Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iv
  Danh mục các từ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục ñồ thị ixviii
  1. MỞ ðẦU 0
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài 2
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
  2.1. Tình hình nghiên cứu phát triển ưu thế lai ở lúa trên thế giới 3
  2.2. Nghiên cứu phát triển lúa lai hai dòng 7
  2.3. Tình hình nghiên cứu phát triển lúa lai ở Việt Nam 13
  2.4. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất hạt lúa lai F1 hệ hai dòng 19
  3. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
  3.1. Vật liệu, nội dung nghiên cứu 28
  3.2. ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 28
  3.3. Phương pháp nghiên cứu 28
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35
  4.1. Ảnh hưởng của thời vụ ñến dòng bố mẹ trong vụxuân và vụ mùa 35
  4.1.1. ðặc ñiểm tính dục của dòng mẹ trong vụ mùa 2009 và vụ xuân
  2010 35
  4.1.2. Ảnh hưởng của thời vụ ñến các ñặc ñiểm nông sinh học của các
  dòng bố mẹ 39
  4.1.3. Khả năng chống chịu sâu bệnh của các dòng bốmẹ 42
  4.1.4. Ảnh hưởng của thời vụ ñến tỷ lệ ñậu hạt của dòng P5S so với dòng
  mẹ T1S-96 45
  4.2. ðặc ñiểm sinh trưởng của dòng bố mẹ 47
  4.2.1. Thời gian qua các giai ñoạn sinh trưởng của dòng bố mẹ 47
  4.2.2. ðộng thái ra lá của dòng bố mẹ 49
  4.2.3. ðặc ñiểm nông sinh học của dòng bố mẹ. 51
  4.2.4. ðặc ñiểm hình thái của các dòng bố mẹ, tính bất dục của dòng mẹ. 53
  4.3. ðặc ñiểm của dòng bố mẹ ở các công thức bón phân 54
  4.3.1. ðộng thái ñẻ nhánh của dòng bố mẹ ở các côngthức bón phân 54
  4.3.2. ðộng thái tăng trưởng chiều cao của dòng bố mẹ ở các công thức
  bón phân 56
  4.3.4. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất của dòng bố mẹ ở các
  công thức bón phân 60
  4.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố mẹ và lượng ga3 ñến một số ñặc
  ñiểm sinh trưởng và năng suất của ruộng sản xuất hạt lai f1 62
  4.4.1. Ảnh hưởng của GA3 ñến một số ñặc ñiểm sinh học của dòng mẹ 62
  4.4.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ hàng bố mẹ và lượng GA3 ñến các yếu tố cấu
  thành năng suất và năng suất ruộng sản xuất hạt lai 64 4.4.3. Ảnh hưởng của cách phun GA
  3
  ñến một số ñặc ñiểm sinh học của
  dòng mẹ và các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất hạt lai F1 66
  5. KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 70
  5.1. Kết luận 70
  5.2. ðề nghị 71
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 72
  PHỤ LỤC 80
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Lúa lai là thành tựu khoa học của thế kỷ XX, nó ñóng vai trò quan trọng
  trong việc nâng cao năng suất, sản lượng lúa và gópphần ñảm bảo an ninh lương
  thực trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, nhờ có ứng dụng công nghệ sản xuất lúa lai
  ñã nâng cao sản lượng lương thực ñặc biệt ñối với các tỉnh miền Bắc. Năm 2009,
  diện tích trồng lúa lai ñạt trên 720.000 ha, năng suất bình quân trên 68 tạ/ha. Lúa
  lai ñã ñược mở rộng diện tích gieo trồng ở các tỉnhphía Bắc, Duyên hải Nam
  Trung Bộ, Tây Nguyên và gần ñây ñã mở rộng vào khu vực ðồng bằng sông
  Cửu Long. ðối với lúa lai hai dòng, diện tích tăng khá nhanh: Năm 1996 mới
  ñưa vào trồng thử nghiệm nhưng ñến 2009 diện tích ñạt 210.000ha chiếm 29%
  tổng diện tích lúa lai trên cả nước. Lượng giống lúa lai F1 tự sản xuất trong nước
  chỉ chiếm khoảng 20% còn lại phải nhập khẩu của Trung Quốc. Trong tổng
  lượng tự sản xuất thì lúa lai hai dòng chiếm khoảng60%, ñóng góp chủ yếu vào
  thị phần trên là các tổ hợp lai do các nhà khoa họccủa Trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội chọn tạo như VL20, TH3-3, TH3-4, VL24
  ðể mở rộng diện tích lúa lai hai dòng ở Việt Nam ngoài việc duy trì
  diện tích các tổ hợp lai sẵn có thì cần chọn tạo thêm những tổ hợp lai có năng
  suất cao, phẩm chất tốt, phù hợp với thị hiếu ngườitiêu dùng, thích hợp với
  ñiều kiện ñất ñai, phù hợp với kinh nghiệm canh tác của người nông dân.
