Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT

  MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu:
  Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng quốc tế hoá, toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới diễn ra ngày càng phổ biến và mạnh mẽ, hoạt động thương mại quốc tế trở thành một lĩnh vực quan trọng và không thể thiếu được trong hệ thống kinh tế đó. Đối với các đơn vị hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, yêu cầu về thông tin kinh tế nói chung và thông tin về nhập khẩu nói riêng trở nên hết sức cần thiết.
  Năm 2007 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO thì hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp và mang tính cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu phải thường xuyên đối mặt với sự biến động của môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh tế quốc tế và khu vực, các doanh nghiệp phải tăng cường khả năng quản lý và không ngừng hoàn thiện công tác kế toán. Với chức năng thông tin và giám sát tình hình kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, kế toán góp một phần không nhỏ tới hiệu quả hoạt động kinh doanh. Dựa vào thông tin kế toán, nhà quản lý có thể nắm bắt được một cách chính xác, kịp thời tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định, chiến lược kinh doanh đúng đắn, phù hợp tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.
  Thực tế, kế toán quá trình nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu còn nhiều tồn tại cần khắc phục, nhiều doanh nghiệp chưa thực hiện đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành.
  Trong thời gian thực tập, em đã đi sâu tìm hiểu hoạt động kinh doanh nhập khẩu nói chung và kế toán nghiệp vụ nhập khẩu nói riêng tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản. Nhận thức được tầm quan trọng của kế toán hàng nhập khẩu, qua quá trình học tập và tìm hiểu thực tế tại Công ty, em đã chọn đề tài "Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT".
  2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Đề tài đi sâu nghiên cứu thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản từ việc lập, luân chuyển chứng từ đến việc ghi sổ kế toán, tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán các nghiệp vụ nhập khẩu và tiêu thụ hàng nhập khẩu.
  Tuy nhiên, việc nghiên cứu tìm hiểu của em còn nhiều hạn chế, các kiến nghị đưa ra mới chỉ dựa trên kiến thức cơ bản được học ở trường và những hiểu biết có được trong quá trình thực tập ở Công ty.
  3. Kết cấu của đề tài:
  Đề tài luận văn của em ngoài mở đầu và kết luận, bao gồm có ba phần:
  Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
  Phần 2: Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT.
  Phần 3: Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT.  MỞ ĐẦU
  Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TRONG CÁC DOANH NGHIỆP kinh doanh THƯƠNG MẠI
  1.1. Đặc điểm hoạt động nhập khẩu hàng hoá có ảnh hưởng đến kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh nhập khẩu
  1.1.2. Đối tượng và điều kiện kinh doanh nhập khẩu hàng hoá
  1.1.3. Các phương thức kinh doanh hàng nhập khẩu
  1.1.4. Các phương thức nhập khẩu hàng hoá
  1.1.5. Các phương thức thanh toán sử dụng trong hoạt động nhập khẩu
  1.1.6. Các chứng từ sử dụng chủ yếu trong quá trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu hàng hoá
  1.1.7. Đặc điểm tính giá hàng nhập khẩu
  1.2. kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá tại các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên
  1.2.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
  1.2.2. kế toán nghiệp vụ nhập khẩu trực tiếp
  1.2.2. kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
  1.3. kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu
  1.3.1. kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu theo phương thức bán buôn
  1.3.2. kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu theo phương thức bán lẻ
  1.4. Đặc điểm kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ
  1.4.1. Khái niệm và tài khoản sử dụng
  1.4.2. Phương pháp kế toán

  Phần 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MINERXPORT
  2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản
  2.1.1. lịch sử hình thành và phát triển
  2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
  2.1.5. Đặc điểm thị trường và hàng hoá
  2.2. Thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản
  2.2.1. Các phương thức nhập khẩu hàng hoá và tài khoản sử dụng
  2.2.2. Phương thức nhập khẩu trực tiếp
  2.2.3. Phương thức nhập khẩu uỷ thác
  2.3. Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản
  2.3.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu và tài khoản sử dụng
  2.3.2. kế toán tiêu thụ hàng nhập khẩu

  Phần 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ VÀ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHOÁNG SẢN MINERXPORT
  3.1. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu
  3.1.1. Về tổ chức bộ máy kế toán
  3.1.2. Về vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
  3.1.3. Về vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
  3.1.4. Về vận dụng hệ thống sổ sách kế toán
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần XNK Khoáng sản
  3.2.1. Hoàn thiện kế toán hàng gửi bán và hàng mua đang đi đường
  3.2.2. Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ nhập khẩu uỷ thác
  3.2.3. Hoàn thiện kế toán chi phí thu mua hàng hoá
  3.2.4. Hoàn thiện kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái đối với nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu
  3.2.5. Hoàn thiện kế toán khoản ký quỹ tại ngân hàng
  3.2.6. Hoàn thiện chứng từ nhập kho

  KẾT LUẬN
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán nhập khẩu hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá nhập khẩu tại Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Khoáng sản MINERXPORT sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status