Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty cổ phần Alphanam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty cổ phần Alphanam

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2011
  Đề tài: Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty cổ phần Alphanam


  MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Trong thực tiễn hoạt động, ban giám đốc công ty nói chung và giám
  đốc tài chính nói riêng thường xuyên đứng trước những quyết định kinh
  doanhcó liên quan chặt chẽ đến các vấn đề tài chính của công ty. Nhưng
  hầu hết các nhà quản lý chủ chốt bao gồm chủ DN, giám đốc và kế toán
  trưởng đều rất ít sử dụng các mô hình trong việc ra quyết định quản lý. Kết
  quả là hiệu quả quản lý DN nói chung và quản lý tài chính nói riêng không
  cao, phụ thuộc vào kinh nghiệm và ý chí chủ quancủa nhà quản lý.
  Qua nghiên cứu cho thấy: Nhu cầu thực hiện nghiên cứu nhằm đưa
  ra những mô hình ra quyết định có thể ứng dụng trong thực tiễn vừa mang
  tính khoa học, định lượng vừa phù hợp với môi trường quản lý của Việt
  Nam đã trở thành một nhu cầu cấp thiết.
  Hơn nữa, theo mô hình chuyển đổi từ công ty nhà nước sang công ty
  công ty cổ phần thì ngày càng nhiều các mô hình công ty cổ phần ra đời. Và
  cấu trúc vốn đối với công ty cổ phần luôn là vấn đề mà các nhà quản lý
  quan tâm.
  Mặt khác, hiện nay khi các công ty hoạt động trong nền kinh tế thị
  trường, chịu tác động bởi các nhân tố bên trong và bên ngoài công ty như:
  lạm phát, lãi suất, trình độ quản lý, khoa học công nghệ Những biến động
  này có thể làm thu nhập của công ty tăng lên hay giảm xuống. Do đó một
  cấu trúc thâm dụng nợ có thể phù hợp trong giai đoạn này nhưng có thể
  không còn phù hợp trong giai đoạn khác. Vì thế, nhà quản trị phải dự đoán
  được trước những biến đổi của thị trường để có thể đưa ra các quyết định
  đúng đắn, xây dựng CTVTƯcho từng giai đoạnphát triển của công ty là
  điều rất cần thiết.
  2
  Đặc trưng của một CTVTƯđó là chi phí sử dụng vốn thấp nhất, rủi
  ro phát sinh thấp nhất và đem lại tỷ suất sinh lợi cao nhất. Một CTVTƯ
  nhằm đến mục tiêutối đa hóa giá trị DN, cụ thểhơn là tối đa hóa giá trịcổ
  phần mà cổ đông nắm giữ đang là một khó khăn rấtlớn cho tất cả các DN
  mà cụ thể là ban điều hành DN.
  Vì những lý do trên tôi chọn đề tài: “ Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu
  cho công ty cổ phần Alphanam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt
  nghiệp của mình. Luận văn tập trung đi sâu nghiên cứu một cách có hệ
  thống cơ sở lý luận về CTV, từ đó đề xuất giải pháp hoạch định CTVvới
  mục tiêu xây dựng cơ cấu cho doanh nghiệp, ngoài ra còn đáp ứng được yêu
  cầu lý luận và thực tiễn hiện nay.
  2. Đối tượng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là CTVcông ty cổ phần và cụ thể
  là cấu trúc vốn công ty cổ phần Alphanam.
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Báo cáo tài chính 3 năm 2008, 2009, 2010 của công ty cổ phần
  Alphanam nhằm phân tích, đánh giá thực trạng cơ cấu vốn của DN.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  -Định tính: Bằng các phương pháp thốngkê, mô tả, so sánh CTVvà
  chi phí sử dụng vốn của công ty cổ phần Alphanam qua 3 năm.
  -Định lượng: Bằng cách xây dựng mô hình nghiên cứu, chạy phần
  mềm solver để tìm ra CTVTƯcho công tycổ phần Alphanam.
  5. Một số nghiên cứu liên quan
  Nghiên cứu của Maslis (1983) cho thấy giá cổ phiếu có tương quan
  thuận (dương) với mức độ tài trợ, cũng như là mối liên hệ giữa hiệu quả
  hoạt động DN với cơ cấu vốn. Trong khoảng từ 0,23 đến 0,45 là tỷ lệ nợ
  3
  hiệu quả tác động đến hiệu quả hoạt động DN. Tối ưu hóa được tỷ lệ này sẽ
  có lợi cho DN.
  Nghiên cứu của Wei Xu (2005) cho thấy có mối liên hệ vững chắc về
  hiệu quả hoạt động của DN (đo lường bằng ROE) với cơ cấu tài chính: (1)
  hiệu quả hoạt động của DN có mối liên hệ cùng chiều (dương) với tỷ lệ nợ;
  (2) khi tỷ lệ nợ nằm trong khoảng 24,52% tới 51,13%thì hiệu quả hoạt động
  có mối quan hệ theo phương trình bậc hai và bậc ba với tỷ lệ nợ.
  Nghiên cứu của Margaritis (2007) về mối quan hệ nhân quả giữa cơ
  cấu vốn và hiệu quả hoạt động của DN cho thấy hiệu quả hoạt động của DN
  ảnh hưởng đến cơ cấu vốn, và ngược lại cơ cấu vốn cũng tác động đến hiệu
  quả hoạt động của DN.
  Tóm lại, các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy CTVmà cụ thể là tỷ
  lệ nợ, thuế suất thuế TNDN có tác động tới hiệ quả hoạt động của DN. Vì
  vậy, đề tài tập trung hướng tới đi tìm một CTVhợp lý cho DN nhằm nâng
  cao hiệu quả hoạt động của DN.
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  Luận văn góp phần vào lý luận một cách có hệ thống của việc xây
  dựng CTVTƯcho DN.
  Đưa ra giải pháp nhằm xây dựng được CTVTƯcho công ty cổ phần
  Alphanam và có thể vận dụng phương pháp này cho các công ty cổ phần
  khác tại Việt Nam hiện nay.
  7. Cấu trúc luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương:
  Chương I: Cơ sở lý luận
  Chương II: Thực trạng cấu trúc vốn và chi phí sử dụng vốn tại công
  ty cổ phần Alphanam
  Chương III: Xây dựng mô hình nghiên cứu


