Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ
  Định dạng file word


  PHẦN THỨ NHẤT
  MỞ ĐẦU
  1.1 Tính cấp thiết của đề tài
  Trong xu thế hội nhập kinh tế hiện nay, sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. các doanh nghiệp muốn tồn tại đứng vững trên thị trường, nuốn sản phẩm của mình có thể cạnh tranh được với các sản phẩm của doanh nghiệp khác thì không còn cách nào phải tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả. Do vậy, tìm ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Khi sản xuất kinh doanh co hiệu quả cao, doanh thu cao thì doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường sản xuất hay tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp mình, cũng như mua sắm trang thiết bị máy móc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất hay kinh doanh để thay thế máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, nâng cao đời sống của anh chị em công nhân hay nhân viên của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện được các yếu tố trên thì mới có thể mạnh dạn và tự tin đứng ra cạnh tranh cùng với các doanh nghiệp khác ở trong nước hay nước ngoài về cùng sản phẩm, dịch vụ kinh doanh
  Nền kinh tế thị trường như hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Là một doanh nghiệp sản xuất trực thuộc Tập đoàn Vina cà phê Việt Nam, Công ty cà phê Buôn Hồ cũng gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước. Vì vậy, muốn đứng vững trên thị trường, đòi hỏi những nhà quản lý luôn phải thường xuyên cải tiến sản phẩm, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Nắm được vấn đề này, Ban lãnh đạo Công ty đã có những biện pháp quản lý chặt chẽ các khâu thu mua, bảo quản, dự trữ và các chi phí khác để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
  Bởi vậy trong thời gian thực tập, tìm hiểu thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty cà phê Buôn Hồ, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự giúp đỡ tận tình của Thạc sỹ Lê Thanh Hà, ban lãnh đạo công ty cũng như các cán bộ nhân viên. Chúng em lựa chọn đề tài “ Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ”
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu
  - Tìm hiểu thực trạng công tác sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ trong thời gian qua.
  - Xác định những nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ trong thời gian qua.
  - Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ trong thời gian tới.
  1.3 Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu tất cả các nhân tố, các mối quan hệ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ.
  1.4 Phạm vi nghiên cứu
  1.4.1 Không gian nghiên cứu
  Đề tài được triển khai thực hiên tại Công ty cà phê Buôn Hồ tại km2 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.
  1.4.2 Thời gian nghiên cứu.
  Số liệu được sử dụng trong nghiên cứu 3 năm ( từ năm 2009 đến năm 2011)
  Thời gian triển khai thực tập: 5/10 đến ngày 5/11/2012

