Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường
  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn i
  Mục lục i
  Danh mục bảng i
  Danh mục hình i
  1. MỞ ðẦU i
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Cơ sở lý luận 4
  2.2. Cơ sở thực tiễn 17
  3. ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU 46
  3.1. ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 46
  3.2. Phương pháp nghiên cứu 57
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 62
  4.1. Tình hình phát triển các nhà máy xi măng ở huyện Thanh Liêm 62
  4.1.1. Tình hình phát triển 62
  4.1.2. Những vấn ñề phát sinh do phát triển các nhà máy xi măng ở
  huyện Thanh Liêm. 66
  4.2. Ảnh hưởng của phát triển nhà máy xi măng ñến sản xuất nông
  nghiệp 68
  4.2. 1. Ảnh hưởng của phát triển nhà máy xi măng ñến sản xuất nông
  nghiệp của huyện Thanh Liêm. 68
  4.2.2. Ảnh hưởng của phát triển nhà máy xi măng ñến sản xuất nông
  nghiệp của hộ ñiều tra 76
  4.3. Ảnh hưởng của phát triển nhà máy xi măng ñến môi trường. 94
  4.4. ðịnh hướng và một số giải pháp nhằm giải quyết việc làm, nâng
  cao thu nhập cho người lao ñộng và phát triển sản xuất nông
  nghiệp bền vững trong ñiều kiện phát triển các nhà máy xi măng. 95
  4.4.1. ðịnh hướng 95
  4.4.2. Giải pháp ñể giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người
  lao ñộng và phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững trong ñiều
  kiện phát triển các nhà máy xi măng 97
  5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 104
  5.1. Kết luận. 104
  5.2. Kiến nghị. 105
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 109
  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Trong quá trình CNH - HðH, các công trình xây dựng ngày càng ñược
  mở rộng cả về số lượng và quy mô. Các ngành công nghiệp phục vụ cho các
  cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển mạnh như công nghiệp sản xuất vật liệu
  xây dựng (sắt thép, bê tông, gạch .) và dĩ nhiên là công nghiệp sản xuất xi
  măng ñóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển cơ sở hạ tầng của
  ñất nước.
  Quá trình hình thành và hoạt ñộng của các nhà máy xi măng có một ý nghĩa
  kinh tế xã hội rất to lớn ñối với sự phát triển ñấtnước. Thứ nhất, sản xuất xi
  măng góp phần tạo ra công ăn việc làm và nâng cao ñời sống của nhân dân trong
  vùng; là nguồn thu hút lao ñộng lớn và giải quyết việc làm không chỉ cho người
  dân ñịa phương mà còn tạo việc làm cho hàng trăm công nhân khác ở các vùng
  lân cận. Thứ hai, sản xuất xi măng tạo nên cảnh qua n mới với tiến trình công
  nghiệp hóa - hiện ñại hóa ñất nước. Thứ ba, sản xuất xi măng thúc ñẩy phát triển
  thương mại và dịch vụ trên ñịa bàn huyện.
  Huyện Thanh Liêm có ñường quốc lộ 1A ñi qua, là ñường giao thông
  huyết mạch nối thành phố Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh. Là vùng có tốc
  ñộ phát triển thương mại, dịch vụ. Trong những năm gần ñây, theo quy hoạch
  của tỉnh Hà Nam rất nhiều xã thuộc huyện Thanh Liêmnằm trong diện phải
  chuyển ñổi diện tích ñất nông nghiệp ñể xây dựng các nhà máy xi măng. Chỉ
  trong 5 năm (2003-2008) huyện Thanh Liêm ñã xây dựng 4 nhà máy xi măng
  lớn là nhà máy xi măng Hoàng Long với diện tích 55ha, nhà máy xi măng
  Tràng An với diện tích 30ha, nhà máy xi măng Thanh Liêm với diện tích
  35ha, nhà máy xi măng Xuân Thành với diện tích 59ha. Hoạt ñộng công
  nghiệp ñặc biệt là sản xuất xi măng trên ñịa bàn huyện trong những năm qua ñã
  góp phần ñáng kể cho nền kinh tế - xã hội tiếp tục ổn ñịnh và phát triển, tạo sự
  chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình phát triển chung của tỉnh. Tuy
  nhiên, trong quá trình phát triển, hoạt ñộng sản xuất công nghiệp ñã có những ảnh
  hưởng ñến sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên ñịa bàn huyện Thanh
  Liêm. Vì nhường ñất cho xây dựng các nhà máy xi măng mà diện tích ñất
  nông nghiệp của huyện Thanh Liêm ñã dần bị thu hẹp ñất lại. Việc xây
  dựng các nhà máy xi măng ñã tạo nhiều cơ hội việc làm mới, phát triển
  nhiều loại hình dịch vụ nhờ ñó nâng cao thu nhập cho người lao ñộng. Tuy
  nhiên, phát triển các nhà máy xi măng cũng gây ra không ít những vấn ñề
  khó khăn, tạo ra những áp lực lớn cho việc giải quyết việc làm của những
  hộ nông dân bị mất ñất, việc ñào tạo nghề, việc thay ñổi suy nghĩ và cách
  làm kinh tế mới, việc ñền bù ñất cho người nông dânvà vấn ñề xã hội.
