Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ

  MỤC LỤC


  LỜI CAM ĐOAN
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI 1
  2. MụC TIÊU NGHIÊN CứU 3
  3. ĐốI TƯợNG VÀ PHạM VI NGHIÊN CứU . 3
  3.1 Đối tượng nghiên cứu . 3
  3.2 Phạm vi nghiên cứu 4
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CứU 4
  4.1 Phương pháp nghiên cứu định tính . 4
  4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 5
  5. TổNG QUAN Về TÌNH HÌNH NGHIÊN CứU CÓ LIÊN QUAN ĐếN LUậN ÁN . 6
  5.1 Công trình nghiên cứu của Whipple và Russell 7
  5.2 Công trình nghiên cứu của Togar và Sridharan 7
  5.3 Công trình nghiên cứu của Handfield và Bechtel 8
  5.4 Công trình nghiên cứu của Backtrand 8
  5.5 Các công trình nghiên cứu khác . 9
  6. TÍNH MớI VÀ NHữNG ĐÓNG GÓP CủA LUậN ÁN 10
  6.1 Về phương diện học thuật 10
  6.2 Về phương diện thực tiễn . 11
  7. KếT CấU CủA LUậN ÁN 11
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP TÁC
  TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ
  . 13
  1.1 TổNG QUAN Về CHUỗI CUNG ứNG . 13
  1.1.1 Chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng 13
  1.1.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng 15
  1.1.3 Phân loại chuỗi cung ứng 23
  1.2 HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG 27
  1.2.1 Nguyên nhân và sự cần thiết phải hợp tác trong chuỗi cung ứng 27
  1.2.2 Nội dung hợp tác trong chuỗi cung ứng 29
  1.2.3 Mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng . 30
  1.2.4 Vai trò của hợp tác trong chuỗi cung ứng . 32
  1.3 CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG VÀ MÔ HÌNH
  NGHIÊN CứU Đề XUấT CủA LUậN ÁN . 33
  1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng 33
  1.3.2 Mô hình nghiên cứu ban đầu . 39
  1.4 THị TRƯờNG Đồ Gỗ THế GIớI VÀ CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ THế GIớI . 40
  1.4.1 Thị trường đồ gỗ thế giới . 40
  1.4.2 Chuỗi cung ứng đồ gỗ thế giới . 43
  1.5 KINH NGHIệM XÂY DựNG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ TRÊN THế GIớI VÀ BÀI HọC RÚT RA
  CHO NGÀNH CHế BIếN Đồ Gỗ VIệT NAM . 45
  1.5.1 Nghiên cứu kinh nghiệm một số quốc gia và tập đoàn đồ gỗ trên thế giới 45
  1.5.2 Bài học rút ra cho ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 50

  CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HỢP TÁC VÀ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC
  ĐỘNG ĐẾN SỰ HỢP TÁC TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP
  NGHIÊN CỨU: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  55
  2.1 TổNG QUAN Về NGÀNH CÔNG NGHIệP CHế BIếN Đồ Gỗ VIệT NAM . 55
  2.1.1 Qui mô, năng lực của ngành 55
  2.1.2 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam . 58
  2.1.3 Đánh giá chung về ngành chế biến đồ gỗ Việt Nam 63
  2.2 NGHIÊN CứU TÌNH HÌNH XÂY DựNG VÀ TRIểN KHAI CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ VIệT
  NAM, TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU TạI 3 TỉNH MIềN ĐÔNG NAM Bộ . 77
  2.2.1 Giới thiệu tổng quan về địa bàn nghiên cứu . 77
  2.2.2 Đặc điểm chuỗi cung ứng đồ gỗ tại các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu 79
  2.2.3 Đánh giá mức độ hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ . 92
  2.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ94
  2.3.1 Mức độ tín nhiệm giữa các đối tác (Trust) . 94
  2.3.2 Quyền lực của các đối tác (Power) 94
  2.3.3 Tần suất giao dịch giữa các đối tác (Frequency) 95
  2.3.4 Mức độ thuần thục trong giao dịch giữa các đối tác (Maturity) . 95
  2.3.5 Khoảng cách giữa các đối tác (Distance) . 95
  2.3.6 Văn hóa hợp tác giữa các đối tác (Culture) 95
  2.3.7 Chiến lược giữa các đối tác (Strategies) 96
  2.3.8 Các chính sách từ Chính phủ giữa các đối tác (Policies) . 96
  2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU . 97
  2.4.1 Nghiên cứu định tính . 97
  2.4.2. Nghiên cứu định lượng . 100
  2.5 KếT QUả NGHIÊN CứU 104
  2.5.1 Đánh giá thang đo và phân tích nhân tố . 105
  2.5.2 Phân tích hồi quy và kiểm định giả thuyết 108
