Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên

  LUẬN ÁN TIẾN SỸ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2013


  MỤC LỤC
  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các kí hiệu, các chữ viết tắt . vii
  Danh mục các bảng . viii
  Danh mục các hình . xii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
  2.1. Mục đích của đề tài 2
  2.2. Yêu cầu của đề tài . 3
  3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  3.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài . 3
  3.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài . 3
  4. Những đóng góp mới của đề tài . 3
  5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 5
  Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI . 6
  1.1. Tình hình sản xuất và nghiên cứu chè trên Thế giới 6
  1.1.1. Tình hình sản xuất chè trên Thế giới . 6
  1.1.2. Tình hình nghiên cứu chè trên Thế giới 8
  1.2. Tình hình sản xuất và nghiên cứu chè ở Việt Nam . 19
  1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chè ở Việt Nam 19
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu chè ở Việt Nam 23
  1.3. Một số vấn đề rút ra từ tổng quan tài liệu 36
  iv
  Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Vật liệu nghiên cứu 38
  2.2. Nội dung nghiên cứu . 42
  2.2.1. Hiện trạng và những yếu tố hạn chế trong sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên 42
  2.2.2. Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên . 42
  2.2.3. Nghiên cứu khả năng giâm cành của các giống chè nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên 42
  2.2.4. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè trong thời kỳ KTCB đối với 2 giống chè Keo Am Tích và Phúc Vân Tiên tại Thái Nguyên 42
  2.2.5. Xây dựng mô hình trình diễn đối với 2 giống chè Keo Am Tích và Phúc Vân Tiên tại Thái Nguyên 43
  2.3. Phương pháp nghiên cứu . 43
  2.3.1. Phương pháp điều tra đánh giá hiện trạng và các yếu tố hạn chế trong sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên 43
  2.3.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên 44
  2.3.3. Phương pháp nghiên cứu khả năng nhân giống bằng hình thức giâm cành của các giống nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên 44
  2.3.4. Phương pháp nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác chè trong thời kỳ KTCB đối với 2 giống chè KAT và PVT tại Thái Nguyên 45
  2.3.5. Xây dựng mô hình trình diễn đối với 2 giống chè KAT và PVT tại Thái Nguyên . 47
  2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 48
  2.4.1. Theo dõi các chỉ tiêu hình thái . 48
  2.4.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng 49 v
  2.4.3. Chỉ tiêu về năng suất 50
  2.4.4. Các chỉ tiêu về chất lượng 50
  2.4.5. Các chỉ tiêu về sâu bệnh hại . 52
  2.4.6. Theo dõi các chỉ tiêu về giâm cành 53
  2.5. Các biện pháp kỹ thuật áp dụng 54
  2.6. Phương pháp xử lý số liệu . 54
  Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 55
  3.1. Hiện trạng và các yếu tố hạn chế trong sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên . 55
  3.1.1. Khái quát điều kiện tự nhiên có liên quan đến sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên . 55
  3.1.2. Hiện trạng sản xuất chè ở Thái Nguyên . 57
  3.1.3. Các yếu tố thuận lợi và hạn chế đối với sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên . 61
  3.1.4. Một số giải pháp khắc phục các yếu tố hạn chế trong việc sản xuất chè ở Thái Nguyên . 62
  3.2. Đặc điểm nông sinh học của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên . 63
  3.2.1. Đặc điểm hình thái của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên 63
  3.2.2. Khả năng sinh trưởng búp của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên . 69
  3.2.3. Năng suất của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên . 72
  3.2.4. Một số loại sâu hại chính trên các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên 74
  3.2.5. Chất lượng của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên . 76
  3.3. Kết quả nghiên cứu khả năng nhân giống vô tính của một số giống chè nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên 82
  3.3.1. Tỷ lệ ra rễ và tỷ lệ nảy mầm hom giâm của một số giống chè nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên . 82 vi
  3.3.2. Tỷ lệ sống và tỷ lệ xuất vườn của hom chè một số giống nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên 84
  3.3.3. Chất lượng cây xuất vườn của hom chè một số giống nhập nội có triển vọng tại Thái Nguyên . 85
  3.4. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác cho hai giống chè KAT và PVT trong thời kỳ KTCB tại thái nguyên 87
  3.4.1. Ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống chè KAT và PVT tuổi 3 tại Thái Nguyên . 88
  3.4.2. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật đốn tạo hình đến sinh trưởng và năng suất của 2 giống chè KAT và PVT tuổi 3 tại Thái Nguyên 95
  3.4.3. Ảnh hưởng của biện pháp kỹ thuật bón phân đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng của 2 giống chè KAT và PVT trong thời kỳ KTCB tại Thái Nguyên 104
  3.5. Xây dựng mô hình trình diễn đối với 2 giống chè KAT và PVT tại Thái Nguyên . 118
  3.5.1. Các chỉ tiêu về năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất chè của mô hình tại Thái Nguyên . 118
  3.5.2. Hiệu quả kinh tế của mô hình tại Thái Nguyên 119
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 122
  1. KẾT LUẬN 122
  2. ĐỀ NGHỊ 124
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 126
  XỬ LÝ THỐNG KÊ
  PHỤ LỤC


