Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ðOAN i
  LỜI CÁM ƠN .ii
  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC BẢNG vi
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .vii
  1. MỞ ðẦU i
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI . 1
  1.2. MỤC TIÊU . 3
  1.3. YÊU CẦU 3
  2. TỔNG QUAN VỀ VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU . 4
  2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG
  MẶT BẰNG 4
  2.1.1. Sự cần thiết của công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng . 4
  2.1.2. ðặc ñiểm và những yếu tố tác ñộng ñến công tác bồi thường, giải
  phóng mặt bằng . 6
  2.2. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ NGUYÊN TẮC CHUNG CỦA BỒI THƯỜNG,
  HỔ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT . 8
  2.2.1. Cơ sở pháp lý của bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu
  hồi ñất 8
  2.2.2. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu
  hồi ñất 15
  2.3. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CHÍNH SÁCH THU HỒI ðẤT,
  BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ THEO PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH . 18
  2.3.1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng . 21
  2.3.2. Bồi thường ñất . 21
  2.3.3. Bồi thường, hỗ trợ về tài sản . 24
  2.3.4. Một số kết quả trong việc thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng ở
  Việt Nam . 28
  2.4. NHỮNG KINH NGHIỆM RÚT RA TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
  BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 30
  2.4.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới 30
  2.4.2. Kinh nghiệm từ thực tế công tác bồi thường, GPMB tại Việt Nam . 38
  2.4.3. Nhận xét, ñánh giá 40
  3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 42
  3.1. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 42
  3.1.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của thị xã Từ Sơn 42
  3.1.2. Tình hình quản lý và sử dụng ñất của thị xã Từ Sơn 42
  3.1.3. ðánh giá công tác thu hồi ñất, bồi thường, GPMB của một số dự án 42
  3.1.4. Ảnh hưởng của việc thu hồi ñất ñến người dânvà kế hoạch sử dụng tiền
  bồi thường của họ 42
  3.1.5. ðề xuất một số giải pháp nhằm ñẩy nhanh tốc ñộ thu hồi ñất phục vụ
  cho mục tiêu phát triển chung của thị xã Từ Sơn. 42
  3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42
  3.2.1. Phương pháp thu thập, tài liệu, số liệu 42
  3.2.2. Phương pháp ñiều tra phỏng vấn bằng phiếu ñiều tra . 43
  3.2.3. Phương pháp thống kê, tổng hợp 44
  3.2.4. Phương pháp chuyên gia . 44
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
  4.1. ðIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ - XÃ HỘI . 45
  4.1.1. ðiều kiện tự nhiên . 45
  4.1.2. ðiều kiện kinh tế - xã hội 46
  4.2. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ðẤT . 50
  4.2.1. Tình hình quản lý ñất ñai 50
  4.2.2. Hiện trạng sử dụng ñất 51
  4.2.3. Tình hình thu hồi ñất và GPMB . 52
  4.3. ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THU HỒI ðẤT, BỒI
  THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ HỖ TRỢ HAI DỰ ÁN 53
  4.3.1. Những căn cứ pháp lý liên quan ñến hai dự án . 53
  4.3.2. Vị trí, quy mô, tính chất của hai dự án 55
  4.3.3. Công tác bồi thường, hỗ trợ của hai dự án . 57
  4.3.4. ðánh giá kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ của hai dự án . 62
  4.4. ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ðẤT ðẾN NGƯỜI DÂN 73
  4.5. NHỮNG GIẢI PHÁP GÓP PHẦN ðẨY NHANH TIẾN ðỘ BỒI
  THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 78
  4.5.1. Hoàn thiện chính sách pháp luật về ñất ñai . 78
  4.5.2. Kiện toàn nội dung chính sách về công tác bồi thường, hỗ trợ 79
  4.5.3. Tăng cường vai trò cộng ñồng trong việc thamgia công tác GPMB . 80
  4.5.4. Nâng cao năng lực cán bộ và hiệu quả làm việc của ban bồi thường, hỗ
  trợ và tái ñịnh cư . 81
  5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83
  5.1. KẾT LUẬN 83
  5.2. KIẾN NGHỊ . 84
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 85
  PHỤ LỤC 88
  1. MỞ ðẦU
  1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ðỀ TÀI
  ðất ñai ngoài chức năng vốn có của nó là tư liệu sản xuất ñặc biệt
  không thể thay thế, thành phần quan trọng hàng ñầu của môi trường sống, là
  ñịa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các công trình kinh tế, văn hoá, xã
  hội, an ninh và quốc phòng thì trong thời kỳ phát triển kinh tế mới, ñất ñai
  còn có thêm chức năng tạo nguồn vốn và thu hút cho ñầu tư phát triển mang ý
  nghĩa rất quan trọng. Trong những năm qua, Nhà nướcñã thực hiện mạnh mẽ
  chủ trương công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước và thực tế ñã cho thấy nền
  kinh tế ñã có những bước phát triển vượt bậc, ñời sống nhân dân ñã và ñang
  từng bước ñược cải thiện, hạ tầng xã hội cũng như hạ tầng kỹ thuật ñược thay
  ñổi tạo ra bộ mặt mới cho ñất nước và thu hẹp dần khoảng cách ñối với các
  nước phát triển.
