Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex
  MỤC LỤC
  Trang
  Lời mở đầu

  1
  Chương 1: Cơ sở lý luậ n về phân tích tình hình tài chính

  3
  1.1 Cá c khá i niệm 3
  1.1.1 Khá i niệm về tài chính doanh nghiệ p 3
  1.1.2 Khá i niệm v ề phâ n tích tà i chinh 3
  1.2 Ý nghĩa vềphân tích tình hình tài chính 3
  1.3 Nhiệm vụ củ a phân tích tài chính doanh nghiệ p

  5
  1.4 Mục tiêu và nộ i dung phâ n tích tà i chính 5
  1.4.1 Mục t i êu 5
  1.4.2 Nội dung phân tích 5
  1.5 Cá c tà i liệu dùng trong phân tích tài chính doanh nghiệ p 6
  1.5.1 Bảng cân đ ố i kế t toán

  6
  1.5.2 Bá o cá o kết quả hoạ t đ ộ ng kinh doanh
  .
  7
  1.6 Phương pháp phân tích 8
  1.6.1 Phâ n tích theo chiều ngang . 8
  1.6.2 Phâ n tích theo xu hướ ng . 8
  1.6.3 Phâ n tích theo chiều dọ c
  .
  8
  1.6.4 Phâ n tích cá c chỉsố tài chính chủ yế u

  9
  vi
  Chương 2: Thực trạ ng tình hình tài chính tại Cty cổphầ n Vậ n tả i Đa
  phương thức (Vietranstimex)
  .
  10
  2.1 Khá i quá t vềcông ty 10
  2.1.1 Giới thiệu về công ty

  10
  2.1.2 Qú a trình hình thành và phá t triển 10
  2.1.3 Lĩnh vực kinh doanh

  11
  2.1.4 Mạng lưới hoạt động
  .
  12
  2.1.5 Cơcấ u tổ chứ c

  12
  2.1.5.1 Mô hình tổchứ c

  12
  2.1.5.2 Chức nă ng, nhiệ m vụ củ a bộ máy tổ chứ c

  13
  2.1.6 Mô hình kinh doanh 15
  2.1.5.1 Tổchứ c và nhân sự 15
  2.1.5.2 Mô hình kinh doanh . 16
  2.1.7 Đị nh hướng phát triển

  16
  2.1.7.1 Các mục tiê u chiến lược của công ty 16
  2.1.7.2 Biện phá p thực hiện

  17
  2.2 Thực trạ ng tình hình tài chính tại công ty cổphầ n V ậ n tả i Đ a
  phương thức

  17
  vii
  2.2.1 Khái quát về tình hình hoạt đ ộ ng của công ty qua 2 năm 2011 –
  2012 17
  2.2.2 Phâ n tích tổng quá t Bảng câ n đối kế toán . 19
  2.2.2.1 Phâ n tích biến đ ộ ng tài sả n và nguồ n vố n
  .
  19
  2.2.2.2 Phâ n tích kết cấ u tài sả n và nguồ n vố n

  23
  2.2.3 Phâ n tích Bảng kế t quả kinh doanh
  .
  30
  2.2.3.1 Phâ n tích biến đ ộ ng doanh thu, chi phí và lợi nhuậ n
  .
  30
  2.2.3.2 Phâ n tích kết cấ u chi phí và lợ i nhuậ n

  32
  2.2.4 Phâ n tích bảng lư u chuyể n tiề n tệ

  34
  2.2.4.1 Phâ n tích tỷ trọng lưu chuyể n tiề n thuầ n củ a các hoạ t đ ộ ng

  34
  2.2.4.2 Phâ n tích cá c khoản thu – chi trong hoạt sả n xuấ t kinh doanh

  36
  2.2.5 Phâ n tích cá c chỉsố tài chính 37
  2.2.5.1 Cá c tỷsố thanh toán 37
  2.2.5.2 Tỷsố về đ òn cân nợ

