Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Thành Công

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Thành Công

  MỞ ĐẦU

  Hiện nay, trong xu thế hội nhập của các nước trên thế giới nền kinh tế thị trường đã và đang mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức lớn đối với doanh nghiệp. Để có thể đứng vững và không ngừng lớn mạnh phát triển đòi hỏi doanh nghiệp phải chú trọng đến tất cả các khâu trong quá trình sản xuất, từ khi bỏ vốn ra cho đến khi thu vốn về, thưc hiện nghĩa vụ đối với nhà nước cải thiện đời sống cho người lao động và thực hiện tái sản xuất mở rộng, không ngừng phát triển
  xây dựng một trong những ngành kinh tế lớn của nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò chủ chốt trong khâu cuối cùng của quá trình sáng tạo nên cơ sở vật chất –kỹ thuật và tài sản cố định. Hàng năm ngành xây dựng cơ bản thu hút gần 30%
  Tổng vốn đầu tư của cả nước và sản phẩm của ngành xây dựng cơ bản có tính chất kỹ thuật, văn hoá nghẹ thuật và xẫ hội tổng hợp. Do đó các công trình xây dựng có tác dụng quan trọng đối với tốc độ tăng trưởng kinh tế và đẩy mạnh phát triển khoa học kỹ thuật góp phần phát triển văn hoá, nghệ thuật, kiến trúc và môi trường sinh thái. Vấn đề đặt ra ở đay là làm sao giải quyết tốt, có hiệu quả khắc phục tình trạng thất thoát và lãng phí trong quá trình thi công, giảm chi phí giá thành tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp.
  Chính vì thế –kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một công tác quan trọng đối với công xây dựng cơ bản nói riêng và đối xây dựng nói chung. Chi phí sản xuất chính là cơ sở để tạo nên giá thành sản phẩm được tính đúng đủ, kịp thời giúp cho doanh nghiệp tính toán được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời có những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm từ đó tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên ,qua thời gian nghiên cứu lý lụân trong trường học và được sự giúp đỡ động viên của các thầy cô trong khoa kế toán - tài chính, đặc biệt sự giúp đỡ tận tình của cô giáo Lưu thanh huyền cùng với thời gian tìm hiểu công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu xây dựng phát triển Thành Công em dã chọn đề tài “Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty Đầu tư phát triển xây dựng Thành Công’’ làm chuyên đề tốt nghiệp
  Bố cục của đề tài ngoài mục lục, lời mở đầu và kết luận bao gồm ba phần sau:
  - Phần I: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thành Công
  - Phần II: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Thành Công
  - Phần III: Một số nhận xét đánh giá và những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng Thành Công .
  Em xin chân thành cảm ơn !  LỜI MỞ ĐẦU
  Phần I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
  I- Đặc điểm của công tác quản lý trong hạch toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
  1- Đặc điểm cùa nghành xây dựng cơ bản và của sản phẩm xây lắp
  2. Vai trò của công tác kế toán tập hợp chi phí sản phẩm và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản
  3-Yêu cầu của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thánh công trình xây dựng cơ bản
  4- Nhiệm vụ của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành côngtrình xây dựng cơ bản
  II- kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tinh giá thành công trình xây dựng cơ bản
  1. Chi phí sản xuất và phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng cơ bản
  1.2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  1.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp
  2. Đánh giá sản phẩm dở dang trong doanh nghiệp xây dựng
  2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo tiêu thức dự toán
  2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng hoàn thành tương đương
  3.Giá thành sản phẩm xây lắp và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp xây dựng
  3.1. Giá thành sản phẩm xây lắp và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng
  3.2 Đối tương tính giá thành sản phẩm xây lắp
  3.3 Kỳ tính giá thành của sản phẩm xây lắp
  3.4 Phương pháp tính giá thành
  4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
  4.1. Hình thức nhật ký _ sổ cái
  4.2 Hình thức nhật ký chứng từ
  4.3. Hình thức nhật ký chung
  4.4. Hình thức chứng từ ghi sổ

  Phần II: THỰC TRANG TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAT TRIỂN XÂY DỰNG THANH CÔNG
  A. Khái quát chung về tình hình công ty
  I. Quá trình hình thành cà phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thành công
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
  II. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ cức hoạt động sản xuất kinh doanh và q uy trình sản xuất trong doanh nghiệp
  1. Đặc điểm tổ chức quản lý
  2.Tổ chức hoạt động sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất trong doanh nghiệp
  2.1. Đặc điểm tổ chức
  2.2.Đặc điểm quy trình công nghệ xây dựng
  3. Tổ chức nhà máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng thành cong
  3.1.Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
  B. thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng
  I. Chi phí sản xuất tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển thành công
  1. Nội dung chi phí sản xuất tại công ty
  3.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  II. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công
  1. Hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán được sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất và tính gía thành sản phẩm xây lắp45
  2. Tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tịa công ty đầu tư phát triển xây dựng thành công
  2.3 kế toán chi phí sử dụng máy thi công
  2.4. kế toán chi phí sản xuất chung
  2.5. Tập hợp chi phí quản lý
  3. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công
  3.1. Đối tượngvà phương pháp tính giá
  3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công
  3.3. kế toán tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công

  Phần III: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  I. Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công
  1. Những mặt ưu điểm
  2. Những mặt hạn chế
  II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Công
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Thành Công
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng cơ bản tại Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng Thành Công sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status