Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí


  MỤC LỤC
  NỘI DUNG Trang
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG ix
  DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do nghiên cứu, mục đích đề tài 1
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu 2
  5. Bố cục luận án 3
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU LỚP BIÊN - LỰC CẢN 5
  1.1 Nghiên cứu lớp biên 5
  1.1.1 Khái niệm lớp biên 5
  1.1.2 Cấu trúc lớp biên 5
  1.1.3 Hệ phương trình lớp biên 6
  1.1.3.1 Phương trình Navier – Stokes 6
  1.1.3.2 Phương trình Reynolds 7
  1.1.3.3 Hệ phương trình Prandtl 7
  1.1.4 Phương pháp giải hệ phương trình lớp biên 8
  1.1.4.1 Phương pháp giải tích 8
  1.1.4.2 Phương pháp tích phân 8
  1.1.4.3 Tính toán số 8
  1.2 Lực cản của vật chuyển động trong chất lỏng 9
  1.2.1 Khái niệm lực cản 9
  1.2.2 Thành phần lực cản của vật ngập chuyển động trong
  chất lỏng
  10
  1.3 Lực cản tàu thủy 10
  1.3.1 Khái niệm lực cản tàu thủy 10
  1.3.2 Thành phần lực cản tàu và nguyên nhân xuất hiện 11
  1.4 Phương pháp giảm lực cản tàu và một số công trình
  đã nghiên cứu
  13
  1.4.1 Giảm lực cản nhớt 13
  1.4.1.1 Tầng hóa lớp biên 13
  1.4.1.2 Tạo dao động bề mặt giảm ma sát rối 22
  1.4.2 Giảm lực cản hình dáng 22
  1.4.3 Giảm lực cản sóng 22
  CHƯƠNG 2. TÍNH TOÁN LỰC CẢN TÀU – MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH
  HƯỞNG ĐẾN GIẢM LỰC CẢN TÀU
  24
  2.1 Lực cản tàu thủy tính theo lý thuyết 24
  2.1.1 Lực cản tàu chuyển động trên nước tĩnh 24
  2.1.1.1 Lực cản toàn phần của tàu 24
  2.1.1.2 Lực cản nhớt của tàu 26
  2.1.1.3 Lực cản sóng của tàu 28
  2.1.1.4 Lực cản không khí của tàu 28
  2.1.2 Lực cản của tàu chuyển động trên sóng 31
  2.2 Lực cản tàu tính gần đúng theo thực nghiệm 32
  2.2.1 Phương pháp tính lực cản toàn phần theo công suất
  kéo tàu
  33
  2.2.2 Phương pháp tính lực cản dư hoặc lực cản sóng 33
  2.2.3 Phương pháp tính chuyển đồng dạng từ tàu mẫu 34
  2.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến giảm lực cản tàu 34
  2.3.1 Hình dáng thân tàu 34
  2.3.1.1 Hình dáng thân tàu biển 35
  2.3.1.2 Hình dạng thân tàu nội địa và tàu pha sông biển 35
  2.3.2 Hệ số béo tàu 36
  2.3.3 Độ nhám thân tàu 36
  2.3.3.1 Độ nhám chung 36
  2.3.3.2 Độ nhám cục bộ 37
  2.3.4 Ảnh hưởng của lớp rêu, hà bám vào vỏ thân tàu 38
  2.3.5 Ảnh hưởng của lớp biên bao quanh tàu 38
  2.3.6 Ảnh hưởng của lớp khí phun vào lớp biên đáy tàu 39
  CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU LỰC CẢN TÀU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỐ 40
  3.1 Tổng quan phương pháp số 40
  3.1.1 Khái quát chung 40
  3.1.2 Hệ phương trình 41
  3.1.2.1 Phương trình liên tục 41
  3.1.2.2 Phương trình bảo toàn động lượng 41
  3.1.2.3 Phương trình bảo toàn năng lượng 42
  3.1.2.4 Dạng tổng quát của các phương trình bảo toàn 42
  3.1.3 Các phương pháp số 42
  3.1.3.1 Phương pháp điểm kỳ dị 42
  3.1.3.2 Phương pháp vi phân hữu hạn (FDM) 43
  3.1.3.3 Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) 45
