Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Lời cam đoan ii
  Lời cảm ơn iii
  Mục lục iv
  Danh mục các chữ viết tắt vii
  Danh mục bảng viii
  Danh mục hình x
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1 Tính cấp thiết của đề tài 1
  2 Mục tiêu nghiên cứu 3
  3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  5 Những đóng góp mới của đề tài 3

  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 Tổng quan nghiên cứu đánh giá sử dụng đất bền vững 4
  1.1.1 Cơ sở lý luận về sử dụng đất bền vững 4
  1.1.2 Nghiên cứu đánh giá đất trên thế giới và ViệtNam 8
  1.2 Nghiên cứu về đất vùng cửa sông ven biển 15
  1.2.1 Khái niệm và phân loại cửa sông ven biển 15
  1.2.2 Đặc điểm hình thành và tính chất đất vùng cửa sông đồng bằng
  Sông Hồng 17
  1.3 Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng cửa sông ven biển 19
  1.3.1 Cơ sở khoa học của việc sử dụng đất bền vững vùng cửa sông ven biển 19
  1.3.2 Sử dụng đất vùng cửa sông ven biển theo hướngphát triển bền vững 21
  1.3.3 Một số nghiên cứu có liên quan đến sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt,
  huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định 29
  1.4 Nhận xét chung về tổng quan tài liệu nghiên cứu 30

  CHƯƠNG 2 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32
  2.1 Nội dung nghiên cứu 32
  2.1.1 Nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinhtế, xã hội liên quan đến
  sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thuỷ 32
  2.1.2 Nghiên cứu chất lượng đất nông nghiệp và nướcnuôi trồng thủy sản
  vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 32
  2.1.3 Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bềnvững đất nông nghiệp
  bền vững vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ 32
  2.1.4 Nghiên cứu mô hình sử dụng đất bền vững cho sản xuất nông, lâm
  nghiệp và nuôi trồng thủy sản của vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thuỷ 32
  2.1.5 Đề xuất giải pháp sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ
  theo hướng phát triển bền vững 33
  2.2 Phương pháp nghiên cứu 33
  2.2.1 Phương pháp điều tra thu thập thông tin 33
  2.2.2 Phương pháp điều tra, phân loại đất theo FAO– UNESCO (Bộ NN &
  PTNT, 2009) 34
  2.2.3 Phương pháp lấy mẫu đất, nước 34
  2.2.4 Phương pháp phân tích đất, nước 35
  2.2.5 Phương pháp đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp bằng tích
  hợp GIS và đánh giá đa chỉ tiêu (MCE- MultiCriteriaEvaluation) 36
  2.2.6 Phương pháp đánh giá đất theo FAO 39
  2.2.7 Phương pháp xử lý số liệu 41
  2.2.8 Phương pháp xây dựng bản đồ 41

  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
  3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội liên quanđến sử dụng đất vùng
  Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 42
  3.1.1 Điều kiện tự nhiên 42
  3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45
  3.1.3 Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu 47
  3.2 Chất lượng đất, nước và bùn đáy vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy 49
  3.2.1 Tính chất đất vùng Cửa Ba Lạt 49
  3.2.2 Chất lượng nước và bùn vùng bãi bồi Cửa Ba Lạt 58
  3.2.3 Nhận xét chung 68
  3.3 Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp
  vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ 69
  3.3.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 vùng Cửa Ba Lạt 69
  3.3.2 Đánh giá sử dụng bền vững đất nông nghiệp vùng Cửa Ba Lạt 77
  3.3.3 Phân hạng mức độ thích hợp của đất đai đối với các loại hình sử dụng đất 96
  3.3.4 Đánh giá khả năng thích hợp đất đai với tính bền vững của các kiểu sử
  dụng đất 107
  3.4 Kết quả theo dõi một số mô hình sử dụng đất tạivùng Cửa Ba Lạt 109
  3.4.1 Mô hình chuyên lúa (lúa xuân - lúa mùa) 110
  3.4.2 Mô hình lúa tôm kết hợp 111
  3.4.3 Mô hình chuyên nuôi trồng thủy sản: Tôm - raucâu 112
  3.4.4 Mô hình chuyên nuôi trồng thủy sản (tôm, cua,cá quảng canh) 113
  3.4.5 Mô hình chuyên nuôi ngao 115
  3.4.6 Mô hình thủy sản kết hợp rừng (tôm - rừng ngập mặn - cá - cua) 116
  3.4.7 Mô hình rừng ngập mặn chắn sóng 117
  3.4.8 Đánh giá chung về các mô hình và lựa chọn mô hình sử dụng đất bền
  vững trong vùng nghiên cứu 118
  3.5 Đề xuất định hướng và giải pháp sử dụng đất bềnvững vùng Cửa Ba Lạt 122
  3.5.1 Đề xuất định hướng sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 122
  3.5.2. Đề xuất các giải pháp sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt 131
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135
  1 Kết luận 135
  2 Kiến nghị 137
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN
  LUẬN ÁN 138
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 139
  PHỤ LỤC 145


