Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ
  CHÚ THÍCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN DOANH THU 4
  1.1 Cơ sở lý luận về kiểm toan doanh thu 4
  1.1.1 Khái niệm chung về kiểm toán .4
  1.1.2 Phân loại kiểm toán .4
  1.1.2.1 Căn cứ vào mục đích kiểm toán 4
  1.1.2.2 Căn cứ vào chủ thể kiểm toán .4
  1.1.2.3 Quy trinh kiểm toán chung .5
  1.1.3 Nội dung khoản mục doanh thu .8
  1.1.3.1 Khái niệm doanh thu và các khoản liên quan đến doanh thu 8
  1.1.3.2 Điều kiện ghi nhận Doanh thu 10
  1.1.3.3 Các gian lận và sai sót liên quan đến khoản mục DT . 13
  1.1.4 Quy trình kiểm toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .14
  1.1.4.1 Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ .14
  1.1.4.2 Đánh giá rủi ro kiểm soát thiết kế các thử nghiệm cơ bản 17
  1.1.4.3 Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát .19
  1.1.4.4 Thực hiện các thử nghiệm cơ bản 19
  1.1.5 Quy trình kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính .21
  1.1.5.1 Đặc điểm .21
  1.1.5.2 Kiểm toán doanh thu hoạt động tài chính .22
  1.1.6 Quy trinh kiểm toán thu nhập khác .22
  1.1.6.1 Đặc điểm 22
  1.1.6.2 Kiểm toán thu nhập khác .23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC KIỂM TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG
  TY KIỂM TOÁN DTL .24
  2.1 giới thiệu khái quát về công ty kiểm toán DTL .24
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .24
  ii
  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty 24
  2.1.2.1 Dịch vụ kiểm toán . 24
  2.1.2.2 Dịch vụ kế toán . 25
  2.1.2.3 Hoạch định tài chính . 26
  2.1.3 Phương châm hoạt động và chiến lược phát triển .26
  2.1.3.1 Phương châm hoạt động 26
  2.1.3.2 Chiến lược phát triển 27
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý công ty .27
  2.1.4.1 Sơ đồ tổ chức 27
  2.1.4.2 Bộ máy kế toán của công ty 29
  2.2 Quy trình kiểm toán chung tại công ty kiểm toán DTL .31
  2.2.1 Phạm vi kiểm toán, tiếp nhận khách hàng 31
  2.2.1.1 Đánh giá khả năng tiếp nhận khách hàng 31
  2.2.1.2 Phạm vi kiểm toán . 32
  2.2.2 Lập kế hoạch kiểm toán trong giai đoạn tiền kế hoạch .34
  2.2.3 Lập kế hoạch kiểm toán 36
  2.2.4 Thực hiện kiểm toán 37
  2.2.5 Hoàn tất hồ sơ kiểm toán .37
  2.3 Tìm hiểu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh thu . 38
  2.3.1 Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ 38
  2.3.2 Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát 40
  2.3.3 Thử nghiệm kiểm soát 41
  2.3.4 Đánh giá lại rủi ro kiểm soát .45
  2.4 Quy trình kiểm toán doanh thu 45
  2.4.1 Các quy định áp dụng 45
  2.4.2 Chứng từ cần thu thập 45
  2.5 Thực tiễn quy trình kiểm toán doanh thu cho một khách hàng Công ty XYZ của
  Công ty Kiểm toán DTL 50
  2.5.1 giới thiệu về công ty XYZ . 50
  2.5.1.1 Đặc điểm hoạt động của Công ty XYZ . 50
  2.5.1.2 Ngành nghề kinh doanh 50
  2.5.2 Thực hiện kiểm toán khoản mục doanh thu . 50
  iii
  CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 85
  3.1 Ưu điểm .85
  3.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 86
  3.1.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán . 86
  3.1.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán 86