  3.1.3.4 Phương pháp thể tích hữu hạn (FVM) 45
  3.1.3.5 Phương pháp phần tử biên (BEM) 49
  3.1.3.6 Phương pháp phổ (SEM) 49
  3.1.3.7 Mô phỏng số (CFD) 49
  3.2 Mô phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu và tính toán
  lực cản tàu bằng phương pháp CFD
  54
  3.2.1 Cấu trúc phần mềm 54
  3.2.2 Các phương trình tổng quát 55
  3.2.3 Phương thức giải 56
  3.2.4 Các bước giải bài toán trên FLUENT 56
  3.2.5 Trình tự mô phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu và
  đo lực cản tàu
  57
  3.2.5.1 Khởi động và xây dựng mô hình hình học của tàu 58
  3.2.5.2 Lựa chọn phương pháp – mẫu dòng rối 60
  3.2.5.3 Miền tính toán – Điều kiện biên 60
  3.2.5.4 Cấu trúc lưới 61
  3.2.5.5 Quy định về độ chính xác, vòng lặp 63
  3.2.5.6 Kết quả mô phỏng 63
  CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU LỰC CẢN TÀU BẰNG THỰC NGHIỆM
  PHUN KHÍ VÀO LỚP BIÊN ĐÁY TÀU
  72
  4.1 Cơ sở thực nghiệm nghiên cứu lực cản tàu 72
  4.1.1 Hai nguyên tắc cơ bản lập mô hình 72
  4.1.2 Cách thức lập mô hình tàu 72
  4.1.2.1 Lập mô hình từng phần theo số Reynolds 73
  4.1.2.2 Lập mô hình từng phần theo số Froude 73
  4.1.3 Ảnh hưởng của mô hình đến kết quả thực nghiệm 74
  4.1.4 Tính chuyển lực cản từ mô hình sang tàu thực 74
  4.1.4.1 Phương pháp Froude 75
  4.1.4.2 Phương pháp Hughes 76
  4.1.4.3 Phương pháp Telfer 76
  4.2 Trang thiết bị thử mô hình tàu 77
  4.2.1 Bể thử mô hình tàu 77
  4.2.2 Xe kéo mô hình và các thiết bị gắn trên xe kéo 78
  4.2.3 Thiết bị tạo và khử sóng trong bể thử mô hình 80
  4.2.4 Thiết bị đo trong thử nghiệm 82
  4.2.5 Thiết bị kết nối máy tính 83
  4.2.6 Hệ thống điều khiển trung tâm 83
  4.2.7 Phần mềm đo CATMAN 84
  4.3 Trình tự thử nghiệm đo lực cản tàu 85
  4.4 Thực nghiệm phun khí vào lớp biên đáy tàu giảm lực
  cản tàu
  85
  4.4.1 Mô hình và thiết bị thử nghiệm 85
  4.4.2 Kết nối thiết bị thử nghiệm 88
  4.4.3 Quá trình thử nghiệm đo lực cản tàu 89
  4.4.3.1 Thực nghiệm tính lực cản tàu chuyển động trên nước
  tĩnh
  89
  4.4.3.2 Thực nghiệm tính lực cản tàu chuyển động trên sóng 90
  4.4.4 So sánh kết quả lực cản tàu theo tính toán số và thực
  nghiệm
  92
  4.4.5 Đánh giá công suất kéo tàu trong thử nghiệm 93
  4.4.5.1 Công suất kéo của tàu tính theo lý thuyết 93
  4.4.5.2 Công suất kéo của tàu trong thử nghiệm 94
  4.4.5.3 Đánh giá hiệu quả áp dụng phun khí vào lớp biên đáy
  tàu trong thử nghiệm
  96
  4.4.6 Thảo luận kết quả thực nghiệm 97
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99
  TÀI LIỆU THAM KHẢO xii
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN xvi


  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO NGHIÊN CỨU, MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI
  Từ ngàn năm nay, các nhà khoa học trên thế giới đã luôn tìm tòi, nghiên cứu về các
  hiện tượng rất thú vị trong tự nhiên. Sự chuyển động của một vật thể trong nước
  cũng là một trong những nghiên cứu miệt mài của các nhà khoa học để giải đáp cho
  các thắc mắc như: vật thể sẽ chịu những tác động gì khi di chuyển trong chất lỏng?