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Tính bền vững đã được nhìn nhận một cách rộng khắp như một đặc trưng
  quan trọng của phần lớn các hoạt động của con người. Khái niệm phát triển bền
  vững lần đầu tiên được thịnh hành trong chiến lược bảo tồn thế giới (IUCN, 1980)
  và được hiểu là một tổ hợp các hoạt động có thể giúp cải thiện được chất lượng
  cuộc sống con người trong khuôn khổ phạm vi sức chứa của hệ sinh thái trợ giúp
  (Thaddeus, 2001). Các hệ sinh thái trợ giúp cho cuộc sống con người liên quan đến
  đất đai rất đa dạng như hệ sinh thái tự nhiên (các cửa sông ven biển, rừng ngập mặn,
  đất ngập nước ) hệ sinh thái nhân tạo (hệ sinh thái nông nghiệp .). Ngày nay phát
  triển bền vững là nhu cầu cấp bách và là xu thế tấtyếu trong tiến trình phát triển của
  mỗi quốc gia cũng như Việt Nam. Chiến lược phát triển bền vững quốc gia bao gồm
  nhiều lĩnh vực trong đó sử dụng bền vững tài nguyênđất luôn được đặt lên hàng đầu
  với ưu tiên duy trì hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao năng suất sinh học của các hệ
  sinh thái nhân tạo.
  Vùng cửa sông là nơi chuyển tiếp sông - biển có hệ sinh thái rất độc đáo và đa
  dạng về tài nguyên, đồng thời là một hệ đệm, song lại hoàn toàn khác với những hệ
  đệm khác trong đất liền do phụ thuộc vào thủy chế của dòng sông, hoạt động của thuỷ
  triều, với đặc điểm độc lập tương đối, đa dạng về nguồn gốc và có tính mẫn cảm đối
  với các ảnh hưởng môi trường từ thượng nguồn cũng như ảnh hưởng tại chỗ (Vũ
  Trung Tạng, 1994). Hệ sinh thái cửa sông ven biển là một mắt xích quan trọng trong
  chu trình trao đổi chất khép kín. Bất cứ một tác động nào phá vỡ cấu trúc hệ sinh thái
  tối ưu của vùng, sử dụng đất đai và khai thác nguồntài nguyên thiên nhiên không hợp
  lý trên từng điều kiện thành tạo đều dẫn tới hậu quả xấu: giồng cát di động, đất nhiễm
  mặn và nhanh chóng biến thành hoang hóa, đất glây hóa nặng do úng trũng chua
  phèn, nước triều và cả lũ sông không lưu thông sẽ gây thoái hóa rừng ngập mặn và
  giảm sút sản lượng thủy sản. Do đó phát triển bền vững vừa là mục tiêu hướng tới,
  vừa là đòi hỏi cấp bách, sống còn đối với lãnh thổ cửa sông ven biển. Phát triển bền
  vững ở đây là sự phát triển dựa trên cơ sở đảm bảo cho các tài nguyên tái tạo có điều
  kiện phục hồi, duy trì sự đa dạng sinh học và các hệ sinh thái, sử dụng hợp lý các tài
  nguyên không tái tạo, cải thiện được môi trường sống của con người. Tuy nhiên do
  sức ép của dân số, nhu cầu riêng của từng ngành, địa phương việc khai thác vùng cửa
  sông ven biển ngày càng được đẩy mạnh nhưng không được nghiên cứu đầy đủ về
  tiềm năng và định hướng sử dụng bền vững, nhiều nơikhai thác còn bừa bãi, tùy tiện
  đưa đến những hậu quả sinh thái làm giảm sút nguồn lợi của các đối tượng khai thác
  có giá trị trong vùng.
  Vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định là vùng đất và bãi bồi
  nơi sông Hồng đổ ra biển, có tiềm năng rất phong phú về kinh tế và đa dạng sinh
  học. Đây là vùng cửa sông ven biển tiêu biểu cho mẫu chuẩn của hệ sinh thái đất
  ngập nước điển hình ở miền Bắc Việt Nam, bao gồm cảvùng lõi và vùng đệm vườn
  Quốc gia Xuân Thủy. Đây cũng là một trong số nhữnghệ sinh thái quan trọng nhất
  trên trái đất được ví như lá phổi xanh của một vùngvới các giá trị đặc thù như đa
  dạng sinh học, phong phú nguồn gen phong phú, duy trì hệ sinh thái tự nhiên năng
  suất cao, điều hòa khí hậu, lọc sạch nước thải, bảotồn các giá trị văn hóa lịch sử, du
  lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học. Nông, lâm, ngư nghiệp vẫn đóng vai trò chủ
  yếu trong sự phát triển kinh tế xã hội của vùng, đặc biệt là nuôi trồng và khai thác
  thủy sản ở vùng bãi bồi ngoài đê, mặt khác nhiệm vụbảo tồn đa dạng sinh học, duy
  trì bảo vệ môi trường cũng là trọng yếu. Tuy nhiên xu hướng biến động sử dụng đất
  ở vùng đệm trong những năm qua phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả kinh tế, ít tính
  đến những tác động môi trường và xã hội ở vùng đệm,việc sử dụng đất hướng tới
  mục tiêu phục hồi và bền vững ở vùng lõi chưa được như yêu cầu. Một trong các
  nguyên nhân đó là do thiếu những nghiên cứu chuyên sâu, thiếu cơ sở khoa học
  trong sử dụng đất bền vững cho vùng bãi bồi đặc thù này. Chính vì vậy đề tài
  “Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam
  Định” được thực hiện với những nghiên cứu chi tiết từngloại hình sử dụng đất theo
  các khu vực đặc thù để góp phần tìm ra những định hướng chính trong sử dụng đất
  bền vững vùng Cửa Ba Lạt.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Xác định tiềm năng đất, đánh giá phân hạng mức độ thích hợp của đất đai, đề
  xuất giải pháp sử dụng bền vững cho sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy
  sản vùng Cửa Ba Lạt huyện Giao Thủy.
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  3.1. Ý nghĩa khoa học

