Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tính chất động lực học bánh lốp của xe ô tô vận tải cỡ nhỏ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tính chất động lực học bánh lốp của xe ô tô vận tải cỡ nhỏ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu tính chất động lực học bánh lốp của xe ô tô vận tải cỡ nhỏ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục bảng v
  Danh mục hình vi
  Mở ñầu
  1 ðặt vấn ñề 1
  2 Mục tiêu, phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu của ñề tài 2
  3 ðối tượng nghiên cứu của ñề tài 2
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ðỀ TÀI NGHIÊN CỨU 5
  1.1 Nhiêm vụ, phân loại , cấu tạo, ký hiệu bánh lốpxe ôtô 5
  1.2 Tìm hiểu về lốp sử dụng cho xe tải nhỏ. 9
  1.3 Tìm hiểu về ñường giao thông nông thôn hiện nay . 9
  1.3.1 Mạng lưới và tiêu chuẩn thiết kế ñường giao thông nông thôn. 9
  1.3.3 Thực trạng ñường giao thông ở nông thôn 11
  1.4 Tìm hiểu về tình hình hoạt ñộng vận tải hàng hoá của ôtô cỡ nhỏ
  trong giao thông nông thôn ở Việt Nam hiện nay. 18
  1.4.1 Tình hình hoạt ñộng vận tải hàng hoá ở nông thôn từ năm 2008
  trở về trước 18
  1.4.2 Tình hình hoạt ñộng vận tải hàng hoá ở nông thôn từ 2008 cho
  ñến nay. 19
  1.5 Tổng quan về tình hình nghiên cứu ñộng lực học bánh lốp xe
  ôtô. 20
  1.5.1 Các tính chất của bánh hơi (bánh lốp có săm) 20
  1.5.2 Khái niệm về các loại bán kính bánh xe 26
  1.5.3 ðộng lực học bánh xe bị ñộng 28
  1.5.4 ðộng lực học bánh xe chủ ñộng 33
  1.5.5 ðộng lực học bánh xe khi phanh 35
  1.5.6 Các yếu tố ảnh hưởng ñến ñộ cứng và ñộ giảm chấn lốp ô tô 37
  CHƯƠNG 2. XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT
  ðỘNG LỰC HỌC BÁNH LỐP XE ÔTÔ 39
  2.1 Ảnh hưởng của tải trọng tác dụng xuống nền ñường tới an toàn
  chuyển ñộng của ô tô 39
  2.2 Xây dựng mô hình mô phỏng ô tô tải cỡ nhỏ 39
  2.3 Xác ñịnh các thông số của mô hình 41
  2.3.1 Hệ số ñàn hồi (k), hệ số giảm chấn (d) của cơcấu treo 41
  2.3.2 Hệ số ñàn hồi, hệ số giảm chấn của bánh xe 42
  2.3.3 Hàm kích ñộng 47
  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU THỰC NGHỆM 48
  3.1 Mục ñích và phương pháp thí nghiệm 48
  3.1.1 Mục ñích thí nghiệm 48
  3.1.2 Phương pháp thí nghiệm. 48
  3.1.3 Kết quả thực nghiệm 54
  CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ KHẢO SÁT MÔ HÌNH 1/4 Ô TÔ TẢI CỠ
  NHỎ 57
  4.1 Xây dựng sơ ñồ mô phỏng bằng Simulink 57
  4.1.1 Giới thiệu phần mềm Matlab-Simulink 57
  4.1.2 Mô hình mô phỏng và các phương án khảo sát 61
  KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 74
  Kết luận 74
  Kiến nghị 75
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 76


