Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự công ty tnhh quà tặng thảo nguyên

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự công ty tnhh quà tặng thảo nguyên

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp t hiết của đề t ài . 1
  2. Tình hình nghiên cứu 1
  3. Mục đích nghiên cứu . 1
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  5. Phương pháp ng hiên cứu . 2
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu 2
  7. Kết c ấu của ĐA/KLTN: . 2
  CHƯƠNG 1 3
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO . 3
  1.1 Các khái niệm tuyể n mộ - tuyển dụng . 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Tuyển mộ lao động 3
  1.1.3 Tuyển chọn lao động 3
  1.1.4 Tuyển dụng nhân sự . 3
  1.1.2.Nội dung của tuyển dụng nhân sự . 4
  1.2. Một số vấn đề cơ bản về đào t ạo ng uồn nhân lực 6
  1.2.1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực 6
  1.2.1.1. Khái niệm chung về đào tạo nguồn nhân lực 6
  1.2.1.2 Vai trò của công tác đào tạo nguồn nhân lực . 6
  1.2.2 Nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo nguồn nhân lực 7
  1.2.2.1 Nguyên tắc đào tạo nguồn nhân lực . 7
  1.2.2.2 Yêu cầu đối với công tác đào tạo nhân sự: . 8
  1.3 Các bước xây dựng chương trình đào t ạo ng uồn nhân lực 8
  1.3.4 Xác định phương pháp đào tạo nguồn nhân lực . 11
  CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ THỰC TRẠNG CÔNG
  TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY
  TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN. 12
  2.1 Giới thiệu công ty TNHH Quà t ặng Thảo nguyên 12
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 12
  2.1.1.1 Lịch sử hình thành . 12
  2.2 Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự tại công ty TNHH
  Quà t ặng Thảo Nguyên . 21
  2.2.1 Tuyển mộ nhân viên tại công ty . 21
  2.2.1.2 Tuyển mộ nhân viên: . 22
  2.2.1.2.1 Nguồn nội bộ: 22
  2.2.1.2.2 Nguồn bên ngoài: 23
  2.2.2 Tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên 24
  2.2.2.1 Phác họa tiến trình tuyển chọn nhân viên 26
  2.2.2.1.1 Xem xét hồ sơ xin việc 26
  2.2.2.1.2 Trắc nghiệm 27
  2.2.2.1.3 Phỏng vấn sơ bộ 27
  2.2.2.1.4 Phỏng vấn sâu . 28
  2.2.2.1.5 Quyết định tuyển chọn 28
  2.2.4 Nhận xét về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty. 31
  2.2.4.1 Ưu điểm 31
  2.2.4.2 Nhược điểm 32
  2.2.5 Nhận xét về công tác đào tạo nhân sự của công ty . 32
  2.2.5.1 Ưu điểm 32
  2.2.5.2 Nhược điểm 33
  CHƯƠNG 3 34
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO
  TẠO TẠI CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN 34
  3.1 Định hướng phát triển công ty 34
  3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh 34
  3.1.2 Định hướng công tác tuyển dụng và đào tạo . 34
  3.2.2 Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các hoạt động tuyển chọn 37
  3.2.2.2 Đa dạng hóa các chương trình, loại hình đào tạo 41
  3.2.2.3 Lựa chọn đối tác đào tạo phù hợp . 41
  3.2.2.4 Đánh giá chất lượngsau đào tạo . 42
  3.2.2.5 Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý nguồn nhân lực. 42
  3.3 Kiến nghị 43
  KẾT LUẬN . 44
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 45
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp t hiết của đề t ài
  Một công ty hay một tổ chức nào dù có nguồn tài chính dồi dào, máy móc kỹ
  thuật hiện đại đến đâu cũng sẽ trở nên vô nghĩa nế u không biết quản trị nhân lực.
  Chính vì thế trong một doanh nghiệp việc tuyển dụng và đào tạo là công tác luôn
  được đặt ra hàng đầu. Chúng ta khô ng phủ nhận vai trò của các lĩnh vực khác
  như quản trị tài chính, quản trị sản xuất, quản trị hành chính, kế toán nhưng rõ
  ràng nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Bất cứ cấp
  quản trị nào c ũng phải biết đào tạo và thu hút nhân viên của mình.
