Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất trong Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất trong Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đề tài nghiên cứu năm 2011
  Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất trong Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Xuyên Mộc
  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Danh mục từngữviết tắt
  Danh mục sơ đồ, bảng biểu, biểu đồ
  Lời mở đầu 1
  Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀTÍN DỤNG HỘSẢN XUẤT .4
  ã Lý luận vềtín dụng ngân hàng .4
  1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 4
  1.1.2 Đặc điểm tín dụng đối với hộsản xuất .5
  1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với kinh tếhộsản xuất .5
  1.2 Chính sách tín dụngđối với phát triển kinh tếhộsản xuất 8
  ã Lý thuyết vềhộsản xuất 8
  1.2.1.1 Khái niệm 8
  1.2.1.2 Đặc điểm của kinh tếhộsản xuất 9
  1.2.1.3 Vai trò của kinh tếhộsản xuất đối với nền kinh tế 10
  1.2.2 Một sốquy định cho vay đối với phát triển kinh tếhộsản xuất. 12
  ã Mục đích cho vay .12
  2
  ã Nguồn vốn cho vay .12
  ã Đối tượng cho vay .12
  ã Hình thức cho vay .13
  ã Nguyên tắc cho vay 14
  ã Thời hạn cho vay .15
  ã Lãi suất cho vay 15
  ã Bộhồsơcho vay .16
  ã Bảo đảm tiền vay 17
  ã Xửlý rủi ro .18
  ã Hiệu quảcho vay đối với hộsản xuất tại ngân hàng
  thương mại 18
  1.2.3.1 Khái niệm vềhiệu quảcho vay 18
  1.2.3.2 Các chỉtiêu đánh giá vềhiệu quảcho vay .18
  ã Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quảtín dụng .20
  ã Kinh nghiệm và bài học trong việc nâng cao hiệu quảtín dụng
  đối với hộsản xuất từcác nước trên thếgiới .22
  1.3.1 Kinh nghiệm của Indonesia 22
  1.3.2 Kinh nghiệm từMalaisia .24
  3
  1.3.3 Bài học rút ra cho Việt Nam 24
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 26
  Chương 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢCHO VAY HỘSẢN XUẤT TẠI NHNo
  & PTNT CHI NHÁNH XUYÊN MỘC 27
  2.1 Khái quát chung vềtình hình kinh tếhuyện Xuyên Mộc 27
  2.1.1 Một sốnét vềtựnhiên và xã hội 27
  2.1.2 Đánh giá tình hình kinh tếhuyện Xuyên Mộc .27
  2.1.2.1 Tình hình chung 27
  2.1.2.2 Tình hình phát triển nông nghiệp và nông thôn 27
  2.2 Tổng quan vềNHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Xuyên Mộc 28
  2.2.1 Sơlược vềsựhình thành và phát triển của ngân hàng nông nghiệp và
  phát triển nông thôn .28
  2.2.1.1 Giới thiệu chung 28
  2.2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển .30
  2.2.1.3 Hệthống tổchức, bộmáy của ngân hàng nông nghiệp và phát
  triển nông thôn Việt Nam .32
  2.2.1.4 Mạng lưới hoạt động 33
  2.1.2 Giới thiệu vềngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi
  nhánh Xuyên Mộc .34
  2.1.2.1 Vài nét vềchi nhánh 34
  4
  2.1.2.2 Cơcấu tổchức 34
  2.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT huyện Xuyên Mộc35
  2.3.1 Công tác huy động vốn .35
  2.3.2 Tình hình sửdụng vốn .38
  2.3.2.1 Cơcấu cho vay .39
  2.3.2.2 Tình hình nợquá hạn .41
  2.3.2.3 Kết quảtài chính 42