  2.6 THảO LUậN KếT QUả VÀ KIểM ĐịNH MÔ HÌNH CÁC NHÂN Tố ảNH HƯởNG ĐếN Sự HợP
  TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ, TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU VÙNG ĐÔNG NAM Bộ.110
  2.6.1 Về các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ . 110
  2.6.2 Về mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ
  gỗ . 110
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC NHẰM HOÀN
  THIỆN CHUỖI CUNG ỨNG ĐỒ GỖ, TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: VÙNG
  ĐÔNG NAM BỘ
  113
  3.1 MụC ĐÍCH XÂY DựNG GIảI PHÁP 113
  3.2 QUAN ĐIểM Đề XUấT CÁC GIảI PHÁP TĂNG CƯờNG HợP TÁC NHằM HOÀN THIệN CHUỗI
  CUNG ứNG Đồ Gỗ . 113
  3.2.1 Về chiến lược phát triển của ngành . 113
  3.2.2 Về mục tiêu phát triển của ngành 114
  3.2.3 Về định hướng phát triển của ngành 115
  3.3 CÁC CĂN Cứ Để Đề XUấT GIảI PHÁP 115
  3.3.1 Dựa vào dự báo phát triển công nghiệp chế biến đồ gỗ giai đoạn 2010-2020 của
  Tổng cục lâm nghiệp – Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn 115
  3.3.2 Dựa vào các bài học kinh nghiệm rút ra ở chương 1 . 120
  3.3.3 Dựa vào dữ liệu khảo sát và kết quả mô hình kinh tế lượng ở chương 2 . 121
  3.4 MộT Số GIảI PHÁP NHằM TĂNG CƯờNG Sự HợP TÁC TRONG CHUỗI CUNG ứNG Đồ Gỗ,
  TRƯờNG HợP NGHIÊN CứU: VÙNG ĐÔNG NAM Bộ 122
  3.4.1 Giải pháp 1: Nâng cao vị thế và năng lực của doanh nghiệp để củng cố quyền lực
  đối với các đối tác 122
  3.4.2 Giải pháp 2: Các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên duy trì các hoạt động

  giao dịch với đối tác nhằm tăng cường mức độ thuần thục, tạo thuận lợi thúc đẩy các
  quan hệ hợp tác . 125
  3.4.3 Giải pháp 3: Các doanh nghiệp phải chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh doanh
  nghiệp để tăng cường mức độ tín nhiệm trong các giao dịch với đối tác 128
  3.4.4 Giải pháp 4: Các doanh nghiệp sản xuất phải chủ động tăng cường tần suất giao
  dịch giữa các tác nhân trong chuỗi cung ứng đồ gỗ gồm nhà cung cấp, nhà phân phối và
  giữa các nhà sản xuất trong ngành 130
  3.4.5 Giải pháp 5: Các doanh nghiệp phải xây dựng văn hóa hợp tác để chủ động duy
  trì và thiết lập các mối quan hệ giao dịch dài hạn và bền vững . 133
  3.4.6 Giải pháp 6: Hoạch định chiến lược hợp tác thích hợp với điều kiện kinh doanh
  mới nhằm góp phần tăng cường tính hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ . 135
  3.5 KIếN NGHị . 138
  3.5.1 Kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan hữu quan: Cần sớm ban hành hành
  lang pháp lý giúp các doanh nghiệp thuận lợi sản xuất kinh doanh 138
  3.5.2 Kiến nghị đối với Hiệp hội ngành hàng đồ gỗ: Hiệp hội phải là cầu nối thực sự để
  các doanh nghiệp trong ngành trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như phản hồi những
  thông tin về những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất
  kinh doanh 142
  KẾT LUẬN . 146


  PHẦN MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2010, ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ Việt Nam
  đã đạt được tốc độ tăng trưởng đáng kể cả về quy mô phát triển, chất lượng sản phẩm và đặc
  biệt là giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tính đến hết năm 2010, với hơn 3.000 doanh nghiệp
  hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất và đồ gỗ mỹ nghệ phục vụ thị
  trường trong nước và xuất khẩu, trong đó một số doanh nghiệp đã và đang phát triển thành
  các tập đoàn lớn. Giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam liên tục tăng
  trong 10 năm qua, nếu như năm 2000 đạt 219 triệu USD thì đến năm 2010 đạt 3.400 triệu
  USD1. Sản phẩm gỗ của Việt Nam đã có mặt trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó
  các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hoa Kỳ, các nước thuộc khối EU và Nhật Bản2. Bên
  cạnh sự tăng trưởng và thuận lợi, ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam đang gặp rất
  nhiều khó khăn và bộc lộ những điểm yếu kém nhất định, đó là phát triển vượt bậc song
  thiếu vững chắc.
