Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phầ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phầ

  Đề tài nghiên cứu năm 2012
  Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam tại Đồng Nai
  MỤC LỤC
  --------------LỜI CÁM ƠN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CƯU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài 1
  1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài 1
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu . 3
  1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu . 3
  1.4.1 Đối tượng nghiên cứu . 3
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  1.5 Phương pháp nghiên cưu 4
  1.6 Những đóng góp mới và hạn chế của đề tài . 4
  1.7 Kết cấu của đề tài 5
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 6
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
  VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP . 7
  2.1 Khái quát chung về công ty chứng khoán 7
  2.1.1 Khái niệm về công ty chứng khoán . 7
  2.1.2 Chức năng và vai trò của công ty chứng khoán . 8
  2.1.2.1 Chức năng của công ty chứng khoán 8
  2.1.2.2 Vai trò của công ty chứng khoán 9
  2.1.3 Hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh chứng khoan . 9
  2.1.4 Mô hình tổ chức hoạt động của tổ chức kinh doanh chứng khoán 9
  2.1.5 Cơ cấu tổ chức của công ty chứng khoán 10
  2.1.6 Các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán 10
  2.1.6.1 Nghiệp vụ môi giới chứng khoán . 10
  2.1.6.2 Nghiệp vụ tự doanh chứng khoán . 11
  2.1.6.3 Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán 12
  2.1.6.4 Nghiệp vụ quản lý danh mục đầu tư chứng khoán . 13
  2.1.6.5 Nghiệp vụ quản lý quỹ đầu tư . 13
  2.1.6.6 Nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán 13
  2.1.6.7 Các nghiệp vụ khác . 14
  2.2 Cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh . 14
  2.2.1 Tổng quan về năng lực cạnh tranh . 14
  2.2.2 Vai trò của năng lực cạnh tranh . 16
  2.2.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 16
  2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty . 19
  2.2.4.1 Nhân tố khách quan 19
  2.2.4.2 Nhân tố chủ quan 20
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 . 20
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
  3.1 Sơ đồ lên kế hoạch của quy trình nghiên cứu . 21
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 22
  3.3 Thiết lập mô hình nghiên cứu của tác giả . 25
  3.4 Phương pháp thu thập dữ liêu . 27
  3.5 Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu . 28
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 . 29
  CHƯƠNG 4 THỰC TRẠNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG
  TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG
  VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI 30
  4.1 Khái quát chung về công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP
  Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) 30
  4.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành của VCBS . 30
  4.1.2 Những thành tựu nổi bật 30
  4.2.3 Mục tiêu và tầm nhìn của VCBS . 32
  4.1.4 Mạng lưới hoạt động 32
  4.1.5 Bộ máy quản lý và đội ngũ quản lý của VCBS . 32
  4.2 Tổng quát tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2009 – 2011
  và năng lực cạnh tranh của các Công ty chứng khoan . 33
  4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của VCBS . 35
  4.4 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty TNHH Chứng
  Khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS) 37
  4.4.1 Phân tích môi trường nội bộ của VCBS 37
  4.4.1.1 Năng lực tài chính . 37
  4.1.1.2 Nguồn nhân lực . 39
  4.1.1.3 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản . 40
  4.1.1.4 Cơ sở hạ tầng công nghệ . 41
  5.1.1.5 Khả năng phát triển thị trường 42
  4.4.2 Phân tích môi trường ngành . 42
  4.4.2.1 Sản phẩm dịch vụ cung cấp 42
  4.4.2.2 Khách hàng . 43
  4.4.2.3 Đối thủ cạnh tranh 56
  4.4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn . 60
  4.4.3 Phân tích môi trường vĩ mô . 60
  4.4.3.1 Tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước . 60
  4.4.3.2 Môi trường pháp lý và chính sách nhà nước 61
  4.4.3.3 Khoa học – Công nghệ . 63
  4.5 Hình thành các giải pháp qua phân tích các ma trận 63
  4.5.1 Các yếu tố bên ngoài 63
  4.5.2 Các yếu tố nội bộ . 64
  4.5.3 Phân tích ma trận 65
