Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thuỷ Nguyê

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thuỷ Nguyê

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thuỷ Nguyên Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam
  NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
  1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp.
  Chương I: Lý luận chung về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
  của Ngân hàng thương mại
  Chương II: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp
  tại PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng
  doanh nghiệp tại PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
  - Sơ đồ mô hình tổ chức của PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế
  Việt Nam
  - Báo cáo thường niên PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
  Nam năm 2010 - 2012
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng
  TMCP Quốc tế Việt Nam năm 2010 - 2012
  - Báo cáo tín dụng PGD Thuỷ Nguyên - Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  năm 2010 - 2012
  3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
  Phòng giao dịch Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  Số 9 đường Bạch Đằng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I : LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH
  HÀNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2
  1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại 2
  1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại . 2
  1.1.2. Chức năng, vai trò của ngân hàng thương mại . 2
  1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại . 3
  1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn 3
  1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn 4
  1.1.3.3. Hoạt động khác 4
  1.2. Khái niệm và phân loại hoạt động cho vay 5
  1.2.1. Khái niệm hoạt động cho vay . 5
  1.2.2. Phân loại 5
  1.3. Vai trò của hoạt động cho vay 8
  1.3.1. Đối với nền kinh tế 8
  1.3.2. Đối với hoạt động của ngân hàng . 9
  1.3.3. Đối với khách hàng doanh nghiệp 10
  1.4. Chỉ tiêu đánh giá hi ệu quả hoạt động cho vay với khách hàng
  doanh nghiệp của ngân hàng thương mại . 11
  1.4.1. Quan niệm hiệu quả hoạt động cho vay 11
  1.4.2. Nhóm chỉ tiêu định tính . 11
  1.4.3. Nhóm chỉ tiêu định lượng . 13
  1.5. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng
  doanh nghiệp của ngân hàng thương mại . 15
  1.5.1. Từ phía ngân hàng . 15
  1.5.2. Từ phía khách hàng . 18
  1.5.3. Nhân tố khác . 19
  CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY
  KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PHÒNG GIAO DỊCH THỦY
  NGUYÊN - NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM 21
  2.1. Tổng quan về PGD Thủy Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt
  Nam . 21
  2.1.1. Giới thiệu chung về PGD Thủy Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế
  Việt Nam . 21
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức . 22
  2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh . 24
  2.2. Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghi ệp tại PGD Thủy
  Nguyên 31
  2.2.1. Sản phẩm cho vay với khách hàng doanh nghiệp . 31
  2.2.2. Cơ sở pháp lý của hoạt động cho vay với khách hàng doanh nghiệp . 32
  2.2.3. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp 33
  2.2.3.1. Quy trình cho vay . 33
  2.2.3.2. Quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng doanh nghiệp . 34
  2.3. Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghi ệp
  tại PGD Thủy Nguyên 38
  2.3.1. Quy mô cho vay khách hàng doanh nghiệp 38
  2.3.2. Tình hình thu nợ khách hàng doanh nghiệp 46
  2.3.3. Tình hình nợ quá hạn, nợ xấu khách hàng doanh nghiệp . 48
  2.3.4. Lợi nhuận cho vay khách hàng doanh nghiệp . 50
  2.4. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghi ệp tại
  PGD Thủy Nguyên . 51
  2.4.1. Những kết quả đạt được 51
  2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 52
  CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
  CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI PGD THUỶ
  NGUYÊN – NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM . 56
  3.1. Định hướng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghi ệp
  tại PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam . 56
  3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách
  hàng doanh nghiệp tại PGD Thuỷ Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế
  Việt Nam 57
  3.2.1. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý với khách hàng doanh nghiệp . 57
  3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định khi cho vay doanh nghiệp . 61
  3.2.3 Tăng cường các biện pháp thu hồi nợ, xử lý các khoản nợ quá hạn 63
  3.2.4 Tăng cường huy động vốn, đáp ứng nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp 65
  3.2.5 Tăng cường các biện pháp phân tán rủi ro . 66
  3.2.6. Nâng cao chất lượng đào tạo, đội ngũ cán bộ nhân viên 67
  3.2.7 Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát sau cho vay 68
  3.3 Một số kiến nghị . 69
  3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam . 69
  3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 70
  3.3.3 Kiến nghị với Nhà nước . 71
  KẾT LUẬN . 73
  LỜI MỞ ĐẦU
  Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  nền kinh tế nên việc phát triển các doanh nghiệp là vô cùng cần thiết. Trong
  quá trình sản xuất kinh doanh, dù có nhiều ưu ái từ phía Nhà nước nhưng các
  doanh nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn chủ yếu do tiềm lực tài chính còn
  hạn chế. Thiếu vốn luôn là trở ngại lớn cho khả năng phát triển của doanh
  nghiệp. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại chính là công cụ đắc lực
  để hỗ trợ khi doanh nghiệp thiếu hụt vốn kinh doanh. Nhận thấy nhu cầu vay
  vốn từ phía các doanh nghiệp là rất lớn, phòng giao dịch Thủy Nguyên - Ngân
  hàng TMCP Quốc tế Việt Nam đã có những chiến lược nhằm thu hút và đẩy
  mạnh cho vay với đối tượng này. Tuy nhiên, hiệu quả cho vay chưa cao, dư nợ
  cho vay đối với doanh nghiệp chỉ chiếm một tỷ trọng khiêm tốn trong tổng dư
  nợ của phòng giao dịch, lợi nhuận cho vay doanh nghiệp còn nhỏ.
  Chính vì vậy, trong quá trình thực tập tại phòng giao dịch Thủy Nguyên,
  em đã lựa chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách
  hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thủy Nguyên – Ngân hàng thương
  mại cổ phần Quốc tế Việt Nam” cho bài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu bài khoá luận gồm 3 chương:
  Chương I: Lý luận chung về hoạt động cho vay khách hàng doanh
  nghiệp của Ngân hàng thương mại
  Chương II: Thực trạng hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh
  nghiệp tại PGD Thủy Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng
  doanh nghiệp tại PGD Thủy Nguyên – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
  Là một sinh viên mới được trang bị kiến thức căn bản, thời gian
  nghiên cứu, kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài khoá luận không tránh
  khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các
  thầy cô giáo, ban giám đốc ngân hàng và những ai quan tâm đến vấn đề này
  để đề tài được hoàn thiện hơn.
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ----------1. Tiền tệ ngân hàng – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến
  2. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – PGS.TS Nguyễn Văn Tiến
  3. Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
  4. Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban
  hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi
  ro tín dụng.
  5. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban
  hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng.
  6. Các số báo, tạp chí ngân hàng năm 2010, năm 2011, năm 2012
  7. Trang web http://www.vib.com.vn
  http://www.sbv.gov.vn
  8. Các tài liệu khác

  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thuỷ Nguyê
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Phòng giao dịch Thuỷ Nguyê sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status