Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thành phần nhện nhỏ hại bưởi, đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thành phần nhện nhỏ hại bưởi, đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Thành phần nhện nhỏ hại bưởi, đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  L ỜI CAM ðOAN i
  L ỜI C ẢM ƠN . ii
  MỤC L ỤC iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC HÌNH .vii
  1. MỞ ðẦU . 1
  1.1. ðặt vấn ñề 1
  1.2. Mục ñích – Yêu cầu của ñềtài 2
  1.2.1. Mục ñích 2
  1.2.2. Yêu cầu 2
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài .3
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học 3
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn 3
  2. T ỔNG QUAN TÀI LI ỆU . 4
  2.1. Tình hình sản xuất cây ăn quảcó múi . 4
  2.1.1. Nguồn gốc và phân bố 4
  2.1.2. Tình hình sản xuất cây có múi trên thếgiới và Việt Nam 5
  2.1.3. Yêu cầu ngoại cảnh của cây có múi 9
  2.1.4. Các nghiên cứu dịch hại trên cây có múi . 10
  2.2. Những nghiên cứu trong và ngoài nước vềnhện hại và biện pháp quản lý
  chúng trên vườn cây có múi 30
  2.2.1. ðặc ñiểm hình thái chung của lớp Nhện (Arachnida) 31
  2.2.2. ðặc ñiểm hình thái của bộVe bét (Acarina) . 32
  2.2.3. Những nghiên cứu vềnhện nhỏhại cây trồng. 34
  3. NỘI DUNG VÀ PH ƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU 41
  3.1. Vật liệu nghiên cứu 41
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 41
  3.3. Nội dung nghiên cứu . 41
  3.3.1. ðiều tra thành phần nhện nhỏhại bưởi tại Phú Thọ 41
  3.3.2. Xác ñịnh tình hình phát sinh và mức ñộgây hại của một sốloài nhện hại
  chủyếu tại Phú Thọ 41
  3.3.3. Tìm hiểu ñặc ñiểm sinh học loài gây hại chính. 42
  3.3.4. Bước ñầu tìm hiểu một sốloài thiên ñịch 42
  3.3.5. Nghiên cứu biện pháp phòng trừnhện hại bưởi . 42
  3.4. Phương pháp nghiên cứu . 42
  3.4.1. Phương pháp ñiều tra thành phần nhện hại bưởi. 42
  3.4.2. Phương pháp ñánh giá sựphát sinh gây hại một sốloài nhện hại chủyếu
  trên bưởi tại Phú Thọnăm 2010 . 44
  3.4.3. Phương pháp nhân nuôi sinh học loài gây hại chính 46
  3.4.4. Phương pháp tìm hiểu một sốloài thiên ñịch 46
  3.4.5. Nghiên cứu biện pháp phòng trừnhện hại . 47
  3.5. Phương pháp phân tích và xửlý sốliệu 49
  4. KẾ T QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50
  4.1. Thành phần nhện nhỏhại bưởi ởPhú Thọ 50
  4.1.1. ðặc ñiểm hình thái, triệu chứng và mức ñộgây hại loài nhện ñỏ
  Panonychus citri Mc Gregor . 52
  4.1.2. ðặc ñiểm hình thái, triệu chứng và mức ñộgây hại loài nhện trắng
  Polyphagotasonemus latusBank 54
  4.1.3. ðặc ñiểm hình thái, triệu chứng và mức ñộgây hại loài nhện rám vàng
  Phyllocoptruta oleivoraAshmead 57
  4.2. Tình hình phân bố, gây hại của nhện ñỏvà nhện rám vàng trên một số
  giống bưởi tại Phú Thọ 59
  4.2.1. Diễn biến gây hại của nhện ñỏ(P.citriMc) hại lá và nhện rám vàng
  (P.oleivoraAsh) hại quảtrên giống bưởi Bằng Luân tại Bằng Luân,
