Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Hiệu quả can thiệp cộng đồng bằng bổ sung sớm đa vi chất dinh dưỡng trên phụ nữ tại một số xã thuộc tỉnh Kon Tum và Lai châu

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu quả can thiệp cộng đồng bằng bổ sung sớm đa vi chất dinh dưỡng trên phụ nữ tại một số xã thuộc tỉnh Kon Tum và Lai châu

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC
  NĂM 2012

  MỤC LỤC
  TRANG
  LỜI CAM ĐOAN . iii
  LỜI CẢM ƠN iv
  MỤC LỤC v
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix
  DANH MỤC BẢNG . x
  DANH MỤC BIỂU ĐỒ xi
  DANH MỤC HÌNH xii
  MỞ ĐẦU 1
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 THIẾU MÁU DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ 4
  1.1.1 Định nghĩa và đặc điểm thiếu máu ở phụ nữ tuổi sinh đẻ 4
  1.1.2 Thực trạng thiếu máu dinh dưỡng của phụ nữ trên thế giới và Việt Nam 5
  1.1.3 Các yếu tố nguy cơ gây thiếu máu 10
  1.1.4 Hậu quả của thiếu máu dinh dưỡng 15
  1.2 VAI TRÒ CỦA CÁC VI CHẤT TRONG PHÒNG CHỐNG THIẾU MÁU
  DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ
  17
  1.2.1 Vai trò của Sắt 17
  1.2.2 Vai trò của Kẽm 19
  1.2.3 Vai trò của Đồng 20
  1.2.4 Vai trò của Acid folic 21
  1.2.5 Vai trò của Vitamin B12 24
  1.2.6 Vai trò của Vitamin B2 25
  1.2.7 Vai trò của Vitamin B6 25
  1.2.8 Vai trò của Vitamin A 26
  1.2.9 Vai trò của Vitamin E 27
  1.2.10 Vai trò của Vitamin C 28
  1.2.11 Tổng hợp các tác động của Vitamin trong chu trình hấp thu và sử dụng
  Sắt sinh tổng hợp hồng cầu
  29
  1.2.12 Tương tác của các vi chất dinh dưỡng trong phòng chống thiếu máu ở
  phụ nữ tuổi sinh đẻ
  32
  1.3 CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG THIẾU MÁU Ở PHỤ NỮ TUỔI SINH ĐẺ 33
  1.4 SỰ CẦN TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 38
  CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39
  2.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU 39
  2.2 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 41
  2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41
  2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 41
  2.3.2 Cỡ mẫu 43
  2.3.3 Chọn mẫu và phân nhóm nghiên cứu 45
  2.3.4 Mô tả các bước tiến hành nghiên cứu 47
  2.3.5 Phương pháp thu thập số liệu và tiêu chuẩn đánh giá 52
  2.3.6 Xử lý và phân tích số liệu 62
  2.3.7 Các biện pháp khống chế sai số 63
  2.3.8 Đạo đức trong nghiên cứu 64
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 65
  3.1 MÔ TẢ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở PHỤ NỮ 18-35 TUỔI VÀ PHỤ
  NỮ MANG THAI.
  65
  3.1.1 Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của phụ nữ
  18-35 tuổi
  65
  3.1.2 Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của phụ nữ
  mang thai.
  69
  3.2 TÌNH TRẠNG THIẾU KẾT HỢP CÁC VI CHẤT DINH DƯỠNG Ở PHỤ
  NỮ TUỔI 18-35, PHỤ NỮ MANG THAI VÀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA CÁC
  VI CHẤT DINH DƯỠNG
  73
  3.3 HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG VIÊN ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG 76
  DINH DƯỠNG PHỤ NỮ 18-35 TUỔI VÀ PHỤ NỮ MANG THAI
  3.3.1 Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ 18-35 tại điều tra ban đầu 77
  3.3.2 Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ mang thai tại điều tra ban đầu 74
  3.3.3 Hiệu quả của bổ sung đa vi chất 1 viên/ tuần lên tình trạng dinh dưỡng
  của phụ nữ 18-35 tuổi
  79
  3.3.4 Hiệu quả của bổ sung đa vi chất lên tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ
  mang thai
  83
  3.4 TÍNH CHẤP NHẬN – KHẢ THI VÀ BỀN VỮNG CỦA BỔ SUNG VIÊN
  ĐA VI CHẤT DINH DƯỠNG
  88
  3,4.1 Hệ thống cung cấp viên đa vi chất dinh dưỡng 88
  3,4.2 Tính chấp nhận của đối tượng đối với bổ sung viên đa vi chất dinh
  dưỡng
  91
  3.4.3 Chi phí giá thành và hiệu quả cho can thiệp bổ sung viên đa vi chất dinh
  dưỡng cho phụ nữ 18-35 tuổi và phụ nữ mang thai
  93
  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 102
  4.1 VỀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KIẾN THỨC THỰC HÀNH DINH
  DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ 18-35 TUỔI VÀ PHỤ NỮ MANG THAI.
  102
  4.1.1 Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của phụ nữ
  18-35 tuổi.
  102
  4.1.2 Tình trạng dinh dưỡng và kiến thức, thực hành dinh dưỡng của phụ nữ
  mang thai.
  107
  4.1.3 Tình trạng thiếu kết hợp các vi chất ở phụ nữ tuổi 18-35, phụ nữ mang
  thai và mối liên quan giữa các vi chất dinh dưỡng.
  111
  4.2 VỀ HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG VIÊN ĐA VI CHẤT LÊN TÌNH TRẠNG
  DINH DƯỠNG PHỤ NỮ 18-35 VÀ PHỤ NỮ MANG THAI
  113
  4.2.1 Hiệu quả của bổ sung đa vi chất 1 viên/ tuần lên tình trạng dinh dưỡng
  và vi chất dinh dưỡng của phụ nữ 18-35 tuổi
  113
  4.2.2 Hiệu quả của bổ sung đa vi chất lên tình trạng dinh dưỡng và vi chất 118
  dinh dưỡng của phụ nữ mang thai
  4.3 VỀ TÍNH CHẤP NHẬN – KHẢ THI VÀ BỀN VỮNG CỦA BỔ SUNG
  VIÊN ĐA VI CHẤT DINH DƯỠNG
  123
  4.3.1 Hệ thống cung cấp viên đa vi chất dinh dưỡng. 123
  4.3.2 Về tính chấp nhận của cộng đồng đối với bổ sung viên đa vi chất dinh
  dưỡng.
  125
  4.3.3 Chi phí giá thành và hiệu quả can thiệp bổ sung đa vi chất dinh dưỡng ở
  phụ nữ 18-35 tuổi và phụ nữ mang thai.
  127
  KẾT LUẬN 129
  KHUYẾN NGHỊ 131
  ĐIỂM MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 132
  HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 132
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 133
  PHỤ LỤC
  PHỤ LỤC 1. BỘ CÔNG CỤ THU THẬP SỐ LIỆU
  PHỤ LỤC 2. SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG ĐA VI CHẤT
  PHỤ LỤC 3. HỘP SẢN PHẨM ĐA VI CHẤT