  PHẦN THỨ HAI
  CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
  2.1.1.1 Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Hiệu quả sản xuất kinh doanh là phạm trù kinh tế, gắn với cơ chế thị trường có quan hệ với tất cả các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động, vốn, máy móc, nguyên vật liệu . nên oanh nghiệp chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi việc sử dụng các yếu tố cơ bản của quá trình kinh doanh có hiệu quả. Khi đề cập đến hiệu quả kinh doanh nhà kinh tế dựa vào từng góc độ xem xét để đưa ra các định nghĩa khác nhau.
  Đối với các doanh nghiệp để đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh cần phải trú trọng đến điều kiện nội tại, phát huy năng lực hiệu quả của các yếu tố sản xuất và tiết kiệm mọi chi phí. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải sử dụng các yếu tố đầu vào hợp lý nhằm đạt được kết quả tối đa và chi phí tối thiểu. Tuy nhiên để hiểu rõ bản chất của hiệu quả cũng cần phân biệt khái niệm hiệu quả và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .
  - Khái niệm hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Hiệu quả sản xuất kinh doanh là chỉ tiêu tổng hợp, đánh giá sự phát triển kinh tế theo chiều sâu, phản ánh sự khai thác các nguồn lực một cách tốt nhất phục vụ các mục tiêu kinh tế của doanh nghiệp
  2.1.1.2 Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao năng suất lao động xã hội và tiết kiệm lao động xã hội. Đây là hai mặt có quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu kinh doanh các doanh nghiệp phải chú trọng và phát huy tối đa năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất, tiết kiệm mọi chi phí. Tuy vậy, để hiểu rõ bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh cần phân biệt hai khái niệm Hiệu quả và Kết quả sản xuất kinh doanh.
  Kết quả là những cái thu được sau một khoảng thời gian sản xuất kinh doanh được biểu hiện bằng đơn vị hiện vật ( tấn, tạ, kg ) và đơn vị giá trị (đồng, triệu đồng ). Kết quả còn phản ánh quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Hiệu quả phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lực sản xuất hay phản ánh mặt chất lượng của quá trình kinh doanh. Việc xác định hiệu quả kinh doanh và hao phí nguồn lực gắn với một thới kì cụ thể nào đó đều rất khó xác định một cách chính xác.
  Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là phải đạt được lợi nhuận tối đa và chi phí tối thiểu.
  2.1.1.3 Phân loại hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Tuỳ theo cách tiếp cận có thể nghiên cứu hiệu quả sản xuất kinh doanh theo các cách phân loại khác nhau, cụ thể:
  - Hiệu quả tổng hợp: là hiệu quả chung phản ánh kết quả thực hiện mọi mục tiêu mà chủ thể đặt ra trong một giai đoạn nhất định. Hiệu quả tổng hợp bao gồm:
  + Hiệu quả kinh tế: mô tả mối quan hệ giữa lợi ích kinh tế xã hội mà chủ thể nhận được và chi phí bỏ ra để nhận được lợi ích kinh tế đó theo mục tiêu đặt ra.
  + Hiệu quả kinh tế xã hội: là hiệu quả mà chủ thể nhận được trong quá trình thực hịên các mục tiêu xã hội như giải quyết việc làm, nộp ngân sách nhà nước, vấn đề môi trường
  - Hiệu quả trực tiếp và hiệu quả gián tiếp:
  + Hiệu quả trực tiếp: được xem xét trong phạm vi một dự án, một công ty.
  + Hiệu quả gián tiếp: là hiệu quả mà đối tượng nào đó tạo ra cho đối tượng khác.
  - Hiệu quả tuyệt đối và hiệu quả tương đối:
  + Hiệu quả tuyệt đối: được đo bằng hiệu số giữa kết quả và chi phí
  + Hiệu quả tương đối: đo bằng tỷ số giữa kết quả và chi phí.
  - Hiệu quả trước mắt và hiệu quả lâu dài:
  + Hiệu trước mắt: là hiệu quả được xem xét trong giai đoạn ngắn, lợi ích trước mắt, mang tính tạm thời.
  + Hiệu quả lâu dài: mang tính chiến lược lâu dài.
  Phân loại hiệu quả kinh tế là cơ sở để xác định các chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  2.1.1.4 Một số chỉ tiêu xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh
  Trong kinh doanh hiệu quả sản xuất kinh doanh là mối quan tâm lớn nhất của tất cả các doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh
  - Hiệu quả kinh doanh tổng hợp.
  Để dánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của toàn doanh nghiệp người ta thường dung các chỉ tiêu sau:
  chỉ tiêu doanh thu trên một đồng chi phí cho biết với một đồng chi phí bỏ ra, doanh nghiệp tạo ra được mấy đồng doanh thu.
  Doanh thu trên = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ
  một đồng chi phí [​IMG]Tổng chi phí sản xuất và tiêu thụ trong kỳ


  Chỉ tiêu Doanh thu trên 1 đồng vốn kinh doanh phản ánh 1 đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng Doanh thu.
  Doanh thu trên một = Doanh thu tiêu thụ sản phẩm trong kỳ
  [​IMG]đồng vốn kinh doanh Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ


  Chỉ tiêun doanh lợi theo chi phí cho biết bỏ ra bao nhiêu đồng chi phí đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.
  Doanh lợi theo = Lợi nhuận sau thuế trong kỳ
  Chi phí Tổng chi phí sản xuất và tiêu thụ trong kỳ

  Chỉ tiêu doanh lợi theo vốn kinh doanh cho biết một đồng vốn kinh doanh đem lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.
  Doanh lợi theo = Lợi nhuận sau thuế trong kỳ
  vốn kinh doanh Vốn kinh doanh bình quân trong kỳ


  DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Trần Minh Đạo (2006)
  Giáo trình Maketing căn bản, NXB Đại học Kinh tế quốc dân
  2. TS Nguyễn Kim Định (2010)
  Quản trị chất lượng, NXB Tài chính
  3. ThS. Lê Thế Phiệt (2009)
  Bài giảng Quản trị chất lượng – Trường ĐHTN
  4. ThS. Nguyễn Đức Quyền (2011)
  Bài giảng Thống kê doanh nghiệp – Trường ĐHTN
  5. ThS. Nguyễn Đức Tình (2010)
  Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh – Trường ĐHTN
  6. ThS. Bùi Thị Thu Hiền (2009)
  Bài giảng Kế toán quản trị - Trường ĐHTN
  11.ThS.Võ xuân Hội
  Bài giảng Quản trị tài chính – Trường Đại học Tây Nguyên.
  7. Tập san
  “ Mùa hái quả - Công ty cà phê Buôn Hồ 35 năm xây dựng và phát triển”, Công ty cà phê Buôn Hồ
  8. Sách báo và các thông tin điện tử
  9.TS.Lưu thanh tâm (2003)
  Quản trị chất lượng theo chuẩn Quốc tế.NXB Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
  10.Trang Web: http://***********

  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cà phê tại Công ty cà phê Buôn Hồ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status