Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC Trang
  1. MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu của ñề tài 3
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 3
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
  2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO
  LAO ðỘNG NỮ
  4
  2.1 Cơ sở lý luận của vấn ñề giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ 4
  2.1.1 Một số khái niệm cơ bản 4
  2.1.2 Phân loại lao ñộng 7
  2.1.3 Phân loại việc làm 9
  2.1.4 Phân loại thất nghiệp 9
  2.1.5 Phân loại thiếu việc làm 10
  2.1.6 Vai trò của lao ñộng nữ 10
  2.1.7 Ý nghĩa của vấn ñề giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ 12
  2.1.8 ðặc ñiểm việc làm cho lao ñộng nữ 14
  2.1.9 Những nhân tố ảnh hưởng ñến việc làm của lao ñộng nữ 16
  2.1.10 Ảnh hưởng của tình trạng lao ñộng nữ thiếu việc làm và thất nghiệp ñến
  tình hình kinh tế - xã hội
  19
  2.2 Cơ sở thực tiễn về giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ 21
  2.2.1 Giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ ở một số nước trên thế giới 21
  2.2.2 Thực trạng giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ ở Việt Nam 25
  2.2.3 Bài học kinh nghiệm ñối với Việt Nam 30
  2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 31
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35
  3.1 ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hộihuyện Yên Phong 35
  3.1.1 ðiều kiện tự nhiên 35
  3.1.2 ðiều kiện kinh tế 37
  3.1.3 ðiều kiện văn hoá - xã hội 41
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 47
  3.2.1 Phương pháp ñiều tra 47
  3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu, thông tin 50
  3.2.3 Hệ thống các chỉ tiêu 51
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 57
  4.1 Thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên
  Phong, tỉnh Bắc Ninh
  57
  4.1.1 Thực trạng dân số, lao ñộng và lao ñộng nữ huyện Yên Phong 57
  4.1.2 Tình hình biến ñộng lực lượng lao ñộng nữ huyện Yên Phong giai ñoạn
  2007 - 2009
  59
  4.1.3 Lao ñộng nữ trong các hoạt ñộng kinh tế - xã hội huyện Yên Phong 61
  4.1.4 Tình trạng việc làm của lao ñộng nữ 67
  4.1.5 Tình hình lao ñộng, việc làm cho lao ñộng nữ ở các nhóm hộ ñiều tra 71
  4.1.6 Kết quả giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên Phong giai ñoạn
  2007 - 2009
  84
  4.1.7 Những giải pháp giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên Phong
  giai ñoạn 2007 - 2009
  85
  4.1.8. Những tồn tại, hạn chế trong vấn ñề giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ
  huyện Yên Phong trong giai ñoạn 2007 - 2009
  98
  4.1.9 Những nhân tố ảnh hưởng ñến việc làm của lao ñộng nữ 107
  4.2 Một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên
  Phong, tỉnh Bắc Ninh
  113
  4.2.1 Quan ñiểm về giải quyết việc làm cho lao ñộngnữ 113
  4.2.2. ðịnh hướng giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ 116
  4.2.3 Một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên
  Phong trong thời gian tới
  120
  5. KẾT LUẬN 140
  5.1 Kết luận 140
  5.2 Kiến nghị 141
  5.2.1 ðối với Nhà nước 141
  5.2.2 ðối với các cấp chính quyền ñịa phương 142
  5.2.3 ðối với các cơ quan, ñơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao ñộng nữ 143
  5.2.4 ðối với lao ñộng nữ 143
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 144
  1. MỞ ðẦU
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài nghiên cứu
  Lao ñộng - việc làm luôn là một trong những vấn ñề quan trọng trong
  chiến lược phát triển kinh tế, ổn ñịnh xã hội của mỗi quốc gia. Hằng năm, nước
  ta có khoảng 1,1 triệu người bước vào ñộ tuổi lao ñộng, hiện nay khu vực nông
  thôn có tới 50,6% là lao ñộng nữ, tương ñương khoảng 16 triệu người.
