN*: Chủ nhật
  ĐT-VS: Đi trễ về sớm
  (h): Giờ
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 - 2012 34
  Bảng 2.2: Cơ cấu lao động trong công ty 37
  Bảng 2.3: Cơ cấu bậc thợ 38
  Bảng 2.4: Bảng chấm công nhân viên hành chính tháng 6/2012 . 42
  Bảng 2.5: Bảng chi tiết lương nhân viên hành chính tháng 6/2012 . 43
  Bảng 2.6: Bảng chấm công nhân sản xuất tháng 6/2012 . 44
  Bảng 2.7: Bảng chi tiết lương công nhân sản xuất tháng 6/2012 . 45
  Bảng 2.8: Bảng lương làm khoán BTTP mác 100 tháng 6/2012 . 49
  Bảng 2.9: Tiền lương bình quân của công nhân viên qua các năm 50
  Bảng 2.10: Mức độ hài lòng với tiền lương của công ty 51
  Bảng 2.11: Tiền thưởng năng suất năm 2012 55
  Bảng 2.12: Mức độ hài lòng của nhân viên với tiền thưởng 57
  Bảng 2.13: Bảng phụ cấp tháng 6/2012 của một số công nhân viên . 60
  Bảng 2.14: Số lượng tuyển dụng các năm . 62
  Bảng 2.15: Các hình thức nâng cao trình độ lao động của VIBEX . 63
  Bảng 2.16: Kết quả công tác đào tạo trong những năm qua 63
  Bảng 2.17: Kinh phí đào tạo tại VIBEX . 63
  Bảng 2.18: Điều tra mức độ hài lòng về bản thân công việc 64
  Bảng 2.29: Đánh giá về môi trường làm việc 66

  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1: Sự phân cấp nhu cầu của A.Maslow . 10
  Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến đãi ngộ nhân sự . 14
  Hình 1.3: Các yếu tố của một chương trình đãi ngộ nhân sự toàn diện . 18.
  Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội 30

  Xem Thêm: Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status