  2.4 Thực trạng tín dụng đối với hộsản xuất tại NHNo & PTNT
  huyện Xuyên Mộc .44
  2.4.1 Tình hình cho vay, thu nợhộsản xuất 44
  2.4.1.1 Doanh sốcho vay hộsản xuất .44
  2.4.1.2 Doanh sốthu nợhộsản xuất 45
  2.4.1.3 DưnợHSX .46
  2.4.2 Chất lượng tín dụng .49
  2.4.2.1 Các chỉtiêu đánh giá hiệu quảcho vay 49
  2.4.2.2 Hiệu quảtín dụng đối với kinh tếhộ .52
  2.5 Đánh giá chung vềtín dụng hộsản xuất tại NHNo & PTNT huyện Xuyên
  Mộc .53
  2.5.1 Những kết quả đạt được 53
  5
  2.5.2 Những mặt chưa đạt được và nguyên nhân tồn tại 54
  2.6 Quá trình khảo sát khách hàng .56
  2.6.1 Thực trạng đánh giá của khách hàng thông qua phiếu khảo sát.56
  2.6.1.1 Đánh giá của khách hàng vềcán bộtín dụng .56
  2.6.1.2 Yếu tốkhách hàng quan tâm khi đến vay vốn
  tại ngân hàng .57
  2.4.3.3 Đánh giá của khách hàng vềgiấy tờthủtục vay vốn .58
  2.4.3.4 Ý kiến khách hàng vềviệc thành lập tổvay vốn tại
  địa phương .59
  2.4.3.5 Ý kiến khách hàng vềlãi suất cho vay .60
  2.4.3.6 Thực trạng vềcổng thông tin khách hàng biết
  tới ngân hàng .61
  2.4.3.7 Thời gian khách hàng giao dịch với chi nhánh .62
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 63
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢCHO VAY HỘSẢN
  XUẤT TẠI NHNo & PTNT HUYỆN XUYÊN MỘC .64
  3.1 Định hướng vềhoạt động tín dụng hộsản xuất .64
  3.1.1 Định hướng chung của Đảng và Nhà nước .64
  3.1.2 Định hướng chung của NHNo & PTNT Việt Nam .65
  6
  3.1.3 Định hướng phát triển hộsản xuất của huyện Xuyên
  Mộc 65
  3.1.4 Định hướng phát triển hoạt động cho vay hộsản xuất của ngân
  hàng chi nhánh Xuyên Mộc .66
  3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quảtín dụng đối với hộsản xuất .67
  3.2.1 Công tác cán bộ .67
  3.2.2 Triển khai cho vay thông qua tổvay vốn tại địa phương 68
  3.2.3 Cần giảm bớt những thủtục giấy tờ, chi phí giao dịch 70
  3.2.4 Tăng cường công tác tiếp thịquảng cáo 70
  3.2.5 Nâng cao nguồn vốn .71
  3.2.6 Nâng cao chất lượng xây dựng và thẩm định dựán .71
  3.2.7 Tạo mối quan hệthân thiết giữa khách hàng với ngân
  hàng . 72
  3.2.8 Không coi tài sản thếchấp là chỗdựa an toàn
  cho ngân hàng 72
  3.2.9. Hiện đại hóa công nghệngân hàng 73
  3.3 Một sốkiến nghị 73
  3.3.1 Kiến nghịvới NHNo & PTNT Việt Nam 73
  7
  3.3.2 Kiến nghịvới ngân hàng nhà nước .74
  3.3.3 Kiến nghịvới chính quyền địa phương 74
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 .76
  KẾT LUẬN .77
  PHẦN MỞ ĐẦU
  ã Lý do chọn đềtài
  Với việc thực hiện chủtrương của Đảng chuyển nền kinh tếtập trung quan
  liêu bao cấp sang nền kinh tếthịtrường có sự điều tiết của Nhà nước, kinh tếnước
  ta đã chuyển sang một giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện sựnghiệp đổi mới, đẩy
  mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, nền nông nghiệp nước ta đã đạt
  được những thành quảto lớn. Từmột nước thiếu lương thực trầm trọng thì hiện
  nay Việt Nam đã trởthành nước đứng thứ2 thếgiới vềxuất khẩu lương thực. Có
  được những kết quảnêu trên là nhờphần lớn đóng góp của kinh tếhộgia đình.