  ðồng thời lúa lai phải có giá thành rẻ và phải chủ ñộng ñược nguồn giống bố
  mẹ ñể sản xuất hạt lai F1. ðể làm ñược ñiều này cầnchọn những tổ hợp lai có
  dòng mẹ ổn ñịnh bất dục, khả năng kết hợp cao, năngsuất nhân dòng bố mẹ
  và sản xuất hạt lai F1 phải cao.
  Giống lúa lai hai dòng TH5-1 là con lai giữa dòng mẹ bất dục ñực mẫn
  cảm với quang chu kỳ ngắn P5S và dòng bố nhập nội R1. TH5-1 có thời gian
  sinh trưởng ngắn, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh khá, ưu thế là có thể
  nhân dòng và sản xuất hạt lai F1 trong cả 2 vụ xuân và mùa ở miền Bắc.
  Giống TH5-1 ñã ñược Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống cho
  phép sản xuất thử năm 2006. ðể mở rộng diện tích gieo trồng giống TH5-1
  thì việc hoàn thiện quy trình sản xuất hạt lai F1 là một vấn ñề cấp thiết. ðể
  giải quyết vấn ñề này chúng tôi thực hiện ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng
  của một số biện pháp kỹ thuật ñến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ
  hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội ”.
  1.2. Mục ñích và yêu cầu của ñề tài
  1.2.1 Mục ñích
  + ðánh giá ñược ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật ñể xây dựng
  ñược quy trình sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 có năng suất
  cao trong ñiều kiện vụ mùa.
  + Xác ñịnh ñược thời vụ thích hợp cho sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lai
  TH5-1 trong vụ xuân và vụ mùa.
  1.2.2. Yêu cầu
  + ðánh giá ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển, ñặc ñiểm nông sinh học,
  ñặc ñiểm hình thái, ñặc ñiểm tính dục và mức phản ứng với sâu bệnh trong
  ñiều kiện tự nhiên của dòng mẹ P5S và dòng bố R1.
  + Xác ñịnh thời vụ sản xuất, lượng phân bón, tỷ lệ hàng bố mẹ, liều
  lượng và cách phun GA3 cho ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng
  TH5-1.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  TIẾNG VIỆT
  1. Quách Ngọc Ân (1994), Nhìn lại 2 năm phát triển lúa lai, Trung tâm thông
  tin Bộ Nông nghiệp và PTNT.
  2. Quách Ngọc Ân và Cộng sự (1998), Lúa lai kết quả và triển vọng, Thông
  tin chuyên ñề, Trung tâm thông tin Bộ Nông nghiệp và PTNT số 3 (TLCK).
  3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1996), Báo cáo tổng kết 5 năm
  phát triển lúa lai (1992-1996) và phương hướng pháttriển lúa lai năm
  1997-2000, Hà Nội.
  4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2002), Tình hình sản xuất lúa lai
  trong những năm qua và ñịnh hướng sản xuất lúa lai trong những năm
  tới, Báo cáo tại Hội Nghị tư vấn về nghiên cứu và pháttriển lua lai tại
  Việt Nam giai ñoạn 2002-2005, Hà Nội, ngày 5/1/2002.