  MỞ ĐẦU
  1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
  Cây chè là cây công nghiệp lâu năm, nhiệm kỳ kinh tế dài, mau cho sản phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế cao và ổn định. Chè có giá trị dinh dưỡng cao, nước chè là thứ nước uống giải khát phổ biến của 2/3 dân số toàn Thế giới (Nguyễn Hanh Khôi, 1983) [25]. Hiện nay cây chè được trồng ở 35 tỉnh, trải dài trên 15 vĩ độ Bắc và tập trung chủ yếu ở vùng Trung du, Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Việc trồng chè đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái (Đỗ Ngọc Quỹ - Nguyễn Kim Phong, 1997) [41]. Do đó cây chè đang được Nhà nước và nhân dân quan tâm, phát triển [7]. Ngày nay, ở Việt Nam sản xuất chè đã trở thành ngành kinh tế quan trọng với diện tích là 129.400 ha, trong đó có 113.200 ha cho sản phẩm (phụ lục 2), với 275 nhà máy chế biến lớn, vừa và nhỏ, hàng vạn hộ nông dân sản xuất và chế biến chè [7]. Hiện nay, giống chè ở nước ta rất đa dạng và phong phú. Trong đó có nhiều giống chè không những có năng suất cao mà còn có chất lượng tốt. Chúng ta đã có hàng trăm loại sản phẩm chè khác nhau với hình thức bao bì mẫu mã khá hấp dẫn (Nguyễn Văn Toàn, 2008) [89]. Sản lượng sản xuất ra năm 2009 đạt 185.700 tấn búp khô (phụ lục 2), xuất khẩu trên 82.416 tấn (phụ lục 3). Tuy còn khiêm tốn nhưng về xuất khẩu, Việt Nam đã đứng hàng thứ 8 về sản lượng và diện tích đã đứng thứ 5 trên Thế giới. Năng suất chè Việt Nam đã đạt 17,532 tạ khô/ha bình quân cả nước là trung bình khá của Thế giới (phụ lục 2).
  Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, nước ta chú trọng việc thay đổi giống và công nghệ chế biến nhằm nâng cao chất lượng chè Việt Nam, nâng cao giá trị sản phẩm chè xuất khẩu, mở rộng thị trường và thương hiệu để phát triển
  2
  ngành công nghiệp chè Việt Nam. Định hướng sử dụng giống chè của cả nước đến năm 2015 là giảm diện tích chè Trung Du xuống còn còn 21,7%, tăng diện tích giống chè chất lượng cao lên 33,5%, trong đó sẽ chú trọng với các giống như chè Shan, sử dụng các giống mới như LDP1, LDP2, PH1 và một số giống chè nhập nội như Keo Am Tích, Phúc Vân Tiên , nhằm nâng cao sản lượng chè xanh và chè Ô long (Nguyễn Văn Toàn, 2008) [89]. Thái Nguyên là vùng chè trọng điểm của cả nước, chè xanh của Thái Nguyên nổi tiếng trong nước và trên Thế giới. Điều kiện khí hậu, địa hình của Thái Nguyên thích hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển, người dân Thái Nguyên có kinh nghiệm trồng và chế biến chè từ lâu đời. Giá trị thu nhập bình quân của người làm chè đã tăng từ 36,5 triệu đồng/ha (năm 2005) lên hơn 60 triệu đồng/ha, ở các vùng chè đặc sản, thu nhập có thể lên tới trên 100 triệu đồng/ha hiện nay (Thảo Nguyên, 2011) [36]. Chính vì vậy mà cây chè được xác định là cây trồng mũi nhọn của tỉnh. Hiện nay có trên 17.661 ha chè (phụ lục 4) phân bố chủ yếu ở 9 huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, kết quả điều tra tình hình sản xuất chè ở Thái Nguyên cho thấy: Cơ cấu giống chè hiện nay còn nghèo nàn, tỷ lệ diện tích giống chè có khả năng chế biến chè xanh đặc sản còn rất thấp, chiếm 5,82% diện tích chè của tỉnh. Để góp phần mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng chè xanh đặc sản ở Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên”.
  2. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI
  2.1. Mục đích của đề tài

  Lựa chọn một số giống chè nhập nội có năng suất, chất lượng cao, đồng thời xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp trong thời kỳ kiến
  3
  thiết cơ bản (KTCB) để mở rộng diện tích và nâng cao sản lượng chè xanh đặc sản tại Thái Nguyên.
  2.2. Yêu cầu của đề tài
  - Đánh giá hiện trạng sản xuất chè của tỉnh Thái Nguyên. - Xác định khả năng sinh trưởng, khả năng cho năng suất và chất lượng của các giống chè nhập nội tại Thái Nguyên. - Xác định được biện pháp kỹ thuật canh tác phù hợp trong thời

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại Thái Nguyên sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 17-11-2013 lúc 09:25.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status