  Tuy nhiên đểhoàn thành công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa thì chúng ta
  vẫn còn phải vượt qua nhiều thách thức. Một trong những thách thức đó chính là
  nguồn vốn cho đầu tưvà phát triển, đặc biệt là nhu cầu vốn cho hộsản xuất. Tuy
  nhiên trên thực tếviệc cho vay đối với hộsản xuất gặp nhiều khó khăn do sốtiền
  11
  vay của từng hộnhỏ, chi phí nghiệp vụcho cán bộtín dụng cao. Bên cạnh đó khả
  năng thành công hay thất bại của hộsản xuất phụthuộc nhiều vào các yếu tố
  khách quan nhưthiên tai, lũlụt, hạn hán nên các hợp đồng này tiềm ẩn nhiếu
  rủi ro. Xuất phát từthực tiễn trên nên em đã chọn đềtài “ Giải pháp nâng cao
  hiệu quảcho vay đối với hộsản xuất tại NHNo & PTNT huyện Xuyên Mộc”
  làm đềtài cho bài nghiên cứu khoa học của mình.
  ã Tổng quan các vấn đềliên quan đến đềtài
  Khi nói đến hộsản xuất thì ai cũng biết nó có vai trò vô cùng quan trọng đối
  với quá trình phát triển của đất nước. Vì thếtrên thếgiới có rất nhiều nước đã và
  đang nghiên cứu và áp dụng các phương pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả
  cho vay hộsản xuất nhằm nâng cao đời sống người dân đồng thời góp phần vào
  phát triển đất nước. Tiêu biểu nhưNgân hàng nông nghiệp MALAYSIA (BPM),
  Ngân hàng RAKYAT ởINĐONÊSIA (BRI) đã nghiên cứu tìm ra các giải pháp áp
  dụng cho hộsản xuất ởnước mình và đã khá thành công.
  Trường Đại học Lạc Hồng có các đềtài nghiên cứu của các sinh viên:
  - Giải pháp mởrộng và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHNo &
  PTNT chi nhánh Đông Hòa- Phú Yên của sinh viên Nguyễn ThịKim Hảo.
  - Những giải pháp nâng cao hiệu quảhoạt động tín dụng đối doanh nghiệp tại
  NHNo & PTNT chi nhánh Thành phốHồChí Minh của sinh viên Nguyễn Trọng
  Tĩnh.
  Tuy nhiên những đềtài này chủyếu phân tích chung vềhoạt động tín dụng,
  không đi sâu nghiên cứu vềtín dụng hộsản xuất.
  Trong nước có các đềtài của sinh viên các trường đại học cũng nghiên cứu
  vềvấn đềnày:
  - Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảcho vay hộsản xuất tại NHNo &
  PTNT huyện Thanh Trì
  - Một sốgiải pháp nhằm mởrộng và nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ
  12
  sản xuất ởNHNo & PTNT huyện VụBản – Nam Định
  - Giải pháp nâng cao hiệu quảcho vay phát triển kinh tếhộsản xuất của
  NHNo & PTNT huyện Lục Yên – Yên Bái
  3. Phương pháp nghiên cứu
  - Phương pháp nghiên cứu tại bàn : sửdụng Phương pháp thống kê; Phương
  pháp phân tích; Phương pháp so sánh; Phương pháp tổng hợp
  - Phương pháp quan sát: thu thập, ghi nhận và phân tích dữliệu từphiếu
  khảo sát khách hàng.
  4. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệthống hóa cơsởlí luận vềcho vay hộsản xuất, trên cơsởnghiên cứu đưa
  ra các giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quảcho vay đối với hộsản xuất tại
  NHNo & PTNT huyện Xuyên Mộc.
  5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  -Đối tượng nghiên cứu : Phân tích đánh giá thực trạng hiệu quảcho vay đối
  với hộsản xuất tại NHNo & PTNT huyện Xuyên Mộc. Phân tích những nhân tố
  ảnh hưởng đến hiệu quảcho vay của chi nhánh.