  4.5.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE Matrix) 65
  4.5.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE Matrix) . 66
  4.5.3.3 Hình thành ma trận SWOT . 68
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 . 69
  CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH
  TRANH CỦA CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG
  TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI . 70
  5.1 Định hướng phát triển của VCBS năm 2012 – 2014 70
  5.2 Các chiến lược cơ bản của VCBS đến năm 2014 . 71
  5.3 Một số giải pháp thực hiện các chiến lược quan trọng nhằm nâng cao năng
  lực cạnh tranh cho VCBS . 71
  5.3 1 Nhóm giải pháp về quảng bá thương hiệu và chăm sóc khách hàng . 71
  5.3.1.1 Quảng bá thương hiệu . 72
  5.3.1.2 Chăm sóc khách hàng 72
  5.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và không
  ngừng phát triển sản phẩm dịch vụ mới 75
  5.3.3 Nhóm giải pháp nhân sự 76
  5.3.4 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công việc và phát triển cơ sở hạ
  tầng kỹ thuật – công nghệ 78
  5.3.5 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro 80
  5.4 Một số kiến nghị đối với cơ quan chức năng . 81
  5.4.1 Đối với bộ tài chính 81
  5.4.2 Đối với ủy ban chứng khoán 81
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 VÀ KIẾN NGHỊ VỚI CÔNG TY . 82
  KẾT LUẬN CHUNG . 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  ----------1.1 Lý do chọn đề tài
  Trong bối cảnh của thời kỳ khủng hoảng kinh tế và tài chính thế giới. Những đợt
  “sóng lừng” tiếp tục thể hiện trên bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế - tài chính Việt
  Nam năm 2011 vừa qua. Với tỷ lệ lạm phát tăng cao trên 18% và các yếu tố vĩ mô khác
  còn bất ổn, thị trường BĐS vẫn đóng băng, nhiều DN khó khăn trong việc tiếp cận vốn.
  Đặc biệt, TTCK Việt Nam năm 2011 sụt giảm nghiêm trọng cả về khối lượng giao dịch
  và giá trị giao dịch Những phiên trượt dốc mạnh làm cho VN-Index, HNX-Index liên
  tục rớt điểm kéo theo nhiều DN và nhiều CTCK mất khả năng thanh toán vốn, không
  có khả năng thanh toán đã phải phá sản, giá trị GD thấp khiến hoạt động dịch vụ CK
  đều gặp khó khăn buộc các CTCK phải xin ngừng nghiệp vụ môi giới CK hay đóng
  cửa các phòng GD, chi nhánh. Theo số liệu của UBCK: Trong năm 2011 vừa qua có
  khoảng 65 CTCK thua lỗ và 71 CTCK lỗ lũy kế.
  Bên cạnh đó, theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, năm 2012 được dự báo
  nền kinh tế tiếp tục lâm vào tình trạng khó khăn nghiêm trọng, nhiều DN đã không còn
  mặn mà với việc niêm yết trên sàn GD CK như trước kia nữa.
  Đứng trước những thách thức thực sự to lớn khi nền kinh tế đang hòa nhịp trên thị
  trường toàn cầu thông qua những định chế thương mại và ph áp luật quốc tế ngày càng
  nghiêm ngặt thì năng lực cạnh tranh là sức mạnh của DN. Vậy các DN Việt Nam nói
  chung và các CTCK nói riêng phải chuẩn bị cho mình một chiến lược cạnh tranh như
  thế nào để khẳng định mình trước hoàn cảnh, giữ thị phần và vị trí tên tuổi của mình
  trên TTCK? Khi mà các giao dịch chứng khoán không còn mấy sôi động buộc các
  CTCK lớn nhỏ phải cạnh tranh khốc liệt, tung ra các sản phẩm dịch vụ phong phú thu
  hút NĐT phát triển trên lãnh thổ chứng khoán chật hẹp.
  Xuất phát từ những thực trạng trên, kết hợp với quá trình thực tập ở Công ty TNHH
  chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai tác giả quyết
  2
  định chọn đề tài “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty TNHH
  Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại Đồng Nai”. Với mục
  đích làm rõ vai trò quan trọng của việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty. Từ
  đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt
  động kinh doanh sản phẩm dịch vụ chứng khoán, tạo ra những giá trị mới dựa trên việc
  đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng giúp cho việc phát triển đối với VCBS
  trên thị trường Đồng Nai cũng như trong khu vực và quốc tế.
  1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài
  Trong suốt thời gian qua không ít những đề tài liên quan đến năng lực cạnh tranh
  được giới chuyên gia khoa học, quản trị chiến lược tìm hiểu và nghiên cứu trên nhiều
  lĩnh vực khác nhau như kinh tế, chính trị, thương mại, luật, quân sự, thể thao Trong
  đó năng lực cạnh tranh của DN trong nền kinh tế luôn là đề tài được đề cập đến nhiều
  hơn cả.
