Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp v

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp v

  Đề tài nghiên cứu năm 2012
  PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BIÊN HÒA
  M C L C
  Danh mục từ vi ết tắt
  Danh mục bảng biểu
  Danh mục biểu đồ
  Danh mục sơ đồ
  HƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  1.1 Lý do chọn đề tài Trang 1
  1.2 Tổng quan về lị ch sử nghiên cứu đề tài .2
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu 3
  1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  1.5 Phương pháp nghiên cứu 4
  1.6 Tính mới c ủa đề tài 4
  1.7 Kết cấu của đề tài .5
  TÓM TẮT HƯƠNG 1 6
  HƯƠNG 2: Ơ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP V CHO VAY CỦA NGÂN
  HÀNG THƯƠNG ẠI
  2.1 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại .7
  2.1.1 Tổ ng quan về tín d ụng ngân hàng .7
  2.1.1.1 Khái niệm về tín d ụng ngân hàng .7
  2.1.1.2 Bản chất và chức năng của tín dụng 7
  2.1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng .8
  2.1.1.4 Các hình thức tín dụng ngân hàng .9
  2.1.2 Tổng quan về nghiệp vụ cho vay khách hàng cá nhân c ủa ngân hàng
  thương mại 12
  2.1.2.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 12
  2.1.2.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân .12
  2.1.2.3 Phân biệt cho vay khách hàng cá nhân với hình thức cho vay các
  doanh nghiệp, tổ chức kinh tế .13
  2.1.2.4 Các loại hình cho vay khách hàng cá nhân .14
  2.1.2.5 Các quy định về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân c ủa ngân
  hàng thương mại 15
  2.2 Rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 21
  2.2.1 Khái niệm rủi ro từ hoạt động cho vay cá nhân 21
  2.2.2 Các loại r ủi ro cho vay 22
  2.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro 23
  2.2.3.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng cá nhân 23
  2.2.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 23
  2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân c ủa
  ngân hàng thương mại 24
  2.4 Mô hình hồi quy tuyến tính bội 25
  2.5 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay của ngân hàng thương
  mại 26
  2.5.1 Tỷ l ệ doanh số cho vay trên vốn huy động .26
  2.5.2 Tỷ l ệ dư n ợ trên vốn huy động 27
  2.5.3 Hệ số thu nợ 27
  2.5.4 Vòng quay vốn tín dụng 27
  2.5.5 Tỷ l ệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ 28
  2.5.6 Tỷ l ệ nợ xấu trên tổng dư nợ .28
  2.5.7 Tỷ l ệ nợ mất khả năng thanh toán trên tổng dư nợ .28
  TÓM TẮT HƯƠNG 2 29
  HƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ỨU
  3.1 Quy trình nghiên cứu 30
  3.2 Thu thập dữ liệu 31
  3.2.1 Thu thập dữ li ệu thứ cấp .31
  3.2.2 Thu thập dữ li ệu sơ cấp .32
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 32
  3.3.1 Nghiên cứu định tính .32
  3.3.2 Nghiên cứu định lượng 32
  3.3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ định lượng 32
  3.3.2.2 Nghiên cứu chính thức 32
  3.3.2.3 Xác định mẫu nghiên cứu .32
  3.3.2.4 Phương pháp phân tích dữ li ệu .33
  3.4 Thiết kế mô hình 34
  3.4.1 Mô hình nghiên cứu đề nghị .34
  3.4.2 Một số giả thuyết đặt ra cho mô hình nghiên cứu .35
  3.4.3 Xây dựng thang đo 35
  TÓM TẮT HƯƠNG 3 37
  HƯƠNG 4: PHÂN TÍ H Á NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT
  ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG
  NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BIÊN HOÀ
  4.1 Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội c ủa thành phố Biên Hoà .38
  4.2 Tổng quan về NHNo&PTNT .39
  4.2.1 Lị ch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT Việt Nam 39
  4.2.2 Lị ch sử hình thành và phát triển NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà 40
  4.3 Thực trạng cho vay khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên
