Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á

  Đề tài thực hiện năm 2011
  Phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  1 Lý do chọn đềtài: .1
  2 Phương pháp nghiên cứu: .1
  3 Ý nghĩa khoa học của đềtài: 1
  4 Mục đích nghiên cứu đềtài: .2
  5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .2
  6 Bốcục đềtài: 2
  Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI .3
  1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI: .3
  1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: .4
  1.1.2 Phân lọai ngân hàng thương mại: .4
  1.1.3 Chức năng của các Ngân hàng thương mại: .5
  1.1.3.1 Chức năng trung gian tín dụng: . 5
  1.1.3.2 Chức năng trung gian thanh toán : . 6
  1.1.3.3 Chức năng tạo ra các công cụlưu thông tín dụng thay thếcho tiền mặt:
  . 7
  1.2 LÝ LUẬN VỀPHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG: 10
  1.2.1 Báo cáo tài chính: 11
  1.2.1.1 Khái niệm báo cáo tài chính: . 11
  1.2.1.2 Mục đích của việc lập báo cáo tài chính: . 11
  1.2.2 Các báo cáo của NHTM: .12
  1.2.2.1 Bảng cân đối kếtoán: . 12
  1.2.2.2 Báo cáo kết quảhọat động kinh doanh: . 14
  1.2.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: . 16
  1.2.3 Phân tích báo cáo tài chính : 17
  1.2.3.1 Phân tích theo chiều ngang: 18
  1.2.3.2 Phân tích xu hướng : . 18
  1.2.3.3 Phân tích theo chiều dọc : . 19
  1.2.3.4 Phân tích các chỉsốchủyếu : . 19
  1.2.4 Nội dung phân tích: 19
  1.3 PHÂN TÍCH KHẢNĂNG SINH LỜI: 20
  1.3.1 Tỷsuất sinh lời trên tổng tài sản: .20
  1.3.2 Tỷsuất sinh lời trên vốn chủsởhữu: .20
  1.3.2.1 Tỷsuất sinh lời trên vốn chủsởhữu: . 20
  1.3.2.2 Tỷsuất sinh lời trên vốn cổphần thường: 21
  1.3.2.3 Đòn cân nợ: . 22
  1.3.2.4 Thu nhập trên mỗi cổphần thường: . 23
  1.4 PHÂN TÍCH VỀKHẢNĂNG THANH TOÁN: 24
  1.4.1 Khảnăng thanh toán ngắn hạn: 24
  1.4.1.1 Hệsốkhảnăng thanh toán nhanh : 25
  1.4.1.2 Hệsốkhảnăng thanh toán hiện hành: . 25
  1.4.1.3 Hệsốvòng quay khoản phải thu: 26
  1.4.1.4 Hệsốvòng quay hàng tồn kho: . 27
  1.4.1.5 Hệsốvòng quay các khoản phải trả: . 27
  1.4.2 Khảnăng thanh toán dài hạn: 28
  1.4.2.1 Tỷlệngân lưu ròng từhọat động kinh doanh đối với tổng nợ: 28
  1.4.2.2 Tỷlệ đảm bảo lãi vay: 28
  TÓM TẮT CHƯƠNG 1: .29
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN ĐẠI Á 30
  2.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2010: 30
  2.1.1 Vịtrí địa lý: 30
  2.1.2 Tình hình kinh tế-xã hội tỉnh Đồng Nai năm 2010: .31
  2.2 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦN
  ĐẠI Á: .34
  2.2.1 Lịch sửhình thành: 34
  2.2.2 Lĩnh vực họat động kinh doanh của ngân hàng: 39
  2.2.3 Sơ đồbộmáy và mô hình tổchức của Đại Á ngân hàng: .41
  2.3 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI
  NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á: 46
  2.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài sản và nguồn vốn: 46
  2.3.2 Phân tích tình hình lợi nhuận: 52
  2.3.3 Phân tích tình hình huy động vốn: .54
  2.3.4 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng: .55
  2.3.5 Phân tích các chỉsốtài chính: 59
  2.4 DỰBÁO KHẢNĂNG SINH LỜI CỦA TÀI SẢN: 66
  TÓM TẮT CHƯƠNG 2 70
  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT
  ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á 71
  3.1 ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
  MẠI CỔPHẦN ĐẠI Á, GIAI ĐOẠN 2011-2015 .71
  3.2 NHẬN XÉT CHUNG VỀVIỆC PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ
  TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG: .71
  3.2.1 Nhận xét vềviệc phân tích báo cáo tài chính: .71
  3.2.2 Nhận xét chung vềtình hình tài chính tại Ngân hàng thương mại cổphần
  Đại Á: 72
  3.3 NHỮNG MẶT ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾCỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á:
  .74
  3.3.1 Ưu điểm .75
  3.3.2 Tồn tại/hạn chế: 75
  3.4 MỘT SỐKIẾN NGHỊNHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
  TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á: 76
  3.4.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước: .76
  3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng thương mại cổphần Đại Á: 76
  3.4.2.1 Nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng: . 76
  3.4.2.2 Tăng cường công tác tiếp thịvà mởrộng mạng lưới hoạt động : . 77
  3.4.2.3 Nâng cao khảnăng ứng dụng công nghệ: . 77
  3.4.2.4 Nâng cao quản lý và sửdụng nguồn nhân lực hợp lý: . 78
  TÓM TẮT CHƯƠNG 3: .79
  KẾT LUẬN: . 80