   Luận văn Thạc sỹ với đề tài “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân
  hàng thương mại Việt Nam” của tác giả Đặng Hữu Mẫn. Tác giả nghiên cứu về năng
  lực cạnh tranh từ đó đề ra một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh
  tranh của một số NHTM nội địa trong xu thế hội nhập. Tác giả có nghiên cứu sâu và
  đưa ra được các giải pháp để tăng khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên thuộc phạm vi
  nghiên cứu lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng.
   Bài viết “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong hội nhập
  kinh tế quốc tế” của PGS.TS Nguyễn Thế Nghĩa đăng trên Tạp chí cộng sản điện tử số
  23 (143), Năm 2007. Tác giả khái quát tình hình phát triển của các DN Việt Nam nói
  chung trong bối cảnh hội nhập từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao năng lực cạnh
  tranh của các DN Việt Nam nói chung.
   Luận án Tiến sỹ với đề tài “Xây dựng mô hình công ty chứng khoán trong hoạt
  động của thị trường chứng khoán ở Việt Nam” do Trần Quốc Tuấn làm chủ nhiệm đề
  tài (2004). Tác giả phân tích tổng quát một phần nhỏ về hoạt động các CTCK để từ đó
  3
  giải quyết vấn đề, đưa ra cơ cấu tổ chức phù hợp với hình thái sở hữu đối với công ty
  nhằm góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh về mô hình hoạt động của công ty. Tác
  giả không nghiên cứu sâu về năng lực cạnh tranh của công ty mà chỉ đưa ra một phần
  giải pháp chung cho khả năng cạnh tranh.
   Đề tài nghiên cứu khoa học: “Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu
  sản phẩm INOX của công ty TNHH Khánh Thành Đạt đến năm 2015” của tác giả
  Phạm Hồng Đức (2011). Dựa vào đề tài này, tác giả sẽ có phương pháp nghiên cứu
  mức độ hài lòng và trung thành của khách hàng một cách cụ thể và chi tiết hơn, để từ
  đó có các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh hơn cho công ty.
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu
   Xây dựng hệ thống lý luận chung về năng lực cạnh tranh và công ty chứng
  khoán làm cơ sở nghiên cứu.
   Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh bằng việc thu thập thông tin, số
  liệu, phân tích, giải thích dựa trên hệ thống cơ sở lý luận và nghiên cứu thực tiễn để tìm
  hiểu thực trạng nâng cao năng lực cạnh tranh về dịch vụ chứng khoán của công ty
  chứng khoán, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại, những cơ hội và thách thức đối với
  công ty tác động tới năng lực cạnh tranh với các đối thủ trên TTCK.
   Đề xuất các giải pháp phát triển, nâng cao hoạt động dịch vụ chứng khoán để
  nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các CTCK nói chung. Từ đó áp dụng các giải
  pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh đối với VCBS cùng các CTCK hoạt động
  trên địa bàn Đồng Nai.
  1.4 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  1.4.1 Đối tượng nghiên cứu:
  Năng lực cạnh tranh của công ty chứng khoán
  4
  1.4.2 Phạm vi nghiên cứu
   Phạm vi về không gian nghiên cứu: Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân
  Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai và các CTCK khác
  hoạt động cùng địa bàn.
   Phạm vi về thời gian nghiên cứu: Lấy số liệu nghiên cứu hoạt động của
  các CTCK ở Việt Nam từ năm 2009 – 2011.
  1.5 Phương pháp nghiên cứu
   Sử dụng phương pháp phân tích kinh tế để phân tích các chỉ tiêu tác động đến
  năng lực cạnh tranh của công ty.
   Sử dụng phương pháp thống kê, điều tra xử lý phiếu khảo sát khách hàng về
  sản phẩm dịch vụ bằng Excel và SPSS.
   Sử dụng phương pháp chuyên gia phỏng vấn sâu đối với ban lãnh đạo công ty
  hình thành nên ma trận đánh giá nội bộ, ngoại bộ và ma trận SWOT qua đó đánh giá
  thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty để đưa ra những giải pháp thực tiễn.