  Hoà 41
  4.3.1 Tình hình huy động vốn tại NHNo&PTNT Biên Hoà 42
  4.3.2 Tình hình dư nợ cho vay tại NHNo&PTNT Biên Hoà .43
  4.3.3 Tình hình hoạt động cho vay khách hàng cá nhân c ủa NHNo&PTNT chi
  nhánh Biên Hoà .45
  4.3.3.1 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân theo kỳ hạn .45
  4.3.3.2 Tình hình dư nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm .45
  4.3.3.3 Tình hình nợ xấu trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà 47
  4.3.3.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân
  tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà .49
  4.3.4 Tình hình lợi nhuận của NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà .50
  4.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT
  chi nhánh Biên Hòa .51
  4.4.1 Chính sách tín dụng .51
  4.4.2 Sản phẩm tín dụng cá nhân .54
  4.4.3 Trình độ cán bộ tín d ụng .54
  4.4.4 Nhân tố từ phía khách hang 55
  4.5 Kết quả nghiên cứu khảo sát thực tế .55
  4.5.1 Đánh giá sơ bộ kết qu ả khảo sát thực tế 56
  4.5.1.1 Về nghề nghiệp của khách hàng .56
  4.5.1.2 Về mục đích sử dụng vốn vay .56
  4.5.2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá
  nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà 57
  4.5.2.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha 57
  4.5.2.2 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA) 60
  4.5.2.3 Hiệu chỉnh lại mô hình nghiên cứu .64
  4.5.2.4 Xây dựng phương trình hồi quy bội 65
  4.6 Đánh giá chung về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân hiện nay tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà .72
  4.6.1 Những thành tựu đạt được .72
  4.6.2 Những mặt còn tồn tại hạn chế .73
  TÓM TẮT HƯƠNG 4 75
  HƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
  KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT
  TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH BIÊN HOÀ
  5.1 Phương hướng phát triển hoạt động cho vay cá nhân của NHNo&PTNT chi
  nhánh Biên Hoà .76
  5.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà .77
  5.2.1 Hoàn thiện chính sách tín dụng .78
  5.2.2 Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn của CBTD .78
  5.2.3 Xây dựng quy trình cho vay hợp lý .79
  5.2.4 Nâng cao công tác quản lý thu hồi n ợ .79
  5.2.5 Đa dạng hoá sản phẩm tín dụng 80
  5.2.6 Nâng cao chất lượng hệ thống thông tin .80
  5.2.7 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 81
  5.3 Một số kiến nghị đối v ới NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà .81
  TÓM TẮT HƯƠNG 5 83
  KẾT LUẬN CHUNG .84
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
  1.1 Lý do chọn đề tài:
  Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới
  (WTO) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với n ền kinh tế Việt Nam. Sự thay đổi,
  sự tăng trưởng trên nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội c ủa Việt Nam cho th ấy WTO thực
  sự có tác động rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và của thị trường tài
  chính nói riêng. Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Việt Nam vươn lên trở
  thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 theo Nghị quyết Trung
  ương Đảng đã đề ra nhằm đưa đất nư ớc sánh vai với các cường quốc trong khu vực
  và trên toàn thế giới. [16]
  Để làm được điều này đòi hỏi mọi cấp, mọi ngành từ Trung ương đến đị a
  phương cùng chung tay xây dựng đất nước phồn vinh và giàu đẹp. Trong đó, hoạt
  động của ngành ngân hàng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển của đất
  nước, các tổ chức kinh tế xã hội nói chung và cá nhân nói riêng nhằm đáp ứng nhu
  cầu kinh tế xã hội ngày càng cao c ủa đất nước. Thực vậy, hoạt động ngân hàng
  đóng một vai trò hết sức to lớn trong việc khai thông nguồ n vốn cho n ề n kinh tế.
