Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam, Bắc Giang
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các từviết tắt v
  Danh mục bảng vi vi
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích, yêu cầu của ñềtài 2
  1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Nguồn gốc phân loại và các giống na 4
  2.2 Tình hình sản xuất na trên thếgiới và ởViệt Nam 6
  2.3 ðặc ñiểm thực vật học và yêu cầu sinh thái 16
  2.4 Những nghiên cứu vềcây na 19
  3 ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN
  CỨU 36
  3.1 ðối tượng và vật liệu nghiên cứu 36
  3.2 Nội dung nghiên cứu 36
  3.3 Các chỉtiêu và phương pháp theo dõi: 39
  3.4 Xửlí sốliệu 39
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40
  4.1 ðiều kiện khí hậu ñất ñai vùng na Lục Nam 40
  4.1.1 ðiều kiện khí hậu, ñất ñai. 40
  4.3 Ảnh hưởng của một sốbiện pháp kỹthuật ñến sinh trưởng phát
  triển, năng suất và chất lượng na 48
  4.3.1 Ảnh hưởng của thời gian ñốn tỉa sau thu hoạch ñến ñến sinh
  trưởng phát triển, năng suất và chất lượng na 48
  4.3.2 Ảnh hưởng của phương pháp ñốn tỉa ñến sinh trưởng phát triển,
  năng suất và chất lượng na 54
  4.3.3 Ảnh hưởng của một sốphân bón qua lá ñến sinh trưởng phát
  triển, năng suất và chất lượng na 59
  4.3.4 Ảnh hưởng của thời ñiểm lấy phấn ñểthụphấn bổsung ñến tỷlệ
  ñậu quảvà sốmắt na 67
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀNGHỊ 70 5.1 Kết luận: 70
  5.2 Kiến nghị 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðặt vấn ñề
  Tỉnh Bắc Giang hiện có tới trên 48 nghìn ha cây ăn quả, ñứng thứhai
  toàn quốc, có nhiều lợi thếvềsản xuất cây ăn quả. Theo thống kê hiện tại thì
  diện tích na ởBắc Giang ñạt 2478 ha, chỉ ñứng sau nhãn, vải. V ới di ệ n tích
  59.678,76 ha ñấ t t ựnhiên trong ñ ó có 19.158,23 ha ñấ t nông nghi ệp, huy ện Lục Nam
  - m ột trong nh ững huy ện miền núi c ủa t ỉ nh B ắc Giang có ñ iề u kiệ n khí hậ u, ñất ñai,
  kinh tế- xã h ội r ấ t thu ận lợ i cho phát tri ển nghềtr ồng cây ăn quảvới ñ a d ạng về
  chủng loại: v ả i, na, nhãn, h ồng trong ñ ó ñặc biệ t có cây na.
  Na (Annona squamosa L) là cây trồng mang lại hiệu quảkinh tếcao và
  ñược trồng khá phổbiến ởcác vùng kinh tếcủa ñất nước. Trong những năm
  gần ñây, cây na ñã trở thành m ột loại cây xoá ñói giảm nghèo cho bà con
  vùng ñồi núi huy ện Lục Nam. Do nhận thấy hiệu quảcây na mang lại là rất
  cao nên huyện ñã mởrộng diện tích trồng na và coi ñây là hướng phát triển
  cây ăn quảchủ ñạo. Ngoài huyện Lục Nam có diện tích trồng na khá lớn, hiện
  nay tỉnh Bắc Giang ñã và ñang mở rộng thêm diện tích trồng na ở m ột số
  huyện khác nhưLạng Giang, Yên Thế, Tân Yên
  Cây na ñã góp phần ñáng kểvào việc chuyển ñổi cơcấu cây trồng,
  làm tăng giá trịsửdụng ruộng ñất giúp tăng thêm thu nhập, góp phần xoá
  ñói giảm nghèo cho người dân trong huy ện, phủ xanh ñất trống ñồi núi
  trọc, cải thiện môi sinh. Tuy nhiên, sản xuất na theo hướng hàng hóa tập
  trung ñang gặp phải một sốvấn ñềnhư: Quảna chín tập trung, quảbé, vẹo
  vọ, không ñồng ñều, người trồng chưa áp dụng quy trình kỹthuật tốt vào
  thâm canh na. Do ñó, hiệu quảsản xuất chưa tương xứng với tiềm năng của
  loại cây ăn quảnày.