  3.2 Những vấn đề còn tồn tại 86
  3.3 Kiến nghị .87
  KẾT LUẬN 88
  PHỤ LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính Cấp Thiết Của Đề Tài
  Như chúng t iết, hoạt ộng kiểm toán có lịch sử phát triển lâu dài và gắn
  liền với quá trình phát triển kinh tế- x hội.Để phục vụ cho nhu cầu dạng của xã
  hội, những lĩnh vực và loại hình kiểm toán khác nh u lần lượt hình thành và phát
  triển một cách mạnh mẽ.Trong nền kinh tế thị trường. iểm toán vốn là sự phát
  triển t t yếu củ chức n ng kiểm tr trong ngành quản l , nh t là trong iều kiện
  nhà nước pháp quyền thì y u cầu c ng kh i, minh ạch về th ng tin tài ch nh trở
  thành sự qu n tâm thường trực củ m i chủ thể quản l . Điều ó thúc y sự hìn h
  thành dịch vụ c ng chứng kiểm toán, thúc y sự gi t ng những i h i khắc khe
  về ộ trung thực, khách qu n ối với các th ng tin tài ch nh ược c ng ố, c iệt
  là các th ng tin về thực trạng tài ch nh củ các c ng ty cổ phần có cổ phiếu ược
  ni m yết tr n thị trường chứng khoán. Các th ng tin tài ch nh củ các do nh nghiệp
  ni m yết c ng là c n cứ ể các nhà ầu tư lự ch n và r quyết ịnh.
  Trong các cuộc kiểm toán thì phần lớn là kiểm toán áo cáo tài ch nh nhằm
  chứng minh sự trung thực và hợp l trong việc phản ánh tình hình tài sản, nguồn
  vốn c ng như tình hình và kết quả hoạt ộng kinh do nh củ do nh nghiệp ể phục
  vụ cho nhiều ối tượng và mục ch khác nh u.
  Do nh thu là một trong những khoản mục tr ng yếu tr n Báo Cáo Tài Ch nh cụ
  thể là Báo Cáo ết Quả Hoạt Động inh Do nh. Người sử dụng th ng tin tài chính
  quan tâm ến vì khoản mục này giúp h có thể ư r quyết ịnh về kinh doanh,
  ầu tư vào C ng ty và ánh giá khả n ng tạo r lợi nhuận. Tuy nhi n, ây c n là các
  khoản mục dễ xảy r gi n lận và s i sót khi khoản mục doanh thu ược xem là cơ sở
  ể thực hiện nghĩ vụ nộp thuế ối với Nhà nước, doanh nghiệp có thể thổi phồng
  lợi nhuận ể chạy theo thành t ch ho c hạ th p khi cần thiết và không thể thiếu ược
  trong quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Vì sự cần thiết ó mà em ch n thực
  hiện ề tài“Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty kiểm toán DTL”trong khóa
  luận tốt nghiệp này.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Qu tìm hiểu từ các luận v n có cùng ề tài về kiểm toán khoản mục do nh thu
  án hàng, em nhận th y rằng nghĩ ề tài này ược ánh giá c o. Nghi n cứu sâu
  về ề tài có thể giúp người xem ổ sung ược kiến thức về kiểm toán nói chung và
  kiểm toán do nh thu nói riêng. Hầu hết, qu mỗi ề tài nghi n cứu ược c ng ố
  ều ư r một số góp nhằm hoàn thiện hơn c ng tác kiểm toán ở khoản mục này.
  Tuy phần các c ng ty kiểm toán ều áp dụng chương trình kiểm toán mẫu củ
  VACPA, nhưng c ng có một số trường hợp áp dụng theo chương trình kiểm toán tại
  c ng ty. Tùy vào từng loại hình do nh nghiệp cần kiểm toán mà kiểm toán vi n sẽ
  linh ộng ứng dụng cho phù hợp.
  S u khi xem qu các ề tài, em nhận th y rằng tuy mỗi c ng ty có một cách làm
  việc khác nh u, nhưng ều m ng lại hiệu quả c o. Và em sẽ vận dụng những ưu
  iểm củ các c ng ty này ể ổ sung và hoàn thiện hơn cho c ng tác kiểm toán
  doanh thu tại C ng ty iểm toán DTL.