  1 Lý do chọn đềtài:
  Trong quá trình hội nhập với nền kinh tếthếgiới, mỗi ngân hàng ởmỗi quốc
  gia đều đứng trước những cơhội mới và đương nhiên cũng có những thửthách mới.
  Sựcạnh tranh gay gắt đểtồn tại của các ngân hàng trởthành vấn đềnổi cộm nhưng
  thường nhật. Đểtồn tại và phát triển, mỗi nhà quản trịcần đềra phương hướng, chiến
  lược cụthểcho ngân hàng mình, làm sao đểcó thểcạnh tranh với những ngân hàng
  khác, làm sao đểthu được lợi nhuận trong bối cảnh hiện nay Trong quá trình đềra
  chiến lược kinh doanh, một vấn đềkhông thểkhông nhắc tới là vấn đềtài chính của
  ngân hàng.
  Phân tích báo cáo tài chính đóng một vai trò đặc biệt quan trọng và trởnên là
  việc làm không thểthiếu đối với bất kì ngân hàng nào, bởi đối với nhà quản trịngân
  hàng, phân tích báo cáo tài chính là con đường ngắn nhất đểtiếp cận với bức tranh
  toàn cảnh tình hình tài chính của chính ngân hàng mình, thấy được cả ưu và nhược
  điểm cũng nhưnguyên nhân của những nhược điểm đó đểcó thểcó định hướng kinh
  doanh đúng đắn trong tương lai.
  Xuất phát từthực tiễn đó đã làm cơsởcho em chọn đềtài : “Phân tích báo
  cáo tài chính tại ngân hàng thương mại cổphần Đại Á” đểlàm nội dung cho
  báo cáo nghiên cứu khoa học của mình.
  2 Phương pháp nghiên cứu:
  Khóa luận sửdụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích với hệthống sơ
  đồ, bảng biểu đểtrình bày các nội dung lí luận và thực tiễn.
  3 Ý nghĩa khoa học của đềtài:
  Tiến hành nghiên cứu đềtài: “Phân tích báo cáo tài chính tại ngân hàng
  thương mại cổphần Đại Á”là đi sâu nghiên cứu phân tích báo cáo tài chính của
  ngân hàng thương mại cổphần Đại Á. Từ đó, đưa ra những đánh giá chính xác tình
  - 2 - hình tài chính của chính ngân hàng mình, thấy được cả ưu và nhược điểm cũng như
  nguyên nhân của những nhược điểm. Qua đó, đềra những giải pháp kinh doanh đúng
  đắn trong tương lai góp phần khẳng định vịtrí, thương hiệu của Ngân hàng trong nền
  kinh tếtrong nước cũng nhưquốc tế.
  4 Mục đích nghiên cứu đềtài:
  Mục đích nghiên cứu của đềtài là cung cấp các thông tin kinh tếtài chính chủ
  yếu phục vụcho việc đánh giá tình hình và kết quảhọat động của ngân hàng, đồng
  thời đánh giá thực trạng tài chính của ngân hàng trong kỳ đã qua và những dự đoán
  trong tương lai. Thông tin của báo cáo tài chính là căn cứquan trọng cho việc đềra các
  quyết định vềquản lý điều hành họat động sản xuất kinh doanh .
  5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đềtài đi sâu nghiên cứu công tác phân tích BCTC ởngân hàng TMCP Đại Á
  thông qua các chỉtiêu, các nội dung phân tích hoạt động kinh doanh cơbản của Đại Á
  trong thời gian từnăm 2008 đến 2010.
  6 Bốcục đềtài:
  Trong đềtài nghiên cứu này thì bốcục được chia làm 3 chương, bắt đầu đi từcơ
  sởlý luận đến thực trạng và từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hoạt động
  kinh doanh của ngân hàng. Cụthểnhưsau:
  # Chương 1:
  Lý luận chung vềphân tích báo cáo tài chính ngân hàng thương mại.
  # Chương 2:
  Áp dụng vào phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng TMCP Đại Á.
  # Chương 3:
  Giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh ởNgân
  hàng TMCP Đại Á

  Xem Thêm: Phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích báo cáo tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status