  Nhằm góp phần tháo gỡcác khó nhăn trong sản xuất na hiện nay ởLục
  Nam – Bắc Giang, dựa trên ñặc tính nông sinh học của cây na, chúng tôi ñã
  tiến hành nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật: ðốn tỉa, thụphấn bổkhuyết
  bằng các nguồn phấn khác nhau và một mốt sốloại phân bón qua lá trong các
  năm 2009 – 2010 với ñềtài: “Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật nhằm
  rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam - Bắc Giang”
  góp phần hoàn thiện quy trình sản xuất na theo hướng hàng hóa, mang lại
  hiệu quảcao trong sản xuất na.
  1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñềtài
  1.2.1. Mục ñích
  Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹ thuật (ñốn tỉa, thụ phấn bổ khuy ết,
  phân bón lá cho cây na) và ảnh hưởng của những biện pháp này ñến sựsinh
  trưởng cành, ra hoa, ñậu quả, năng suất và chất lượng quảna tại Lục Nam -
  Bắc Giang nhằm góp phần xây dựng quy trình thâm canh na trên ñất ñồi
  huyện Lục Nam – Bắc Giang theo hướng sản xuất hàng hóa.
  1.2.2 Yêu cầu
  - Khảo sát ñặc ñiểm nông sinh học, so sánh sinh trưởng, phát triển, ra
  hoa, ñậu quả ởcác ñộtuổi khác nhau của cây na tại Lục Nam
  - Nghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật ñến năng suất phẩm chất na
  theo hướng hàng hóa. (ñốn tỉa, bón phân qua lá, thụphấn bổkhuy ết)
  1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
  1.3.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả ñánh giá ñặc ñiểm nông sinh học của cây na tại Lục Nam là
  cơsở ñểxác ñịnh ñược vùng trồng và khảnăng mởrộng diện tích na ởBắc
  Giang.
  - Các kết quảnghiên cứu một sốbiện pháp kỹthuật là cơsở ñểxây
  dựng quy trình thâm canh và nâng cao năng suất, phẩm chất na, là tài liệu cho
  các nghiên cứu tiếp sau vềcây na, tài liệu tham khảo, tập huấn khuyến nông
  tại ñịa phương.
  Kết quảcủa ñềtài là cơsởcho công tác nghiên cứu các biện pháp kỹ
  thuậtthâm canh na hợp lý theo hướng sản xuất hàng hóa.
  1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn:
  Trên cơsở ñánh giá khảnăng sinh trưởng, ra hoa và khảnăng ñậu quả
  của cây na qua các biên pháp kỹthuật ñốn tỉa nhằm rải vụ, góp phần khắc
  phục tình trạng thu hoạch ồ ạt tập trung, Kéo dài thời gian thu hoạch na.
  Trên cơsở ñánh giá khảnăng ñậu quảvà năng suất qua biện pháp kỹ
  thuật thụphấn bổkhuy ết và sửdụng một sốphân bón qua lá nhằm bổsung,
  sây dựng quy trình kỹthuật thâm canh na hợp lý theo hướng sản xuất quảchất
  lượng cao tại ñịa phương.
  Kết quảnghiên cứu của ñềtài này sẽgóp phần xây dựng hoàn thiện
  quy trình thâm canh na tại Bắc Giang nói riêng và các vùng trồng na trong cả
  nước nói chung.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu trong nước
  1. ðường Hồng Dật (2000), Nghề làm vườn cây ăn quả ba miền, Nhà
  xuất bản văn hóa dân tộc.
