Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hiệu quả của truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt folic đối với tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả của truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt folic đối với tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN iiError! Bookmark not definei d.
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  1.1. Thiếu năng lượng trường diễn ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 3
  1.1.1. Khái niệm 3
  1.1.2. Tình hình thiếu năng lượng trường diễn ở PNTSĐ trên thế giới
  và ở Việt Nam 4
  1.1.3. Nguyên nhân và hậu quả của CED 6
  1.1.4. Phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng và một số khái
  niệm 7
  1.2. Thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 8
  1.2.1. Khái niệm và phương pháp đánh giá tình trạng thiếu máu dinh
  dưỡng 8
  1.2.2. Nguyên nhân và hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng 10
  1.2.3. Tình hình thiếu máu dinh dưỡng của PNTSĐ trên thế giới và Việt
  Nam 12
  1.3. Các giải pháp can thiệp và phòng chống thiếu máu thiếu sắt 16
  1.3.1. Các giải pháp can thiệp đang áp dụng trên thế giới 16
  1.3.2. Các giải pháp can thiệp và hoạt động phòng chống thiếu máu
  đang áp dụng ở Việt Nam 19
  1.4. Vai trò và chuyển hoá sắt trong cơ thể 20
  iv
  1.4.1. Vai trò của sắt trong cơ thể 20
  1.4.2. Chuyển hoá sắt trong cơ thể 21
  1.5. Vai trò của folate trong phòng chống thiếu máu 24
  1.5.1. Vai trò của folate 24
  1.5.2. Vai trò của folate tới thai sản 25
  1.5.3. Hậu quả của thiếu folate trong mối liên quan với thiếu máu 25
  1.6. Vai trò của truyền thông tích cực lên cải thiện tình trạng dinh dưỡng
  và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 26
  1.6.1. Khái niệm về truyền thông tích cực 26
  1.6.2. Các giai đoạn của truyền thông tích cực 26
  1.6.3. Khó khăn, hạn chế, ưu và nhược điểm của phương pháp truyền
  thông có sự tham gia của cộng đồng 28
  1.6.4. Thay đổi kiến thức, hành vi - phương pháp đánh giá thay đổi
  kiến thức, hành vi 29
  1.6.5. Một số nghiên cứu về hiệu quả của truyền thông tích cực trên thế
  giới và ở Việt Nam 36
  GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 39
  Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40
  2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu 40
  2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 40
  2.1.2. Địa điểm nghiên cứu 40
  2.1.3. Thời gian nghiên cứu 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 42
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 42
  2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu 43
  2.2.3. Các bước tiến hành nghiên cứu 45
  2.2.4. Phương pháp thu thập số liệu và tiêu chuẩn đánh giá 52
  2.2.5. Xử lý và phân tích số liệu 55
  v
  2.2.6. Các biện pháp khống chế sai số 57
  2.2.7. Đạo đức nghiên cứu 58
  Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59
  3.1. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ tuổi sinh đẻ 59
  3.2. Kiến thức, thực hành về phòng chống thiếu máu dinh dưỡng của phụ nữ
  tuổi sinh đẻ 60
  3.3. Kết quả của nghiên cứu can thiệp 62
  3.3.1. Đặc điểm chung của đối tượng tại thời điểm điều tra ban đầu (T0) 62
  3.3.2. Hiệu quả can thiệp 72
  Chương 4: BÀN LUẬN 90
  4.1. Tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 90
  4.1.1. Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ 90
  4.1.2. Tình trạng thiếu máu của phụ nữ tuổi sinh đẻ 92
  4.2. Kiến thức, thực hành về phòng chống thiếu máu dinh dưỡng của phụ
  nữ tuổi sinh đẻ 97
  4.3. Hiệu quả của mô hình can thiệp tăng cường truyền thông giáo dục
  tập trung khuyến khích tiêu thụ thực phẩm giàu sắt và so sánh với
  giải pháp bổ sung sắt hàng ngày đối với cải thiện tình trạng thiếu
  máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 101
  4.3.1. Hiệu quả của bổ sung sắt/folic lên cải thiện tình trạng thiếu máu 101
  4.3.2. Hiệu quả của truyền thông giáo dục dinh dưỡng lên cải thiện
  tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu 103
  KẾT LUẬN 111
  KHUYẾN NGHỊ 113
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116
  PHỤ LỤC 129

  ĐẶT VẤN ĐỀ
  Thiếu dinh dưỡng là một vấn đề nghiêm trọng và có ý nghĩa sức khoẻ
  cộng đồng ở các nước đang phát triển. Hậu quả của thiếu dinh dưỡng ảnh
  hưởng tới nhiều thế hệ [142]. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)
  có khoảng 2 tỉ người trên thế giới bị thiếu máu thiếu sắt [143].
