Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thiên Tân

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thiên Tân

  MỞ ĐẦU

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tài sản cố định là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân, nó là yếu tố quan trọng của quá trình sản xuất của xã hội. Hoạt động sản xuất thực chất là quá trình sử dụng các tư liệu lao động để tác động vào đối tượng lao động để tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người. Đối với các doanh nghiệp, tài sản cố định là nhân tố đẩy mạnh quá trình sản xuất kinh doanh thông qua việc nâng cao năng suất của người lao động. Bởi vậy tài sản cố định được xem như là thước đo trình độ công nghệ, năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
  Trong những năm qua, vấn đề nâng cao hiệu quả của việc sử dụng tài sản cố định đặc biệt được quan tâm. Đối với một doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô tài sản cố định mà còn phải biết khai thác có hiệu quả nguồn tài sản cố định hiện có. Do vậy một doanh nghiệp phải tạo ra một chế độ quản lý thích đáng và toàn diện đối với tài sản cố định, đảm bảo sử dụng hợp lý công suất tài sản cố định kết hợp với việc thường xuyên đổi mới tài sản cố định.
  kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý tài sản cố định của một doanh nghiệp. kế toán tài sản cố định cung cấp những thông tin hữu ích về tình hình tài sản cố định của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên những thông tin ấy, các nhà quản lý sẽ có được những phân tích chuẩn xác để ra những quyết định kinh tế. Việc hạch toán kế toán tài sản cố định phải tuân theo các quy định hiện hành của chế độ tài chính kế toán. Để chế độ tài chính kế toán đến được với doanh nghiệp cần có một quá trình thích ứng nhất định. Nhà nước sẽ dựa vào tình hình thực hiện chế độ ở các doanh nghiệp, tìm ra những vướng mắc để có thể sửa đổi kịp thời.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Trên cơ sở phân tích lý luận và vận dụng lý luận vào thực tiễn ở doanh nghiệp sản xuất, nhằm bổ sung những vấn đề mới về lý luận kế toán tài sản cố định, hoàn thiện kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất.
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài chủ yếu đi sâu nghiên cứu và phân tích lý luận và thực tế kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân trong năm 2006 và qua đó đưa ra các nhận xét đánh giá về những mặt đạt được và những hạn chế còn tồn tại qua đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng một số phương pháp chủ yếu sau để nghiên cứu: Phương pháp duy vật biện chứng; Phương pháp thống kê kinh tế; Phương pháp hạch toán kế toán; Phương pháp phân tích
  Từ những hiểu biết của bản thân trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân cùng với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Hoàng Vân Ngọc, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  Ngoài lời nói đầu và kết luận, chuyên đề tốt nghiệp có kết cấu gồm 3 phần:
  Phần I: Đặc điểm chung về công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân
  Phần II: Cơ sở lý luận và thực tiễn về kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân.
  Phần III: Kết quả thực tập tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân.  LỜI MỞ ĐẦU
  Phần I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  I. Những vấn đề chung về tài sản cố định
  1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của tài sản cố định
  1.1. Khái niệm, vai trò của tài sản cố định trong sản xuất kinh doanh
  1.2. Đặc điểm của tài sản cố định
  2. Phân loại và đánh giá tài sản cố định
  2.1. Phân loại tài sản cố định
  2.2. Đánh giá tài sản cố định
  3. Khấu hao tài sản cố định
  3.1. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định
  3.2. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
  4. Giá trị hao mòn của tài sản cố định
  5. Yêu cầu tổ chức quản lý tài sản cố định
  II. Hạch toán tài sản cố định
  1. Sự cần thiết phải hạch toán tài sản cố định
  2. Nhiệm vụ của hạch toán tài sản cố định trong các doanh nghiệp
  3. Hạch toán chi tiết tài sản cố định
  4. Hạch toán tổng hợp tài sản cố định
  4.1. Hạch toán tình hình biến động tài sản cố định
  4.2. Hạch toán tài sản cố định thuê tài chính
  4.3. Hạch toán khấu hao tài sản cố định
  4.4. Hạch toán sửa chữa tài sản cố định
  5. Sổ kế toán
  5.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung
  5.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái
  5.3. Hình thức chứng từ ghi sổ
  5.4. Hình thức Nhật ký chứng từ
  5.5. Hình thức ghi sổ bằng máy vi tính

  Phần hai: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN TÂN
  1. Vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  2. Mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty
  2.1. Mục tiêu
  2.2. Nhiệm vụ
  3. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2005 và 2006
  4. Mô hình tổ chức
  5. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
  5.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
  5.2. Phân công nhiệm vụ phòng tài chính - kế toán
  6. Tổ chức công tác hạch toán kế toán của Công ty
  6.1. Chính sách và chế độ kế toán
  6.2. Tổ chức vận dụng tài khoản kế toán, sổ sách kế toán
  6.3. Trình tự ghi sổ kế toán
  7. Tình hình thực tế hạch toán tài sản cố định tại Công ty
  7.1. Đặc điểm, phân loại và đánh giá tài sản cố định tại Công ty
  8.2. Đánh giá tài sản cố định tại Công ty
  8.3. Hạch toán tài sản cố định tại Công ty
  8.3.1. Chứng từ sử dụng
  8.3.2 Phương pháp hạch toán
  9. Công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định tại Công ty

  Phần ba: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THIÊN TÂN
  I. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân
  1. Những ưu điểm
  2. Những tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý tài sản cố định tại Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân
  II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tài sản cố định ở Công ty TNHH thương mại tổng hợp Thiên Tân

  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC

  Xem Thêm: Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thiên Tân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hạch toán kế toán tài sản cố định tại Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thiên Tân sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status