  Thông qua hoạt động ngân hàng mà mọi ngu ồn vốn được tích tụ, tập trung và phân
  phối l ại cho các đối tượng có nhu cầu vốn, từ đó thúc đẩy kinh tế ngày một phát
  triển. Các hoạt động của NHTM không ngừng được mở rộng và phát triển cả về
  chất và lượng. Trong các hoạt động đó có thể nói hoạt động cho vay là hoạt động
  truyền thống và quan trọng bậc nhất c ủa các NHTM.[16]
  Trong thực tế hoạt động của các NHTM ở Việt Nam, nhóm KHCN thường
  chiếm tỷ trọng nhỏ hơn về doanh số giao dị ch so với KHDN, việc phân tích và thẩm
  định đối với KHCN cũng tương đối đơn giản, vì vậy các NHTM thường đặt nặng
  vấn đề quản trị hiệu quả tín dụng đối với nghiệp vụ dành cho KHDN nhiều hơn.
  Tuy nhiên, khi n ền kinh tế phát triển, nhu cầu giao dị ch với ngân hàng c ủa các
  KHCN ngày càng gia tăng thì việc quan tâm đúng mức hiệu quả cho vay đối với đối
  tượng KHCN là yêu cầu tất y ếu trong chiến lược cạnh tranh c ủa các NHTM.[14]
  2
  Trong các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng nói chung và nghiệp vụ ngân hàng
  đối v ới KHCN nói riêng, hoạt đ ộng cho vay luôn nhận được sự chú ý quan tâm đặc
  biệt c ủa các nhà quản trị NHTM. Sở dĩ như vậy vì hoạt độ ng cho vay luôn là hoạt
  động mang lại nguồn thu nhập lớn nhất cho NHTM và đồng thời cũng là hoạt động
  gánh chịu nhiều rủi ro ti ềm ẩn nhất.
  Nhìn vào tình hình hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh
  Biên Hoà trong thời gian qua đã đạt được nhữn g kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên
  cũng còn nhiều mặt tồn tại cần giải quyết và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động
  của công tác này. Trên cơ sở lý luận học được tại trường và kinh nghiệm thực thực
  tiễn thu được trong quá trình thực tập tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà, em
  mạnh dạn đi vào nghiên cứu và tìm hiểu về đề tài “PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ
  ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
  TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI
  NHÁNH BIÊN HOÀ” làm đề tài nghiên cứu khoa học của mình.
  1.2 Tổng quan về lịch sử nghiên cứu đề tài:
  Hoạt động cho vay của ngân hàng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy nền kinh
  tế phát triển. Bên cạ nh đó, hoạt động cho vay còn là nghiệp vụ then chốt quy ết đ ịnh
  sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vì vậy, những đề tài nghiên cứu về hoạt độ ng
  cho vay của ngân hàng không những thu hút đông đảo sinh viên ở các trường đại
  học tham gia nghiên cứu mà tự bản thân mỗi ngân hàng cũng tự nghiên cứu về vấn
  đề này, có những công trình nghiên cứu mang tính thực tiễn cao và được ứng dụng
  rộng rãi. Các đề tài nghiên cứu ở lĩnh vực này khá phổ biến, tại trường Đại học Lạc
  Hồng cũng khá nhiều sinh viên viết về lĩnh vực này, tiêu biểu:
   Nguyễn Thuỵ Mai Trinh, Báo cáo nghiên cứu khoa học (2010), “Vậ n
  dụng mô hình hồi quy Binary Logistic để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến
  quyết định cho vay của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
  chi nhánh Đồng Nai”. Ở nghiên cứu này, tác giả đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến
  quyết đ ị nh cho vay ở ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi
  nhánh Đồng Nai. Vận dụng mô hình hồi quy Binary logistic để xây dựng mô hình
  3
  các nhân tố ảnh hưởng đến quyết đ ịnh cho vay của ngân hàng thương mại cổ phầ n
  Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai. Từ đó phân tích xem xét mức độ ảnh
  hưởng của từng nhân tố. Trên cơ sở đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
  hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi
  nhánh Đồng Nai.