  Thật vậy, sự phát triển không bền vững của ngành có thể nhìn nhận qua việc thiếu
  quy hoạch và tầm nhìn chiến lược, còn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập
  từ bên ngoài, tính cạnh tranh chưa cao, sự liên kết hợp tác và phân công sản xuất chưa tốt
  thể hiện qua việc chưa có sự chuyên môn hoá theo cụm, chưa xây dựng được thương hiệu
  trên thị trường thế giới, thiếu vốn đầu tư cho phát triển và hiện đại hoá công nghệ, thiếu
  thông tin, .đây chính là nguyên nhân dẫn đến các doanh nghiệp trong ngành dễ bị thua thiệt
  khi xảy ra tranh chấp quốc tế, bị chèn ép trong các khâu mua, bán. Đặc biệt sau khi gia nhập
  WTO, ngành chế biến gỗ Việt Nam đã bộc lộ nhiều yếu kém và hạn chế về mẫu mã, chất
  lượng, thương hiệu, pháp luật thương mại quốc tế, tiêu chuẩn, chứng chỉ quốc tế, thương
  mại điện tử, cạnh tranh khốc liệt (kể cả cạnh tranh không lành mạnh) trong nội bộ các doanh
  nghiệp trong nước, là nguyên nhân làm cho các doanh nghiệp Việt Nam chỉ chủ yếu gia
  công sản phẩm gỗ xuất khẩu, chứ chưa xuất khẩu được những sản phẩm mang thương hiệu
  của chính mình ra thị trường thế giới.
  Để khắc phục và vượt qua các rào cản đó, các doanh nghiệp trong ngành đồ gỗ3 phải
  có cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và nghiêm túc về chuỗi cung ứng, nhanh chóng xây dựng và
  triển khai chuỗi cung ứng, bởi lẽ trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, đó chính
  là chìa khóa để giúp hóa giải các khó khăn cho mỗi doanh nghiệp và cho toàn ngành.
  Điều này đồng nghĩa với việc để đưa ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ phát
  triển bền vững và hiệu quả, điều kiện cần là phải nhìn nhận sự thiết yếu của chuỗi cung
  ứng trong doanh nghiệp hay ngành. Tất cả các doanh nghiệp trong ngành cần phải hiểu
  rằng chuỗi cung ứng giữ vai trò quan trọng và hoạt động của nó có thể ảnh hưởng đến tất
  cả các tác nhân trong ngành. Nói một cách khác, sức khỏe của doanh nghiệp hay ngành
  hoàn toàn phụ thuộc vào sự tuần hoàn của chuỗi cung ứng, từ việc mua nguyên liệu, bán
  thành phẩm, quản lý hàng tồn kho đến phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.