  Trong thời kỳ hội nhập quốc tế, phụ nữ Việt Nam ñã và ñang thể hiện
  ñược vai trò, vị thế của mình trong các hoạt ñộng của ñời sống kinh tế - xã hội,
  ñặc biệt ñã góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất
  nước.
  Tuy nhiên, hiện nay lao ñộng nữ ñang ñứng trước những khó khăn, thách
  thức không nhỏ như sự phân biệt giới trong thị trường lao ñộng (phụ nữ thường
  phải làm nhiều công việc không ñược trả lương, chủ yếu làm việc ở khu vực
  không chính thức, ít có cơ hội thăng tiến); khả năng cạnh tranh thấp hơn so với
  lao ñộng nam (do yếu tố sức khỏe và trình ñộ văn hóa, chuyên môn, tay nghề của
  lao ñộng nữ thấp nên họ thường phải làm việc trong môi trường không bảo ñảm,
  công việc không ổn ñịnh, làm nhiều nhưng lương thấp); tư tưởng trọng nam kinh
  nữ, bạo hành gia ñình, bóc lột và lạm dụng lao ñộngnữ vẫn còn tồn tại. ðồng
  thời, lao ñộng nữ còn phải ñảm trách công việc gia ñình như nội trợ, sinh con,
  chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ
  Chính vì vậy, khả năng và cơ hội việc làm của lao ñộng nữ trở nên rất
  thấp, thêm vào ñó là quá trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa nông nghiệp, nông
  thôn; sự gia tăng dân số cao dẫn ñến tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp
  trong lực lượng lao ñộng nữ.
  Là một huyện ñồng bằng, nằm ở phía Tây tỉnh Bắc Ninh, Yên Phong ñang
  trong tiến trình công nghiệp hóa, ñô thị hóa với tốc ñộ cao. Hiện nay, huyện có
  diện tích 96,86 km
  2
  , dân số 130.011 người, số lao ñộng 89.749 người (lao ñộng
  nữ 45.413 người, chiếm 52,6% số lao ñộng nông thôn).
  Thực trạng vấn ñề việc làm cho lao ñộng nữ ở huyện cũng có những ñặc
  ñiểm chung của cả nước, hiện nay toàn huyện có 3.015 lao ñộng nữ thất nghiệp
  (chiếm 3,35% so với tổng số lao ñộng và chiếm 6,64%so với tổng số lao ñộng
  nữ). Thất nghiệp là nguyên nhân căn bản của nghèo ñói, phát sinh những tệ nạn
  xã hội . Do ñó, giải quyết việc làm cho lao ñộng nói chung và lao ñộng nữ nói
  riêng trở thành vấn ñề cần ñược quan tâm ñúng mức và có hướng ñi bền vững,
  lâu dài.
  Vậy, tại sao phải giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ? Thực trạng vấn ñề
  giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ hiện nay như thế nào? Những nhân tố nào
  tác ñộng ñến vấn ñề giải quyết việc làm của lao ñộng nữ? Và ñể giải quyết việc
  làm cho lao ñộng nữ cần những giải pháp nào?
  Xuất phát từ những vấn ñề trên, chúng tôi ñã chọn ñề tài “Nghiên cứu
  một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện Yên
  Phong, tỉnh Bắc Ninh”làm luận văn thạc sĩ.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu của ñề tài
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Từ nghiên cứu thực trạng của vấn ñề việc làm cho lao ñộng nữ, ñề xuất
  một số giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao ñộng
  nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  Góp phần hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về giải quyết
  việc làm cho lao ñộng nữ.
  ðánh giá thực trạng việc làm và các giải pháp giải quyết việc làm của lao
  ñộng lao ñộng nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  Phân tích những nhân tố ảnh hưởng ñến vấn ñề việc giải quyết việc làm
  cho lao ñộng nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  ðề xuất một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ
  huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.
  1.3 ðối tượng, phạm vi nghiên cứu của ñề tài
  1.3.1 ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu một số giải pháp giải quyết việc làm cholao ñộng nữ huyện
  Yên Phong.
