Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươn

  Đề tài: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN
  CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 4
  1.1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ. 4
  1.1.1 Khái niệm 4
  1.1.2. Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 8
  1.2. HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
  1.2.1. Khái niệm về vốn huy động của Ngân hàng thương mại 12
  1.2.2. Vai trò của hoạt động huy động vốn 13
  1.2.3. Các hình thức huy động vốn của Ngân hàng thương mại 15
  1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương
  mại 22
  1.2.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của Ngân hàng
  thương mại. 23
  Phần 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN
  HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI
  NHÁNH HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN 2010 - 2012 32
  2.1. TỔNG QUAN VỀ SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 32
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. 32
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần
  Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội. 34
  2.1.3. Kết quả kinh doanh Vietcombank Hà Nội trong giai đoạn 2010 - 2012.40
  2.2. TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
  THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH
  HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2010 - 2012. 46
  2.2.1. Theo quy mô vốn huy động. 46
  2.2.2. Cơ cấu vốn huy động. 48
  2.2.3. Đánh giá chung hoạt động huy động vốn 60
  Phần 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY
  ĐỘNG VỐN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
  PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 65
  3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SỞ
  GIAO DỊCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG
  VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ HỘI GIAI ĐOẠN 2010 – 2015. 65
  3.1.1. Định hướng chung: . 66
  3.1.2. Định hướng huy động vốn. 68
  3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động huy động vốn tại Sở giao
  dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà
  Nội 69
  3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn có kỳ hạn. 70
  3.2.2. Giải pháp thu hút khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp 73
  3.2.3. Một số giải pháp khác 74
  3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 81
  3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ 81
  3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 83
  3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt
  Nam 84
  KẾT LUẬN 85
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86
  LỜI MỞ ĐẦU
  Nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền
  kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong xu hướng hội nhập kinh
  tế khu vực và toàn cầu. Vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá trình
  tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động được
  khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với
  nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống Ngân hàng thương mại
  nói riêng. Nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan t rọng đối
  với hệ thống Ngân hàng thương mại trong việc đáp ứng vốn cho đầu tư phát
  triển kinh tế, góp phần thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà
  nước. Hơn nữa trong thời gian gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng
  đang gặp phải rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm vốn, do vậy đây là
  một vấn đề đang được các Ngân hàng rất quan tâm.
  Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn, và với
  những kiến thức đã được học ở trường, cùng với những kiến thức thu nhận
  được trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Sở giao dịch Ngân
  hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam vừa qua, em đã mạnh dạn
  chọn đề tài: " Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch
  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội".
  Làm chuyên đề tốt nghiệp.
  Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý thuyết cơ bản về hoạt động huy
  động vốn của Ngân hàng cùng với việc phân tích thực trạng công tác huy
  động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương
  Việt Nam chi nhánh Hà Nội trong những năm gần đây. Qua đó thấy được
  những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân để trên cơ sở đó đề xuất một số giải
  pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng
  Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
  Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, kết cấu bài luận văn gồm 3 phần:
  Phần 1: Những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn của Ngân
  hàng thương mại.
  Phần 2: Thực trạng huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương
  mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội.
  Phần 3: Một số giải pháp nhằm tăng cường công tác huy động vốn tại
  Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi
  nhánh Hà Nội.
  Đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu ở cả
  tầm vi mô và vĩ mô. Nhưng do thời gian nghiên cứu và tìm hiểu cả về lý luận
  và thực tiễn, cùng với trình độ hiểu biết còn hạn chế. Do vậy, chuyên đề còn
  nhiều điểm chưa đề cập đến và còn những thiếu sót nhất định nên em rất
  mong được sự đóng góp và chỉ bảo của các thầy cô và các bạn đọc. Em xin
  chân thành cảm ơn Thạc sĩ Hoàng Thị Hồng Lan đã tận tình chỉ bảo và các cô
  chú, anh chị đang công tác tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần
  Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên
  đề tốt nghiệp này.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  - Giáo trình "Quản trị Ngân hàng thương mại" - TS Phan Thị
  Thu Hà và TS Nguyễn Thị Thu Thảo - NXB Thống kê 2002.
  - Lê Vinh Danh (2005). Tiền và hoạt động ngân hàng. NXB Chính
  trị Quốc gia.
  - Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của
  ại Cổ phầ
  giai đoạn 2010 - 2012.
  - Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ 2010, 2011, 2012.
  - Trang web www.vietcombank.com.vn
  - Trang web www.cafef.vn
  - Trang web www.taichinhvietnam.com

  Xem Thêm: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thươn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status