  - Cung cấp cơ sở khoa học cho việc đề xuất sử dụng đất bền vững, bổ sung
  vào phương pháp luận về đánh giá tiềm năng đất đai để có nhiều lựa chọn phù hợp
  với các quy mô khác nhau trong sử dụng đất.
  - Bổ sung vào phương pháp luận cho việc nghiên cứu đánh giá sử dụng bền vững
  đất vùng cửa sông ven biển Việt Nam. Đặc biệt đóng góp cơ sở khoa học cho việc đề
  xuất sử dụng đất bền vững ở những vùng bãi bồi cửa sông thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Đề xuất được giải pháp sử dụng đất bền vững cho vùng Cửa Ba Lạt, giúp địa
  phương khai thác có hiệu quả, sử dụng khôn khéo và bền vững đối với các nguồn tài
  nguyên trong khu vực.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu
  - Điều kiện tự nhiên và sinh thái môi trường của vùng Cửa Ba Lạt
  - Các loại hình sử dụng đất vùng Cửa Ba Lạt
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Nghiên cứu đánh giá sử dụng bền vững đất nông, lâm nghiệp, thủy sản của
  vùng đất và bãi bồi nằm ở phía Nam Cửa Ba Lạt huyệnGiao Thuỷ tỉnh Nam Định
  (thuộc địa bàn các xã Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc, Giao Xuân, Giao Hải).
  5. Những đóng góp mới của đề tài
  - Lựa chọn và đề xuất được các loại hình sử dụng đất bền vững vùng cửa
  sông ven biển vừa đáp ứng hiệu quả kinh tế xã hội, môi trường vừa đáp ứng mục
  tiêu bảo vệ tài nguyên.
  - Bổ sung cơ sở dữ liệu đánh giá chất lượng đất và tiềm năng sử dụng đất sản
  xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của vùng cửa sông trên quan điểm khai thác sử
  dụng đất hiệu quả bền vững bằng phương pháp đánh giá tổng hợp đa chỉ tiêu MCE.

  Xem Thêm: Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu sử dụng đất bền vững vùng Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status