Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các ký hiệu, các chữviết tắt vi
  Danh mục các bảng vii
  Danh mục biểu ñồ viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñềtài 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.3 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  2 CƠSỞLÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
  2.1 Vai trò của hoạt ñộng tín dụng trong các ngân hàng thương mại 4
  2.2 Rủi ro tín dụng 11
  2.3 Thực tiễn vấn vềrủi ro tín dụng 22
  3 ðẶC ðIỂM ðỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  3.1 ðặc ñiểm ñịa bàn nghiên cứu 37
  3.2 Phương pháp nghiên cứu 52
  4 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 68
  4.1 Tình hình hoạt ñộng tín dụng của Chi nhánh 68
  4.1.1 ðối tượng khách hàng của Chi nhánh 68
  4.1.2 Nguyên tắc vay vốn 68
  4.1.3 ðiều kiện vay vốn 69
  4.1.4 Thểloại cho vay 71
  4.1.5 Thời hạn cho vay 71
  4.1.6 Lãi suất cho vay 71
  4.1.7 Mức cho vay 72
  4.1.8 Kết quảhoạt ñộng tín dụng của chi nhánh 73
  4.2 Thực trạng cho vay và dưnợtín dụng của Chi nhánh 75
  4.2.1 Thực trạng cho vay của Chi nhánh qua các năm 75
  4.2.2 Thực trạng dưnợqua các năm 75
  4.3 Thực trạng rủi ro tín dụng của Chi nhánh 81
  4.3.1 Thực trạng nợquá hạn của Chi nhánh 81
  4.3.2 Thực trạng dưnợquá hạn phân theo thời hạn của Chi nhánh 82
  4.3.3 Thực trạng dưnợquá hạn phân theo ngành kinh tếcủa Chi nhánh 83
  4.3.4 Thực trạng dưnợquá hạn phân theo nhóm nợ 85 4.3.5 Thực trạng dưnợquá hạn phân theo loại cho vay của Chi nhánh 86
  4.4 Những nguyên nhân dẫn ñến rủi ro tín dụng doanh nghiệp vay vốn
  với kết quảkiểm tra, ñiều tra 88
  4.4.1 Nguyên nhân rủi ro tín dụng 88
  4.4.2 Rủi ro tín dụng và công tác kiểm tra kiểm soát khoản vay 98
  4.4.3 Rủi ro tín dụng và tài sản bảo ñảm nợvay 102
  4.4.4 Tổng hợp nhóm nguyên nhân từphía ngân hàng 104
  4.4.5 Các nguyên nhân gây ra rủi ro từbiến ñộng của môi trường kinh doanh 105
  4.5 Các giải pháp phòng ngừa và hạn chếrủi ro tín dụng 106
  4.5.1 Tăng cường kiểm tra tưcách pháp nhân của ñối tượng cho vay 107
  4.5.2 Tuân thủchặt chẽquy trình cho vay vốn 108
  4.5.3 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện vốn vay 109
  4.5.4 ðào tạo bồi d ưỡng trình ñộchuyên môn, nghiệp vụcho cán b ộtín d ụng 111
  4.5.5 Cho vay kết hợp với việc tạo ñiều kiện cho các ñối tượng vay có thể
  sửdụng vốn vay có hiệu quả 112 4.5.6 Xửlý kịp thời các ñối tượng vi phạm 114
  4.6 Các giải pháp xửlý nợquá hạn, nợxấu DN vay vốn của Chi nhánh 115
  4.6.1 Xây dựng chiến luợc khách hàng phù hợp với lợi thếcủa Chi nhánh
  NHTMCPNT Thái Bình 116
  4.6.2 Xây dựng chiến lược vềcon người ñáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro
  tín dụng trong ñiều kiện mới 117
  4.6.3 Tuyển dụng, tiêu chuẩn hoá cán bộ 117 4.6.4 ðổi mới công tác ñào tạo cán bộcủa Chi nhánh Ngân hàng TMCP
  Ngoại thương Thái Bình 118
  4.6.5 ðổi mới công tác tổchức bốtrí cán bộ 119
  4.6.6 Nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin phục vụ
  công tác dựbáo và phòng ngừa rủi ro tín dụng 119
  4.6.7 Tăng cường công tác kiểm tra nội bộvà giám sát khách hàng 121
  4.6.8 Nâng cao chất l ượng công tác thẩm ñịnh dựán ñầu tưbằng vốn vay 122
  4.6.9 ða dạng hóa phương thức cho vay nhằm san sẻrủi ro 124
  4.6.10 Thực hiện các biện pháp phân tán rủi ro 125
  4.6.11 Thực hiện biện pháp ñảm bảo tiền vay 126
  4.6.12 Thiết lập giải pháp quản lý nghiêm ngặt các khoản vay có vấn ñềvà
  biện pháp xửlý nợkhó ñòi 128
  4.6.13 Trích lập và sửdụng quỹdựphòng rủi ro 130
  5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 134 5.1 Kết luận 134
  5.2 Kiến nghị 135
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 138
  PHỤLỤC 139  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñềtài
  Trong nền kinh tếthịtruờng rủi ro trong kinh doanh là không thểtránh
  khỏi, mà ñặc biệt là rủi ro trong hoạt ñộng kinh doanh ngân hàng có phản ứng
  dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp. Lịch sửphát triển của
  hệthống ngân hàng gắn liền với sựphát triển kinh tếcuảmỗi quốc gia. Sựan
  toàn trong kinh doanh của các ngân hàng thương mại luôn là mối quan tâm của
  xã hội, bởi vì những vụphá sản ngân hàng có ảnh hưởng bất lợi ñối với nền kinh
  tếhơn bất cứvụphá sản ởbất kỳloại hình doanh nghiệp nào khác. Sựsụp ñổ
  của ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực ñến toàn bộ ñời sống kinh tếchính trịvà xã
  hội của mỗi nước, trong nền kinh tếthịtruờng cạnh tranh càng khốc liệt thì nguy
  cơrủi ro của hệthống ngân hàng càng dễphát sinh.