  1.6 Những đóng góp mới và hạn chế của đề tài
  1.6.1 Những đóng góp mới của đề tài
   Dựa trên những số liệu thứ cấp được thu thập, tác giả tiến hành phân tích
  môi trường kinh doanh của công ty, đặc biệt nhấn mạnh nhân tố khách hàng qua
  đó tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm dịch
  vụ của công ty, hình thành nên các ma trận đánh giá nội bộ, bên ngoài qua khảo
  sát thăm dò ý kiến chuyên gia và đánh giá đối thủ cạnh tranh so với công ty thông
  qua hệ số đánh giá mức chất lượng từ đó đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu
  quả dịch vụ chứng khoán, khai thác thêm những lợi thế và làm rõ những vấn đề
  còn tồn đọng chung chưa giải quyết được đối với VCBS so với các đối thủ cạnh
  tranh cùng địa bàn.
  5
   Hoàn thiện các quy trình thực hiện trong các sản phẩm dịch vụ chứng
  khoán, trong công tác quản trị để phù hợp với xu thế hiện nay của công ty trong
  việc thu hút các khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp góp phần nâng
  cao khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán trên địa bàn.
  1.6.2 Những hạn chế của đề tài
   Do hạn chế về mặt thời gian, nên đề tài chỉ tập trung phân tích khách
  hàng và các đối thủ cạnh tranh trong ngành tại Biên Hòa chứ chưa khảo sát và tìm
  hiểu hành vi các khách hàng và đối thủ cạnh tranh tiềm năng trên các địa bàn khác
  trong tỉnh Đồng Nai.
   Do trình độ chuyên môn nên tác giả chưa đi sâu vào phân tích hết các yếu
  tố của môi trường kinh doanh mà chỉ nhấn mạnh phân tích một vài yếu tố cơ bản
  tác động tới năng lực cạnh tranh của CTCK so với các CTCK khác.
  1.7 Kết cấu của đề tài: Bao gồm 5 chương
   Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
   Chương 2: Cơ sở lý luận chung về công ty chứng khoán và năng lực cạnh
  tranh của doanh nghiệp.
   Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
   Chương 4: Thực trạng năng lực cạnh tranh của Công ty TNHH Chứng Khoán
  Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
   Chương 5: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh
  cho Công ty TNHH Chứng Khoán Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam tại
  Đồng Nai.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  --------------Tiếng Việt
  [1] Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam (2008), Chiến lược và chính sách kinh
  doanh, Nxb Lao Động – Xã Hội.
  [2] Phạm Hồng Đức (2011), Một số giải pháp nhằm phát triển thương hiệu sản phẩm
  INOX của công ty TNHH Khánh Thành Đạt đến năm 2015.
  [3] Đào Lê Minh (2009), Giáo trình những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị
  trường chứng khoán, Nxb Văn Hóa Thông Tin.
  [4] Michael E. Porter (1998), Chiến lược cạnh tranh, Nxb Thống Kê
  [5] Hà Văn Sơn (2004), Giáo trình lý thuyết thống kê, Nxb Thống kê.
  [6] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS (Tập
  1), Nxb Hồng Đức.
  [7] Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS (Tập
  2), Nxb Hồng Đức.
  [8] Nguyễn Trúc Vân (2008), Xây dựng và phát triển thương hiệu, Nxb Lao ĐộngXã Hội.
  [9] Bùi Kim Yến (2007), Giáo trình thị trường chứng khoán, Trường ĐH Kinh tế TP
  HCM, Nxb Lao động xã hội.
  Tiếng anh
  [10] Craig and Rober Grant (1993), Strategy Management
  [11] Gerbing & Anderson (1988), “An Update Paradigm for Scale Development
  Incorporing - - Unidimensionality and Its Asssessments”, Journal of Marketing
  Reseach, Vol.25, 186 – 192
  [12] Hair & Ctg (1998, 111), Multivariate Data Analysis, Prentice – Hall Internatinal,
  Inc
  [13] Jabnoun & Al – Tamimi (2003) “Measuring perceived service quality at UAE
  commercial banks”, International Journal or Quality and Reliability
  Management, (20), 4
  [14] Michael Porter, Competitive strategy, The free press, 1980
  Trang web điện tử
  [15] http://baomoi.com.vn
  [16] http://caohockinhte.vn/forum
  [17] http://investor.vietinbank.vn/Handlers/DownloadReportView.ashx?ReportID=53
  [18] http://www.nghiencuukinhtehoc.com/2011/09/nang-luc-canh-tranh-cua-doanhnghiep-la.html
  [19] http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1313349/1319416
  [20] http://vano.vn/images/ads/1256562514_ChungkhoanVietcombankLogo.jpghttp://vano.vn/images/ads/1256562514_ChungkhoanVietcombankLogo.jpg
  [21] http://www.vcbs.com.vn/About/VCBSReports.aspx

  Xem Thêm: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng thương mại cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status