  Công ty TNHH Quà tặng Thảo Nguyên là công ty trong ngành nghề thiết kế, in
  ấn quà tặng, việc sử dụng các nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chiến lược
  mục tiêu công ty đề ra là công việc phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên
  môn. Bản thân nhận thấy để có thể làm tốt công việc hiện tại và phát triển trong
  tương lai thì công tác tuyể n dụng và đào tạo nhân lực là một điều không thể
  thiếu, vì thế tôi đã chọn đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ
  ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Đối tượng ng hiên cứu:
  Lấy cơ sở thực tiễn quá trình hoạt động kinh do anh của công ty và c ác hoạt động
  bổ trợ khác để nghiên cứu mối quan hệ giữa chúng để đưa ra các hình thức và
  phương pháp nhân sự phù hợp trong phạm vi toàn công ty.
  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên c ứu về công tác tuyển dụng nhân sự tại
  Công ty TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN trong khoảng thời gian từ năm
  2009 đến năm 2012.
  3. Mục đích nghiên cứu
  Qua khóa luận này, bên c ạnh việc củng cố những kiến thức đã học trong trường
  em muốn ứng dụng lý thuyết vào thực tế thông qua tình hình tuyể n dụng nhân sự
  của Cô ng ty TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN nơi em thực tập và làm việc.
  Từ đó, có những đóng góp kiến thức của mình vào việc nâng cao chất lượng
  công tác tuyển dụng và đ ào tạo nhân sự tại công ty.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  Đề tài tập trung nghiê n cứu, tìm hiể u cơ cấu tổ chức, tình hình nhân lực và nắm
  bắt được những nguyên tắc, trình tự trong việc quản trị nhân lực tại công ty
  TNHH QUÀ TẶNG THẢO NGUYÊN. Dựa trên cơ sở thực tế công tác đào tạo
  đưa ra những nhận xét, đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc tuyển dụng
  và đào tạo nhân lực tại công ty.
  5. Phương pháp ng hiên cứu
  - Phương pháp tra cứu tài liệu.
  - Phương pháp thống kê.
  - Phương pháp phân tích.
  - Phương pháp so ánh và tổng hợp.
  6. Dự kiến kết quả nghiên cứu
  Thực hiện khóa luận tốt nghiệp trong 12 tuần.
  Kết quả sẽ cho một cái nhìn khác về công ty trong việc tuyể n dụng và đào tạo,
  giúp công ty thực hiện công tác tuyển dụng và đào tạo hợp lý và khoa học hơn.
  Từ đó, góp phần năng cao công tác quản trị nhân sự, đạt hiệu quả cao trong sản
  xuất đồng thời tăng cừng mạnh mẽ tính cạnh tranh của công ty trên thị trường.
  7. Kết c ấu của ĐA/KLTN:
  Đề tài được kết cấu gồm 03 chương:
  Chương 1. Cơ sở lý luận.
  Chương 2. Giới thiệu công ty và thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo nhân
  lực tại công ty TNHH quà tặng Thảo Nguyê n.
  Chương 3. Giải pháp hoàn thiệ n công tác tuyển dụng, đ ào tạo nhân sự công ty
  TNHH quà tặng Thảo Nguyên.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS. TS Trần Kim Dung (2011). “Quản Trị Nguồn Nhn Lực”, Nhà xuất
  bản Tổng Hợp. Tp. Hồ Chí Minh.
  2. TS. Nguyễn Hữu Thân (2010). “Quản Trị Nhân Sự”, Nhà xuất bản Lao
  Động – Xã Hội, Tp. Hà Nội.
  3. TS. Phan Thăng & TS. Nguyễn Thanh Hội (2006). “Quản Trị Học”, Nhà
  xuất bản Thống Kê.
  4. Một số website tài liệu trên Internet.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự công ty tnhh quà tặng thảo nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự công ty tnhh quà tặng thảo nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status