  MỞ ĐẦU
  Trong những năm qua, hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em
  đã được triển khai trên phạm vi cả nước với những hoạt động mạnh mẽ và
  bước đầu thu được những kết quả rất đáng kể. Năm 1985, tỷ lệ suy dinh
  dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi là 51,5%, đến năm 2005 hạ xuống còn 25,2%, năm
  2010 còn 17,5%, tuy nhiên tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em còn ở mức cao ở một
  số vùng, đặc biệt là vùng miền núi và tây nguyên. 4, 5.
  Tốc độ giảm suy dinh dưỡng duy trì ở mức 2% trong 5 năm qua nhưng
  đang có xu hướng chậm lại. Một điều đáng lưu ý là tốc độ giàm quy dinh
  dưỡng trẻ em ở vùng miền núi và tây nguyên lại chậm hơn các vùng khác 4.
  Để đẩy mạnh tốc độ giảm suy dinh dưỡng trẻ em ở các vùng miền núi,
  vùng Tây nguyên và vùng khó khăn, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động
  đang triển khai thì việc cần bổ sung thêm các hoạt động mới, tập trung vào cải
  thiện sớm tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ trước và trong khi mang thai là
  rất cần thiết 3.Với chiến lược dự phòng thông qua cải thiện tình trạng dinh
  dưỡng phụ nữ trước và trong khi mang thai sẽ đảm bảo trẻ được sinh ra có
  tình trạng dinh dưỡng tốt hơn, giảm suy dinh dưỡng bào thai và đảm bảo giảm
  bền vững tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em 3,31.
  Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy tình trạng dinh dưỡng của
  người mẹ, đặc biệt là tình trạng vi chất dinh dưỡng khi mang thai là nhân tố
  quyết định chính về cân nặng sơ sinh và tiềm năng phát triển chiều cao của trẻ
  32,36. Điều đó có nghĩa là tình trạng dinh dưỡng của người mẹ cần phải
  được chuẩn bị từ trước khi có thai và cần được duy trì tốt trong suốt thời kỳ
  mang thai. Ở Việt Nam, tình trạng dinh dưỡng bà mẹ trước và trong khi mang
  thai còn kém 1,15. Thiếu máu dinh dưỡng của phụ nữ, đặc biệt của phụ nữ
  mang thai còn phổ biến 11, 17. Theo số liệu của cuộc Tổng điều tra dinh
  2
  dưỡng và thực phẩm có tới 26,3% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị thiếu năng
  lượng trường diễn và 32,2% phụ nữ có thai bị thiếu máu 1.
  Các nghiên cứu được tiến hành trên thế giới trong những năm qua cũng
  đã chứng minh hiệu quả của bổ sung viên sắt/ acid folic lên tình trạng dinh
  dưỡng của phụ nữ mang thai, và Tổ chức y tế thế giới (WHO) cũng đã khuyến
  nghị sử dụng viên sắt/ acid folic như là một giải pháp can thiệp đơn giản và
  kinh tế trong mục tiêu giảm tình trạng thiếu máu 115. Tuy nhiên do lượng
  sắt trong viên sắt/ acid folic ở mức 60mg/ viên là khá cao vì vậy các nghiên
  cứu cũng chỉ ra các tác dụng phụ là một trong những nguyên nhân của tỷ lệ bỏ
  cuộc tương đối cao, điều đó dẫn đến hiệu quả can thiệp trên cộng đồng có
  những hạn chế về hiệu quả 115. Vì vậy bổ sung đa vi chất dinh dưỡng (với
  thành phần sắt thấp hơn) được xem như một giải pháp có thể đạt được hiệu
  quả do tỷ lệ bỏ cuộc ít và vẫn đạt được hiệu suất như viên sắt/ acid folic do
  các thành phần vitamin và khoáng chất đi kèm có khả năng làm tăng khả năng