  2. Bùi Thanh Hà (2001), Phương pháp nhân giống cây ăn quả, nhà xuất
  bản Thanh hóa.
  3.VũCông Hậu (2000). Trồng cây ăn quả ởViệt Nam.Nxb Nông nghiệp
  TP HồChí Minh.
  4. VũCông Hậu (1996). Trồng mãng cầu. Nxb Nông Nghiệp.
  5. Chi cục thống kê huyện Lục Nam (2005 – 2009), Niên giám thống kê
  huyện Lục Nam.
  6. Cục thống kê Bắc Giang (5005 – 2008), niên gián thống kê tỉnh Bắc
  Giang.
  7. Trần Văn Ngòi (2005), Nghiên cứu hiện trạng sản xuất và khảnăng
  sinh trưởng phát triển của một sốcây ăn quả ởtỉnh Bắc Cạn, Luận văn thạc
  sỹnông nghiệp, ðại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  8. Viện quy hoạch và thiết kếnông nghiệp (2005), Rà soát bổsung quy
  hoạch phát triển rau, quả, hoa cây cảnh ñến năm 2010.
  9. Bộnông Nghiệp và phát triển nông thôn (2004), Sổtay trồng và chăm
  sóc một sốloại cây ăn quả, Nhà xuất bản nông Nghiệp, Hà Nội.
  10. GS. Trần ThếTục, PTS. Hoàng Ngọc Thuận (1991), Nhân giống cây
  ăn quả(chiết, ghép, giâm cành, tách chồi),Nhà xuất bản nông Nghiệp – Hà
  Nội.
  11. GS. Trần ThếTục; PTS. Cao Anh Long; PGS. PTS. Phạm Văn Côn;
  PTS. Hoàng Ngọc Thuận; TS. ðoàn ThếLư(1998), Giáo trình Cây ăn quả,
  Nhà xuất bản nông Nghiệp – Hà Nội.
  12. GS. Trần ThếTục (2008), Kỹthuật trồng và chăm sóc Na – Thanh
  long, Nhà xuất bản nông Nghiệp – Hà Nội.
  13. Trần ThếTục, Nguyễn Ngọc Kính(2007). Kỹthuật trồng một sốcây
  rau, quảgiàu vitamin.Nxb Nông nghiệp Hà Nội.
  14. Trần Thế Tục (1994), Kỹ thuật trồng và chăm sóc Xoài, na, hồng
  xiêm.Nxb Nông Nghiệp, Hà Nội.
  15. Nguyễn Xuân Thuỷ(2008), Kỹthuật trồng, chăm sóc thâm canh, thụ
  phấn nhân tạo cây na dai cho hội nông dân.
  16. Nguyễn Danh Vàn (2002), Hỏi ñáp vềphòng trừdịch hại cây trồng
  Cây Ăn Quả(quyển 6), Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phốHồChí Minh.
  17. Nguyễn Mạnh Chinh, Nguyễn ðăng Nghĩa (2006). Trồng – chăm sóc
  và phòng trừsâu bệnh Nhãn – Chôm chôm – Mãng cầu, quyển 3, Nxb Nông
  Nghiệp, TPHCM .
  18. Trần Bá Cừ, Minh ðức (2007). Thuốc nam chữa bệnh từrau, hoa, củ,
  quả- Tập 2 Quảlàm thuốc.Nxb Phụnữ.
  19. Lê Minh Nguyệt (2005). Bộ y tế, vụy học cổ truyền, Cây quả cây
  thuốc. NXB Y học Hà Nội.
  20. Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài (2005). Hưỡng dẫn trồng, chăm sóc
  táo-bưởi-hồng-na.Nxb Lao ñộng, Hà Nội.

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm rải vụ, tăng năng suất, phẩm chất cây na tại huyện Lục Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status