  Trên con ñường công nghiệp hoá, hiện ñại hoá ñất nước, ñể ñưa ñất ñai
  thực sự trở thành nguồn vốn, nguồn thu hút cho các nhà ñầu tư phát triển thì
  việc thu hồi ñất chuyển mục ñích sử dụng ñất ñể xâydựng các khu, cụm công
  nghiệp, khu ñô thị tập trung nhằm nâng cao hiệu quảsử dụng ñất, xây dựng
  cơ cấu ñất ñai hợp lý thực sự cần thiết. Tuy nhiên,qua thực tế việc thu hồi ñất
  ñể thực hiện các dự án cho thấy công tác bồi thườngñất ñai, giải póng mặt
  bằng (GPMB), hỗ trợ và tái ñịnh cư ñang là một vấn ñề rất nhạy cảm và phức
  tạp, ảnh hưởng ñến mọi mặt của ñời sống kinh tế - chính trị - xã hội.
  ðể nâng cao năng lực thể chế trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái
  ñịnh cư, Luật ñất ñai 2003 có nhiều nội dung mới ñược sửa ñổi, bổ sung phù
  hợp với thực tế nhằm ñiều chỉnh các mối quan hệ pháp luật ñối với các chủ
  thể quản lý, sử dụng ñất khi Nhà nước thu hồi ñất, sử dụng ñất thu hồi phục
  vụ phát triển kinh tế xã hội quy ñịnh tại ñiều 86 -Luật ñất ñai 2003, ñiều 36 –
  Nghị ñịnh 181/Nð-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy ñịnh về thi hành
  Luật ñất ñai, Nghị ñịnh 197/2004/Nð-CP của Chính phủ ngày 03/12/2004 về
  bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất ñược ban hành thay
  thế Nghị ñịnh 22/1998/Nð-CP trước ñây, Nghị ñịnh 84/2007/Nð-CP ngày
  25/5/2007 của Chính phủ quy ñịnh bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận
  quyền sử dụng ñất, thu hồi ñất, thực hiện quyền sử dụng ñất, trình tự, thủ tục
  bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và giải quyết khiếu
  nại về ñất ñai, Nghị ñịnh 69/2009/Nð-CP ngày 13/08/2009 của Chính phủ
  quy ñịnh bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất,thu hồi ñất, bồi thường,
  hỗ trợ và tái ñịnh cư.
  Từ Sơn là một thị xã mới thành lập nằm ở phía Tây của tỉnh Bắc Ninh
  với 5 phường nội thị và 6 xã. Từ Sơn cách trung tâmthành phố Bắc Ninh 13
  km về phía Tây Nam và từ Hà Nội có thể ñi theo quốclộ 1A về hướng Bắc.
  Do có vị trí ñịa lý thuận lợi và môi trường ñầu tư thông thoáng nên nền kinh
  tế của thị xã trong những năm qua ñạt mức tăng trưởng khá, ngành nghề
  truyền thống ñược khôi phục và phát triển góp phần giải quyết lao ñộng nông
  nhàn ở nông thôn. Những năm gần ñây, với tốc ñộ ñô thị hoá nhanh, ñất ñai ở
  Từ Sơn ñược chuyển mục ñích sử dụng khá nhiều, ñồng nghĩa với việc áp
  dụng những chính sách của Nhà nước trong việc thu hồi, bồi thường GPMB
  và hỗ trợ ñối với những nông dân mất ñất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên
  công tác này còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, hiệu quả thấp, kể cả việc
  thu hồi ñất ñể xây dựng CSHT phục vụ cho chính cộngñồng dân cư bị thu
  hồi. ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất, sửa ñổi thiết kế dự án, chờ ñợi do
  không giải phóng ñươợc mặt bằng hoặc do CSHT không ñảm bảo là những
  nguyên nhân làm ảnh hưởng ñến tiến ñộ các dự án, gây thiệt hại lớn về kinh tế
  của các doanh nghiệp, các nhà ñầu tư và nhà nước, làm mất ổn ñịnh chính trị
  xã hội ở ñịa phương. Xuất phát từ thực tiễn nói trên, chúng tôi tiến hành thực
  hiện ñề tài: “ðánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng
  mặt bằng của một số dự án trên ñịa bàn thị xã Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh”.
  1.2. MỤC TIÊU
  ðánh giá việc thực hiện chính sách thu hồi ñất xây dựng cơ sở hạ tầng,
  khu công nghiệp trong giai ñoạn hiện nay ở thị xã Từ Sơn thông qua hai dự
  án, cụ thể là dự án xây dựng khu công nghiệp ñô thị- dịch vụ ðồng Nguyên
  (DA1) và dự án xây dựng tuyến ñường nối ñường HN2 qua Nhà máy quy chế
  Từ Sơn ñến TL 287 (DA2).