  hấp thụ và tổng hợp hồng cầu 48. Hơn nữa bổ sung đa vi chất dinh dưỡng
  bên cạnh việc giảm thiếu máu còn góp phần giải quyết thiếu các vi chất khác.
  Tuy nhiên cho đến nay ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về hiệu
  quả của bổ sung đa vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, đặc biệt là ở
  vùng miền núi phía bắc và Tây nguyên. Bên cạnh đó, do những nguyên nhân
  khách quan về kinh phí và các lý do khác mà phần lớn các nghiên cứu trong
  thời gian qua mới tập trung vào đánh giá tính hiệu quả của viên sắt/ viên đa vi
  chất mà chưa có điều kiện để đánh giá hiệu quả của nó như một thử nghiệm
  can thiệp trên diện rộng ở cộng đồng. Điều đó có nghĩa là hiệu quả của thuốc
  về cơ bản đã được chứng minh ở một số vùng nhưng hiệu quả đó có được
  trong các điều kiện “chuẩn” của nghiên cứu thừ nghiệm thuốc bao gồm những
  yếu tố như việc uống thuốc của đối tượng được đảm bảo đủ theo yêu cầu, giáo
  dục truyền thông cho đối tượng được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên trên thực tế
  khi can thiệp đưa vào cộng đồng thì các điều kiện “chuẩn” nói trên không
  thực hiện được, trong điều kiện thực tế cho thấy tỷ lệ bỏ cuộc cao, tỷ lệ uống
  không đủ theo phác đồ là khá phổ biến do các lý do về phản ứng phụ, quên
  uống thuốc và nhiều lý do khác. Hiệu quả thực tế cũng phụ thuộc khá nhiều
  vào hệ thống phân phối cung cấp thuốc và chất lượng triển khai của hệ thống
  y tế hiện hành, phụ thuộc vào trình độ văn hóa, tập tục và nhiều yếu tố khác
  của cộng đồng 110. Vì vậy câu hỏi về hiệu quả thực sự của can thiệp khi
  đưa vào cộng đồng là như thế nào là một câu hỏi hiện vẫn đang chưa có câu
  trả lời rõ ràng.
  Nhằm đánh giá hiệu quả của can thiệp bổ sung viên đa vi chất sớm cho
  phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai, đồng thời nghiên cứu các giải pháp
  can thiệp, tiếp cận cộng đồng thì việc triển khai một thử nghiệm can thiệp
  cộng đồng tại các vùng Tây Bắc và Tây nguyên là hết sức cần thiết. Kết quả
  của nghiên cứu có thể đóng góp vào việc mở rộng hoạt động can thiệp bổ
  sung viên đa vi chất dinh dưỡng tại các vùng này cho các đối tượng phụ nữ
  tuổi sinh đẻ và phụ nữ mang thai trong thời gian tới.
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1. Mô tả tình trạng dinh dưỡng và kiến thức thực hành dinh dưỡng của
  phụ nữ 18-35 tuổi và phụ nữ mang thai tại các vùng nghiên cứu.
  2. Đánh giá hiệu quả của bổ sung sớm viên đa vi chất lên tình trạng dinh
  dưỡng của phụ nữ 18-35 tuổi và phụ nữ mang thai.
  3. Đánh giá tính chấp nhận, tính khả thi và tính bền vững của can thiệp bố
  sung viên đa vi chất trên cộng đồng.

  Xem Thêm: Hiệu quả can thiệp cộng đồng bằng bổ sung sớm đa vi chất dinh dưỡng trên phụ nữ tại một số xã thuộc tỉnh Kon Tum và Lai châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu quả can thiệp cộng đồng bằng bổ sung sớm đa vi chất dinh dưỡng trên phụ nữ tại một số xã thuộc tỉnh Kon Tum và Lai châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status