  - Phạm vi nghiên cứu :
  + Thời gian nghiên cứu: từnăm 2007 đến 2010
  + Không gian nghiên cứu : NHNo & PTNT Việt Nam chi nhánh Xuyên Mộc.
  Cùng sốliệu tổng quát vềNHNo & PTNT Việt Nam.
  6. Những đóng góp mới của đềtài
  Trong thời kỳhội nhập kinh tếthếgiới, Việt Nam càng phải cốgắng nhiều
  hơn nữa và phát triển kinh tếhộgia đình là một trong những yếu tốgiúp nền kinh
  tếvững mạnh. Đềtài đưa ra những hạn chếtrong trong quá trình cho vay hộsản
  xuất tại NHNo & PTNT chi nhánh Xuyên Mộc, đồng thời đềra những biện pháp
  nhằm góp phần khắc phục hạn chếnhư: Thành lập tổcho vay vốn tại địa phương,
  Nâng cao trình độcán bộtín dụng . đểnhằm nâng cao hiệu quảcho vay hộsản
  13
  xuất, đểcác hộcó được những điều kiện tốt nhất phát triển kinh tếgia đình, đồng
  thời là động lực đểthúc đẩy nền kinh tếphát triển ngày càng vững mạnh.
  Trong khi các đềtài khác chủyếu nghiên cứu vềtình hình tín dụng chung
  của ngân hàng thì đềtài nâng cao hiệu quảcho vay hộsản xuất đi sâu vào nghiên
  cứu tín dụng hộsản xuất là một hướng đi phù hợp trong quá trình công nghiệp hóa
  hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.
  7. Kết cấu
  Bài nghiên cứu ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục sơ đồbảng biểu,
  danh mục tài liệu tham khảo và danh mục từngữviết tắt, gồm có 3 chương:
  Chương 1: Cơsởlí luận vềtín dụng hộsản xuất
  Chương 2: Thực trạng cho vay hộsản xuất của NHNo & PTNT chi nhánh
  Xuyên Mộc
  Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quảcho vay hộsản xuất của NHNo &
  PTNT chi nhánh Xuyên Mộc
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  90
  1.http://diendandaihoc.vn/forum/showthread.php?10418-Gi%E1%BA%A3i-ph%
  C3%A1p-n%C3%A2ng-cao-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-cho-vay-%
  C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-h%E1%BB%99-s%E1%BA%A3nxu%E1%BA%A5t-%E1%BB%9F-NHNN-huy%E1%BB%87n-Kinh-M%
  C3%B4n-H%E1%BA%A3i-D%C6%B0%C6%A1ng
  2. http://khodetai.com/Mot-so-Giai-phap-nham-mo-rong-va-nang-cao-chat-luongtin-dung-doi-voi-ho-san-xuat-o-NHNN-PTNT-huyen-Vu-Ban-%E2%80%93-Tinh-Nam-Dinh_c_40875.html
  3. http://***********/xem-tai-lieu/tin-dung-ngan-hang.322177.html
  4.http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=5305
  &type=html&searchType=fulltextsearch&searchText =
  5. http://voer.edu.vn/content/m22206/latest/
  6. http://www.agribank.com.vn/101/788/gioi-thieu/bo-may-to-chuc.aspx
  7. http://www.agribank.com.vn/101/786/gioi-thieu/dinh-huong-phat-trien.aspx
  8. http://www.agribank.com.vn/101/784/gioi-thieu/lich-su.aspx
  9. http://www.agribank.com.vn/101/782/gioi-thieu/thong-tin-chung.aspx
  10. http://www.agribank.com.vn/101/790/gioi-thieu/mang-luoi-hoat-dong.aspx
  11. http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-41-2010-NDCP-chinh-sach-tin-dung-phuc-vu-phat-trien-nong-nghiep-nong-thonvb104025t11.aspx
  12. http://www.scribd.com/doc/47411652/QD-Cho-Vay-666

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất trong Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất trong Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status