  5. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2003), Tuyển tập báo cáo tổng
  kết chỉ ñạo sản xuất và khuyến nông 2000 – 2003, Nhà xuất bản nông
  nghiệp, Hà Nội, 218 trang.
  6. Ngô Thế Dân (1994), Dự án TCP/VIE/2521 hỗ trợ phát triển lúa lai. Thông
  tin chuyên ñề Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm,Trung tâm thông
  tin, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
  7. Cục Nông nghiệp (2005), Báo cáo sản xuất lúa lai 2001-2005 và phương
  hướng, kế hoạch phát triển giai ñoạn 2006-2010, Tuyển tập báo cáo tổng
  kết chỉ ñạo sản xuất 2003-2005, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
  8. Nguyễn Thị Gấm (1996), Phát hiện và ñánh giá một số dòng bất dục ñực
  mẫn cảm nhiệt ñộ phục vụ cho công tác chọn tạo giống lúa lai hai dòng
  ở Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ khoa học Nông nghiệp, Hà Nội.
  9. Nguyễn Thị Gấm, Lê Hùng Phong, Nguyễn Trí Hoàn (1998), Tìm hiểu ñặc
  ñiểm và khả năng sử dụng các dòng bất dục ñực mẫn cảm với nhiệt
  ñộ(TGMS) nhập nội thuộc hệ thống lúa lai hai dòng, Kết quả nghiên cứu
  khoa học nông nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp, trang 91-102.
  10. Nguyễn Thị Gấm (2003), Nghiên cứu nguồn gen bất dục ñực di truyền
  nhân mẫn cảm với nhiệt ñộ (TGMS) phục vụ công tác tạo giống lúa lai
  hai dòng ở Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Nông nghiệp, Hà Nội.
  11. Nguyễn Như Hải, Phạm ðồng Quảng, Nguyễn Văn Hoan, Nguyễn Thị
  Hằng (2006), Kết quả khảo nghiệm quốc gia một số giống lúa lai hai
  dòng vụ xuân 2005, Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn
  3+4/2006, trang 38-40.
  12. Nguyễn Văn Hiển, Luyện Hữu Chỉ, Trần Tú Ngà, Nguyễn Thị Trâm,
  Nguyễn Thị Văn, Nguyễn Văn Hoan, Vũ ðình Hòa, Vũ Văn Liết, Nguyễn
  Hồng Minh, Nguyễn Thế Côn, Nguyễn Tử Siêm, Trần Khắc Thi, ðoàn Thế
  Lư (2000), Giáo trình chọn giống cây trồng, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà
  Nội.
  13. Nguyễn Văn Hoan (1999), Lúa lai và kỹ thuật thâm canh, Nhà xuất bản
  Nông nghiệp, Hà Nội, 147 trang
  14. Nguyễn Văn Hoan (2003), Kết quả chọn tạo giống lúa lai cực ngắn ngày
  VL20, Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Ban trồng trọt và bảo vệ
  thực vật của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hà Nội.
  15. Nguyễn Trí Hoàn (1997), Tình hình nghiên cứu và phát triển lúa lai ở Việt
  Nam, Báo cáo tại Hội thảo về quá trình phát triển và sử dụng lúa lai
  ngoài Trung Quốc, Hà Nội, ngày 28-30 tháng 5 năm 1997.
  16. Nguyễn Trí Hoàn (2007), Nghiên cứu chọn tạo, xây dựng qui trình sản
  xuất giống và thâm canh giống lúa lai 2, 3 dòng, Báo cáo tổng kết
  chương trình nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông, lâm nghiệp và
  giống vật nuôi giai ñoạn 2001-2005 tổ chức tại Bộ Nông nghiệp và
  PTNT, tháng 1/2007.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất ruộng sản xuất hạt lai F1 tổ hợp lúa lai hai dòng TH5-1 ở Gia Lâm, Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 19:55.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status