  tác động đó ảnh hưởng như thế nào đối với các vật thể khác nhau? sự tương tác giữa
  vật thể và chất lỏng bao quanh? làm thế nào để vật thể di chuyển trong chất lỏng
  được dễ dàng Sau quá trình nghiên cứu miệt mài, các nhà khoa học đã tìm ra
  những định luật, những phương trình cũng như những sản ph m nghiên cứu thực tế
  để chứng minh cho lí thuyết cơ bản. Với công nghệ hiện đại, máy tính và các phần
  mềm chuyên dụng đã giúp con người rất nhiều trong việc nghiên cứu ảnh hưởng
  của dòng chảy tới vật thể chuyển động trong chất lỏng và ngược lại sự thay đổi hình
  dạng, kết cấu vật thể tác động lên dòng chảy. Điều này cũng có ý nghĩa lớn trong
  việc nghiên cứu lực cản và giảm lực cản tàu thủy trong quá trình vận hành nhằm
  mục đích giảm chi phí khai thác tàu, góp phần tiết kiệm năng lượng nhiên liệu, giảm
  lượng khí thải.
  Hiện nay trên thế giới có rất nhiều phương nghiên cứu nhằm giảm lực cản tàu thủy.
  Trong đó, phương pháp tạo bọt khí là một trong những phương pháp có hiệu quả và
  tính khả thi cao. Tuy nhiên, phương pháp này chưa được áp dụng nghiên cứu tại
  Việt Nam trong khi ngành đóng tàu nước ta đã có những bước phát triển đáng kể.
  Chính vì vậy, đề tài: “Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương
  pháp tạo bọt khí” với mục đích nghiên cứu, kiểm nghiệm phương pháp tạo bọt khí
  nhằm giảm lực cản tàu thủy và khả năng ứng dụng phương pháp đó trong thực tế
  khai thác tàu thủy.
  2. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
  Đề tài đã giúp tác giả nâng cao kiến thức cũng như khả năng tự nghiên cứu, ứng
  dụng và phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực Cơ học chất lỏng và
  Đóng tàu. Những kết luận quan trọng của đề tài đã khẳng định vai trò giảm lực cản
  của phương pháp tạo bọt khí, đặc biệt áp dụng đối với tàu hàng vận tải.
  Đề tài đã có đóng góp mới trong việc xây dựng mô hình tính toán, mô phỏng thủy
  động lực học dòng chảy bằng phần mềm thương mại ANSYS FLUENT để khảo sát
  trực tiếp ảnh hưởng của bọt khí tới giảm lực cản tàu vận tải, mở ra khả năng ứng
  dụng nghiên cứu khả năng giảm lực cản nhớt khi thay đổi cấu trúc lớp biên.
  Các kết quả nghiên cứu được kiểm chứng bằng thực nghiệm tại Phòng thí nghiệm
  trọng điểm: Bể thử mô hình tàu thủy thuộc Viện khoa học công nghệ tàu thủy Việt
  Nam đã khẳng định tính khả thi và ý nghĩa khoa học không nhỏ của việc giảm lực
  cản tàu vận tải bằng phương pháp tạo bọt, đồng thời góp phần củng cố luận cứ khoa
  học cho quá trình công nghệ đóng tàu, sử dụng hiệu quả và khai thác tàu trong
  tương lai tại Việt Nam.
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Các thông số cơ bản của tàu, thành phần lực cản tàu, thông số động lực học dòng
  chảy là đối tượng nghiên cứu quan trọng của đề tài.