  3. Mục Tiêu Nghiên Cứu
  Mục tiêu chung:
  Tìm hiểu và ánh giá quy trình kiểm toán khoản mục do nh thu tại C ng ty
  iểm toán DTL ược áp dụng khi i kiểm toán thực tế các do nh nghiệp. Dẫn
  chứng kiểm toán thực tế tại C ng ty XYZ. Từ ó, ư r những giải pháp nâng c o
  t nh hữu hiệu cho quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu.
  Mục tiêu cụ thể:
  - Tìm hiểu quy trình kiểm toán khoản mục do nh thu củ c ng ty iểm toán
  DTL
  - Đánh gi sự tuân thủ củ quy trình kiểm toán n y có úng với quy ịnh chu n
  mực kiểm toán Việt N m (VSA) h y kh ng.
  - Tiến hành kiểm toán khoản mục li n qu n ến khoản mục do nh thu như: T
  511, T 512, T 515, T 711 trong Báo cáo tài ch nh củ C ng ty XYZ.
  - So sánh, ánh giá và ư r nhận xét về quy trình kiểm toán khoản mục Do nh
  thu củ c ng ty iểm toán DTL.
  - Đề xu t những giải pháp nâng c o t nh hữu hiệu cho quy trình kiểm toán khoản
  mục Do nh Thu.
  4.Phạm Vi Nghiên Cứu.
  Không gian:
  Đề tài n y ược thực hiện tại C ng ty iểm toán DTL và tại các c ng ty khách
  hàng củ DTL. Đơn cử cụ thể về số liệu chi tiết củ c ng ty ược kiểm toán ược
  l y tại khách hàng là C ng ty XYZ trong thời gi n thực tế kiểm toán.
  Thời gian:
  a. Thời gian thực hiện đề tài:
  Bắt ầu từ ngày 29/04/2013 và kết thúc ngày 23/07/2013.
  b. Thời gian của số liệu và các thông tin liên quan:
  Các số liệu và các th ng tin có li n qu n ược thu thập thuộc về thời gi n từ
  01/01/2011 ến ngày 31/12/2012.
  Đối tượng nghiên cứu:
  Do hạn chế về thời gi n và kh ng gi n thực tập n n ề tài chỉ tập trung vào quy
  trình kiểm toán khoản mục Do nh thu củ Công ty kiểm toán DTL và th m chiếu
  với các phần hành khác có li n qu n từ những cuộc kiểm toán cụ thể các khách
  hàng. Đồng thời ơn cử tìm hiểu, giới thiệu khách hàng ược kiểm toán là C ng ty
  XYZ, trình ày quy trình kiểm toán do nh thu tr n BCTC củ C ng ty XYZ.
  5. Phương Pháp Nghiên Cứu
  Phương pháp qu n sát, nghi n cứu
  Phương pháp t các thử nghiệm cơ ản
  6. Kết Cấu Đề Tài
  Đề tài: “Quy trình kiểm toán do nh thu tại c ng ty iểm toán DTL” gồm 3
  chương
  CHƯƠNG 1: Cơ sở l luận về kiểm toán do nh thu
  CHƯƠNG 2: Thực trạng việc áp dụng quy trình kiểm toán do nh thu
  CHƯƠNG 3:Nhận xét, kiến nghị và kết luận
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo trình “ iểm toán” (Bộ m n kiểm toán – kho kế toán-kiểm toán
  – trường Đại h c inh Tế TP.HCM, NXB thống k 2005).
  2. Hệ thống chu n mực kế toán Việt N m, NXB l o ộng.
  3. Hệ thống chu n mực kiểm toán Việt N m.
  4. Marius Khôngen – Hồng Thái Dịch, Các chu n mực kiểm toán quốc
  tế, NXB thống k .

  Xem Thêm: Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quy trình kiểm toán doanh thu tại công ty Kiểm toán DTL sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status