  39
  2.2.6 Hiệu suấ t sử dụ ng tài sả n

  44
  2.2.7 Cá c tỷsuấ t l ợ i nhuậ n  Tó m tắt 50


  Chương 3: Giải pháp – Kiến Nghị 52


  Giải p h áp
  Cơ sở thực hiện giải pháp

  Điều kiện thực hiện giải pháp

  Giải pháp đề xuất

  Xâ y dựng phương thức thanh toá n hiệu quả

  Quản trị tài chính

  Nâ ng cao khảnă ng sinh lờ i

  Sửdụ ng hiệ u quả nguồ n nhân lự c  Kiến nghị

  Đối với công ty

  Đối với Nhà nước  Kết luận 61
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tí nh cấp t hiết của đề t ài
  Các doanh nghiệp khi r a đời có thể khác nhau về hình thức tổ chức
  cũng như lĩnh vực kinh doanh, nhưng đều có cùng một mục đích hàng đầu là
  tối đa hóa lợi nhuận so với đồng vốn bỏ ra. Trong bối cảnh kinh tế thị trường
  ngày c àng cạnh tranh khốc liệt như ngày nay để đạt được mục đích này
  doanh nghiệp khô ng chỉ phải nỗ lực hết mình mà còn phải s áng suốt để đưa
  ra được những quyết định đúng đắn và hợp lý. Mà để làm được điều này
  doanh nghiệp cần phải nắm rõ tình hình sử dụng vốn và khả năng thanh toán
  của mình, hay nói các h khác doanh nghiệp phải thấy được hoạt động tài
  chính của mình. Vì hoạt động tài c hính không chỉ là vấn đề cốt lõi của hoạt
  động sản xuất kinh doanh, mà còn là chìa khóa quyết định sự sống còn của
  doanh nghiệp.
  Phân tích tình hình tài chính giúp cho các nhà quản lý do anh nghiệp
  thấy được những biến động về tài chính trong tương lai của doanh nghiệp
  mình, từ đó tiến hành huy động và sử dụng các nguồn lực tài chính một cách
  thích hợp và hiệu quả. Đánh giá đ úng nhu cầu tài chính, tìm được nguồn tài
  trợ và sử dụng một c ách có hiệu quả nhằm đạt dược mục đích hàng đầu của
  mình. Do đó, doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích tình hình tài chính
  của doanh nghiệp mình, trên cơ sở đó đưa ra các quyết định kinh do anh phù
  hợp và hiệu quả tốt nhất.
  Đặc biệt, phân tích tình hình tài chính trong c ác công ty cổ phần là
  vấn đề phức tạp và có ý nghĩa ngày càng quan trọng, khi công ty cổ phần trở
  thành tổ chức kinh tế phát triển phổ biến, chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh
  tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  Thấy được tầm quan trọng đó, Tôi đã quyết định đi sâu nghiê n cứu đề
  tài: “Phân tích tình hình t ài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa
  phương thức – Vietranstimex”
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài tập trung vào các vấn đề sau:
  - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phân tích tình hình tài chính trong
  công ty cổ phần.
  - Phân tích tình hình tài chính tại của công ty cổ phần Vận tải Đa
  phương thức – Vietranstimex.
  - Đề xuất một số giải pháp xử lý các khó khăn về tài c hính, ho àn thiện
  tình hình hoạt động và năng lực tài c hính nhằm nâng c ao hiệu quả sử
  dụng vốn và khả năng canh tranh của công ty.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  Đối tượng nghiên cứu là các chỉ tiêu tài chính thể hiện mức độ thâm
  hụt về tài chính, nguồn lực thực tế của công ty trong phạm vi giới hạn như
  sau:
  - Về không gian: Tình hình hoạt động và các khó khăn về tài chính tại
  công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức – Vietranstimex.
  - Về thời gian: Khoá luận dùng số liệu của 2 năm: năm 2011 và năm
  2012 của công ty làm cơ sở nghiê n cứu và phân tích, số liệu được lấy
  từ các báo c áo tài c hính của công ty.
  4. Phương pháp ng hiên cứu:
  Dựa trên một số phương pháp phân tích kinh tế, tài chính như:
  phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế, phương pháp chi tiết,
  phương pháp tỷ lệ, phân tích các chỉ số.
  5. Kết cấu của Khóa luận:
  Kho á luận có bố cục như sau:
  - Lời mở đầu
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính.
  - Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty cổ phần Vận tải
  Đa phương thức – Vietranstimex.
  - Chương 3: Giải pháp - Kiến nghị
  - Kết luận
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012 đã được kiểm toán của công ty cổ
  phần vận tải đa phương thức - Vietranstimex.
  2. Báo c áo tổng kết và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần vận
  tải đa phương thức - Vietranstimex qua các năm 2010, 2011, 2012.
  3. Định hướng phát triển công ty cổ phần vận tải đa phương thức - Vietranstimex giai
  đoạn 2011-2015.
  4. Bảng cân đối kế toán năm 2010, 2011, 2012 công ty cổ phần vận tải đa phương
  thức - Vietranstimex.
  5. TS Phan Đức Dũng (2012). Phân tích báo cáo tài chính. Lao động xã hội.
  6. Ths Đỗ Thị Hồng Hà (2012). Phân tích tình hình tài c hính doanh nghiệp. Tài liệu
  nội bộ.
  7. Ths Nguyễn Anh Tuấn (2012). Phân tích kinh tế. Tài liệu nội bộ.
  8. Website của công ty cổ phần vận tải đ a phương thức - Vietranstimex
  http://www.vietransimex.com.vn
  9. Website của thư viện trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ http://lib.hutech.edu.vn

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Vietranstimex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status