  Để thực hiện nội dung đề tài, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề sau: Lý thuyết
  lớp biên - lực cản; Lực cản tàu và một số công trình nghiên cứu giảm lực cản tàu;
  Mô phỏng dòng chảy bao quanh thân tàu bằng ANSYS FLUENT và tính toán lực
  cản tàu khi áp dụng phương pháp tạo bọt khí nhằm giảm lực cản tàu; Nghiên cứu
  bằng thực nghiệm giảm lực cản tàu khi phun khí vào lớp biên đáy mô hình tàu hàng
  20.000 DWT; So sánh kết quả lực cản tàu đã nghiên cứu theo phương pháp lý
  thuyết, mô phỏng số và thực nghiệm; Đánh giá hiệu quả của phương pháp tạo bọt
  khí giảm lực cản nhớt của tàu.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp giữa lý thuyết , mô phỏng số và
  thực nghiệm. Đây là phương pháp nghiên cứu hiện đại đang được sử dụng phổ biến,
  kết quả nghiên cứu có độ tin cậy cao.
  Phần nghiên cứu lý thuyết bắt đầu với việc thống kế các kết quả nghiên cứu cơ sở lý
  thuyết Cơ học chất lỏng, động lực học tàu thủy, phân tích các thành phần lực cản,
  các phương pháp làm giảm lực cản với tập trung chuyên sâu vào phương pháp tạo
  bọt khí nhằm giảm lực cản nhớt của tàu vận tải.
  Đề tài sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT, xây dựng mô hình tính, mô phỏng
  thủy động lực học dòng chảy để khảo sát ảnh hưởng ảnh của bọt khí tới lực cản tàu.
  Đây là phương pháp đã được phát triển và ứng dụng trên thế giới, song nó được áp
  dụng lần đầu cho việc mô phỏng của phương pháp giảm lực cản tàu bằng phun khí
  ở Việt Nam. Kết quả mô phỏng phù hợp với kết quả lý thuyết, thể hiện tính đúng
  đắn của việc thiết lập mô hình tính toán cũng như các điều kiện biên tương ứng.
  Nghiên cứu thực nghiệm khả năng giảm lực cản tàu bằng phương pháp tạo bọt được
  tiến hành thông qua thực nghiệm phun khí vào lớp biên đáy tàu của mô hình tàu
  hàng đáy phẳng 20.000 DWT chạy trên mặt nước tĩnh và chạy trên sóng hình sin.
  Kết quả nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với kết quả nghiên cứu lý thuyết và mô
  phỏng số. Điều này thể hiện tính đúng đắn của việc thiết lập bài toán lý thuyết và sự
  phù hợp của phương pháp nghiên cứu, hứa hẹn khả năng ứng dụng cao của phương
  pháp phun khí đáy tào đối với tàu hàng cỡ lớn đóng ở Việt Nam trong tương lai.
  5. BỐ CỤC LUẬN ÁN
  Luận án bao gồm 4 chương chính cùng phần mở đầu, phần kết luận-kiến nghị được
  trình bày trong 102 trang thuyết minh:
  Chương 1.Tổng quan nghiên cứu lớp biên – lực cản. Một số công trình nghiên cứu
  giảm lực cản tàu
  Trình bày tổng quan về nghiên cứu lớp biên – lực cản như: cấu trúc lớp biên, hệ
  phương trình lớp biên, phương pháp giải hệ phương trình lớp biên, lực cản của vật
  ngập chuyển động trong chất lỏng, thành phần lực cản tàu và nguyên nhân xuất
  hiện, phương pháp giảm lực cản tàu. Phân tích, đánh giá một số công trình đã
  nghiên cứu về giảm lực cản tàu, từ đó nêu vấn đề cần giải quyết của luận án là tiếp
  tục nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm giảm lực cản nhớt của tàu bằng phương
  pháp tạo bọt, đánh giá mức độ tối ưu của phương pháp khi áp dụng trong thực tế
  khai thác tàu.