  Mở ðầu
  1. ðặt vấn ñề
  Xe ô tô vận tải cở nhỏ (dưới 1.5 tấn) có vai trò quan trọng và chiếm tỷ
  trọng lớn trong lĩnh vực vận chuyển và lưu thông hàng hoá, ñặc biệt trong
  thời gian vừa qua nó là phương tiện ñược lựa chọn ñể thay thế cho các loại xe
  tự chế (công nông, xe lam ) ñể thực hiện công việc vận chuyển trong sản
  xuất nông nghiệp, nơi mà hệ thống ñường giao thông còn nhiều hạn chế.
  ðể các phương tiện vận tải trên có thể hoạt ñộng hiệu quả trong các
  ñiều kiện làm việc mới (ñường xá, hàng hoá ), bên cạnh việc cải tạo, nâng
  cấp hệ thống ñường giao thông nông thôn, cần có cácnghiên cứu liên quan
  ñến phương tiện vận tải nhằm xem xét, ñánh giá khả năng thích ứng của các
  cơ cấu, hệ thống, chi tiết, cụm chi tiết khi các ñiều kiện làm việc thay ñổi, từ
  ñó có thể ñề xuất các phương án thích hợp trong sử dụng, cải tiến, thiết kế và
  chế tạo ô tô.
  Bánh xe là bộ phận rất quan trọng, có liên quan ñếntính an toàn và khả
  năng cơ ñộng của ô tô. Nghiên cứu tính chất ñàn hồicủa bánh xe ô tô là một
  trong các công việc cần thiết ñặc biệt là trong cácñiều kiện và môi trường
  làm việc thay ñổi. Các kết quả khảo sát mô hình ñộng lực học của ô tô nói
  chung và của bánh lốp nói riêng sẽ chính xác, gần với thực tế hơn khi các ñặc
  trưng phi tuyến của phần tử ñàn hồi bánh lốp ñược xem xét trong việc xây
  dựng mô hình tính toán.
  ðược sự phân công của khoa Cơ ðiện, Bộ môn ðộng lựcvà sự giúp
  ñỡ của thầy giáo TS. Bùi Việt ðức – Bộ môn ðộng lực– Khoa Cơ ñiện –
  Trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội, tôi ñã lựa chọnñề tài:
  “Nghiên cứu tính chất ñộng lực học bánh lốp của xe ô tô vận
  tải cỡnhỏ”
  2. Mục tiêu, phương pháp và nhiệm vụ nghiên cứu củañề tài
  2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  Xác ñịnh và xây dựng quan hệ của các thông số ñộng lực học bánh lốp
  của xe vận tải cỡ nhỏ với các tác ñộng khác nhau của ñiều kiện làm việc. Sử
  dụng các thông số trên trong các mô hình tính toán ñộng lực học ô tô, nhằm
  mô phỏng chính xác hơn các trạng thái hoạt ñộng củaô tô.
  2.2. Phương pháp nghiên cứu
  - Sử dụng các công thức, quan hệ cơ học, vật lý, toán học ñể xây dựng
  mô hình nghiên cứu ñộng lực học bánh lốp của xe vậntải cỡ nhỏ.
  - Sử dụng phương pháp mô phỏng số và phần mềm Matlab - Simulink
  ñể mô phỏng mô hình (1/4) xe ô tô tải cỡ nhỏ.
  - Nghiên cứu thực nghiệm xác ñịnh các thông số ñộnglực học bánh xe
  (ñộ cứng, giảm chấn) theo phương thẳng ñứng dưới tác ñộng thay ñổi của áp
  suất lốp và tốc ñộ quay bánh xe.
  2.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của ñề tài
  - Xây dựng mô hình nghiên cứu ñộng lực học bánh lốpcủa xe vận tải
  cỡ nhỏ.
  - Xây dụng hệ thống trang thiết bị thực nghiệm ñể xác ñịnh các số
  thông số cơ bản bánh lốp như: hệ số ñàn hồi, hệ số giảm chấn
  - Khảo sát phân tích một số trạng thái làm việc củamô hình ô tô vận
  tải cỡ nhỏ, có xét ñến ảnh hưởng phi tuyến của các phần tử ñàn hồi, giảm
  chấn của bánh lốp.
  3. ðối tượng nghiên cứu của ñề tài
  ðề tài chọn ñối tượng nghiên cứu là lốp xe tải một tấn của hãng
  CASUMINA sản xuất (5.00 – 12 ). Các thông số cơ bản của lốp bánh sau ñược
  trình bầy trong bảng 1


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu tiếng Việt
  1. Bùi Hải Triều, Hàn Trung Dũng, ðặng Tiến Hoà, Nông Văn Vìn
  (2001), ôtô - Máy kéoNXB Khoa học kỹ thuật.
  2. Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê
  Thị Vàng (1996), Lý thuyết ôtô - Máy kéo, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
  3. Lê Minh Lư (1996), Nghiên cứu dao ñộng của ôtô có tính ñến ảnh
  hưởng phi tuyến của các phần tử ñàn hồi ,Luận án Th.S.
  4. Phạm Văn Tờ, Lượng Văn Vượt (2004), Cơ học lý thuyết, Trường ðại
  học Nông nghiệp I.
  5. Nông Văn Vìn (2003), ðộng lực học chuyển ñộng ôtô máy kéo, Trường
  ðại học Nông nghiệp .
  6. Nông Văn Vìn, Hàn Trung Dũng (2002), Ứng dụng sensor vận tốc
  V1ưDatron ñể nghiên cứu tính chất chuyển ñộng của ôtô máy kéo, NXB
  Nông nghiệp, Hà Nội.
  7. Vũ Liêm Chinh, Phan Nguyên Di (2001), Giáo trình ñộng lực học máy,
  NXB Khoa học kỹ thuật (sách dịch)
  8. Vũ ðức Lập (1995), Giáo trình Dao ñộng ô tô, NXB Học viện Kỹ thuật
  Quân sự.
  Tài liệu tiếng Anh
  9. Reza N. Jazar (2008), Vehicle Dynamics, Theory and Application, Spinger.
  10. Hans B. pacejka (2005), Tire and vehicle Dynamics, SAE international
  and Alsevier
  Tài liệu tiếng ðức
  11. Manfred Mitschke (1997), Dynamik der Kraftfahrzeuge, Spinger
  12. Hans p. Willumeit, Bo Yong park (1998), Modelle und
  Modellierungsverfahren in der Fahrzeugdynamik, B.G.Teubner


  Xem Thêm: Nghiên cứu tính chất động lực học bánh lốp của xe ô tô vận tải cỡ nhỏ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tính chất động lực học bánh lốp của xe ô tô vận tải cỡ nhỏ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status