  Trong bối cảnh chung ñó, hệ thống ngân hàng nói chung và ngân hàng
  thương mại cổphần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nói riêng ñã không
  ngừng ñổi mới, nhờ ñó ñã ñạt ñược sựcải thiện quan trọng vềquy mô, cơcấu,
  chất lượng và hiệu quảtín dụng ñối với nền kinh tế.
  Tuy nhiên, hiện nay ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt
  Nam phải ñối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong hoạt ñộng tín dụng. ðó là
  sức ép của gia tăng cạnh tranh, tăng quy mô tín dụng, nhu cầu giải quyết dứt
  ñiểm nợxấu, khê ñọng nhằm tạo vịthếtrong thương trường và hội nhập kinh tế
  quốc tế. Vì vậy, nâng cao khảnăng phòng ngừa và hạn chếrủi ro tín dụng nói
  chung ñã ñược xác ñịnh là một nhiệm vụ trọng yếu trong quá trình gia nhập
  WTO và cổphần hóa.
  Chi nhánh ngân hàng thương mại cổphần ngoại thương Thái Bình cũng
  ñang phải ñối mặt với những vấn ñềchung của hệthống ngân hàng. Tuy dưnợ
  tín dụng vay vốn còn ít nhưng tỷlệnợquá hạn còn khá cao, nhiều năm ñã ởtốp
  ñầu trong nhóm các chi nhánh có tỷlệnợquá hạn cao. Do ñó, nhiệm vụcấp thiết
  hiện nay của chi nhánh là phải tìm giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chếrủi ro
  trong khi ñẩy nhanh tốc ñộtăng trưởng tín dụng các doanh nghiệp vay vốn, ñáp
  ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp có ñủ ñiều kiện vay vốn.
  Trước thực trạng nợquá hạn hiện nay thì vấn ñềrủi ro tín dụng lại cần
  phải ñược quan tâm nghiên cứu nhiều hơn nữa, ñểtừ ñó chúng ta có thểrút ra
  ñược nhiều bài học kinh nghiệm và ñưa ra một sốgiải pháp phòng ngừa và hạn
  chếrủi ro, góp phần làm giảm rủi ro tín dụng xuống mức có thểchấp nhận ñược.
  Xuất phát từvấn ñề ñó, chúng tôi ñã lựa chọn ñềtài:
  "Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chếrủi ro tín dụng tại
  Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổphần Ngoại thương Thái Bình” cho
  luận văn của mình.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu chung
  Trên cơsởnghiên cứu thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh, ñềxuất
  một sốgiải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chếrủi ro tín dụng một cách có hiệu
  quảtại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Thái Bình.
  1.2.2. Mục tiêu cụthể
  - Hệthống hóa cơsởlý luận và thực tiễn vềrủi ro và rủi ro tín dụng.
  - Phân tích, ñánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng
  TMCP Ngoại thương Thái Bình.
  - ðềxuất một sốgiải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chếrủi ro tín dụng
  một cách có hiệu quảtại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Thái Bình.
  1.3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu
  1.3.1. ðối tượng nghiên cứu
  Nghiên cứu rủi ro tín dụng và giải pháp nhằm phòng ngừa và hạn chếrủi
  ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Chi nhánh Thái Bình.
  1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
  Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung vào nghiên cứu những vấn ñềlý
  luận và thực tiễn vềhoạt ñộng tín dụng và nợquá hạn là nguyên nhân chính tạo
  ra rủi ro tín dụng.
  Phạm vi không gian: Luận văn nghiên cứu tiến hành trên phạm vi các tổ
  chức, cá nhân, doanh nghiệp vay vốn tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ
  phần Ngoại thương Thái Bình.
  Phạm vi thời gian: ðềtài ñược thực hiện từnăm 2007 cho ñến 2009.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. HồDiệu (2002), Tín dụng ngân hàng,.NXB Thống kê, Hà Nội.
  2. Phan ThịThu Hà (2007), Ngân hàng thương mại,NXB ðại học Kinh tế
  Quốc dân.
  3. Luật ngân hàng Nhà nước (2003), NXB Chính TrịQuốc Gia Hà Nội.
  4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết ñịnh 493/2005/Qð-NHNN
  vềphân loại nợ, trích lập và sửdụng dựphòng ñểxửlý rủi ro tín dụng
  trong hoạt ñộng ngân hàng của các tổchức tín dụng, Hà Nội.
  5. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (2008), Cẩm nang Tín dụng
  Ngân hàng.
  6. Nguyễn Xuân Thịnh (2008), Giải pháp xửlý nợxấu của Nhân hàng Nông
  nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh ðắc Lắc ñối với các Doanh nghiệp
  sản xuất kinh doanh Cà phê, Luận văn thạc sĩ trường ðại học Nông
  nghiệp Hà Nội
  7. Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ngân hàng Thương mại, NXB
  Thống kê
  8. Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình ðánh giá và phòng ngừa rủi ro
  trong kinh doanh ngân hàng,NXB Thống kê
  9. Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Tài chính tiền tệ ngân hàng Học
  viện ngân hàng.NXB Thống kê
  10. Huỳnh Kim Trí (2007), Quản trịrủi ro tín dụng tại Chi nhánh ngân hàng
  Công thương ðà Nẵng,Luận văn thạc sĩ ðại học ðà Nẵng.
  11. Lê Văn Tư(2005), Quản trịngân hàng thương mại, NXB Tài chính Hà
  Nội

  Xem Thêm: Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu các giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Thái Bình sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status