  Chương 2. Tính toán lực cản tàu - Một số yếu tố ảnh hưởng đến giảm lực cản tàu
  Nghiên cứu, tính toán lực cản tàu chuyển động trên nước tĩnh và trên sóng bằng lý
  thuyết, các thành phần lực cản tàu. Tính gần đúng lực cản tàu bằng thực nghiệm
  thông qua phương pháp tính lực cản toàn phần theo công suất kéo, phương pháp
  tính lực cản dư hoặc lực cản sóng và phương pháp tính chuyển đồng dạng từ tàu
  mẫu. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến giảm lực cản tàu như: hình dáng thân
  tàu, hệ số béo tàu, độ nhám thân tàu, ảnh hưởng của lớp rong rêu, hà bám, ảnh
  hưởng của lớp biên bao quanh thân tàu và ảnh hưởng lớp khí phun vào lớp biên đáy
  tàu, tạo tiền đề cho tính toán lực cản tàu bằng phương pháp số và bằng thực nghiệm
  Chương 3. Nghiên cứu lực cản tàu bằng phương pháp số
  Trình bày khái quát chung về phương pháp số; hệ các phương trình liên tục, phương
  trình bảo toàn năng lượng, phương trình bảo toàn động lượng, dạng tổng quát của
  các phương trình bảo toàn; trình bày các phương pháp số như: phương pháp điểm
  kỳ dị, phương pháp vi phân hữu hạn (FDM), phương pháp Phần tử hữu hạn (FEM),
  phương pháp thể tích hữu hạn (FVM), phương pháp phần tử biên (BEM), phương
  pháp phổ (SEM), mô phỏng số (CFD).
  Sử dụng phần mềm ANSYS FLUENT mô phỏng dòng chảy, sự phân bố áp suất bao
  quanh thân tàu và xác định lực cản tàu chuyển động trên nước tĩnh trong các điều
  kiện biên khác nhau.
  Chương 4. Nghiên cứu lực cản tàu bằng thực nghiệm phun khí vào lớp biên đáy tàu
  Trình bày cơ sở phương pháp thực nghiệm nghiên cứu lực cản tàu: nguyên tắc cơ
  bản và cách thức lập mô hình tàu, ảnh hưởng của mô hình tàu đến kết quả thực
  nghiệm, phương pháp tính chuyển lực cản tàu từ mô hình sang tàu thực.
  Khảo sát và chu n bị các trang thiết bị thử nghiệm mô hình tàu. Tiến hành thử
  nghiệm tính lực cản tàu khi tàu chuyển động trên nước tĩnh và trên sóng trước và
  sau khi phun khí vào lớp biên đáy tàu. So sánh kết quả lực cản thu được từ thử
  nghiệm và từ tính toán số. Đánh giá công suất kéo tàu, hiệu quả áp dụng phun khí
  đáy tàu trong thử nghiệm và thảo luận kết quả thực nghiệm.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  [1] Trần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang (1979) Thủy khí động lực kỹ thuật, Nhà xuất bản
  đại học và trung học chuyên nghiệp Hà Nội.
  [2] Hoàng Thị Bích Ngọc (2004) Lý thuyết lớp biên và phương pháp tính, Nhà
  xuất bản Khoa học và Kỹ thuật
  [3] Đặng Quang Khang (2001) (dịch từ L.Đ. Lanđau và E.M. Lifsitx) Thủy động
  lực học, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
  [4] Trương Minh Chánh-Bùi Hữu Dân (1978) ( dịch từ L.I.Xêđôp) Cơ học môi
  trường liên tục, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp Hà Nội
  [5] Trương Sĩ Cáp (1976) Lực cản tàu thủy, Trường Đại học Hàng hải
  [6] Nguyễn Tiến Lai (2006) Động lực học tàu thủy, Trường Đại học Hàng Hải
  TIẾNG ANH
  [7] Shipping World and World Shipbuiding, 1958, 3367, 3368
  [8] Sveriges Flota, 1960, 1961
  [9] McCormick, M.E and Bhattacharyya (1973) Drag reduction of a Submersible
  Hull by Electrolysis. Naval Engineers Journal, Vol.85, No.2, pp.11-16.