  ðoan Hùng, Phú Thọ 60
  4.2.2. Diễn biến gây hại của nhện ñỏ(P.citriMc) hại lá và nhện rám vàng
  (P.oleivoraAsh) hại quảtrên giống bưởi Chí ðám tại ðoan Hùng, Phú
  Thọ . 63
  4.3. Một sốnghiên cứu về ñặc ñiểm sinh vật học và sinh thái học của nhện
  ñỏ Panonychus citriMc Gregor. 70
  4.3.1. Thời gian phát triển cá thểcủa nhện ñỏ P. citri Mc . 70
  4.3.2. Mối quan hệgiữa giống bưởi và sựgây hại của nhện ñỏ Panonychus
  citriMc Gregor . 71
  4.3.3. Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa cành ñến tình hình phân bố, gây hại
  của nhện nhỏhại bưởi . 76
  4.3.4. Thành phần thiên ñịch nhện nhỏ(P.citriMc) trên bưởi tại Phú Thọvụ
  quả2010 . 79
  4.4. Nghiên cứu một sốbiện pháp phòng trừnhện hại . 83
  4.4.1. Hiệu quảcủa biện pháp bao quảphòng chống nhện hại quả 83
  4.5.2. Hiệu quảphòng trừnhện của một sốloại thuốc bảo vệthực vật 87
  5. KẾ T LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 89
  5.1. Kết luận 89
  5.2. ðềnghị . 90
  TÀI LI ỆU THAM KHẢO . 91
  PHẦN I
  MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Khi ñiều kiện kinh tế- xã hội ngày càng phát triển, ñời sống người dân
  ngày một nâng cao sẽkéo theo sựthay ñổi vềnhu cầu tiêu thụcác sản phẩm
  tiêu dùng nói chung cũng như các nông sản nói riêng, nhu cầu về các sản
  phẩm chăn nuôi nhưtrứng, sữa, thịt, dầu ăn ñang ngày một thoảmãn, ñồng
  thời với sựthoảmãn dần các nhu cầu ñó là sự ñòi hỏi có các sản phẩm quả
  trong thực ñơn hàng ngày. Vì vậy, ñịnh hướng phát triển cây ăn quả ñặc sản
  tập trung ởcác ñịa phương ñang ñược xác ñịnh là một trong các hướng phát
  triển chủ ñạo trong quá trình thay ñổi cơcấu cây trồng nông nghiệp nước ta
  trong thời gian tới.
  Cây bưởi (Citrus grandisObeck), là một loại cây ăn quảquý của nước
  ta, có giá trịdinh dưỡng cao và có tác dụng tốt ñối với sức khỏe con người.
  Trong 100 gr phần ăn ñược có: 89 gr nước; 0,5 gr protein; 0,4 gr chất béo; 9,3
  gr tinh bột; 49 IU vitamin A; 0,07 mg vitamin B
  1; 0,02 mg vitamin B
  2
  ; 44 mg
  vitamin C ngoài ra còn có narigin trong các hợp chất glucosid [2]. ðược
  xác ñịnh là cây ăn quả có thế m ạnh trong những năm tới ở vùng trung du
  miền núi phía Bắc, hiện nay bưởi ñược trồng ởhầu hết các ñịa phương trên
  ñịa bàn vùng. ðặc biệt, tỉnh Phú Thọvới Thương hiệu bưởi ðoan Hùng, ñược
  coi là một trong ít ñịa phương có cây ăn quả ñặc sản làm hàng hoá có thương
  hiệu của nước ta. Theo thống kê của Phòng kinh tếhuyện ðoan Hùng diện
  tích trồng bưởi trong toàn huy ện ñến năm 2004 là 494 ha, quy mô diện tích
  ñến năm 2010 sẽ ñạt khoảng 1.500 ha [6]. Việc trồng nhiều và tập trung cây
  bưởi sẽdẫn ñến sựxuất hiện và gây hại nặng của nhiều loài dịch hại. Viện
  Bảo vệthực vật ñã ñiều tra và xác ñịnh trên cây có múi nói chung và cây bưởi
  nói riêng ởnước ta có tới trên 300 loài dịch hại tham gia gây hại, trong ñó tập
  trung chủyếu là 3 nhóm chính là: Sâu hại, bệnh hại và nhện hại.