  1.3.2 Phạm vi nghiên cứu
  1.3.2.1 Về nội dung
  Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm
  cho lao ñộng nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  1.3.2.2 Về không gian
  Nghiên cứu vấn ñề việc làm và giải quyết việc làm cho lao ñộng nữ huyện
  Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  ðiều tra mẫu ở 6 xã ðông Thọ, Long Châu, Văn Môn, Yên Phụ, Dũng
  Liệt, Thuỵ Hoà, thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
  1.3.2.3 Về thời gian
  Nghiên cứu thực trạng vấn ñề việc làm và giải quyếtviệc làm huyện Yên
  Phong, tỉnh Bắc Ninh giai ñoạn 2007 - 2009.
  Số liệu sơ cấp ñược thu thập qua các hộ gia ñình, các doanh nghiệp, Phòng
  Lao ñộng - Thương binh & Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp huyện và
  một số cơ quan, ñơn vị có liên quan năm 2009.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bùi Quang Bình (2004), Sử dụng nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam -
  Thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ, Trường ðại học ðà Nẵng.
  2. Bộ Lð - TB & XH (2004), Thông tư số 03/2004/TT-BLð-TB&XH
  3. Chính phủ (2003), Nghị ñịnh số 39/2003/Nð-CP ngày 18/4/2003 về quy
  ñịnh và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về việc làm.
  4. Chính phủ (2001), Quyết ñịnh số 27/2001/Qð-TTg ngày 08/3/2001 về
  việc ñiều tra lao ñộng việc làm hàng năm về lao ñộng việc làm ở thành thị và
  nông thôn trên phạm vi cả nước
  5. Chính phủ (1996), Nghị ñịnh số 23/1996/Nð-CP
  6. ðỗ Kim Chung và cộng sự (2008), Giáo trình Kinh tế nông nghiệp, NXB
  Nông nghiệp
  7. ðinh Văn Dũng (2006), Thực trạng sử dụng nguồn lao ñộng nữ tỉnh
  Phú Thọ, Luận án Thạc sĩ, Trường ðại học KTQD Hà Nội.
  8. ðảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ X.
  9. ðảng Cộng sản Việt Nam (2007), Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ
  Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ ñẩy mạnh côngnghiệp hóa, hiện ñại hóa”.
  10. Quyền ðình Hà (2006), Khảo sát vai trò của phụ nữ trong nông nghiệp
  và nông thôn xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh ưng Yên. ðề tài Nghiên cứu
  khoa học, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội.
  11. Phạm Thu Hiền (2009), Công nhân nữ ngoại tỉnh trong các doanh
  nghiệp có vốn ñầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản số 27
  (tháng 3/2009)
  12. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (2007), Văn kiện ðại hội Phụ nữ toàn
  quốc lần thứ X
  13. Huyện uỷ Yên Phong (2005, 2010), Báo cáo chính trị trình ðại hội
  ðảng bộ huyện lần thứ XX, XXI.
  14. Khiếu Linh (2009), Lao ñộng nữ làm việc trong khu vực kinh tế không
  chính thức, Tạp chí Cộng sản, Số 27 (3/2009)
  15. Hà Huy Ngọc (2009), Lao ñộng nữ trong khu vực kinh tế chính thức ở
  nước ta, Tạp chí Cộng sản, Số 33 (9/2009).
  16. Trần Thị Nguyệt (2005), Lao ñộng nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
  hiện nay - Thực trạng và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ, Trường ðại học KTQD Hà Nội
  17. Phòng Thống kê huyện Yên Phong (2007, 2008, 2009), Niêm giám
  thống kê 2007, 2008, 2009.
  18. Lê Thị Quế (2005), Lao ñộng nữ trong thời kỳ ñổi mới, Tạp chí
  Nghiên cứu Kinh tế. Số 8 (327).
  19. Quốc hội (1994, 2002, 2006), Bộ luật Lao ñộng; Bộ luật Lao ñộng sửa
  ñổi, bổ sung.
  20. Quốc hội (2006), Luật Bình ñẳng giới
  21. Quốc hội (2007), Luật Phòng. chống bạo lực gia ñình.


  Xem Thêm: Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm cho lao động nữ huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status