  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  1.1 Cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu
  1.1.1 Khái niệm cấu trúc vốn và cấu trúc vốn tối ưu
  Cấu trúc vốn của DN được định nghĩa như là sự kết hợp giữa nợ và
  vốn cổ phần trong tổng nguồn vốn dài hạn mà doanh nghiệp có thể huy
  động được để tài trợ cho các dự án đầu tư.
  Cấu trúc vốn tối ưu được hiểu như một tỷ lệ lý tưởng giữanợ ngắn
  hạn thường xuyên, nợ dài hạn và vốn chủ sở hữumà tại đó doanh nghiệp có
  thể tối đa hóa được giá trị thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) với mức chi phí
  sử dụng vốn là thấp nhất.
  1.1.2 Các nhân tố tác động đến cấu trúc v ốn v à cấu trúc vốnt ối ưu
  1.1.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp
  a, Lợi nhuận (ROA)
  Được đo lường bằng chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản. Theo lý
  thuyết trật tự phân hạngthì các nhà quản lý thích tài trợ cho các dự án bằng
  TÀI SẢN NGUỒN VỐN
  Nợ ngắn hạn không thường xuyên
  Nợ ngắn hạn thường xuyên
  Nợ dài hạn
  Vốn chủ sở hữu
  Cấu
  Trúc
  Vốn
  5
  nguồn vốn nội bộ hơn sau đó mới đến nguồn vốn từ bên ngoài. Ngoài ra các
  công ty có lời không thích huy động thêm VCSH nhằm tránh việc pha loãng
  quyền sở hữu. Điều này có nghĩa là các công ty có lời sẽ có tỷ lệ nợ vay
  thấp. Nghiên cứu của Titman và Wessels (1988) ; Rajan và Zingales (1995)
  ởcác nước phát triển; Wiwattanakantang (1999) ở Thái Lan; Chen (2004) ở
  Trung Quốc cho thấy mối quan hệ tỷ lệ nghịch (-) giữa đòn bẩy tài chính và
  lợi nhuận.
  b, Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu(ROE)
  Bằng một số lý thuyết đã nghiên cứu và kiểm chứng bằng thực
  nghiệm, Ivo Welch cho rằng: tỷ lệ sinh lời trên cổ phiếu có ảnh hưởng
  ngược chiều (-) đến hệ số nợ. Vì nếu DNcó tỷ lệ sinh lời trên cổ phiếu cao,
  các cổ đông sẵn sàng đồng ý giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư mà không nhận
  cổ tức. Khi đó, DNsẽ chuyển từ việc huy động nợ sang sử dụng VCSHtừ
  nguồn lợi nhuận tái đầu tư.
  c, Tài sản cố định hữu hình(TANG)
  Được đo lường bằng chỉ số TSCĐhữu hình trên tổng tài sản. Theo
  các lý thuyết, TSCĐhữu hình có mối quan hệ tỷ lệ thuận (+) với đòn bẩy
  tài chính, bởivì các chủ nợ thường đòi hỏi phải có thế chấp để đảm bảo cho
  các khoản vay. Hơn nữa giá trị thanh lý của công ty cũngtăng lên khi có
  TSCĐ hữu hình và làm giảm thiệt hại trong trường hợp công ty phá sản.
  Nghiên cứu của Titman và Wessels (1988) ; Rajan và Zingales (1995) ở các
  nước phát triển; Wiwattanakantang (1999) ở Thái Lan; Chen (2004) ở
  Trung Quốc cho thấy mối quan hệ tỷ lệ thuận (+)giữa đòn bẩy tài chính và
  TSCĐhữu hình.
  d, Thuế(TAX)
  Được đo lường bằng thuế suất thuế TNDN mà công ty phải chịu. Các
  công ty có thuế suất thuế TNDN cao thường có xu hướng sử dụng nhiều nợ
  6
  vay để tận dụng lợi ích từ tấm chắn thuế từ lãi vay. Vì thế thuế suất thuế
  TNDN tỷ lệ thuận (+) với đòn bẩy tài chính.
  e, Quy mô của công ty(SIZE)
  Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng có một mối quan hệ tỉ lệ thuận giữahệ
  số nợ và quy mô DN. Marsh (1982) nhận thấy các doanh nghiệp lớn thường
  lựa chọn vay nợ dài hạn, trong khi các DN nhỏ lại chọn nợ ngắn hạn. Trước
  hết do lợi thế về quy mô cũng như uy tín, rủi ro phá sản thấp, dòng tiền ổn
  định các DNlớn có thể tiếp cận thị trường tín dụng dễ dàng hơn các DN