  Trong các nhóm dịch hại ñó thì nhện hại bưởi ñược xác ñịnh là nhóm
  dịch hại rất quan trọng, nếu không có biện pháp quản lý hợp lý nó có thểgây
  hại ởtất cảcác bộphận của cây, gây khó khăn cho việc quy hoạch và mở
  rộng những vùng trồng chuyên canh, chúng gây vàng, rụng lá và rám hầu hết
  sốquảtrong vườn làm suy giảm chất lượng, mẫu mã, mất giá trịthương phẩm
  gây thiệt hại nặng vềkinh tếcho người trồng. Trong khi ñó, hiện nay các tác
  giảtrong nước phần lớn mới chỉ ñềcập nghiên cứu về ñối tượng nhóm ñối
  tượng này ởcác loại cây trồng khác, hoặc các công trình nghiên cứu thường
  tập trung ở m ột sốcác vùng trồng cây có múi chuyên canh khác như: Cao
  Phong - Hoà Bình, Tây Hiếu - NghệAn và các vùng trồng cam quýt ven ñô
  mà chưa có công trình nghiên cứu ứng dụng cụthểnào cho vùng trồng bưởi
  tại Phú Thọ.
  ðểgóp phần giải quy ết vấn ñềnêu trên, giảm bớt khó khăn cho người
  sản xuất trong phòng trừnhện hại nói riêng hay dịch hại nói chung, nâng cao
  năng suất và chất lượng quả, chúng tôi tiến hành nghiên cứu ñềtài: “Thành
  phần nhện nhỏ hại bưởi, ñặc ñiểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại
  chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ”.
  1.2. Mục ñích – Yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích:
  Mục ñích của ñềtài là xác ñịnh thành phần nhện hại trên giống bưởi
  phổbiến tại Phú Thọ, tìm hiểu diễn biến, phát sinh gây hại vụquả2010 và ñề
  xuất một sốbiện pháp phòng trừnhện hại bưởi tại Phú Thọ.
  1.2.2. Yêu cầu:
  - Xác ñịnh thành phần nhện hại bưởi tại một sốvùng trồng bưởi chủyếu ở
  Phú Thọ.
  - Nắm ñược tình hình phát sinh gây hại và mức ñộgây hại của một sốloài gây
  hại chính trên bưởi tại Phú Thọvụquảnăm 2010.
  - Xác ñịnh ñặc ñiểm sinh học loài gây hại chính.
  - Bước ñầu ñềxuất một sốbiện pháp phòng trừnhện nhỏgây hại trên cây
  bưởi ởPhú Thọ.
  1.3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Bổsung tưliệu, góp phần xác ñịnh thành phần nhện nhỏhại bưởi tại Phú
  Thọnói riêng, cũng nhưtrên cây có múi Vùng trung du miền núi phía Bắc nói
  chung.
  - Xác ñịnh tình hình gây hại bưởi tại Phú Thọvụquảnăm 2010, tạo dữliệu
  cơsởcho các nghiên cứu ứng dụng vềsau.
  - Xác ñịnh thời gian phát dục các pha của ñối tượng gây hại chính, trong ñiều
  kiện sinh thái Vùng trung du Phú Thọ, năm 2010.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn
  Góp phần bổsung tưliệu cho các nghiên cứu ứng dụng, nhằm quản lý
  ñối tượng gây hại chính cho người trồng bưởi tại Phú Thọvà vùng phụcận,
  trong những năm tiếp theo.

  Xem Thêm: Thành phần nhện nhỏ hại bưởi, đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thành phần nhện nhỏ hại bưởi, đặc điểm sinh học, sinh thái một số loài gây hại chính và biện pháp phòng trừ năm 2010, tại Phú Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 19:50.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status