Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín

  MỤC LỤC
  ----------
  Chương 1: TỔNG QUAN VỀPHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  1.1 Ngân hàng thương mại và vai trò của việc phân tích Báo cáo tài chính 4
  1.1.1 Ngân hàng Thương mại 4
  1.1.2 Báo cáo tài chính của Ngân hàng. 4
  1.2 Ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính . 11
  1.3 Các phương pháp phân tích và công cụphân tích chủyếu . 12
  1.3.1 Phân tích so sánh (kỳtrước, chỉtiêu bình quân ngành, ñối thủcùng ngành) . 12
  1.3.2 Phân tích tỷlệ . 13
  1.3.3 Phân tích Dupont 14
  1.4 Nội dung phân tích tình hình tài chính 14
  1.4.1 Phân tích Bảng Cân ñối kếtoán 15
  1.4.2 Phân tích Bảng Báo cáo kết quảhoạt ñộng kinh doanh 17
  1.4.3 Các chỉsốtài chính 20
  iv
  Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG
  TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)
  2.1 Giới thiệu khái quát vềNgân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín . 24
  2.1.1 Thông tin tổng quan vềNgân hàng . 24
  2.1.2 Lịch sửhình thành . 25
  2.1.3 Quá trình phát triển . 30
  2.1.4 Những thuận lợi và khó khăn hiện nay . 31
  2.2 Thực trang vềtình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  (Sacombank) . 32
  2.2.1 Phân tích Bảng Cân ñối kếtoán 33
  2.2.2 Phân tích Bảng Báo cáo kết quảhoạt ñộng kinh doanh 47
  2.2.3 Các chỉsốtài chính 56
  Chương 3: BIỆN PHÁP HÒAN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NGÂN
  HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN (SACOMBANK)
  3.1 Nhận xét và ñánh giá chung tình hình tài chính của Ngân hàng . 70
  3.2.1 Ưu ñiểm 70
  3.2.2 Nhược ñiểm 71
  3.2.3 Nguyên nhân tồn tại các nhược ñiểm . 72
  3.2 Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính, nâng cao hiệu quảhoạt ñộng kinh
  doanh tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) . 73
  3.2.1 Những giải pháp nâng cao hiệu quảhuy ñộng vốn 73
  3.2.2 Những giải pháp tăng thu nhập . 78
  3.2.3 Những giải pháp giảm chi phí . 79
  3.3 Kiến nghị- Kết luận 80
  3.3.1 Kiến nghị .80
  3.3.2 Kết luận . 81
  LỜI MỞ ðẦU
     
