Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH một th

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH một th

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH một thành viên Xuất Nhập Khẩu TBH
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  DANH MỤC SƠ ĐỒ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI
  VIỆC TĂNG CƯỜNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG NỢ TRONG CÁC DOANH
  NGHIỆP 3
  1.1 Phương thức thanh toán và hình thức thanh toán 3
  1.2 Nội dung kế toán thanh toán với người mua ( khách hàng) 4
  1.2.1. Nguyên tắc kế toán thanh toán với người mua . 4
  1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
  người mua 5
  1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua 7
  1.3 Nội dung kế toán thanh toán với người bán ( nhà cung cấp ) . 15
  1.3.1 Nguyên tắc kế toán thanh toán với người bán . 15
  1.3.2 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
  người bán . 16
  1.3.3 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán . 18
  1.4 Nội dung kế toán các nghiệp vụ thanh toán có liên quan đến ngoại tệ . 25
  1.4.1 Tỷ giá và các quy định về tỷ giá sử dụng trong kế toán 25
  1.4.2 Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua người bán có liên quan
  đến ngoại tệ . 26
  1.5 Đặc điểm kế toán thanh toán theo các hình thức kế toán . 27
  1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký – chứng từ. 28
  1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – sổ cái. 29
  1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ . 30
  1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký chung . 31
  1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính .32
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI
  VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY TNHH MTV
  XUẤT NHẬP KHẨU TBH . 39
  2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán các khoản thanh toán
  tại công ty TNHH MTV Xuất nhập Khẩu TBH . 39
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Xuất Nhập
  Khẩu TBH . 39
  2.1.1.1, Lịch sử hình thành của công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH
  . 39
  2.1.1.2 Quá trình phát triển của công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH
  . 42
  2.1.2 Đặc điểm các mặt hàng sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV
  Xuất Nhập Khẩu TBH . 43
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý tại công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu
  TBH . 43
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán tại công ty
  TNHH MVT Xuất Nhập Khẩu TBH . 46
  2.1.4.2 Chính sách kế toán tại công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH . 48
  2.1.5 Đặc điểm về đối tượng thanh toán, phương thức thanh toán tại công ty
  TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH . 49
  2.2 Thực trạng kế toán thanh toán với người mua ( khách hàng) tại công ty
  TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH . 51
  2.2.1 Chứng từ tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
  người mua (khách hàng) . 51
  2.3 Thực trạng kế toán thanh toán với người bán ( Nhà cung cấp) tại công ty
  TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH . 79
  2.3.1 Chứng từ, tài khoản và sổ sách sử dụng trong kế toán thanh toán với
  người bán tại công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH . 79
  2.3.2 Kế toán tổng hợp thanh toán với người bán tại công ty TNHH MTV
  Xuất Nhập Khẩu TBH
  2.4 Thực trạng phân tích tình hình tài chính thông qua phân tích tình hình nhu
  cầu và khả năng thanh toán . 96
  CHƯƠNG 3
  LỜI MỞ ĐẦU
  1 Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  - Một doanh nghiệp dù có quy mô lớn hay nhỏ cũng luôn gắn mình trong
  nhiều mối quan hệ, từ quan hệ với các đối tác, quan hệ với cơ quan Nhà nước
  cho đến các quan hệ trong chính nội bộ của doanh nghiệp đó. Trong đó, quan
  hệ với các đối tác có thể là các giao dịch buôn bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ,
  cung cấp nguyên liệu quan hệ với các cơ quan nhà nước thể hiện ở nhiều lĩnh
  vực như pháp luật, các chính sách, các chế độ, nghĩa vụ đóng thuế theo quy
  định của pháp luật. Quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp có thể là cung cấp vật
  tư, nguyên vật liệu cho đơn vị cấp dưới, đóng quỹ cho các đơn vị cấp trên, .
  Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, lạm phát tăng cao, tỷ giá hối đoái
  tăng theo, tình hình kinh tế thế giới không mấy khả quan, .do đó đối với một
  doanh nghiệp nói chung vấn đề vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay
  gặp nhiều khó khăn. Đối với công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH thì yếu
  tố này lại càng quan trọng hơn. Là một công ty hoạt động kinh doanh chính là
  kinh doanh thương mại , do đó các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến công
  nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán. Giải quyết tốt vấn đề công nợ là một
  cách tích cực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh phát triển .
  Vì vậy, kế toán thanh toán luôn được xác định là khâu trọng tâm của
  công tác kế toán trong doanh nghiệp. Việc hoàn thiện công tác kế toán thanh
  toán với việc tăng cường và quản lý công nợ là việc làm thực sự cần thiết, có
  ý nghĩa.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán thanh toán
  cùng vốn kiến thức đã được học ở trường, những hiểu biết thu thập được
  trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH, em
  đã mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức kế
  toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH
  MTV Xuất Nhập Khẩu TBH” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2 Mục đích nghiên cứu của đề tài
  Nắm vững các khoản phải thu - phải trả nói chung và phải thu khách hàng,
  phải trả người bán nói riêng nhằm tránh các hao hụt ngân sách, điều chỉnh
  tình hình tài chính, chủ động trong các giao dịch, duy trì tốt các mối quan hệ
  với đối tác, đảm bảo không vi phạm pháp luật phát triển được các mối quan hệ
  trong và ngoài doanh nghiệp. Mặt khác, căn cứ vào các khoản phải thu khách
  hàng, phải trả người bán cùng với các khoản phải thu phải trả khác ta có thể đánh
  giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp về khả năng thanh toán, khả năng
  huy động vốn, tình hình chiếm dụng vốn và bị chiếm dụng vốn.
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đối tượng nghiên cứu : Kế công nợ tại công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH
  Phạm vi nghiên cứu:
  Về không gian : Nghiên cứu tại công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH
  Về phân tích được lấy số liệu năm 2012
  4 Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán (phương pháp chứng từ phương thức tài
  khoản , phương pháp tổng hợp cân đối )
  - Phương pháp thống kê và so sánh
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu kế thừa thành tựu
  5 Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán thanh toán với việc tăng cường quản lý
  công nợ trong các doanh nghiệp
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường quản lý
  công nợ tại Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH
  Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chúc kế toán thanh toán với việc
  tăng cường và quản lý công nợ tại Công ty TNHH MTV xuất Nhập Khẩu TBH
  Sách hệ kế toán Việt Nam – BTC
  Sách chuẩn mực kế toán Việt Nam
  Sách thanh toán quốc tế
  Sách kế toán công nợ
  Quyết định 15/2006 /QĐ – BTC
  Tài liêu công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu TBH

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH một th
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với việc tăng cường và quản lý công nợ tại công ty TNHH một th sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status