  Hoạt ñộng công nghiệp ñặc biệt là sản xuất xi măng trên ñịa bàn huyện
  trong những năm qua ñã góp phần ñáng kể cho nền kinh tế - xã hội tiếp tục ổn
  ñịnh và phát triển, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với tình hình
  phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, hoạt ñộng sản
  xuất công nghiệp ñã có những ảnh hưởng ñến sản xuấtnông nghiệp của các
  hộ nông dân trên ñịa bàn huyện Thanh Liêm. Xuất phát từ những lý do nêu
  trên, chúng tôi lựa chọn ñề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các
  nhà máy xi măng ñến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên ñịa bàn
  huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam ” làm ñề tài luận văn nghiên cứu.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu.
  1.2.1. Mục tiêu chung.
  Mục tiêu chung của ñề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các
  nhà máy xi măng ñến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân, từ ñó ñề ra một
  số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp trên ñịa bàn huyện
  Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam theo hướng bền vững.
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể.
  - Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của
  công nghiệp hóa nói chung và sản xuất xi măng nói riêng ñến sản xuất nông
  nghiệp của hộ.
  - Khái quát thực trạng phát triển các nhà máy xi măng trên ñịa bàn
  huyện.
  - Phân tích ảnh hưởng của việc phát triển các nhà máy xi măng ñến sản
  xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên ñịa bàn huyện.
  - ðề xuất giải pháp hạn chế các tác ñộng tiêu cực của phát triển các nhà
  máy xi măng ñến sản xuất nông nghiệp nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp
  bền vững, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân trên ñịa bàn huyện.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu.
  - Các hộ nông dân trên ñịa bàn huyện.
  - Các nhà máy xi măng trên ñịa bàn huyện.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.
  - Phạm vi về nội dung:
  Tìm hiểu những vấn ñề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của phát triển
  các nhà máy xi măng ñến sản xuất nông nghiệp của hộnông dân trên ñịa bàn
  huyện.
  - Phạm vi về không gian:
  ðề tài ñược nghiên cứu trên ñịa bàn huyện Thanh Liêm.
  - Phạm vi về thời gian:thời gian nghiên cứu của ñề tài từ tháng 5 năm
  2009 ñến tháng 10 năm 2010.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc thực hiện công
  tác giải phóng mặt bằng 6 dự án xây dựng nhà máy ximăng.
  2. Giải quyết việc làm và ổn ñịnh ñời sống dân cư vùngchuyển ñổi sử dụng
  ñất nông nghiệp. Tạp chí lao ñộng và xã hội, số 322/2007.
  3. Lê ðăng Giảng, năm 1998, Vấn ñề di chuyển lao ñộng từ các vùng nông
  thôn và thành phố, Trung tâm nghiên cứu lao ñộng - Bộ luật lao ñộng -
  thương binh – xã hội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  4. Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường khai thác ñá vôi nguyên liệu xi
  măng tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Trung tâm
  quan trắc phân tích tài nguyên môi trường - Sở Tài nguyên và Môi
  trường tỉnh Hà Nam.
  5. Báo ñộng tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt.
  http://www.laodong.com.vn.
  6. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở lưu vực sông Cầu ñể phát
  triển bền vững, năm 2008. http//www.trachnhiemxahoi.net.
  7. Tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt ñộng công nghiệp ở ðà Nẵng,
  năm 2005. http//www.danang.gov.vn.
  8. PGS. TS. Nguyễn Tiệp. Năm 2008. Việc làm cho người lao ñộng trong
  quá trình chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất. Tạp chí cộng sản. Số 17.
  9. Chu Tiến Quang. Năm 2001. Việc làm ở nông thôn – thực trạng và giải
  pháp. Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội.
  10. ðỗ Hồng Quân. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Quốc Gia. Năm
  2008. Giải pháp nào cho sản xuất nông nghiệp bền vững.
  11. Phạm Thắng. Năm 2008. Giải pháp nào cho sự phát triển nông nghiệp,
  nông thôn, nông dân hiện nay. Tạp chí cộng sản. org.vn. số 16.
  12. Nỗi lo cho sản xuất nông nghiệp. http//www.baovietnam.vn.
  13. Minh Tự. Tình trạng ô nhiễm môi trường nước tại Việt Nam. http//www.
  Mekongriver.org.
  14. Thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ xi măng trong khu vực.
  http.www.xaydungvietnam.vn.

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của phát triển các nhà máy xi măng đến sản xuất nông nghiệp của hộ nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 19:43.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status