   Phạm Nguyễn Anh Khoa, Báo cáo nghiên cứu khoa học (2011), “Giải
  pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
  Techcombank Đồng Nai”. Trên cơ sở so sánh nhận định nhu cầu và tâm lý khách
  hàng với m ột s ố sản phẩm thông dụng hiện có ở ngân hàng đánh giá hiệu quả và sự
  đa dạng các sản phẩm cho vay KHCN ở chi nhánh. Từ đó đề ra giải pháp mở rộng
  thị trường cho vay KHCN của Techcombank.
   Bùi Văn Thuỵ, Báo cáo nghiên cứu khoa học (năm 2011), “Ki ểm định
  các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và
  Phát triển nông thôn Chi nhánh Huyện Vĩnh Cửu”. Từ số li ệu và khảo sát thực
  tế tác giả tìm ra các yếu tố tác độ ng tới hoạt động tín dụng, đưa ra mô hình của các
  nhân tố tác động tới hoạt động tín dụng của ngân hàng, Từ mô hình trên, dự báo sự
  ảnh hưởng của các yếu tố tác động tới hoạt động tín dụng tại ngân hàng.
  Mỗi bài viết trên đều có cách đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, giải quy ết vấn đề
  phù hợp với b ối cảnh kinh tế tại th ời đi ểm nghiên cứu và đã được đánh giá cao.
  Trong bài nghiên cứu này, tác giả có hướng nghiên cứu riêng, cụ thể:
  Qua quá trình nghiên cứu định tính, tác giả tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến
  hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà, đồng thời xây
  dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà. Trên cơ sở đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng
  đến hoạt động cho vay KHCN và xem xét mức ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt
  động cho vay KHCN c ủa ngân hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
  1.3 Mục tiêu nghiên cứu :
  4
   Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó
  đến hoạt độ ng cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
   Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt độ ng cho
  vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
  1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
   Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Biên Hoà.
  Đối tượng khảo sát: Khách hàng đã và đang vay vốn tại Ngân hàng Nông
  nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Biên Hoà.
   Phạm vi nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu: năm 2009, năm 2010, năm 2011.
  Không gian nghiên cứu: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
  nhánh Biên Hoà.
  1.5 Phương pháp nghiên cứu:
  Nghiên cứu được tiến hành qua hai bước: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu
  chính thức.
   Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu
  định tính với k ỹ thu ật thảo luận tay đôi, phương pháp chuyên gia nh ằm tìm ra các
  nhân tố ảnh hưởng và thang đo của các nhân tố ảnh hưởng đế n hoạt động cho vay
  KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
   Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua kỹ thu ật phỏng vấn trực
  tiếp nhằm thu thập thông tin từ khách hàng đã và đang vay vốn tại NHNo&PTNT
  chi nhánh Biên Hoà. Thông tin thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS
  20.0. Thang đo sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach
  alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội đư ợc sử dụng để
  kiểm định mô hình nghiên cứu.
  1.6 Tính mới c ủa đề tài:
  5
  Qua quá trình nghiên cứu định tính, tác giả tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến
  hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà, đồng thời xây
  dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà. Trên cơ sở đó, phân tích các nhân tố ảnh hưởng
  đến hoạt động cho vay KHCN và xem xét mức ảnh hưởng của các nhân tố đến hoạt
  động cho vay KHCN của ngân hàng. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
  hiệu quả hoạt động cho vay KHCN tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
  1.7 Kết cấu của đề tài:
  Báo cáo nghiên cứu khoa học gồm 5 chương:
  - Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu.
  - Chương 2: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ cho vay của ngân hàng thương mại.
  - Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
  - Chương 4: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách
  hàng cá nhân tại NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.
  - Chương 5: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khách hàng cá nhân tại
  NHNo&PTNT chi nhánh Biên Hoà.

  Xem Thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status