  1. Tính cấp thiết của ñềtài:
  Hiện nay, với nền kinh tếphát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện ñại
  hóa, hoạt ñộng của ngành ngân hàng nói chung và ngân hàng thương mại nói riêng
  thực sự rất cần thiết trong nền cơ chế thị trường, tuy nhiên ñây cũng là một trong
  những hoạt ñộng rất nhạy cảm ñối với xã hội. Do vậy ñể ñánh giá ñầy ñủvà chính xác
  hiệu quảhoạt ñộng của ngân hàng là rất phức tạp và khó khăn, bởi sựcạnh tranh khốc
  liệt, nghiệt ngã và chứa ñựng ñầy rủi ro, ñó cũng chính là những ñặc tính nổi bật trong
  lĩnh vực kinh doanh của các Ngân hàng.
  Tựxác ñịnh cho mình là kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, nơi nhạy cảm nhất
  của nền kinh tế, mỗi ngân hàng ñều nổlực không biết mệt mỏi ñểtạo cho mình một
  chỗ ñứng và một tiếng nói riêng, vì vậy phân tích Báo cáo tài chính ñóng vai trò ñặc
  biệt quan trọng và trởnên không thểthiếu ñối với bất kỳngân hàng nào, bởi ñối với
  nhà quản trịngân hàng, phân tích BCTC là con ñường ngắn nhất ñểtiếp cận toàn cảnh
  tình hình tài chính của ngân hàng mình, ñồng thời thấy ñược cả ưu và nhược ñiểm
  cũng nhưnhững nguyên nhân của những nhược ñiểm ñó ñểcó những ñịnh hướng kinh
  doanh ñúng ñắn trong tương lai.
  Ra ñời và phát triển hơn 20 năm, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  (Sacombank) là một ngân hàng tiên phong trong khối Ngân hàng TMCP tại Việt Nam
  và ñã khẳng ñịnh ñược chỗ ñứng của mình, luôn tựtin và vững bước trên con ñường
  phát triển. Tuy nhiên, trong những năm gần ñây với nền kinh tếthếgiới và cảnước
  ñang gặp khó khăn thì Sacombank cũng không ít chịu những ảnh hưởng, vì vậy việc
  phân tích BCTC càng trởnên quan trọng và cấp thiết cho nhà quản trịvà của cảNgân
  hàng trong thời gian này. Thấy ñược tầm quan trọng này, em ñã quyết ñịnh chọn ñềtài
  “Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  (Sacombank)” .
  2. Mục tiêu nghiên cứu.
  a) Mục tiêu chung.
  Dùng các chỉtiêu kinh tế ñể ñánh giá kết quảhoạt ñộng kinh doanh và
  năng lực tài chính của Sacombank trong 3 năm (năm 2010 – năm 2011- năm 2012).
  ðểqua ñó tìm ra nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình kinh doanh và tài
  chính của ngân hàng. Giúp cho lãnh ñạo ngân hàng hoàn thiện và nâng cao hiệu
  quảkinh doanh của ngân hàng trong thời gian tới.
  b) Mục tiêu cụthể.
  - Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân ñối kếtoán trong 3 năm.
  - Phân tích tình hình tài chính qua bảng báo cáo kết quảhoạt ñộng kinh doanh
  trong 3 năm.
  - Phân tích tình hình tài chính qua các chỉsốtài chính.
  - Tìm ra ñiểm mạnh, ñiểm yếu trong hoạt ñộng kinh doanh của ngân hàng.
  - ðưa ra một sốgiải pháp nhằm nâng cao tình hình tài chính tại Sacombank.
  3. Phạm vi, ñối tượng nghiên cứu:
  a) Phạm vi nghiên cứu
  - ðềtài ñi sâu công tác phân tích BCTC tại Sacombank thông qua các chỉ
  tiêu, các nội dung phân tích hoạt ñộng kinh doanh cơbản của Sacombank trong thời
  gian là 3 năm: năm 2010, năm 2011 và năm 2012.
  - Số liệu trong ñề tài là số liệu từ ngày 01/01/2010 ñến hết ngày
  31/12/2012.
  b) ðối tượng nghiên cứu
  - ðề tài chỉ nghiên cứu về tình hình tài chính của Sacombank qua bảng
  cân ñối kếtoán, bảng báo cáo kết quảhoạt ñộng kinh doanh và các chỉsốphân tích
  ñể ñánh giá kết quảkinh doanh.
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Khóa luận sửdụng phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích với hệthống sơ
  ñồ, bảng biểu ñểtrình bày các nội dung lý luận và thực tiễn.
  Ngoài phần mở ñầu và kết luận. Khóa luận của em gồm 3 chương:
  Chương 1: Tổng quan vềphân tích tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
  Thương Tín (Sacombank).
  Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
  (Sacombank).
  Chương 3: Biện pháp hoàn thiện tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn
  Thương Tín (Sacombank).
  DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO
  -------------------
  1. TS Nguyễn Minh Kiều (2010), Tài Chính Doanh Nghiệp, NXB – Thống Kê.
  2. TS Nguyễn Văn Dờn, Nghiệp vụNgân hàng Thương Mại, NXK – ðại học
  Quốc Gia TP.HồChí Minh.
  3. Luật các Tổchức tín dụng (Số47/2010/QH12).
  4. Thông tưSố13/2010/TT-NHNN Vềviệc nâng tỷlệan toàn vốn tối thiểu.
  5. Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/10/2010 của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  6. Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/11/2011 của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  7. Báo cáo thường niên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011 của Ngân
  hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).
  8. Sổtay cán bộnhân viên Sacombank .
  9. Các báo tạp chí khác như: Thời báo kinh tế.
  10. Các trang web tham khảo: http://www.sbv.gov.vn/, http://tuoitre.vn/,
  http://vnexpress.net/, http://vneconomy.vn/ .

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status