  ðưa ra các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện chínhsách bồi thường, hỗ
  trợ và ñẩy nhanh tiến ñộ thu hồi ñất phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa -
  hiện ñại hóa , nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụngñất.
  1.3. YÊU CẦU
  - Các số liệu thu thập ñược phân tích, ñánh giá mộtcách khách quan.
  - Các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện việc thực hiện chính sách bồi
  thường, hỗ trợ thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất và nâng cao ñời sống và việc
  làm của người dân có ñất bị thu hồi ñất phải có tính khả thi.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Bộ Tài chính (2004), Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 quy
  ñịnh về việc hướng dẫn thực hiện nghị ñịnh số 188/2004/ Nð-CP ngày
  16/11/2004 của chính phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các
  loại ñất, Hà Nội.
  2. Bộ Tài chính (2004), Thông tư số 116/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện
  Nghị ñịnh số 197/2004/Nð-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính Phủ về
  bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất, Hà Nội.
  3. Chính phủ (1994), Nghị ñịnh 90/1994/ Nð-CP quy ñịnh về việc ñền bù
  thiệt hại khi nhà nước thu hồi ñất ñể sử dụng vào mục ñích quốc phòng, an
  ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Hà Nội
  4. Chính phủ (1998), Nghị ñịnh số 22/1998/Nð-CP ngày 24/4/1998 quy ñịnh
  về việc ñền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi ñất ñể phục vụ vào lợi ích quốc
  phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, Hà Nội.
  5. Chính phủ (2004), Nghị ñịnh 188/2004/Nð-CP ngày 16/11/2004 của chính
  phủ về phương pháp xác ñịnh giá ñất và khung giá các loại ñất, Hà Nội.
  6. Chính phủ (2004),Nghị ñịnh 197/2004/ Nð-CP ngày 03/12/2004 của chính
  phủ quy ñịnh về bồi thường, hỗ trợ tái ñịnh cư khi nhà nước thu hồi ñất, Hà
  Nội
  7. Chính phủ (2007), Nghị ñịnh số 84/2007/Nð-CP ngày 25/05/2007 quy ñịnh
  bổ sung về việc cấp GCNQSDð, thu hồi ñất, thực hiệnquyền sử dụng ñất,
  trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư khi Nhà nước thu hồi ñất và
  giải quyết khiếu nại về ñất ñai, Hà Nội.
  8. Chính phủ (2009), Nghị ñịnh số 69/2009/Nð-CP ngày 13/8/2009 quy ñịnh
  bổ sung về quy hoạch sử dụng ñất, giá ñất, thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ và
  tái ñịnh cư, Hà Nội.
  9. Hội Khoa học ñất Việt Nam - Dự án ENABLE (5/2009), Hội thảo “Chính
  sách pháp luật ñất ñai liên quan ñến nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà
  Nội.
  10. Luật ñất ñai 2001, 2003, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  11. Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cẩm nang về tái ñịnh cư (HD thực hành).
  12. Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh (2009), Các văn bản chính sách
  liên quan ñến công tác GPMB trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh, Bắc Ninh.
  13. Nguyễn Thanh Trà, Nguyễn ðình Bồng (2006), Giáo trình thị trường bất
  ñộng sản,ðH Nông Ngiệp Hà Nội.
  14. Từ ñiển tiếng Việt (1995), NXB ðà Nẵng, ðà Nẵng.
  15. Tôn Gia Huyên (2009), Thu hồi, ñền bù, tổ chức tái ñịnh cư ñối với ñất
  nông nghiệp và nông dân,, Hội thảo “Chính sách pháp luật ñất ñai liên quan
  ñến nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Hà Nội.
  16. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-UBND ngày
  14/05/2007 Về việc ban hành quy ñịnh về bồi thường cây trồng, vật nuôi khi
  Nhà nước thu hồi ñất.
  17. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 07/2008/Qð.UBND ngày
  21/01/2008 Về việc sửa ñổi ñơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà
  nước thu hồi ñất.
  18. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 1132/Qð-UBNDngày 28/8/2008
  của Về việc ban hành bảng ñơn giá nhà cửa, vật kiến trúc áp dụng cho công
  tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên ñịa bàn tỉnh Bắc Ninh.
  19. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 172/2008/Qð-UBND ngày
  23/12/2008 Về việc quy ñịnh khung giá các loại ñất trên ñịa bàn tỉnh Bắc
  Ninh năm 2009.
  20. UBND tỉnh Bắc Ninh, Quyết ñịnh số 171/2009/Qð-UBND ngày
  18/12/2009 Về việc ban hành Quy ñịnh một số nội dung thực hiệncác Nghị

  Xem Thêm: Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 19:51.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status