  Ở nước ta, trong những năm qua, đã có nhiều chương trình, hoạt động
  can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng
  được triển khai trên cả nước cũng như ở các địa bàn trọng điểm và đã thu được
  những kết quả khả quan. Tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn (CED) ở phụ nữ
  tuổi sinh đẻ giảm từ 33,1% (năm 1990) xuống còn 26,3% (năm 2000) [46] và
  18,5% (năm 2010) [5]. Tỷ lệ thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ đã giảm đáng kể
  từ 40,2% năm 1995 [102] xuống còn 28,8% năm 2008 [23]. Tuy nhiên, mức
  độ giảm không đồng đều giữa các nhóm đối tượng, các vùng, các khu vực. Tỷ
  lệ này ở vùng miền núi cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như phụ nữ
  tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi vẫn còn cao [50].
  Bốn giải pháp chính được khuyến cáo trong phòng chống thiếu vi chất dinh
  dưỡng hiện nay đang được áp dụng trên thế giới là đa dạng hóa bữa ăn, bổ sung
  vi chất, tăng cường vi chất vào thực phẩm và các giải pháp dựa vào cộng đồng
  [127], [143]. Bổ sung vi chất và tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
  là các giải pháp được áp dụng nhiều nhất ở Việt Nam cũng như các nước khác
  trên thế giới. Những giải pháp này đã góp phần đáng kể trong cải thiện tình
  trạng thiếu vi chất dinh dưỡng cũng như cải thiện tình trạng dinh dưỡng của
  người dân.
  Biện pháp bền vững nhất là sử dụng thực phẩm sẵn có ở địa phương trên
  nguyên tắc là tất cả các chất dinh dưỡng cũng như vi chất dinh dưỡng đều có ở
  trong thực phẩm thông qua việc truyền thông giáo dục nâng cao kiến thức và
  chọn thực phẩm cũng như “đa dạng hóa bữa ăn”. Nhiều bằng chứng cho thấy
  2
  việc can thiệp truyền thông tăng cường kiến thức và thay đổi các hành vi chưa
  đúng thành hành vi có lợi cho sức khỏe luôn là một giải pháp cần thiết và hiệu
  quả trong giải quyết các vấn đề sức khoẻ cộng đồng cũng như cải thiện tình
  trạng suy dinh dưỡng và thiếu máu. Để đảm bảo thành công thì giải pháp này
  đòi hỏi phải phù hợp với thói quen ăn uống và tính sẵn có của thực phẩm tại địa
  phương [85], [121], [123].
  Tân Lạc là huyện ở phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình còn nhiều khó khăn,
  kinh tế chưa phát triển, địa bàn rộng, nhiều địa hình đồi núi nên điều kiện
  giao thông rất hạn chế. Tỷ lệ CED và thiếu máu tại nơi đây còn cao. Nhằm
  tìm hiểu thực trạng về thiếu máu, CED của phụ nữ tuổi sinh đẻ và hiệu quả
  triển khai phối hợp các giải pháp can thiệp, nghiên cứu “Hiệu quả của
  truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt folic đối với tình trạng dinh
  dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc tỉnh Hòa
  Bình” đã được thực hiện với 2 mục tiêu cụ thể sau đây
  3. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng, thiếu máu, kiến thức và thực hành về phòng
  chống thiếu máu dinh dưỡng ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại 3 xã, huyện Tân lạc,
  Hòa Bình.
  4. Đánh giá hiệu quả của mô hình can thiệp bằng truyền thông giáo dục tích
  cực kết hợp bổ sung viên sắt/folic đối với tình trạng dinh dưỡng và thiếu
  máu của phụ nữ tuổi sinh đẻ.

  Xem Thêm: Hiệu quả của truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt folic đối với tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả của truyền thông giáo dục và bổ sung viên sắt folic đối với tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu của phụ nữ 20-35 tuổi tại 3 xã huyện Tân lạc tỉnh Hòa Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status