  nhỏ. Trong khi đó các DNnhỏ, thu nhập chưa ổn định hoặc thấp lại rất ít
  mạo hiểm vay nợ vì nó làm chorủi ro phá sản của DNvốn đã cao còn cao
  hơn nữa. Nghiên cứu của Wiwattnakantang (1999); Huang và Song (2002);
  Chen (2004) ở các nước đang phát triển; của Titman và Wessels (1988);
  Rajan và Zingales (1995) ở các nước phát triển cho thấy quy mô của công
  ty và đòn bẩy tài chính có mối quan hệ tỷ lệ thuận (+).
  f, Lá chắn thuế từ khấu hao(TSE)
  Lá chắn thuế do khấu hao được gọi là các khoản tiết kiệm thuế
  không phải nợ. Deangelo và Mauslis (1980) cho rằng khoản tiết kiệm thuế
  không phải nợ được dùng để thay thế cho phần tiết kiệm thuế do tài trợ
  bằng nợ, và khi các điều kiện khác không đổi thì một DN có khoản tiết
  kiệm thuế không phải nợ được dự đoán là sẽ vay nợ ít hơn.
  g, Chi phí nợ(r
  d
  )
  Lãi vay được sử dụng làm chi phí nợ vì DN không phát hành trái
  phiếu. Về lý thuyết, lãi vay càng cao thì việc sử dụng nợ sẽ giảm vì khi chi
  phí nợ tăng lên DNsẽ chuyển sang sử dụng vốn chủ sở hữu.
  h, Chi phí vốn chủ sở hữu(r
  e
  )
  Chi phí VCSH được đo lường bằng tỷ lệ lãi suất yêu cầu của chủ sở
  hữu đốivới vốn đầu tư vào DN. Đây là chi phí rất quan trọng ảnh hưởng
  7
  đến cơ cấu vốn của DN. Do vậy, về lý thuyết thì chi phí VCSHsẽ biến động
  cùng chiều (+) với tỷ số nợ, chi phí VCSHtăng sẽ hạn chế DNsử dụng
  VCSH mà chuyển sang dùng nợ.
  i, Chi phí phá sản
  Khi công ty lâm vào tình trạng phá sản thì những chi phí như: chi phí
  hành chính, chi phí liên quan đến việc bán và chuyển nhượng tài sản
  được coi như chi phí phá sản của công ty. Theo thứ tự ưu tiên khi phá sản,
  lợi nhuận từ bán tài sản được phân phối cho chủ nợ trước sau đó mới được
  dành cho cổ đông. Trong sự kiện phá sản, nói chung, những người nắm giữ
  chứng khoán nhận được ít hơn so những gì họ có thể nhận khi không có chi
  phí phá sản.Vì vậy khi chi phí phá sản cao sẽ ít hấp dẫn các nhà đầu tư nắm
  giữ chứng khoán công ty hơn và công ty sẽ tăng cường sử dụng nợ để tài trợ
  cho dự án. Chi phí phá sản sẽ biến động cùng chiều (+) với hệ số nợ.
  STT YẾU TỐ GIẢI THÍCH QUAN HỆ
  1 ROA Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (-) Nghịch biến
  2 ROE Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (-) Nghịch biến
  3 TANG Tài sản cố định hữu hình/ Tổng tài sản (+) Đồng biến
  4 TAX
  Thuế TNDN hiện hành/ Lợi nhuận
  trước thuế và lãi vay
  (+) Đồng biến
  5 SIZE Gía trị logarith của tổng tài sản (+) Đồng biến
  6 TSE Khấu hao/ Tổng tài sản (-) Nghịch biến
  7 rd Chi phí nợ (-) Nghịch biến
  8 re Chi phí vốn chủ sở hữu (+) Đồng biến
  9 Chi phí phá sản (+) Đồng biến
  Bảng1.1: Bảng tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến CTV (hệ số nợ)
  1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn tối ưu
  a, Rủi ro kinh doanh của doanh nghiệp
  Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng khuếch đại EBIT từ đó khuếch đại
  EPS. Rủi do kinh doanh cao sẽ làm EBIT giảm mạnh, để EPS không giảm

  Xem Thêm: Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty cổ phần Alphanam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng cấu trúc vốn tối ưu cho công ty cổ phần Alphanam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

file type pdf giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status