  [10] Bogdevich, V. G., A. R., Evees and A. G., Malyuga (1977) Gas-saturated
  Effect on Near-wall Turbulence Characteristics. Second International
  Conference on Drag Reduction, Cambridge, England, BHRA, pp.25-37.
  [11] Madavan, N. K., S., Deutsch and C. L., Merkle (1984) Reduction of Turbulent
  Skin Friction in Mircobubbles. Physis Fluid, Vol. 27, pp.356-363.
  [12] C.Merkle and S. Deutsch and Pal (1986) Microbubble Drag Reduction. 16
  th
  Symposium on Naval Hydrodynamics, Berkeley, USA, pp.199-215.
  [13] Kato, H., Miyanaga, M., Haramoto, Y., et al (1994) Frictional Drag Reduction
  by Injecting Bubbly Water into a Turbulent Boundary Layer. Cavitation and
  Gas Liquid Flow in Fluid Machinery and Devices, FED Vol.190, ASME, pp.
  185-194.
  [14] Guin M.M., Kato H., Maeda M., and Miyanaga M. (1996) Reduction of Skin
  Friction by Microbubbles and Its Relation with Near-Wall Bubble
  Concentration in a Channel. Journal of Marine Science and Technology, Vol.
  1, No. 5, pp. 241-254.
  [15] Takahashi T. et al. (1997) Streamwise Distribution of the Skin Friction
  Reduction by Microbubbles. J. of the Society of Naval Architects of Japan,
  vol.182, pp.1-8.
  [16] Kato,H.,K.,Miura and M.,Yamaguchi (1998) Experimental Study on
  Mircobubble Ejection Method for Friction Drag Reduction. Journal of Marine
  Science and Technology, Vol.3, pp.122-129.
  [17] Kato, H., Iwashita, T., Miyanaga, M., Yamaguchi, H (1998) Effect of
  Microbubble Cluster on Turbulent Flow Structure. IUTAM Symp. On
  Mechanics of Passive and Active Flow Control, Gottingen, Germany, pp.1-6.
  [18] Watanabe, O. et al. (1998) Measurements of Drag Reduction by Microbubbles
  Using Very Long Ship Models. J. of Soc. Naval Architects, Japan, vol.183,
  pp.53-63.
  [19] Yoshida,Y.,Y.,Takahashi and H., Kato (1998) Study on the Mechanism of
  Resistance Reduction by Means of Micro-bubble Sheet and on Applicability of
  the Method to Full-scale Ship. 22
  nd
  ONR Symposium on Ship
  Hydrodynamics, pp.1-16.
  [20] Tokunaga,J.,Nobunaga,T.,Nakatani,T.,1998, Frictional Drag Reduction with
  Air Lubricant over Super Water Repellent Surface, 1
  st
  Report. J.Soc. Naval
  Architects of Japan, Vol.183, pp 45-52
  [21] Fukuda,K., Tokunaga, J.,Nobunaga,T. et al.,1999, Frictional Drag Reduction
  with Air Lubricant over Super-Water Repellent Surface, 2
  nd
  Report. J.Soc.
  Naval Architects of Japan, Vol.186 (to appear)
  [22] Kodama,Y.,A.,Kakugawa and T., Takahashi (1999) Preliminary Experiments
  on Microbubbles for Drag Reduction Using Flat Plate Ship, ORN Workshop
  on Gas Based Surface Ship Drag Reduction, Newport, USA, pp.1-4.
  [23] Kodama,Y. et al.(2000) Experimental study on microbubbles and their
  applicability to ships for skin friction reduction. International Journal of Heat
  and Fluid Flow21.
  [24] Takahashi,T. et al. (2001) Experimental Study on Drag Reduction by
  Microbubbles Using a 50m-long Flat Plate Ship. 2nd International
  Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena (TSFP-2), June.

  Xem Thêm: Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status