  Trên thế giới chuỗi cung ứng là một khái niệm không mới, nhưng đối với các
  doanh nghiệp Việt Nam, chuỗi cung ứng vẫn còn khá mới mẻ, lạ lẫm. Thực tiễn cho thấy
  nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ được tầm quan trọng đặc biệt của chuỗi cung ứng trong
  môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày nay4. Do vậy, muốn duy trì vị thế, nâng cao khả
  năng cạnh tranh, mở rộng thị phần và giảm chi phí, giành thế chủ động sản xuất kinh
  doanh, doanh nghiệp buộc phải hiểu rõ hơn ai hết về vai trò của chuỗi cung ứng. Thiết
  lập chuỗi cung ứng thích hợp là một vấn đề có ý nghĩa sống còn của mỗi doanh nghiệp
  và ngành, tuy nhiên phải nhận diện các thực thể trong chuỗi cung ứng và làm cho các
  thực thể tăng cường hợp tác với nhau mới mang lại tính bền vững trong hành trình tồn
  tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như của ngành. Bất kể doanh nghiệp ở đâu, qui
  mô như thế nào và kinh doanh lĩnh vực gì thì việc cải thiện sức cạnh tranh của chính
  mình đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có nhiều cách để các doanh nghiệp cải
  thiện khả năng cạnh tranh, một trong những cách đó là các doanh nghiệp nên hợp tác với
  các nhà cung cấp và nhà phân phối trong chuỗi cung ứng của chính doanh nghiệp đó.
  Bởi vì một doanh nghiệp dù lớn mạnh đến mức độ nào nhưng hoạt động một cách riêng
  lẻ, không có những mối quan hệ hợp tác với những đối tác khác thì không thể phát triển
  bền vững được trong bối cảnh thị trường toàn cầu như hiện nay. Chính vì vậy, vấn đề
  nghiên cứu của luận án tập trung vào nghiên cứu sự hợp tác trong chuỗi cung ứng nhằm
  hướng đến những lợi ích mang lại cho chính doanh nghiệp như tăng doanh thu, giảm chi
  phí và linh hoạt trong hoạt động để đối phó với mức độ tăng cao không chắc chắn về cầu
  và đạt được mục tiêu phát triển bền vững.
  Xuất phát từ lý luận và thực tiễn trên, tác giả tập trung nghiên cứu sự hợp tác
  trong chuỗi cung ứng đồ gỗ vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt nghiên cứu chuyên sâu để
  khám phá một số nhân tố tác động đến sự hợp tác trong chuỗi. Trên cơ sở đó, sử dụng
  mô hình định lượng phù hợp để khám phá và khẳng định nhân tố nào có tác động chi phối
  đến sự hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi. Chính vì lý do đó, việc chọn đề tài: “Nghiên
  cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp
  nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ” làm luận án nghiên cứu, với mong muốn tiếp tục đóng
  góp thêm về phương diện lý luận vai trò của hợp tác trong chuỗi cung ứng và là cơ sở tham
  khảo cho các doanh nghiệp trong ngành đồ gỗ Việt Nam trên phương diện thực tiễn để giúp
  họ có thể tồn tại và phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên phạm vi
  toàn cầu hiện nay.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu cốt lõi của luận án là tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động
  đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: vùng Đông Nam Bộ.
  Chính vì vậy, nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tập trung vào:
  1/ Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuỗi cung ứng, sự hợp tác trong chuỗi cung ứng;
  2/ Phân tích thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp (không tính doanh
  nghiệp FDI) trong ngành đồ gỗ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình
  Dương đặt trong mối liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp sản xuất (nhân tố trung tâm) với
  các nhà cung cấp nguyên liệu và nhà phân phối sản phẩm đầu ra đến tay người tiêu dùng;
  3/ Xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ tác động của chúng đến sự hợp tác
  trong chuỗi cung ứng đồ gỗ tại địa bàn nghiên cứu;
  4/ Lập luận và đưa ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn tình hình nghiên cứu trong
  giai đoạn tiếp theo từ năm 2011 – 2020 nhằm giúp các doanh nghiệp trong ngành, tham
  khảo và ứng dụng trong thực tiễn sản xuất kinh doanh.
  Để nghiên cứu này giải quyết tốt mục tiêu nghiên cứu, cần phải làm rõ các câu hỏi
  nghiên cứu sau: (i) Bản chất của sự hợp tác trong chuỗi cung ứng? Các nhân tố nào có ảnh
  hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu? (ii) Nghiên cứu
  sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để xây dựng và kiểm định mô hình các nhân tố tác
  động đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu, qua đó xác định
  mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hợp tác? (iii) Những hướng tác động có thể tăng
  cường sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ trên địa bàn nghiên cứu trong giai đoạn 2011
  – 2020.

  Xem Thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status